منو
 کاربر Online
645 کاربر online
تاریخچه ی: ادراک فضائی شنوائی

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-20Lines: 1-25
 +@#15:
 V{maketoc} V{maketoc}
-گوش نیز مثل چشم برای تعیین جهت و مسافت چیزها برگه هائی بدست می دهند اما سودمندی این برگه ها نسبت به آنچه حس بینائی تهیه می کند بسیار محدود است. +!مقدمه
گوش نیز مثل چشم برای تعیین جهت و مسافت چیزها برگههایی بدست میدهند اما سودمندی این برگهها نسبت به آنچه حس بینایی تهیه میکند بسیار محدود است.
 !مسافت !مسافت
-اگر با صوتی آشنا باشیم از روی بلندی و کوتاهی آن می توانیم دوری یا نزدیکی آنرا حدس بزنیم .پیچیدگی صوت برگه دیگری برای تعیین مسافت منشاء صوت است صدای موتور هواپیما از مسافت دور کمتر پیچیده است تا از مسافت نزدیک همچنین هارمونیک های یک آلت موسیقی از دور خوب شنیده نمی شوند. حجم صوتهای نزدیک نیز از صوتهای دور بیشتر است چنانکه از نزدیک صدای توپی بنظر می رسد که همه عالم را پر کرده است. اما از دور کوتاه جلوه می کند. و «کم حجم» می نماید. +اگر با صوتی آشنا باشیم از روی بلندی و کوتاهی آن میتوانیم دوری یا نزدیکی آنرا حدس بزنیم. پیچیدگی صوت برگه دیگری برای تعیین مسافت منشاء ((صوت)) است صدای موتور هواپیما از مسافت دور کمتر پیچیده است تا از مسافت نزدیک همچنین هارمونیکهای یک آلت موسیقی از دور خوب شنیده نمیشوند. حجم صوتهای نزدیک نیز از صوتهای دور بیشتر است چنانکه از نزدیک صدای توپی به نظر میرسد که همه عالم را پر کرده است. اما از دور کوتاه جلوه میکند. و «کم حجم» مینماید.
 !جهت !جهت
-توانائی تشخیص محلی که صوت از آنجا می آید تا حدی بسته به آگاهی قبلی است مثلاً وقتی صدای هواپیما را می شنویم می دانیم که از بالا می آید یا صدای بوق اتومبیل از خیابان می آید و از این قبیل گاه نیز به کمک ((چشم)) منشاء صوت را پیدا می کنیم مثلاً صوت مرغی را می شنویم و آن را روی فلان درخت می بینیم. />لیکن وقتی آگاهی قبلی و برگه های بینائی در کار نباشد،تشخیص محل صوت به کمک دو(( گوش ))انجام می گیرد زیرا صوت واحد معمولاً هر یک از دو گوش را به صورت مساوی تحریک نمی کند.
آزمایشی که در این موضوع به عمل آمده است در شکل هشتم نشان داده شده است. آزمودنی در وسط کره بزرگی می نشیند و چشم خود را می بندد. صدای تیک تیکی در یک نقطه روی کره ایجاد می شود و آزمودنی باید با دست نشان دهد صدا از کجا می آید. خطای او با درجه اندازه گیری می شود. دیده می شود که وقتی صدای تیک تیک با دو گوش فاصله غیر مساوی داشته باشند به آسانی کشف می شود.مثلاً وقتی صدای تیک تیک در نقطه a ایجاد می شود به گوش راست نزدیک تر است تا به گوش چپ و آزمودنی به آسانی آن را پیدا می کند و همین طور است وقتی نقطه ایجاد صدا در b باشد که به گوش چپ نزدیکتر است اما وقتی صدا در نقطه ای که با هر دو گوش مسافت متساوی دارد مثلاً در نقطه c ایجاد شود آزمودنی در تعیین محل آن دچار اشکال می شود زیرا تحریکی که از آن به هر دو گوش می رسد متساوی است .
وقتی مسافت منشاء صوت با هر دو گوش مساوی نباشد تحریکی که به یک گوش می رسد از لحاظ پپیش و پسی زمانی و از لحاظ اینکه کدام قسمت موج به گوش بر می خورد و از لحاظ شدت و ضعف تفاوت می کند و در اثر این سه نوع متفاوت می توانیم محل منشاء صوت را حدس بزنیم.
وقتی شخص دستگاهی مثل آنکه در شکل نهم دیده می شود به گوشهای خود می بندد به علت اینکه صداهائی را که از طرف چپ می آیند به گوش راست می رساند و برعکس ، محل منشاء صدا را درست در جهت مخالف تشخیص می دهد. اما اگر چشم او باز باشد و منشاء صدا را بتواند دید دیگر اشتباه نمی کند. به عبارت دیگر برگه های ((بینائی)) مانع از اشتباه شنوائی می شوند.
+توانائی تشخیص محلی که صوت از آنجا می آید تا حدی بسته به آگاهی قبلی است مثلاً وقتی صدای هواپیما را میشنویم میدانیم که از بالا میآید یا صدای بوق اتومبیل از خیابان میآید و از این قبیل گاه نیز به کمک ((چشم)) منشاء صوت را پیدا میکنیم مثلاً صوت مرغی را میشنویم و آن را روی فلان درخت میبینیم. لیکن وقتی آگاهی قبلی و برگههای بینائی در کار نباشد، تشخیص محل صوت به کمک دو گوش انجام میگیرد زیرا صوت واحد معمولاً هر یک از دو گوش را به صورت مساوی تحریک نمیکند. آزمایشی که در این موضوع به عمل آمده است در شکل هشتم نشان داده شده است.
