منو
 کاربر Online
721 کاربر online
تاریخچه ی: اربیم

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-158Lines: 1-145
-V{maketoc}
right" style="margin-left:1em">
+left" style="margin-left:1em">
  
-right">
+left">
 
 
 
 

-
((holmium)) - __erbium__ - ((thulium)) +
holmium - __erbium__ - thulium
 
 
-
__Er__
((Fermium|Fm))  
 
 
{picture file=img/daneshnameh_up/a/a1//Er_TableImage.png}

right">
((جدول استاندارد|جدول کامل))
+
__Er__
Fermium

{picture=Er_TableImage.png}

left">
جدول کامل
 
 
 
 
 
 
 __عمومی__
 __عمومی__
 
 
-((فهرست نام عناصر|نام)), ((فهرست علائم عناصر|علامت اختصاری)), ((فهرست شماره عناصر|شماره))Erbium, Er, 68
+نام , علامت اختصاری , شمارهErbium, Er, 68
 
 
-((گروه شیمیایی)) ((لانتانید))
+گروه شیمیایی ((لانتانیدها|لانتانید))
 
 
-((گروه جدول تناوبی|گروه)), ((دوره جدول تناوبی|تناوب)), ((بلوک جدول تناوبی|بلوک))NA, ((عنصر دوره 6|6)) , ((بلوک f|f))
+گروه, تناوب, بلوکNA, 6 , ((بلوک f|f))
 
 
-((جرم حجمی)), ((درجه سختی موهز|سختی)) 9066 ((کیلو گرم بر متر مکعب|kg/m3)), ND
+جرم حجمی, سختی 9066 kg/m3, ND
 
 
-((رنگ)) سفید نقره ای
{picture file=img/daneshnameh_up/0/08//125pxEr2C68.jpg}
+رنگ سفید نقرهای
{picture=125pxEr2C68.jpg}
 
 
 __خواص اتمی__
 __خواص اتمی__
 
 
-((وزن اتمی)) ((1 E-25 kg|167.259 amu))
+وزن اتمی 1 E-25 kg
 
 
-((شعاع اتمی)) (calc.) ((1 E-10 m|175 «226» pm))
+شعاع اتمی (calc.) 1 E-10 m
 
 
-((شعاع کووالانسی)) ND ((پیکو متر|pm))
+شعاع کووالانسی ND pm
 
 
-((شعاع وندروالس)) ND pm
+شعاع وندروالس ND pm
 
 
-((ساختار الکترونی)) ~np~~/np~((Xenon|Xe))~np~]~/np~6s²4f12]
+((آرایش الکترونی عناصر|ساختار الکترونی)) ~np~~/np~((Xenon|Xe))~np~]~/np~6s²4f12]
 
 
 ((الکترون| -e)) بازای هر ((سطح انرژی ))2,8,18,30,8,2
 ((الکترون| -e)) بازای هر ((سطح انرژی ))2,8,18,30,8,2
 
 
-((درجه اکسیداسیون)) (اکسید))) 3 (باز))ی)
+درجه اکسیداسیون (اکسید) 3 (بازی)
 
 
-((ساختار کریستالی)) شش گوش
+ساختار کریستالی شش گوش
 
 
 __خواص فیزیکی__
 __خواص فیزیکی__
-
((حالت ماده)) جامد
+
((حالات ماده|حالت ماده)) جامد
 
 
-((نقطه ذوب)) 1795 ((کلوین|K)) (2772 °((فارنهایت|F)))
+نقطه ذوب 1795 K (2772 °F)
 
 
-((نقطه جوش)) 3136 K (5185 °F)
+نقطه جوش 3136 K (5185 °F)
 
 
-((حجم مولی)) ND ((scientific notation|×))10-6 ((متر مکعب بر مول|m3/mol))
+حجم مولی ND ((scientific notation|ש»10-6 m3/mol
 
 
-((گرمای تبخیر)) 261 ((کیلو ژول بر مول|kJ/mol))
+گرمای تبخیر 261 kJ/mol
 
 
-((گرمای هم جوشی)) 17.2 kJ/mol
+گرمای همجوشی 17.2 kJ/mol
 
 
 ((فشار بخار)) ND
 ((فشار بخار)) ND
 
 
-((سرعت صوت)) 2830 ((متر بر ثانیه|m/s)) at 293.15 K
+سرعت صوت 2830 m/s) at 293.15 K
 
