منو
 صفحه های تصادفی
شهاب
قصی بن کلاب
ریاضیات و شیمی
ندای شیطانی در مقابل ندای آسمانی
کائولینیت
معادله
ادوات انتقال بار
آگاهی امام مهدی علیه السلام از امور پنهان
دنیای غیر عادی فیزیک
نگهداری آب در داخل یک صافی
 کاربر Online
539 کاربر online
تاریخچه ی: اربیم

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-159Lines: 1-145
-V{maketoc}

right" style="margin-left:1em">
+left" style="margin-left:1em">
  
-right">
+left">
 
 
 
 
-
((holmium)) - __erbium__ - ((thulium)) +
holmium - __erbium__ - thulium
 
 
-
__Er__
((Fermium|Fm))  
 
 
+
__Er__
Fermium

 
{picture=Er_TableImage.png}
 
{picture=Er_TableImage.png}
-
right">
((جدول استاندارد|جدول کامل))
+
left">
جدول کامل
 
 
 
 
 
 
 __عمومی__
 __عمومی__
 
 
-((فهرست نام عناصر|نام)), ((فهرست علائم عناصر|علامت اختصاری)), ((فهرست شماره عناصر|شماره))Erbium, Er, 68
+نام , علامت اختصاری , شمارهErbium, Er, 68
 
 
-((گروه شیمیایی)) ((لانتانید))
+گروه شیمیایی ((لانتانیدها|لانتانید))
 
 
-((گروه جدول تناوبی|گروه)), ((دوره جدول تناوبی|تناوب)), ((بلوک جدول تناوبی|بلوک))NA, ((عنصر دوره 6|6)) , ((بلوک f|f))
+گروه, تناوب, بلوکNA, 6 , ((بلوک f|f))
 
 
-((جرم حجمی)), ((درجه سختی موهز|سختی)) 9066 ((کیلو گرم بر متر مکعب|kg/m3)), ND
+جرم حجمی, سختی 9066 kg/m3, ND
 
 
-((رنگ)) سفید نقره ای
{picture=125pxEr2C68.jpg}
+رنگ سفید نقرهای
{picture=125pxEr2C68.jpg}
 
 
 __خواص اتمی__
 __خواص اتمی__
 
 
-((وزن اتمی)) ((1 E-25 kg|167.259 amu))
+وزن اتمی 1 E-25 kg
 
 
-((شعاع اتمی)) (calc.) ((1 E-10 m|175 «226» pm))
+شعاع اتمی (calc.) 1 E-10 m
 
 
-((شعاع کووالانسی)) ND ((پیکو متر|pm))
+شعاع کووالانسی ND pm
 
 
-((شعاع وندروالس)) ND pm
+شعاع وندروالس ND pm
 
 
-((ساختار الکترونی)) ~np~~/np~((Xenon|Xe))~np~]~/np~6s²4f12]
+((آرایش الکترونی عناصر|ساختار الکترونی)) ~np~~/np~((Xenon|Xe))~np~]~/np~6s²4f12]
 
 
 ((الکترون| -e)) بازای هر ((سطح انرژی ))2,8,18,30,8,2
 ((الکترون| -e)) بازای هر ((سطح انرژی ))2,8,18,30,8,2
 
 
-((درجه اکسیداسیون)) (اکسید))) 3 (باز))ی)
+درجه اکسیداسیون (اکسید) 3 (بازی)
 
 
-((ساختار کریستالی)) شش گوش
+ساختار کریستالی شش گوش
 
 
 __خواص فیزیکی__
 __خواص فیزیکی__
-
((حالت ماده)) جامد
+
((حالات ماده|حالت ماده)) جامد
 
 
-((نقطه ذوب)) 1795 ((کلوین|K)) (2772 °((فارنهایت|F)))
+نقطه ذوب 1795 K (2772 °F)
 
 
-((نقطه جوش)) 3136 K (5185 °F)
+نقطه جوش 3136 K (5185 °F)
 
 
-((حجم مولی)) ND ((scientific notation|ש»10-6 ««متر مکعب بر مول|m3/mol))
+حجم مولی ND ((scientific notation|ש»10-6 m3/mol
 
