منو
 صفحه های تصادفی
Lutetium
تاثیر پذیری مارکس از هگل و فوئرباخ در تفسیر دین
کارونکول
خسرو فیروز بن رکن الدوله
تیره میوپوراسه
هالیدهای هیدروژن
راههای تشخیص عفونت
مستزاد
رجعت
کتابهای شیمی
 کاربر Online
475 کاربر online
Lines: 1-24Lines: 1-41
 !مقدمه !مقدمه
 موازین حقوقی و سیاستهای صحیح برای بهبود بازده کلی در تولید و ((الگوی مصرف انرژی|مصرف انرژی)) و برای حفاظت و تمیز نگه داشتن محیط زیست اهمیت دارند. ولی این تکنولوژی است که وسایل فیزیکی دستیابی به این اهداف را فراهم می‌کند. موازین حقوقی و سیاستهای صحیح برای بهبود بازده کلی در تولید و ((الگوی مصرف انرژی|مصرف انرژی)) و برای حفاظت و تمیز نگه داشتن محیط زیست اهمیت دارند. ولی این تکنولوژی است که وسایل فیزیکی دستیابی به این اهداف را فراهم می‌کند.
 +

 +
 +
 +
 +{img src=img/daneshnameh_up/5/5f/ESRF.jpg}
 +
 +
 +
 !کاربرد تکنولوژی  !کاربرد تکنولوژی
 کاربرد مؤثر تکنولوژی ، زمینه پیشرفت در افزایش بازدهی و کاهش اثرات سؤ زیست محیطی و حفاظت از ((محیط زیست)) را فراهم می‌کند، بطوری که شواهد تاریخی نشان می دهد، تکنولوژی ، توانایی و یا پتانسیل تسلط بر مسائل و رویدادها را دارد. این موضوع ، حتی در مواردی هم که پیشرفتهای فنی ، خود منشا اثرات سوء زیست محیطی انسان ساختی باشد، مصداق درد. از جمله این موارد می‌توان ، استفاده نادرست از منابع برای اسلحه سازی و تخریب را نام برد. بهزیستی مردم جهان همچنان در گرو اختراعات و نوآوری تکنولوژیهای جدید با کمترین هزینه است. کاربرد مؤثر تکنولوژی ، زمینه پیشرفت در افزایش بازدهی و کاهش اثرات سؤ زیست محیطی و حفاظت از ((محیط زیست)) را فراهم می‌کند، بطوری که شواهد تاریخی نشان می دهد، تکنولوژی ، توانایی و یا پتانسیل تسلط بر مسائل و رویدادها را دارد. این موضوع ، حتی در مواردی هم که پیشرفتهای فنی ، خود منشا اثرات سوء زیست محیطی انسان ساختی باشد، مصداق درد. از جمله این موارد می‌توان ، استفاده نادرست از منابع برای اسلحه سازی و تخریب را نام برد. بهزیستی مردم جهان همچنان در گرو اختراعات و نوآوری تکنولوژیهای جدید با کمترین هزینه است.
 !قیمت گذاری  !قیمت گذاری
 وجود سوبسید در قیمتهای انرژی ، بدین معنی است که قیمتها بازتاب هزینه نیستند و در شرایط عرضه آزاد حاصل نگردیده‌اند. وظیفه دولتها این است که چنان جوهای اقتصادی و تجاری ایجاد کنند که پیشرفتهای فنی شکوفا شود. بدین منظور ، لازم است تکنولوژی در بطن اقتصادی قرار گیرد که امکان کاربرد آن را فراهم می‌سازد و آنرا توجیه می‌کند. بدیهی‌ترین نیاز ، وجود یک بازار رقابتی است که مروج نوآوری باشد و به آن ارج نهد.

با اینحال ، بخش خصوصی حاضر و یا قادر به قبول ریسکهای ناشی از پیشرفت تکنولوژی نیست. این موضوع ، حتی در مورد تکنولوژیهایی که از ارزش بالایی برخوردار خواهند شد، نیز مصداق دارد. دلایل زیادی برای چنین ملاحظه کاریها قابل ذکر است. از جمله: __فقدان ثبات سیاسی__ ، __بالا بردن نرخ بهره__ ، __سیاستهای نادرست قیمت گذاری__ و یا __دلسردیهای ناشی ازاوضاع غیر مطمئن سیاسی__.
 وجود سوبسید در قیمتهای انرژی ، بدین معنی است که قیمتها بازتاب هزینه نیستند و در شرایط عرضه آزاد حاصل نگردیده‌اند. وظیفه دولتها این است که چنان جوهای اقتصادی و تجاری ایجاد کنند که پیشرفتهای فنی شکوفا شود. بدین منظور ، لازم است تکنولوژی در بطن اقتصادی قرار گیرد که امکان کاربرد آن را فراهم می‌سازد و آنرا توجیه می‌کند. بدیهی‌ترین نیاز ، وجود یک بازار رقابتی است که مروج نوآوری باشد و به آن ارج نهد.

