منو
 صفحه های تصادفی
روایتی در باب پول خواستن
فهرست فرهنگسراهای تهران
فرمانروایان آق قویونلو
گلپر
کلیات خمس
اختراع لعاب مینایی در سفالگری ایرانی
اساس مولکولی موجود زنده
فیزیک شتابدهنده
انجمن ها
مواد مورد استفاده در گل حفاری
 کاربر Online
452 کاربر online
تاریخچه ی: استتین

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-150Lines: 1-131
-V{maketoc}
right" style="margin-left:1em">
+left" style="margin-left:1em">
  
-right">
+left"> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
((Polonium)) - __Astatine__ - ((Radon)) 
((Polonium)) - __Astatine__ - ((Radon))
 
 
-
((Iodine|I))
__At__
((Ununseptium|Uus))  
 
 
{picture file=img/daneshnameh_up/a/a9//At_TableImage.png}
right">((جدول استاندارد|جدول کامل))
+
((Iodine|I))
__At__
((Ununseptium|Uus))

{picture=At_TableImage.png}
left">جدول کامل
 
 
 
 
 
 
 __عمومی__
 __عمومی__
 
 
-((فهرست نام عناصر|نام)), ((فهرست علائم عناصر|علامت اختصاری)), ((فهرست شماره عناصر|شماره))Astatine, At, 85
+نام , علامت اختصاری , شمارهAstatine, At, 85
 
 
-((گروه شیمیایی)) ((هالوژن))
+گروه شیمیایی هالوژن
 
 
-((گروه جدول تناوبی|گروه)), ((دوره جدول تناوبی|تناوب)), ((بلوک جدول تناوبی|بلوک)) +گروه , تناوب , بلوک
 ((عنصر گروه 17|17 «VIIA))), ((عنصر دوره 6|6)) , ((بلوک p|p))
 ((عنصر گروه 17|17 «VIIA))), ((عنصر دوره 6|6)) , ((بلوک p|p))
 
 
-((جرم حجمی)), ((درجه سختی موهز|سختی)) +جرم حجمی , سختی
 اطلاعات موجود نیست
 اطلاعات موجود نیست
 
 
-((رنگ)) +رنگ
 فلزی
 فلزی
 
 
 __خواص اتمی__
 __خواص اتمی__
 
 
-((وزن اتمی)) [210] ((واحد جرم اتمی|amu))
+وزن اتمی [210] amu
 
 
-((شعاع اتمی)) +شعاع اتمی
 اطلاعات موجود نیست
 اطلاعات موجود نیست
 
 
-((شعاع کووالانسی)) 127 ((پیکومتر|pm))
+شعاع کووالانسی 127 pm
 
 
-((شعاع وندروالس)) +شعاع وندروالس
 اطلاعات موجود نیست
 اطلاعات موجود نیست
 
 
-((ساختار الکترونی)) ~np~~/np~((xenon|Xe))~np~]~/np~4((بلوک f|f))14 5((بلوک d|d))10 6((بلوک s|s))2 6p5]
+ساختار الکترونی ~np~~/np~((xenon|Xe))~np~]~/np~4((بلوک f|f))14 5((بلوک d|d))10 6((بلوک s|s))2 6p5]
 
 
-((الکترون| -e)) بازای هر ((سطح انرژی)) +((الکترون| -e)) بازای هر سطح انرژی
 2, 8, 18, 32, 18, 7
 2, 8, 18, 32, 18, 7
 
 
-((درجه اکسیداسیون)) (اکسید))) +درجه اکسیداسیون (اکسید)
 ±1,3,5,7 (ناشناخته)
 ±1,3,5,7 (ناشناخته)
 
 
-((ساختار کریستالی)) +ساختار کریستالی
 اطلاعات موجود نیست
 اطلاعات موجود نیست
 
 
 __خواص فیزیکی__
 __خواص فیزیکی__
-
((حالت ماده)) +
((حالات ماده|حالت ماده))
 جامد
 جامد
 
 
-((نقطه ذوب)) 575 ((کلوین|K)) (576 °((فارنهایت|F)))
+نقطه ذوب 575 K (576 °F)
 