 
-((گرمای تبخیر)) 261 ((کیلو ژول بر مول|kJ/mol))
+گرمای تبخیر 261 kJ/mol
 
 
-((گرمای هم جوشی)) 17.2 kJ/mol
+گرمای همجوشی 17.2 kJ/mol
 
 
 ((فشار بخار)) ND
 ((فشار بخار)) ND
 
 
-((سرعت صوت)) 2830 ((متر بر ثانیه|m/s)) at 293.15 K
+سرعت صوت 2830 m/s) at 293.15 K
 
 
 __متفرقه__
 __متفرقه__
 
 
-((الکترونگاتیویته)) 1.24 (درجه پائولینگ)))
+((الکترونگاتیویته)) 1.24 (درجه پائولینگ)
 
 
-((ظرفیت گرمایی ویژه)) 170 ((ژول بر کیلوگرم کلوین|J/«kg*K)))
+ظرفیت گرمایی ویژه 170 J/kg*K
 
 
-((رسانائی الکتریکی)) 1.17 106/m ((اهم))
+رسانائی الکتریکی 1.17 106/m اهم
 
 
-((رسانائی گرمایی)) 14,3 ((وات بر متر کلوین|W/«m*K)))
+رسانائی گرمایی 14,3 W/m*K
 
 
-1st ((پتانسیل یونیزاسیون)) 589.3 kJ/mol
+1st پتانسیل یونیزاسیون 589.3 kJ/mol
 
 
 2nd پتانسیل یونیزاسیون 1150 kJ/mol
 2nd پتانسیل یونیزاسیون 1150 kJ/mol
 
 
 3rd پتانسیل یونیزاسیون 2194 kJ/mol
 3rd پتانسیل یونیزاسیون 2194 kJ/mol
 
 
 4th پتانسیل یونیزاسیون 4120 kJ/mol
 4th پتانسیل یونیزاسیون 4120 kJ/mol
 
 
 __پایدارترین ایزوتوپها__
 __پایدارترین ایزوتوپها__
 
 
  
 
 
 
 
-((ایزوتوپ|ایزو))((وفور طبیعی))((نیمه عمر)) ((روش فروپاشی|DM))((انرژی فروپاشی|DE)) ((مگا|M))((الکترون ولت|eV))((محصول فروپاشی|DP))
+((ایزوتوپ|ایزو))وفور طبیعی((نیم عمر)) ((روش فروپاشی|DM))((انرژی فروپاشی|DE)) ((مگا|M))((الکترون ولت|eV))((محصول فروپاشی|DP))
 
 
 160Er((ایزوتوپ رادیو اکتیو|{syn.}))((1 E5 s|28.58 h))((الکترون گیری|ε))0.330160((Holmium|Ho))
 160Er((ایزوتوپ رادیو اکتیو|{syn.}))((1 E5 s|28.58 h))((الکترون گیری|ε))0.330160((Holmium|Ho))
 
 
-162Er0.14%Erbium با 94 ((نوترون)) ((ایزوتوپ پایدار|پایدار)) است
+162Er0.14%Erbium با 94 ((نوترون)) پایدار است
 
 
 164Er1.61%Erbium با 96 نوترون پایدار است
 164Er1.61%Erbium با 96 نوترون پایدار است
 
 
 165Er{syn.}((1 E4 s|10.36 h))ε0.376165Ho
 165Er{syn.}((1 E4 s|10.36 h))ε0.376165Ho
 
 
 166Er__33.6%__Erbium با 98 نوترون پایدار است
 166Er__33.6%__Erbium با 98 نوترون پایدار است
 
 
 167Er22.95%Erbium با 99 نوترون پایدار است
 167Er22.95%Erbium با 99 نوترون پایدار است
 
 
 168Er26.8%Erbium با 100 نوترون پایدار است
 168Er26.8%Erbium با 100 نوترون پایدار است
 
 
 169Er{syn.}9.4 ((روز|d))((فروپاشی بتا|β-))0.351169((Thulium|Tm))
 169Er{syn.}9.4 ((روز|d))((فروپاشی بتا|β-))0.351169((Thulium|Tm))
 
 
 170Er14.9%Erbium با 102 نوترون پایدار است
 170Er14.9%Erbium با 102 نوترون پایدار است
 171Er{syn.}7.516 ((ساعت|h))β-1.490171Tm
 171Er{syn.}7.516 ((ساعت|h))β-1.490171Tm
 
 
 172Er{syn.}49.3 hβ-0.891172Tm
 172Er{syn.}49.3 hβ-0.891172Tm
 
 
 
 
 
 
 
 
-واحدهای ((SI)) & ((دما و فاشر استاندارد|STP )) استفاده شده مگر آنکه ذکر شده باشد. +واحدهای SI & STP استفاده شده است، مگر آنکه ذکر شده باشد.
 