با اینحال ، بخش خصوصی حاضر و یا قادر به قبول ریسکهای ناشی از پیشرفت تکنولوژی نیست. این موضوع ، حتی در مورد تکنولوژیهایی که از ارزش بالایی برخوردار خواهند شد، نیز مصداق دارد. دلایل زیادی برای چنین ملاحظه کاریها قابل ذکر است. از جمله: __فقدان ثبات سیاسی__ ، __بالا بردن نرخ بهره__ ، __سیاستهای نادرست قیمت گذاری__ و یا __دلسردیهای ناشی ازاوضاع غیر مطمئن سیاسی__.
 +

 +
 +
 +
 +{img src=img/daneshnameh_up/c/c2/montage.jpg}
 +
 +
 +
 !نقش دولت !نقش دولت
 *حذف و یا کاهش عوامل بازدارنده و انحرافی

 *حذف و یا کاهش عوامل بازدارنده و انحرافی

 *کمک به ایجاد در زیربناهای مناسب ، آموزش ، حمایت از علوم و فنون پایه ، همکاریهای بین الملل و گردآوری اطلاعات درباره بهترین تجربه‌ها در سرتاسر جهان

 *کمک به ایجاد در زیربناهای مناسب ، آموزش ، حمایت از علوم و فنون پایه ، همکاریهای بین الملل و گردآوری اطلاعات درباره بهترین تجربه‌ها در سرتاسر جهان

 *تشویق فعالیتهای تحقیق و توسعه در بخش خصوصی

 *تشویق فعالیتهای تحقیق و توسعه در بخش خصوصی

 *تشویق به آگاهی از احتیاجات تحقیق و توسعه در آینده نظر کاهش اثرات سؤ زیست محیطی ناشی از تولید و مصرف انرژی. اما نباید این تشویقها موجب دخالت دولتها در گزینش بهترین مورد شود.

 *تشویق به آگاهی از احتیاجات تحقیق و توسعه در آینده نظر کاهش اثرات سؤ زیست محیطی ناشی از تولید و مصرف انرژی. اما نباید این تشویقها موجب دخالت دولتها در گزینش بهترین مورد شود.

 *تشویق ایده‌هایی که در چهار چوب یک برنامه وسیع ، موجب ارتباط بهتر میان اطلاعات و ابزارهای مورد نیاز برای افزایش بازده انرژی می‌گردد.

 *تشویق ایده‌هایی که در چهار چوب یک برنامه وسیع ، موجب ارتباط بهتر میان اطلاعات و ابزارهای مورد نیاز برای افزایش بازده انرژی می‌گردد.

-جهت توسعه روشهای فنی مناسب ، کاربرد مفاهیم جدید در ((علوم پایه)) ، ساخت و بهره برداری تجاری از نمونه‌های اولیه ، امکانات نامحدود وجود دارد. یک از موارد برجسته این روشهای فنی ، ((همجوشی هسته‌ای|جوش هسته‌ای)) می‌باشد . در دراز مدت ، جوش هسته‌ای ، پتانسیل بسیار زیادی دارد، اما در کوتاه مدت ، سرمایه گذاری در تکنولوژیهایی مشابه نظیر ((انواع راکتور|راکتورهای سریع)) که زودتر به نتیجه می‌رسد ، اولویت دارد. ملاحظه زمان انجام کار در توسعه ، معرفی و ترویج تکنولوژیهای جدید و مهم ، الزامی است. +جهت توسعه روشهای فنی مناسب ، کاربرد مفاهیم جدید در ((علوم پایه)) ، ساخت و بهره برداری تجاری از نمونه‌های اولیه ، امکانات نامحدود وجود دارد. یک از موارد برجسته این روشهای فنی ، ((همجوشی هسته‌ای|جوش هسته‌ای)) می‌باشد . در دراز مدت ، جوش هسته‌ای ، پتانسیل بسیار زیادی دارد، اما در کوتاه مدت ، سرمایه گذاری در تکنولوژیهایی مشابه نظیر ((انواع راکتور هسته‌ای|راکتورهای سریع)) که زودتر به نتیجه می‌رسد، اولویت دارد. ملاحظه زمان انجام کار در توسعه ، معرفی و ترویج تکنولوژیهای جدید و مهم ، الزامی است.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((الگوی مصرف انرژی)) *((الگوی مصرف انرژی))
 *((انرژیهای نو)) *((انرژیهای نو))
 *((حفاظت محیط زیست)) *((حفاظت محیط زیست))
 *((رقابت در عرصه انرژی)) *((رقابت در عرصه انرژی))
 *((ضرورت مطالعه انرژی)) *((ضرورت مطالعه انرژی))
 *((فناوری اطلاعات)) *((فناوری اطلاعات))
 *((فیزیک انرژی بالا)) *((فیزیک انرژی بالا))
 *((منابع انرژی آینده)) *((منابع انرژی آینده))
 *((منابع انرژی تجدید پذیر)) *((منابع انرژی تجدید پذیر))
-*((ناگفته های انرژی)) +*((ناگفتههای انرژی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 24 بهمن 1384 [16:00 ]   3   مجید آقاپور      جاری 
 دوشنبه 24 بهمن 1384 [15:57 ]   2   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 25 تیر 1384 [16:34 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..