 
 __متفرقه__
 __متفرقه__
 
 
-((الکترونگاتیویته)) 1.24 (درجه پائولینگ)))
+((الکترونگاتیویته)) 1.24 (درجه پائولینگ)
 
 
-((ظرفیت گرمایی ویژه)) 170 ((ژول بر کیلوگرم کلوین|J/«kg*K)))
+ظرفیت گرمایی ویژه 170 J/kg*K
 
 
-((رسانائی الکتریکی)) 1.17 106/m ((اهم))
+رسانائی الکتریکی 1.17 106/m اهم
 
 
-((رسانائی گرمایی)) 14,3 ((وات بر متر کلوین|W/«m*K)))
+رسانائی گرمایی 14,3 W/m*K
 
 
-1st ((پتانسیل یونیزاسیون)) 589.3 kJ/mol
+1st پتانسیل یونیزاسیون 589.3 kJ/mol
 
 
 2nd پتانسیل یونیزاسیون 1150 kJ/mol
 2nd پتانسیل یونیزاسیون 1150 kJ/mol
 
 
 3rd پتانسیل یونیزاسیون 2194 kJ/mol
 3rd پتانسیل یونیزاسیون 2194 kJ/mol
 
 
 4th پتانسیل یونیزاسیون 4120 kJ/mol
 4th پتانسیل یونیزاسیون 4120 kJ/mol
 
 
 __پایدارترین ایزوتوپها__
 __پایدارترین ایزوتوپها__
 
 
  
 
 
 
 
-((ایزوتوپ|ایزو))((وفور طبیعی))((نیمه عمر)) ((روش فروپاشی|DM))((انرژی فروپاشی|DE)) ((مگا|M))((الکترون ولت|eV))((محصول فروپاشی|DP))
+((ایزوتوپ|ایزو))وفور طبیعی((نیم عمر)) ((روش فروپاشی|DM))((انرژی فروپاشی|DE)) ((مگا|M))((الکترون ولت|eV))((محصول فروپاشی|DP))
 
 
 160Er((ایزوتوپ رادیو اکتیو|{syn.}))((1 E5 s|28.58 h))((الکترون گیری|ε))0.330160((Holmium|Ho))
 160Er((ایزوتوپ رادیو اکتیو|{syn.}))((1 E5 s|28.58 h))((الکترون گیری|ε))0.330160((Holmium|Ho))
 
 
-162Er0.14%Erbium با 94 ((نوترون)) ((ایزوتوپ پایدار|پایدار)) است
+162Er0.14%Erbium با 94 ((نوترون)) پایدار است
 
 
 164Er1.61%Erbium با 96 نوترون پایدار است
 164Er1.61%Erbium با 96 نوترون پایدار است
 
 
 165Er{syn.}((1 E4 s|10.36 h))ε0.376165Ho
 165Er{syn.}((1 E4 s|10.36 h))ε0.376165Ho
 
 
 166Er__33.6%__Erbium با 98 نوترون پایدار است
 166Er__33.6%__Erbium با 98 نوترون پایدار است
 
 
 167Er22.95%Erbium با 99 نوترون پایدار است
 167Er22.95%Erbium با 99 نوترون پایدار است
 
 
 168Er26.8%Erbium با 100 نوترون پایدار است
 168Er26.8%Erbium با 100 نوترون پایدار است
 
 
 169Er{syn.}9.4 ((روز|d))((فروپاشی بتا|β-))0.351169((Thulium|Tm))
 169Er{syn.}9.4 ((روز|d))((فروپاشی بتا|β-))0.351169((Thulium|Tm))
 
 
 170Er14.9%Erbium با 102 نوترون پایدار است
 170Er14.9%Erbium با 102 نوترون پایدار است
 171Er{syn.}7.516 ((ساعت|h))β-1.490171Tm
 171Er{syn.}7.516 ((ساعت|h))β-1.490171Tm
 
 
 172Er{syn.}49.3 hβ-0.891172Tm
 172Er{syn.}49.3 hβ-0.891172Tm
 
 
 
 
 
 
 
 
-واحدهای ((SI)) & ((دما و فاشر استاندارد|STP )) استفاده شده مگر آنکه ذکر شده باشد. +واحدهای SI & STP استفاده شده است، مگر آنکه ذکر شده باشد.
 
