منو
 صفحه های تصادفی
دسکلویزیت
معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر باشد یا غیر تاجر
اصطلاحات دسته های نظامی در زبان عربی
پودینگ
شیوه 2-5-3
کنگریان
ملوک الطوایفی در ایران پایان عهد ایلخانان
پلاتیستمون
محمد بن حنفیه
سلنیم
 کاربر Online
612 کاربر online
تاریخچه ی: استادان نقاشی

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-103Lines: 1-103
  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
   
 

 

   
   
  مکاتب نقاشی دوره صفوی

  مکاتب نقاشی دوره صفوی

 

 

   
  مکتب نقاشی دوره صفوی شامل دو دوره است :
  مکتب نقاشی دوره صفوی شامل دو دوره است :
  1. دوره اول : (( مکتب بهزاد )) :
  1. دوره اول : (( مکتب بهزاد )) :
      از نظر فنی که بر روش ( بهزاد ) و شاگردانش استوار است .
      از نظر فنی که بر روش ( بهزاد ) و شاگردانش استوار است .
      الف : در این دوره مقام و منزلت هنرمندان به حمایت شاهان صفوی بالا رفت .
      الف : در این دوره مقام و منزلت هنرمندان به حمایت شاهان صفوی بالا رفت .
      ب: علاقه شاه طهماسب به نقاشی چنان بود که امیدوار بود خود یکی از نقاشان ماهر شود
      ب: علاقه شاه طهماسب به نقاشی چنان بود که امیدوار بود خود یکی از نقاشان ماهر شود
      ج: اثر بی مانند این دوره ( شاهنامه طهماسبی ) است که بیش از 250 نقاشی مینیاتوری دارد .
      ج: اثر بی مانند این دوره ( شاهنامه طهماسبی ) است که بیش از 250 نقاشی مینیاتوری دارد .
  2. دوره دوم : ((مکتب رضا عباسی)) :
  2. دوره دوم : ((مکتب رضا عباسی)) :
  این مکتب در اصفهان و در دوره شاه عباس اول و جانشینان او به وجود آمد .
  این مکتب در اصفهان و در دوره شاه عباس اول و جانشینان او به وجود آمد .
      الف : مکتب این دوره به مکتب ( رضا عباسی ) معروف شده است .
      الف : مکتب این دوره به مکتب ( رضا عباسی ) معروف شده است .
      ب: رضا عباسی دستاوردهای پیشینیان را در هنر تصویر نگاری به اوج رساند .
      ب: رضا عباسی دستاوردهای پیشینیان را در هنر تصویر نگاری به اوج رساند .
      ج : سبک دیگری که در این دوره پدید آمد سبک (صادق بیگ افشار ) بود
      ج : سبک دیگری که در این دوره پدید آمد سبک (صادق بیگ افشار ) بود
   
   
 

 

-

+ /1/1c/NVANK19.jpg">

 

 

   
   
   
   
 

 

  ((صفویه))

  ((صفویه))

  ((فرهنگ. هنر و معماری عهد صفویه |فرهنگ ))

  ((فرهنگ. هنر و معماری عهد صفویه |فرهنگ ))

  ((: اقتصاد و تجارت در عهد صفویه|اقتصاد))

  ((: اقتصاد و تجارت در عهد صفویه|اقتصاد))

  ((ویژگی های مذهبی ایران عصر صفویه |مذهب))

  ((ویژگی های مذهبی ایران عصر صفویه |مذهب))

  ((نیروهای نظامی در عهد صفوی |نیروی نظامی ))

  ((نیروهای نظامی در عهد صفوی |نیروی نظامی ))

  ((تصوف))

  ((تصوف))

  پادشاهان عهد صفوی:
  پادشاهان عهد صفوی:
  ((شاه اسماعیل اول))   ((شاه اسماعیل اول))
  ((شاه طهماسب اول))   ((شاه طهماسب اول))
  ((شاه اسماعیل دوم))   ((شاه اسماعیل دوم))
  ((سلطان محمد خدابنده))   ((سلطان محمد خدابنده))
  ((شاه عباس اول))   ((شاه عباس اول))
  ((شاه صفی اول))   ((شاه صفی اول))
  ((شاه عباس دوم))   ((شاه عباس دوم))
  ((شاه سلیمان))   ((شاه سلیمان))
  ((شاه سلطان حسین))   ((شاه سلطان حسین))
  ((شاه طهماسب دوم))   ((شاه طهماسب دوم))
  ((شاه عباس سوم))   ((شاه عباس سوم))
   
 
 
 
 
   
 


 


- VANK6.jpg"> + /2/25/NIMAM62.jpg">
   
   
 

 

   
   
  نقاشان دوره صفوی

  نقاشان دوره صفوی

 

 