 
 
 
 
 
-__اربیم__ ((عنصر شیمیایی)) است که در ((جدول تناوبی)) با نشان Er وجود داشته و دارای ((عدد اتمی)) 68 می باشد.اربیم، فلز ((کمیاب خاکی)) ((لانتانید)) و نقره ای رنگی است که به همراه چندین عنصر کمیاب دیگر در ((گادولینیت معدنی)) در ((Ytterby)) واقع در ((سوئد)) وجود دارد.

! ویت توجه قابل

((فلز))
اربیم خال نصری ((ه ظرفیتی)) چک و،نرم ودر هو تا د مقوم اس ویکه رعت ای ((فلات کمیا)) ((اسی د|اکسیده)) نمی شد. نک آن به گ ر بوده ((یف یفها ب)) مخص و ی را د ((نو رئی)) ، ((را نف)) و نیک ((ماون قمز)) د می آد.جز این موار اربیم یشتر همند ایر فلت خاکی کیب است. سسکوی ((اکید)) آن ((erbia)) نمی می ود.خصوصات اربی ت دی وسط نوع و مقادیر ناالصی موو تعیین ی ردد.این عنر فاق هگونه قش بیلوژیک شناخت ه ای است اما برخی بر ی باوند که اربیم مو شدن ((متبولی)) می د. /> />! کردا r />r />کاردهای رو ای گناگون هتنداین صر بیر بو ((یتر)) عکای کا ی و ب لت ان پیی ن ، بعان اده ای فزودنی ر مالوی مفید ات. کاربرهی یر ن به ح یر است :
عنون کننده ((نورون)) در فناور ((اژی هه ی|ه ای)) کار می رو.
*
((توی کنده های نوری|قوی کن های فیی)) بعنوان یک ا خال کننده مورد ستفا ست. />*ر و اضافه ش ب ((وانادی)) صو ((یژ)) موب کاه خت وبهب کاکد ن ی . />*((اکسید اربیم)) صورتی نگ است ابراین گاهی ات نوا ن دنه ((یه)) و پو لعا چیی کارب ارد ک ا ا ی یه ه رات ((عیک فبی ینکه فتابی)) و ((جوار|جواهرت)) ارزان استفاده می کنند.

! یچه />
اربیم (ا ((Ytterby)) ، یک در ((سئد))) ر سا 1843 توط Carl Gustaf Mosander ((کشف اصر یئی|کش ردید)) . او ایتریا از ((گاولینیت)) می به سه صورت ،ه امهای ((ایریا)) ، ((ابیا)) و ((تی)) جدا نمود.او نام ین صر ر ز ه Ytterby که مقی یای ایریا و اریم ر ن ود دارد اقب کرد. م ر ن زمان اربیا تربی را با هم اشتنباه کردند. ا 1860 نه ک تربیا می شناتند ی نام اری کرده و بعد از 1877 آنچه ک اربی می دتند ربیا نمید. سانجام ((George Urban)) و ((Charles James)) ر سا 1905 مستقلا" Er2((O))3 نسبتا" خالص ا نمودند. تا ا ا 1934 ایکه کاگا ((کید)) ((ون )) ا ب بخار ((پتاسی)) کا دادند، لز خالص اربیم بصو ل بول تهی شده بود.

! پیدایش

این عنصر همنند ایر ر اکی کمیا رگز در طبعت ص ر آ ود دارد اما همرا گ معدنهای ن ((مونازیت)) یافت می ون. ز نر اریی اسی ناصر خاکی کمی یکدگ بیر مک و گران ب ا ش تولید تبادل یونی که اور ((رن بیستم)) اداع گش به یزان زیادی ین تولی کله ا خکی کیب و ((رکی یمیی|کیا یمیای)) نها را اهش داد. ابع تجاری ی ربیم د ((xenotime)) و ((euxenite)) ی باند. اریم لزی شک رد خ آت ایی و افار اد.