 
 
 
 
 
-__اربیم__ ((عنصر شیمیایی)) است که در ((جدول تناوبی)) با نشان Er وجود داشته و دارای ((عدد اتمی)) 68 می باشد.اربیم، فلز ((کمیاب خاکی)) ((لانتانید)) و نقره ای رنگی است که به همراه چندین عنصر کمیاب دیگر در ((گادولینیت معدنی)) در ((Ytterby)) واقع در ((سوئد)) وجود دارد.

! ویت توجه قابل

((فلز))
اربیم خال نصری ((ه ظرفیتی)) چک و،نرم ودر هو تا د مقوم اس ویکه رعت ای ((فلات کمیا)) ((اسی د|اکسیده)) نمی شد. نک آن به گ ر بوده ((یف یفها ب)) مخص و ی را د ((نو رئی)) ، ((را نف)) و نیک ((ماون قمز)) د می آد.جز این موار اربیم یشتر همند ایر فلت خاکی کیب است. سسکوی ((اکید)) آن ((erbia)) نمی می ود.خصوصات اربی ت دی وسط نوع و مقادیر ناالصی موو تعیین ی ردد.این عنر فاق هگونه قش بیلوژیک شناخت ه ای است اما برخی بر ی باوند که اربیم مو شدن ((متبولی)) می د. /> />! کردا r />r />کاردهای رو ای گناگون هتنداین صر بیر بو ((یتر)) عکای کا ی و ب لت ان پیی ن ، بعان اده ای فزودنی ر مالوی مفید ات. کاربرهی یر ن به ح یر است :
عنون کننده ((نورون)) در فناور ((اژی هه ی|ه ای)) کار می رو.
*
((توی کنده های نوری|قوی کن های فیی)) بعنوان یک ا خال کننده مورد ستفا ست. />*ر و اضافه ش ب ((وانادی)) صو ((یژ)) موب کاه خت وبهب کاکد ن ی . />*((اکسید اربیم)) صورتی نگ است ابراین گاهی ات نوا ن دنه ((یه)) و پو لعا چیی کارب ارد ک ا ا ی یه ه رات ((عیک فبی ینکه فتابی)) و ((جوار|جواهرت)) ارزان استفاده می کنند.

! یچه />
اربیم (ا ((Ytterby)) ، یک در ((سئد))) ر سا 1843 توط Carl Gustaf Mosander ((کشف اصر یئی|کش ردید)) . او ایتریا از ((گاولینیت)) می به سه صورت ،ه امهای ((ایریا)) ، ((ابیا)) و ((تی)) جدا نمود.او نام ین صر ر ز ه Ytterby که مقی یای ایریا و اریم ر ن ود دارد اقب کرد. م ر ن زمان اربیا تربی را با هم اشتنباه کردند. ا 1860 نه ک تربیا می شناتند ی نام اری کرده و بعد از 1877 آنچه ک اربی می دتند ربیا نمید. سانجام ((George Urban)) و ((Charles James)) ر سا 1905 مستقلا" Er2((O))3 نسبتا" خالص ا نمودند. تا ا ا 1934 ایکه کاگا ((کید)) ((ون )) ا ب بخار ((پتاسی)) کا دادند، لز خالص اربیم بصو ل بول تهی شده بود.

! پیدایش

این عنصر همنند ایر ر اکی کمیا رگز در طبعت ص ر آ ود دارد اما همرا گ معدنهای ن ((مونازیت)) یافت می ون. ز نر اریی اسی ناصر خاکی کمی یکدگ بیر مک و گران ب ا ش تولید تبادل یونی که اور ((رن بیستم)) اداع گش به یزان زیادی ین تولی کله ا خکی کیب و ((رکی یمیی|کیا یمیای)) نها را اهش داد. ابع تجاری ی ربیم د ((xenotime)) و ((euxenite)) ی باند. اریم لزی شک رد خ آت ایی و افار اد.

