منو
 کاربر Online
834 کاربر online
تاریخچه ی: ارز

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-27Lines: 1-64
 +V{maketoc}
 +!تعریف
 +همه ابزارهای پولی که مبین مطالبات اهالی یک کشور از کشور دیگر باشد __ارز__ نامیده می شود.
 +
 +{picture=currency60.JPG}
 +
 +استفاده از ارز وسیله اصلی هر کشور برای تسویه حساب معاملات با دیگر کشورها به شمار می رود. بدین ترتیب تقاضای یک کشور برای ارز بستگی به مقدار ((واردات)) مورد نیاز آن دارد ( به دلیل ضرورت پرداخت برای کالاها و خدمات وارداتی )، در حالی که ارز موجود در آن کشور بستگی به مقدار کالا و خدماتی که صادر می کند، خواهد داشت. هرگاه مقدار واردات بیش از میزان ((صادرات)) باشد بدین معنی است که مخارج ارزی از درآمدهای ارزی فراتر رفته و کشور با کسری ((تراز پرداخت ها)) روبروست که باید از محل ((ذخایر ارزی)) پیشین تامین گردد. توازن ((عرضه)) و ((تقاضا|تقاضای)) ارز در ((بازار ارز)) جهانی تنظیم می شود.
-مه زارهی ولی که مین مبا اهالی یک کشور ا کشور دیگر اد __ار__ نامیه
می ود. ااه ارز وسیه اصلی ر کشر بای توی حساب علا با یگر کوره ش می رد. بدی قضای یک کشر برای ارز سگی ه قدا ((ارات)) مود نیاز آن دارد ( دیل رورت پرداخت ری کالاها و خدمات اداتی ) ر ای که رز موجود ر آ کور بستگی ه مقا کاا دماتی که صادر می کند. هر ادات بی از />ی ((ادرات)) شد معنی است که مارج ازی از درهای زی فراتر فته کو با کسی ((رز راخت ها)) روبرست ک ید مل ((ایر ارزی)) پیشین امین گد. ازن ((عرضه)) ((قاضا))ی ار ر ((بازار ارز)) جنی ی می شو.
+! ار />یم ( ن ) باله ((پول رایج)) یک کشور با پول ایج کشور دیگر، ((لا)) یا ((حق برات مصوص)) را در اا __ن ارز__ می گوید. />ای بدلات موماً نقدی یا ع دا در ((باار ر)) م می گیرد. در ر له، نخ وقی ر ارز وس ((رضه)) تقاای رو در بازار عیی ی ود. />ره و تاا نی ه نو ی ود کری ی مزا ترازای داخت های هر ر، تاا بای ول ه داخت هدت، نیز انتارا مر به ییرات تی بسگی ار. ر اه هیچ گوه کترل ولی ار ارز ناد گاه ام کامل نر ناور ارز وج د داش.
 +در یک نظام کاملاً شناور به ((ذخایر طلا و ارز)) نیازی نیست، زیرا نرخ مبادله خود به خود تا هنگام برابری عرضه و تقاضا تعدیل خواهد شد ( ((نظریه برابری قدرت خرید)) ). طبق مقررات ((صندوق بین المللی پول)) که پس از جنگ جهانی دوم در ((برتن وودز)) به تصویب رسید، ((ارزش اسمی)) نرخ های مبادله ارزها نسبت به دلار تثبیت شد، ضمن آنکه نوسانی به میزان 1 - و 1+ درصد مجاز شمرده شده بود. دلار خود تابع این محدودیت نبود، زیرا دولت ایالات متحده آمریکا متعهد شده بود تا هر زمان در برابر یک اونس طلا نرخ ثابتی به میزان 0875/35 دلار بپردازد. در ماه اوت سال 1971 میلادی ایالات متحده آمریکا ((تسعیرپذیری)) دلار به طلا و دیگر پول ها را ملغی اعلام کرد و با بستن 10 درصد ((مالیات)) اضافی بر ((واردات)) و اعمال