! ایزوتوپها

اربیم بصورت طبیعی متشکل از 6 ((ایزوتوپ)) پایدار Er-162,Er-164,Er-166,Er-167,Er-168Er-170 می باشد که فراوان ترین آنها Er-166 ( ((فراوانی طبیعی)) 33،6 %) است.23 ((رادیوایزوتوپ)) نیز برای آن شناسایی شده که پایدارترین آنهــا Er-169 با ((نیمه عمر)) 9،4 روز، Er-172 با نیمه عمر 49،3 ساعت،Er-160با نیمه عمر28،58،Er-165 با نیمه عمر10،36وEr-171 با نیمـــــه عمـــــــر 7،516 ساعت می باشند. سایر ایزوتوپهای ((رادیواکتیو)) آن دارای نیمه عمری کمتر از 3،5 ساعت هستند که بیشتر آنهااز نیمه عمری کمتر از 4 دقیقه برخوردارند.این عنصر همچنین دارای 6 ((حالت برانگیختگی)) است که پایدار ترین آنها Er-167m(t 2،269 انی) است.
ایزوتوپ
های ربیم از نظر ((وزن امی)) بین ((amu))144،957 (Er-145) تا amu173،944(Er-174) قرار دارند. ((حالت فرپاشی)) اصلی قبل از فراوان ترین ایزوتوپ پایدار- Er-166- ((دریافت الکترون)) ، و حات فروپاشی اصلی بعد از آن ((کاهش بتا)) است.((محصول فروپاشی)) اولیه قبل از Er-166 ، ایزوتوپهای عنصر 67 ( ((هولمیم))) و محصولات اولیه بعد از آن ایزوتوپهای عنصر 69 ( ((تولیم))) می با.


! یش اهیها

مانند سایر لانتانیدها ،ترکیبات اربیم از مقدار کم تا متوسط ((سمیت)) دارند، گر چه جزئیات سمیت آنها بطور کامل منتشر نشده .
+!اطلاعات اولیه
__اربیم__ ، ((عنصر شیمیایی)) است که در ((جدول تناوبی)) با نشان __Er__ وجود داشته ، دارای ((عدد اتمی)) 68 میباشد. اربیم ، فلز کمیاب خاکی ((لانتانیدها|لانتانید)) و نقرهای رنگی است که به همراه چندین عنصر کمیاب دیگر در گادولینیت معدنی در __Ytterby__ واقع در سوئد وجود دارد.
!یچه
اربیم ( ا __Ytterby__ یک هر __و__ ) در ال 1843 ، وس __Carl Gustaf __Mosander ک گید. یتی ا ا گدلینیت عدنی به ور ، به مهای __ییا__ __بی__ و __یا__ جد نمو. ا ام ین ن را ز نم Ytterby ک مدی زیادی ایتری و اربیم ر ن جود ار اباس کد. ام در آن م ، اربیا تی را ا هم تنبا ردند. بع ا 1860 ه ک تربیا یشناخت اربیا نام‌گذاری کر و بعد ا 1877 آنچه که اربیا می‌د تبی امید.

رنام "__George Urban__" و "__Charles James__" در سا 1905 مستقلا" Er<sub>2</sub>O<sub>3</sub> نسبتا" لص را جدا نمو. تا بل ا ا 1934 زانیکه کان کرید بون ب را ب ار ((تاسی)) کاه اند، لز خالص اربیم صوت اب قول تهیه نه د. />!پیای
ا
ین نصر ، اند سایر نصر ای کمیا هر در بی صورت عنر د وود ندارد ا همه گ منهای ن مونی یافت ند. از نظر تاریی ا اسازی عناصر خاکی کیاب ا یکدیگر سیا کل و ران و اما روش لید تباد یونی ک ور ق بیم بدا گت به یان یدی هینه تلید لیه فل خاکی کمیاب و ترکیات ییایی ا کاش داد. ن ای اصی اربیم مادن __xenotime__ __euxenite__ می‌با. ای فلزی ه کل ر ات تایی و افجار ارد.
!ویت توجه قابل
((فلز)) اربیم خال ، ری س رتی چکش ار ، و ر هوا تا ی مقاوم ات، ریک به سرعت ا لزات کمیاب ((اکیداون-ایا|کیه)) نمی‌شود. نمک ن رنگ سر طیفهی جذب م و ای را ر نور مری فربن و نزدیک مادون قمز بوو می‌آورد.

