منو
 صفحه های تصادفی
طایفه شاملو
عباس علیه السلام در منظر ائمه علیهم السلام
بشارت به حکومت حضرت مهدی « ع » در قرآن - حج : 41
مفهوم اندازه حرکت
تیره مارچوبه
شرکت مبل سازی هرمان میلر
سفر گروهی از مشرکین به مدینه
بیماری‌ حرکت
ترکیب بندی در عکاسی
بیماری سفیدک سطحی سیب
 کاربر Online
876 کاربر online
تاریخچه ی: ازدواج پیش از اسلام

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-28Lines: 1-28
-ازداج در هریک از وم و ملل پیش از اسلام نواع و اقسام داشته است. در میان اعراب جاهلی ده نوع ازدواج وجود داشته است:
اول: ازدواج صداق: که همان ازدواج رایج در همه ادیان آسمانی و دین اسلام نیز بدان تشویق نموده است؛ در این ازدواج زمان نامعین است و تنها با ازدواج یا مرگ یکی از طرفین پایان می پذیرد. اما مهریه معین است.
+یش از و اسلام، در میان اعراب جاهلی ده نوع ازدواج وجود داشت:
-م: یا همان ازدواج موق که در ادیان ی پی و تی ر رخی ملتهای غیر اهی نیز و اه است. در این ازدواج ه زمن ا مین ی کن و ه مهریه را. +داج صداق: که همان ازدواج ایج در همه ادیان سای ست و ین لا نیز ا ایی کده است. در این ازدواج، مهری مین ما مت زمان زدگی مشترک نمعین ست و تنها با ازداج یا مرگ یکی از طرفین پایان می پذیرد.
-زاج اا: منی یو با کین ات اگر کی کیزی ا می ید بی آ ک مهی رای آن بپردازد، ا همسرش ی د و می وانت او به یری بفروشد، این ازدواج د سا ا رایط ی ی مشرع ت. +م: یا هما ا و ک اان لهی یش از سلام و ی د برخی ت‌هی یر اهی ی وود داته ا. در این ازدواج هم مد ا ا مین رد هم مهری .
-ازدواج موق: سر ز انوده ا با ن یا نن پدر ازدوج کد (اه یر ما و ). در س این ازدواج را مه شه (نگری ب آیه 22 وره اء) و زن پر حرم شمرده می و. +ازدواج امء: ک زدواج ا کنیزان بو. ر کی کیزی ا می ید، بی ن که مهری برای ن پرازد می و می توان و به یری شد. این ازدواج ر اسم شی یژه ی از ده ت.
-ازدواج ار: ر این نو یود با ر یا واهر مرد یری ازدواج می کرد او نیز ر ی خوهر زدوج کن. +ازدواج موق: پر زرگ خانود ح دشت با ن ی نان پدرش ادواج کند (البته غیر از مادر خودش ). در اسلام این ازدواج حرام شمرده ه و زن پ، مم مرده مو. ( ی 22 وه ناء)
-ازدواج ه: یعنی ادوج مشارکت یا دست جعی. گروی مردان که نباید یشتر از ه نفر می ودند با ی ن اباط بررا می کردند و اگر فزدی به دنی می م، آن زن فرزند ا به هر یک از مردان که خود می خواست نتسب می کرد و او را پدر فرزند خود قرا ی داد. +ازدواج ا: د ای وع پیو مرد با دتر یا واهر مد دیی اا می کرد تا نی در یا خوار او ازدوا کد.
-ازدواج ا اتین: یعی مردی هم زمان با د راهر ازدوا کند. +ازدواج هط: یعنی ازدواج مشاکتی یا دسته جمعی. گرهی از مردان که نباید بیشتر از ده نفر می بودند با یک زن رابطه برقرار می‌کردند و اگر فرزندی به دنیا می آمد، آ ن فرزندش را به هر یک از مردان که خود می خوات منتسب می کرد و او را پدر فرزند خود قرار می داد.
-ازدواج مادنه: نوعی ادواج دوستانه ده است که مردی زنی ا به دوستی می گفت و یا زی مردی را ه دوی بر ی گزید. +ازدواج ا اتین: یی مردی همزمان ا دو وار ادو کد.
-ازدواج استبضاع: در این نوع ازدواج، مردی همسر خود را در اختیار مردی که شجاعت، قدرت و یا صفت پسندیده دیگری داشت قرار می داد و تا وقتی که همسرش از آن مرد صاحب فرزند نمی شد. از او کناره گیری می کرد. +ازدواج مخادنه: نوعی ازدواج دوستانه بوده است که مردی زنی را به دوستی می گرفت یا زنی مردی را به دوستی بر می گزید.

ازدواج استبضاع: در این نوع ازدواج، مردی همسر خود را در اختیار مردی که شجاعت، قدرت و یا صفت پسندیده دیگری داشت قرار می داد و تا وقتی که همسرش از آن مرد صاحب فرزند نمیشد، از او کناره گیری می کرد.
 ازدواج تعویضی: دو مرد با یکدیگر توافق می کردند و زنانشان را با هم عوض می کردند.  ازدواج تعویضی: دو مرد با یکدیگر توافق می کردند و زنانشان را با هم عوض می کردند.
 علاوه بر این ها، ازدواج رسمی و دائم چند مرد با یک زن در برخی اقوام وجود داشته است و نیز در میان درباریان پادشاهی ساسانی در ایران ازدواج خواهر و برادر نیز انجام می شده است.  علاوه بر این ها، ازدواج رسمی و دائم چند مرد با یک زن در برخی اقوام وجود داشته است و نیز در میان درباریان پادشاهی ساسانی در ایران ازدواج خواهر و برادر نیز انجام می شده است.
-
از این ها گذشته در میان اعراب جاهلی ارتباط با زنان فاحشه مرسوم بود؛ زنانی که بر در خانه خود پرچم می افراشتند و هر گاه فرزندی از آن ها زاده می شد، او را بنا به تشخیص قیافه شناسان و کاهنان به یکی از مردانی که با او ارتباط داشتند منتسب می کردند و آن مرد رسماً پدر آن نوزاد شمرده می شد.
+از این ها گذشته در میان اعراب جاهلی ارتباط با زنان فاحشه مرسوم بود؛ زنانی که بر در خانه خود پرچم می افراشتند و هر گاه فرزندی از آنها زاده می شد، او را بنا به تشخیص قیافه شناسان و کاهنان به یکی از مردانی که با او ارتباط داشتند منتسب می کردند و آن مرد رسماً پدر آن نوزاد شمرده می شد.
 منابع: منابع:
 تاریخ تحلیلی اسلام،‌ محمد نصیری؛ حقوق زن در اسلام تاریخ تحلیلی اسلام،‌ محمد نصیری؛ حقوق زن در اسلام

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 06 شهریور 1384 [12:55 ]   3   امیرمهدی حقیقت      جاری 
 چهارشنبه 30 دی 1383 [10:34 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 سه شنبه 09 تیر 1383 [09:35 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..