-!من یا پرسپکتیو نوائی />در وی که و هی ملف ب وش می سد ممکن یک لور از صوت یگر باشد ی وتی در م رات ی چ وت دیگر باشد. با یه ب میان دید، وضع صو ها نت ب یکیگر در مین شنوائی نظره نوائی ونه اند. زایی ک برای ااد منه شنوئی کرده ا این قیل است که به مجسمه ای درست در محل دو گوش د و ((میکروفون)) وصل کرده ند. میکرفون ات ((ه)) د ا دی د گوی وصل شده است و میکروفون س را ممه به گوش راست میکروفون سمت چپ به گوش چپ گرد ده س. />آزاینده تکلم کن به ج و قب مسمه رفته و ب و ندیک ا او دور ده است. شنونده در ااق دیگر حس کرده ست که گوینه ب او نزدیک می و یا ا دو میگدد. از این اصل در ساختن یلمها ستگاه ای گامافن ((سریوفونیک)) ستفاده کرد اد.
ش
ننه ای که ه داه تریفونیک و می د ی پندارد لو وزنگان قر داد و نمه ه ز راست و پ و الا پاین ب سوی او می ین.
+ونی در و کره گی می‌نین شم د مید. ای تیک یی ر یک نقه وی کره یا مود زمودنی باید با ان دهد صا ک یید. ای ا ه اندز گیی یود. یه می‌شو که قی ای یک تیک با دو گوش صله یر ی ات شد ه ای ف می‌د. ثلاً وقی صدای تیک تیک در نه a اید می‌و به گوش راست زدیکتر است تا به گوش چپ و مودی ه سنی آ را پیدا می‌کن هی طو ست وی نق ایاد دا در b باد که ه گو چ نزدیک ا اا وقی دا در نطهای ک ا هر د گو مسافت سوی ارد ثلا در نه c ایاد ود ودنی تعیین آن دچار کل ی‌شو زیا ریکی که ا آن ه ه و و یرسد تساوی ت.
 +وقتی مسافت منشاء صوت با هر دو گوش مساوی نباشد تحریکی که به یک گوش می‌رسد از لحاظ پپیش و پسی زمانی و از لحاظ اینکه کدام قسمت موج به گوش بر می‌خورد و از لحاظ شدت و ضعف تفاوت می‌کند و در اثر این سه نوع متفاوت می‌توانیم محل منشاء صوت را حدس بزنیم. وقتی شخص دستگاهی مثل آنکه در شکل نهم دیده می‌شود به گوشهای خود می‌بندد به علت اینکه صداهایی را که از طرف چپ می‌آیند به گوش راست می‌رساند و برعکس، محل منشاء صدا را درست در جهت مخالف تشخیص می‌دهد. اما اگر چشم او باز باشد و منشاء صدا را بتواند دید دیگر اشتباه نمی‌کند. به عبارت دیگر برگه‌های بینایی مانع از اشتباه شنوایی می‌شوند.
 +!منظره یا پرسپکتیو شنوایی
 +در وضعی که صوت‌های مختلف به گوش می‌رسند ممکن است یک صوت جلوتر از صوت دیگر باشد یا صوتی در سمت راست یا چپ صوت دیگر باشد. با تشبیه به میدان دید، وضع صوت‌ها را نسبت به یکدیگر در میدان شنوایی، منظره شنوایی خوانده‌اند. آزمایشی که برای ایجاد منظره شنوایی کرده‌اند از این قبیل است که به مجسمه‌ای درست در محل دو گوش دو دو ((میکروفون)) وصل کرده‌اند. میکروفون طرف راست مجسمه در اطاق دیگر به دو گوشی وصل شده است و میکروفون سمت راست مجسمه به گوش راست و میکروفون سمت چپ به گوش چپ گذارده شده است.
 +آزماینده تکلم کنان به جلو و عقب مجسمه رفته و به او نزدیک و از او دور شده است. شنونده در اطاق دیگر حس کرده است که گوینده به او نزدیک می‌شود یا از او دور می‌گردد. از این اصل در ساختن فیلمها و ((دستگاههای گرامافون)) استریوفونیک استفاده کرده‌اند. شنونده‌ای که به دستگاه استریوفونیک گوش می‌دهد می‌پندارد در جلو نوازندگان قرار دارد و نغمه‌ها از راست و چپ و بالا و پایین به سوی او می‌آیند.
 +!مباحث مرتبط با عنوان
 +*((آناتومی گوش))
 +*((ادراک فضا از راه بینائی))
 +*((پرده گوش))
 +*((رشته اعصاب شنوایی))
 +*((عفونت گوش))#@

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 22 خرداد 1386 [15:04 ]   4   سبحانی      جاری 
 یکشنبه 14 فروردین 1384 [10:59 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 14 فروردین 1384 [10:56 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 14 فروردین 1384 [08:43 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..