ین موارد ، اربی بیتر همانند ی فلزا ای کیاب ات. کوی اید آن erbia امیه می‌شود.صیات ربیم تا دی س نو مقادیر ناخالصی موو یین می‌گردد.ای صر فاق هگنه نقش یوژیکی شنا د ی ما بخی بر ای باند ک اربیم مو ل شد متابولیس ی‌شود.
!کاربردها
*این عنصر یشتر ص فیلتر کاسی بکا ی‌رود. />*بهعلت پیری آن نو اده ای ادنی ر ((متالوژی)) مفید است. />*عنوان جذ کننه ((نورون)) ر فناوری ((نرژی هه‌ای|هسه‌ی)) کار مو. />* تقویت کنندههی فیبی عوان یک خا کنن مورد استفاده ا.
ر صرت اافه شن به ((انادی)) صرت ((آلیژ)) ب کاه سخی هبود کرکد ن می‌گ.
*
کسی ایم صورتی رنگ است نابراین اهی اات بعنوان رنگ هن ((یمی ی|ی)) و پوشش لعاب چیی کابرد دار ک اغلب از ی شیش‌ها ر اخ ینکهای آفتی و جواات ارزان ستفاه می‌کنند.
!ایزوتوپها
اربیم بصورت طبیعی متشکل از 6 ((ایزوتوپ)) پایدار Er-162 ، Er-164 ، Er-166 ، Er-167، Er-168 ، Er-170 میباشد که فراوانترین آنها Er-166 ( فراوانی طبیعی 33،6 % ) است. 23 رادیوایزوتوپ نیز برای آن شناسایی شده که پایدارترین آنهــا Er-169 با ((نیم عمر)) 9،4 روز ، Er-172 با نیمه عمر 49،3 ساعت ، Er-160 با نیمه عمر 28،58 ، Er-165 با نیمه عمر 10،36 و Er-171 با نیمـــــه عمـــــــر 7،516 ساعت میباشند.

سایر ایزوتوپهای رادیواکتیو آن ، دارای نیمه عمری کمتر از 3،5 ساعت هستند که بیشتر آنها از نیمه عمری کمتر از 4 دقیقه برخوردارند. این عنصر همچنین دارای 6 حالت برانگیختگی است که پایدار ترین آنها Er-167 ا نیه مر t=2,269 ات. حالت فروپاشی اصلی قبل از فراوانترین ایزوتوپ پایدار- Er-166- دریافت الکترون و حالت فروپاشی اصلی بعد از آن کاهش بتا است. محصول فروپاشی اولیه قبل از Er-166 ، ایزوتوپهای عنصر 67 ( هولمیم ) و محصولات اولیه بعد از آن ایزوتوپهای عنصر 69 ( تولیم ) ا.
!شدارها
مانند سایر لانتانیدها ، ترکیبات اربیم از مقدار کم تا متوسط سمیت دارند، گرچه جزئیات سمیت آنها بطور کامل منتشر نشده است.
 !منابع !منابع
 * [http://periodic.lanl.gov/elements/68.html|Los|Alamos|National Laboratory - Erbium] * [http://periodic.lanl.gov/elements/68.html|Los|Alamos|National Laboratory - Erbium]
 * ''Guide to the Elements - Revised Edition'', Albert Stwertka, (Oxford University Press; 1998) ISBN 0-19-508083-1 * ''Guide to the Elements - Revised Edition'', Albert Stwertka, (Oxford University Press; 1998) ISBN 0-19-508083-1
 * [http://education.jlab.org/itselemental/ele068.html It's Elemental - Erbium] * [http://education.jlab.org/itselemental/ele068.html It's Elemental - Erbium]
-
! اتصالات خارجی
+!اتصالات خارجی
 * [http://www.webelements.com/webelements/elements/text/Er/index.html WebElements.com - Erbium] (به عنوان منبع نیز استفاده شده) * [http://www.webelements.com/webelements/elements/text/Er/index.html WebElements.com - Erbium] (به عنوان منبع نیز استفاده شده)
 * [http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/Er.html EnvironmentalChemistry.com - Erbium] (به عنوان منبع نیز استفاده شده) * [http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/Er.html EnvironmentalChemistry.com - Erbium] (به عنوان منبع نیز استفاده شده)
- +!مباحث مرتبط با عنوان
*((جدول تناوبی))
*((عنصر شیمیایی))
*((فلز))
*((لانتانیدها))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 14 آذر 1385 [11:14 ]   3   فیروزه نجفی      جاری 
 سه شنبه 19 آبان 1383 [05:49 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [11:03 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..