دیگر سیاست ها راه از میان بردن کسری تراز پرداخت های خود را در پیش گرفت. در پی آن، برخی پول های مهم مجاز به نوسان شدند، لیکن برای حفظ این تغییرات در یک محدوده معین می بایست مقررات کنترل ارز را رعایت کنند. در دسامبر سال 1971 میلادی ((گروه 10)) طی اجلاس صندوق بین المللی پول در انستیتوی اسمیتسونین واشنگتن بر سر تجدید نظر در نرخ های ارز توافق کردند، که بنابر آن ارزش دلار نسبت به متوسط دیگر پول ها 5 درصد کاهش یافت و در برابر قیمت هر اونس طلا به 38 دلار رسید و همچنین درصد اضافه مالیات واردات توسط دولت آمریکا لغو شد. افزون بر این، بر سر محدوده نوسان 25/2 درصد پول ها نیز توافق شد.
 +در گذشته بحث های بسیاری درباره مزیت های نسبی نرخ شناور ارز در برابر نرخ ثابت ارز، و نیز نظام های بینابینی جریان داشته است. نرخ شناور به دلیل همراه بودن با عملکرد آزاد ((نظام قیمت ها)) و در نتیجه تخصیص کارآمد منابع ظاهراً توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. البته چنین مقایسه و استنتاجی صوری است زیرا نرخ ارز تنها یک قیمت محسوب نمی شود و نوسان آن می تواند تغییرات اساسی در سطح ((درآمد)) جوامع پدید آورد. چنین نوسان هایی ممکن است برای ((تجارت)) مضر باشد؛ لیکن هرگاه به حال خود گذاشته شوند از بین خواهند رفت. علاوه بر این، به دلیل فشار کوتاه مدت جابجایی های ((سرمایه)) و عملیات ((سفته بازی))، نرخ ارز ممکن است در جهت مخالف نیازهای اقتصاد داخلی، که در تراز پرداخت های اصلی انعکاس می یابند، عمل کند.
-!رای اطلاعات بیشتربه ینک های زیر رجوع کنید +اکنون نظام نرخ های ثابت به دلیل انعطاف پذیری و نیز فشاری که بر اقتصاد داخلی وارد می آورد مورد انتقادات مختلف قرار گرفته است. در همین باره راه میانه ای تحت عنوان « برابری متحرک» یا « تثبیت پویا » و ((تثبیت خزنده)) مطرح شده است. در « برابری متحرک »، نرخ برابری به طر خودکار بر اساس میانگین متحرک نرخ های چندین ماه گذشته انطباق می یابد. پروفسور مید وجه تعدیل شده نظریه مزبور را تحت عنوان « برابری لغزان » یا « تثبیت خزنده » عرضه داشته است. در این نظریه به جای آنکه ((ارزش افزایی پول)) یکباره صورت بگیرد، می توان آن را به مقادیر کوچکتر در خلال چندین ماه به اجرا درآورد. مزیت این نظام در برخورداری از ضوابط معین و اعلام شده آن است و نیز در مقادیر انطباق ماهانه ای ک به دلیل کوک بودن می توانند از عملیات سفته بازی گسترده جلوگیری کنند.
-*((نرخ ارز))
*((ارز عمده))
*((ارز دولتی))
*((ارز یر رسمی)) />*((ارز قبل از صادرات)) />*((ارز صادراتی))
*((ارز گران))
*((ارز خیره ای))
*((ارز الام نشده))
+!نرخ ترجیحی ارز
منظور از __نرخ ترجیحی ارز__ نرخی است که در یک نظام دو یا چند نرخی ارز، بیش از نرخ رسمی برای خرید ارز اعلام می شود. این سیاست اعلام نرخ بالاتر معمولاً با هدف تشویق ((صادرات)) یا جذب ((ارز خدماتی)) انجام می گیرد.