 
-((نقطه جوش)) +نقطه جوش
 اطلاعات موجود نیست
 اطلاعات موجود نیست
 
 
-((حجم مولی)) +حجم مولی
 اطلاعات موجود نیست
 اطلاعات موجود نیست
 
 
-((گرمای تبخیر)) +گرمای تبخیر
 اطلاعات موجود نیست
 اطلاعات موجود نیست
 
 
-((گرمای هم جوشی)) 114 ((کیلو ژول بر مول|kJ/mol))
+گرمای هم جوشی 114 kJ/mol
 
 
-((فشار بخار)) +فشار بخار
 اطلاعات موجود نیست
 اطلاعات موجود نیست
 
 
-((سرعت صوت)) +سرعت صوت
 اطلاعات موجود نیست
 اطلاعات موجود نیست
 
 
 __متفرقه__
 __متفرقه__
 
 
 ((الکترونگاتیویته))  ((الکترونگاتیویته))
-2.2 (درجه پاولینگ)))
+2.2 (درجه پاولینگ)
 
 
-((ظرفیت گرمایی ویژه)) +ظرفیت گرمایی ویژه
 اطلاعات موجود نیست
 اطلاعات موجود نیست
 
 
-((رسانائی الکتریکی)) +رسانائی الکتریکی
 اطلاعات موجود نیست
 اطلاعات موجود نیست
 
 
-((رسانائی گرمایی)) 1.7 ((وات بر متر-کلوین|W/«m*K)))
+رسانائی گرمایی 1.7 W/m*k
 
 
-1st ((پتانسیل یونیزاسیون)) +1st پتانسیل یونیزاسیون
 920 kJ/mol (تخمینی)
 920 kJ/mol (تخمینی)
 
 
 __پایدارترین ایزوتوپها__
 __پایدارترین ایزوتوپها__
 
 
  
 
 
 
 
 ((ایزوتوپ|iso))((وفور طبیعی|NA))((نیمه عمر)) ((روش فروپاشی|DM))((فروپاشی انرژی|DE)) ((مگا|M))((الکترون ولت|eV))((محصول فروپاشی|DP))
 ((ایزوتوپ|iso))((وفور طبیعی|NA))((نیمه عمر)) ((روش فروپاشی|DM))((فروپاشی انرژی|DE)) ((مگا|M))((الکترون ولت|eV))((محصول فروپاشی|DP))
 
 
 210At__100%__8.1 ((ساعت|h))((الکترون گیری|Epsilon))
((فروپاشی آلفا|Alpha))
3.981
5.631
((polonium|210Po))
((bismuth|206Bi))
 210At__100%__8.1 ((ساعت|h))((الکترون گیری|Epsilon))
((فروپاشی آلفا|Alpha))
3.981
5.631
((polonium|210Po))
((bismuth|206Bi))
 
 
 
 
 
 
  واحدهای ((SI)) & ((دما و فشار استاندارد|STP)) استفاده شده مگر آنکه ذکر شده باشد.  واحدهای ((SI)) & ((دما و فشار استاندارد|STP)) استفاده شده مگر آنکه ذکر شده باشد.
 
 
 
 
 
 
-
استتین ((عنصر شیمیایی)) است که با نشان At و ((عدد اتمی)) 85 در ((جدول تناوبی)) قرار دارد .این عنصر ((رادیواکتیو)) بصورت طبیعی از فروپاشی ((اورانیوم)) و ((توریوم)) حاصل می شود و سنگِن ترین ((هالوﮊن))ها است.

! ویژیهای ابل وه


بوسیله طیف سنج جرمی اثبات شده که این عنصر شدیدا" ((رادیواکتیو)) از نظر شیمیایی رفتاری شبیه سایر ((هالوﮊن))ها بخصوص ((ید)) دارد.(احتمالا" این عنصر همانند ید در غده ((تیروئید)) وجود دارد) ظاهرا" استتین نسبت به ید از خصوصیات ((فلز))ی بیشتری برخوردار است.محققان در ((آزمایشگاه ملی بروکهاون)) آزمایشاتی را انجام داده اند که واکنشهای اولیه استتین را اندازه گیری و مشخص کرده است. />مقدار استتین موجود در پوسته زمین در هر زمانی کمتر ازg28تخمین زه شده است.