! ایزوتوپها

اربیم بصورت طبیعی متشکل از 6 ((ایزوتوپ)) پایدار Er-162,Er-164,Er-166,Er-167,Er-168Er-170 می باشد که فراوان ترین آنها Er-166 ( ((فراوانی طبیعی)) 33،6 %) است.23 ((رادیوایزوتوپ)) نیز برای آن شناسایی شده که پایدارترین آنهــا Er-169 با ((نیمه عمر)) 9،4 روز، Er-172 با نیمه عمر 49،3 ساعت،Er-160با نیمه عمر28،58،Er-165 با نیمه عمر10،36وEr-171 با نیمـــــه عمـــــــر 7،516 ساعت می باشند. سایر ایزوتوپهای ((رادیواکتیو)) آن دارای نیمه عمری کمتر از 3،5 ساعت هستند که بیشتر آنهااز نیمه عمری کمتر از 4 دقیقه برخوردارند.این عنصر همچنین دارای 6 ((حالت برانگیختگی)) است که پایدار ترین آنها Er-167m(t 2،269 انی) است.
ایزوتوپ
های ربیم از نظر ((وزن امی)) بین ((amu))144،957 (Er-145) تا amu173،944(Er-174) قرار دارند. ((حالت فرپاشی)) اصلی قبل از فراوان ترین ایزوتوپ پایدار- Er-166- ((دریافت الکترون)) ، و حات فروپاشی اصلی بعد از آن ((کاهش بتا)) است.((محصول فروپاشی)) اولیه قبل از Er-166 ، ایزوتوپهای عنصر 67 ( ((هولمیم))) و محصولات اولیه بعد از آن ایزوتوپهای عنصر 69 ( ((تولیم))) می با.


! یش اهیها

مانند سایر لانتانیدها ،ترکیبات اربیم از مقدار کم تا متوسط ((سمیت)) دارند، گر چه جزئیات سمیت آنها بطور کامل منتشر نشده .
+!اطلاعات اولیه
__اربیم__ ، ((عنصر شیمیایی)) است که در ((جدول تناوبی)) با نشان __Er__ وجود داشته ، دارای ((عدد اتمی)) 68 میباشد. اربیم ، فلز کمیاب خاکی ((لانتانیدها|لانتانید)) و نقرهای رنگی است که به همراه چندین عنصر کمیاب دیگر در گادولینیت معدنی در __Ytterby__ واقع در سوئد وجود دارد.
!یچه
اربیم ( ا __Ytterby__ یک هر __و__ ) در ال 1843 ، وس __Carl Gustaf __Mosander ک گید. یتی ا ا گدلینیت عدنی به ور ، به مهای __ییا__ __بی__ و __یا__ جد نمو. ا ام ین ن را ز نم Ytterby ک مدی زیادی ایتری و اربیم ر ن جود ار اباس کد. ام در آن م ، اربیا تی را ا هم تنبا ردند. بع ا 1860 ه ک تربیا یشناخت اربیا نام‌گذاری کر و بعد ا 1877 آنچه که اربیا می‌د تبی امید.

رنام "__George Urban__" و "__Charles James__" در سا 1905 مستقلا" Er<sub>2</sub>O<sub>3</sub> نسبتا" لص را جدا نمو. تا بل ا ا 1934 زانیکه کان کرید بون ب را ب ار ((تاسی)) کاه اند، لز خالص اربیم صوت اب قول تهیه نه د. />!پیای
ا
ین نصر ، اند سایر نصر ای کمیا هر در بی صورت عنر د وود ندارد ا همه گ منهای ن مونی یافت ند. از نظر تاریی ا اسازی عناصر خاکی کیاب ا یکدیگر سیا کل و ران و اما روش لید تباد یونی ک ور ق بیم بدا گت به یان یدی هینه تلید لیه فل خاکی کمیاب و ترکیات ییایی ا کاش داد. ن ای اصی اربیم مادن __xenotime__ __euxenite__ می‌با. ای فلزی ه کل ر ات تایی و افجار ارد.
!ویت توجه قابل
((فلز)) اربیم خال ، ری س رتی چکش ار ، و ر هوا تا ی مقاوم ات، ریک به سرعت ا لزات کمیاب ((اکیداون-ایا|کیه)) نمی‌شود. نمک ن رنگ سر طیفهی جذب م و ای را ر نور مری فربن و نزدیک مادون قمز بوو می‌آورد.