   
  ((کمال الدین بهزاد ))
  ((کمال الدین بهزاد ))
      1- در سال 844 ه ق در هرات به دنیا آمد
      1- در سال 844 ه ق در هرات به دنیا آمد
      2- تربیت او زیر نظر استاد میرک ، کتابدار ( سلطان حسین بایقرا ) بود .
      2- تربیت او زیر نظر استاد میرک ، کتابدار ( سلطان حسین بایقرا ) بود .
      3- در سال 916 ه . ق شاه اسماعیل او هرات به تبریز آورد .
      3- در سال 916 ه . ق شاه اسماعیل او هرات به تبریز آورد .
      4- حرکت ، تلاش وکوشش وماجرا وواقع بینی از ویژگی نقاشی بهزاد است .
      4- حرکت ، تلاش وکوشش وماجرا وواقع بینی از ویژگی نقاشی بهزاد است .
      5- بزرگترین نقاشی اسلامی که آثار فنی در نقاشی اش ابداع کرد بهزاد بود.
      5- بزرگترین نقاشی اسلامی که آثار فنی در نقاشی اش ابداع کرد بهزاد بود.
  ((آقا رضا نقاش)) :
  ((آقا رضا نقاش)) :
      1- نقاش معاصر شاه طهماسب اول بود .
      1- نقاش معاصر شاه طهماسب اول بود .
      2- در چهره پردازی وصورت سازی استاد بود .
      2- در چهره پردازی وصورت سازی استاد بود .
      3- از معروفترین نقاشان دوره شاه عباس اول نیز بود .
      3- از معروفترین نقاشان دوره شاه عباس اول نیز بود .
  ((مظفر علی )) :
  ((مظفر علی )) :
      1- هنر را نزد بهزاد آموخته بود .
      1- هنر را نزد بهزاد آموخته بود .
      2- به تصویر کشیدن دربار شاه عباس اول ومجلس ایوان ((چهل ستون ))شاهکار اوست .
      2- به تصویر کشیدن دربار شاه عباس اول ومجلس ایوان ((چهل ستون ))شاهکار اوست .
  ((میر زین العابدین)) :
  ((میر زین العابدین)) :
      1- در زمان شاه اسماعیل دوم زندگی می کرد .
      1- در زمان شاه اسماعیل دوم زندگی می کرد .
      2- علاوه بر اینکه نقاشی ماهر وچهره پرداز خوبی بود به جهت ادب نیکو و ادب بالا وی را گرامی می داشتند .
      2- علاوه بر اینکه نقاشی ماهر وچهره پرداز خوبی بود به جهت ادب نیکو و ادب بالا وی را گرامی می داشتند .
  ((صادق بیگ افشار )) :
  ((صادق بیگ افشار )) :
      1- علاوه بر نقاشی شعر نیز میگفت .
      1- علاوه بر نقاشی شعر نیز میگفت .
      2- شغل اصلی اوکتابداری بود .
      2- شغل اصلی اوکتابداری بود .
      3- به جهت اخلاق تند وکم حوصله گی ب طور کامل مورد توجه شاه عباس اول قرار نگرفت .
      3- به جهت اخلاق تند وکم حوصله گی ب طور کامل مورد توجه شاه عباس اول قرار نگرفت .
  (( رضا عباسی)) :
  (( رضا عباسی)) :
      1- رضا عباسی در نقاشیهایش بیشتر به سبک شبیه سازی تمایل داشت .
      1- رضا عباسی در نقاشیهایش بیشتر به سبک شبیه سازی تمایل داشت .
      2- نقاش معاصر شاه عباس اول بود .
      2- نقاش معاصر شاه عباس اول بود .
  ((سیاوش بیگ )) :
  ((سیاوش بیگ )) :
      1- معاصر شاه عباس اول بود .
      1- معاصر شاه عباس اول بود .
      2- سیاوش بیگ نقاشی بی نظیر ، دقیق ، نازک قلم بود ، هیچ استادی در سیه قلم و کوه پرداز ی همانند او نبود .
      2- سیاوش بیگ نقاشی بی نظیر ، دقیق ، نازک قلم بود ، هیچ استادی در سیه قلم و کوه پرداز ی همانند او نبود .
  ((شیخ محمد سبزواری )) :
  ((شیخ محمد سبزواری )) :
      1- معاصر شاه عباس اول بود.
      1- معاصر شاه عباس اول بود.
      2- در نقاشی ورنگ آمیزی بی نظیر بود .
      2- در نقاشی ورنگ آمیزی بی نظیر بود .
      3- خط نستعلیق را خوب می نوشت .
      3- خط نستعلیق را خوب می نوشت .
      4- او در نقاشی هایش از سبک نقاشی هوگ تقلید می کرد .
      4- او در نقاشی هایش از سبک نقاشی هوگ تقلید می کرد .
   
 
 
 
 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 جمعه 07 اسفند 1383 [16:01 ]   2   محمد رضا قدوسی      جاری 
 جمعه 07 اسفند 1383 [15:57 ]   1   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..