! تا
ریخچ


اس
تین ( واه ((یونان))ی astatos به معنی ناپایدار) برای اولین بار در سال ((1940)) بوسیله ((دیل کارسون)) ِ ((مک کنزی)) و ((میلیو سرو)) در ((دانشگاه برکلی کالیفرنیا)) و با استفاده از حمله ((ذرات آلفا)) به ((بیسموت)) تولید شد.

! پیدایش


استتین بوسیل
ه بمباران بیسموت با ذرات انرﮊیک آلفا تولید می شود تا 209- At و211- At نسبتا" پر دوام را تولید کنند این مواد با کمک حرارت و در حضور هوا خارج می شوند .

! ایزوتوپها


استتین دارای 20 ((ایزوتوپ)) شناخته شده است که تمامی آنها ((رادیواکتیو)) هستند.بادوام ترین آنها 210- Atاست که دارای ((نیمه عمر))ی تنها 8/3 ساعت است. استتین هالوﮊن است و احتمالا" در غده تیروئید وجود دارد.
+!اطلاعات اولیه
استتین ، ((عنصر شیمیایی)) است که با نشان At و ((عدد اتمی)) 85 در ((جدول تناوبی)) قرار دارد. این عنصر ((رادیواکتیویته|رادیواکتیو)) بصورت طبیعی از فروپاشی ((اورانیوم)) و ((توریوم)) حاصل میشود و سنگینترین ((هالوﮊنها)) است.
!تاریخچه
استتین ( واﮊه یونانی __astatos__ به معنی ناپایار ) برای اولین بار در سال 1940 بوسیله "__دیل کارسون__" ، "__مک کنزی__" "__امیلیو سگرو__" در __دانشگاه برکلی کلیفرنیا__ و ا استفاده از حمله ((ذره آلفا|ذرات آلفا)) به ((بیسموت)) تولید شد.
!پیدایش
استتین ، بوسیله بمباران بیسموت با ذرات انرﮊیک آلفا تولید می‌شود تا 209- At و211- At نسبتا" پر دوام را تولید کنند. این مواد با کمک حرارت و در حضور هوا خارج می‌شوند.
!ویژگیهای قابل توجه

بوسیله ((طیف سنج جرمی)) اثبات شده است که این عنصر شدیدا" رادیواکتیو ، از نظر شیمیایی رفتاری شبیه سایر هالوﮊنها بخصوص ((ید)) دارد. (احتمالا" این عنصر همانند ید در غده تیروئید وجود دارد.) ظاهرا" استتین نسبت به ید از خصوصیات فلزی بیشتری برخوردار است. محققان در آزمایشگاه ملی بروکهاون ، آزمایشاتی را انجام دادهاند که واکنشهای اولیه استتین را اندازهگیری و مشخص کرده است. مقدار استتین موجود در پوسته زمین در هر زمانی کمتر از 28 ر تخمین زده شده است.
!ایزوتوپها
استتین ، دارای 20 ایزوتوپ شناخته شده است که تمامی آنها رادیواکتیو هستند. بادوامترین آنها 210- At است که دارای نیمه عمری تنها 3,8 ساعت است. استتین هالوﮊن است و احتمالا" در غده تیروئید وجود دارد.
 !منابع !منابع
-
*[http://periodic.lanl.gov/elements/85.html|Los|Alamos National Laboratory - Astatine]

! اتصالات خارجی
+*[http://periodic.lanl.gov/elements/85.html|Los|Alamos|National Laboratory - Astatine]
!اتصالات خارجی
 *[http://www.webelements.com/webelements/elements/text/At/index.html WebElements.com - Astatine] *[http://www.webelements.com/webelements/elements/text/At/index.html WebElements.com - Astatine]
 *[http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/At.html EnvironmentalChemistry.com - Astatine] *[http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/At.html EnvironmentalChemistry.com - Astatine]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 20 تیر 1385 [15:45 ]   3   فیروزه نجفی      جاری 
 دوشنبه 18 آبان 1383 [07:40 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 جمعه 17 مهر 1383 [14:28 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..