ین موارد ، اربی بیتر همانند ی فلزا ای کیاب ات. کوی اید آن erbia امیه می‌شود.صیات ربیم تا دی س نو مقادیر ناخالصی موو یین می‌گردد.ای صر فاق هگنه نقش یوژیکی شنا د ی ما بخی بر ای باند ک اربیم مو ل شد متابولیس ی‌شود.
!کاربردها
*این عنصر یشتر ص فیلتر کاسی بکا ی‌رود. />*بهعلت پیری آن نو اده ای ادنی ر ((متالوژی)) مفید است. />*عنوان جذ کننه ((نورون)) ر فناوری ((نرژی هه‌ای|هسه‌ی)) کار مو. />* تقویت کنندههی فیبی عوان یک خا کنن مورد استفاده ا.
ر صرت اافه شن به ((انادی)) صرت ((آلیژ)) ب کاه سخی هبود کرکد ن می‌گ.
*
کسی ایم صورتی رنگ است نابراین اهی اات بعنوان رنگ هن ((یمی ی|ی)) و پوشش لعاب چیی کابرد دار ک اغلب از ی شیش‌ها ر اخ ینکهای آفتی و جواات ارزان ستفاه می‌کنند.
!ایزوتوپها
اربیم بصورت طبیعی متشکل از 6 ((ایزوتوپ)) پایدار Er-162 ، Er-164 ، Er-166 ، Er-167، Er-168 ، Er-170 میباشد که فراوانترین آنها Er-166 ( فراوانی طبیعی 33،6 % ) است. 23 رادیوایزوتوپ نیز برای آن شناسایی شده که پایدارترین آنهــا Er-169 با ((نیم عمر)) 9،4 روز ، Er-172 با نیمه عمر 49،3 ساعت ، Er-160 با نیمه عمر 28،58 ، Er-165 با نیمه عمر 10،36 و Er-171 با نیمـــــه عمـــــــر 7،516 ساعت میباشند.

سایر ایزوتوپهای رادیواکتیو آن ، دارای نیمه عمری کمتر از 3،5 ساعت هستند که بیشتر آنها از نیمه عمری کمتر از 4 دقیقه برخوردارند. این عنصر همچنین دارای 6 حالت برانگیختگی است که پایدار ترین آنها Er-167 ا نیه مر t=2,269 ات. حالت فروپاشی اصلی قبل از فراوانترین ایزوتوپ پایدار- Er-166- دریافت الکترون و حالت فروپاشی اصلی بعد از آن کاهش بتا است. محصول فروپاشی اولیه قبل از Er-166 ، ایزوتوپهای عنصر 67 ( هولمیم ) و محصولات اولیه بعد از آن ایزوتوپهای عنصر 69 ( تولیم ) ا.
!شدارها
مانند سایر لانتانیدها ، ترکیبات اربیم از مقدار کم تا متوسط سمیت دارند، گرچه جزئیات سمیت آنها بطور کامل منتشر نشده است.
 !منابع !منابع
-
* [http://periodic.lanl.gov/elements/68.html|Los|Alamos National Laboratory - Erbium]
+* [http://periodic.lanl.gov/elements/68.html|Los|Alamos|National Laboratory - Erbium]
 * ''Guide to the Elements - Revised Edition'', Albert Stwertka, (Oxford University Press; 1998) ISBN 0-19-508083-1 * ''Guide to the Elements - Revised Edition'', Albert Stwertka, (Oxford University Press; 1998) ISBN 0-19-508083-1
 * [http://education.jlab.org/itselemental/ele068.html It's Elemental - Erbium] * [http://education.jlab.org/itselemental/ele068.html It's Elemental - Erbium]
-
! اتصالات خارجی
+!اتصالات خارجی
 * [http://www.webelements.com/webelements/elements/text/Er/index.html WebElements.com - Erbium] (به عنوان منبع نیز استفاده شده) * [http://www.webelements.com/webelements/elements/text/Er/index.html WebElements.com - Erbium] (به عنوان منبع نیز استفاده شده)
 * [http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/Er.html EnvironmentalChemistry.com - Erbium] (به عنوان منبع نیز استفاده شده) * [http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/Er.html EnvironmentalChemistry.com - Erbium] (به عنوان منبع نیز استفاده شده)
- +!مباحث مرتبط با عنوان
*((جدول تناوبی))
*((عنصر شیمیایی))
*((فلز))
*((لانتانیدها))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 14 آذر 1385 [11:14 ]   3   فیروزه نجفی      جاری 
 سه شنبه 19 آبان 1383 [05:49 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [11:03 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..