مثلاً دولت ایران در سال 1360 برای جذب
ارز خدماتی شاغلان ایرانی حوزه خلیج فارس نرخ ترجیحی 150 ریال برای هر ((دلار)) را اعلام کرد، و نیز نرخ ترجیحی برای ((ارز صادراتی)) در سال 1366 معادل 425 ریال بود که در برابر ارزهای حاصل از صادرات که با نرخ رسمی به بانک ها فروخته شده بود پرداخت می شد.

!نرخ چند گانه ارز
وجود دو یا چند نرخ برای ارزها به هنگام عرضه ناکافی آن، با هدف
((تخصیص)) بهینه ارز موود به مصارف گوناگون __نرخ چند گانه ارز__ نامیده می شود. علاوه بر این برای جلوگیری از خروج بی رویه ارز نیز از این نظام ارزی استفاده می شود. در این نظام، ((دولت)) به دلیل کمبود ((درآمدهای ارزی)) خود مستقیماً در ((بازار)) ارز دخالت می ورزد و با هدف پیشبرد اهداف سیاست های اولویت اقتصادی و سیاسی خود دست به تعیین همزمان چند نرخ برای ارزها می زند. در چنین نظامی، مصارف ضروری ( مانند ورود کالاهای سرمایه ای و واسطه ای، هزینه تحصیل دانشجویان و درمان بیماران ) مشمول نرخ های ارزانتر می شود و مصارف غیرضروری ( همچون کالاهای تجملی وارداتی و مسافرت های تفریحی به خارج ) مشمول نرخ های گرانتر خواهد بود.

در ایران، طی دو دهه 1320 و 1330 خورشیدی این نظام از طریق
((گواهی نامه ارزی)) اجرا می شد. و بار دیگر نیز بانک مرکزی ایران از سال 1358 بدواً نظام دو نرخی ارز را به کار گرفت و سپس با اعلام سه نرخ __ رسمی __، __غیر رسمی __ و __ اعلام شده __ ''ارز'' را به کنترل بیشتر خود درآورد.

!نرخ رسمی
ارز />ه نرخ ثابت و رسمی ارز بر حسب ((طلا)) و ((دلار)) ایالات متحده آمریکا که به ((صندوق بین الملل پول)) اعلام می شود __نرخ رسمی ارز__ گفته می شود.


!نرخ شناور
ارز />هرگاه رزش ((پول)) کشورها تحت تاثیر نیروهای بازاربین المللی نسبت به یکدیگر نوسان کنند، نرخ برابری را __شناور__ نامند.

!
همچنین ببینید
*((انواع ارز
))
 *((ارز اکو)) *((ارز اکو))
 +*((ارز اعلام نشده))
 *((ارز بازرگانی)) *((ارز بازرگانی))
-*((ارزغیربازرگانی)) 
 *((ارز بازی)) *((ارز بازی))
 *((ارزبری)) *((ارزبری))
 *((ارز پایاپای آسیا)) *((ارز پایاپای آسیا))
 +*((ارز دولتی))
 +*((ارز ذخیره ای))
 +*((ارز صادراتی))
 +*((ارز عمده))
 +*((ارز غیر بازرگانی))
 +*((ارز غیر رسمی))
 +*((ارز قبل از صادرات))
 +*((ارز گران))
 +*((بازار ارز))
 +*((بازار سلف ارز))
 +*((بازار نقدی))
 +*((برتن وودز))
 *((ذخایر ارزی)) *((ذخایر ارزی))
- +*((شناوری آزاد))
*((شناوری کاذب ارز))
*((صندوق بین المللی پول))
*((نظام پولی اروپا))
*((نقدینگی بین المللی))
*((کنترل ارز))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 05 تیر 1384 [10:54 ]   9   بابک خسروشاهی      جاری 
 یکشنبه 05 تیر 1384 [10:52 ]   8   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 آذر 1383 [14:05 ]   7   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 جمعه 13 آذر 1383 [07:10 ]   6   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 جمعه 13 آذر 1383 [06:27 ]   5   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 09 آذر 1383 [19:55 ]   4   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 09 آذر 1383 [12:49 ]   3   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 19 آبان 1383 [09:45 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 03 آبان 1383 [01:42 ]   1   حمید حسن نیا      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..