منو
 صفحه های تصادفی
نظریات رشد
پایداری سنگ در برابر هوازدگی
عقد پیمان صلح با عثمانی مطابق شرایط ایران
عباس بن عبدالمطلب
دلایل اثبات امامت
ضرورت پاسخ به نامه برادر مومن
تورت وئیتیت
ذریه پیامبر
سرکوب آخرین فتنه توسط امام مهدی علیه السلام
دیدار امام علی علیه السلام برای دوست و دشمن هنگام مرگ
 کاربر Online
1216 کاربر online
تاریخچه ی: ادبیات

تفاوت با نگارش: 5

Lines: 1-37Lines: 1-79
-@#16: />ادبیات چیست؟
ادبیات کلاسیک
ادبیات مدرن#@
+
-! +__@#18:1-مقمه#@__
*((
بیات چیست؟))
 +__@#18:2-شعر#@__
 *((شعر چیست؟)) *((شعر چیست؟))
-*((نظم چیست؟)) 
-*((عناصر سازنده ی شعر)) 
-*((صور خیال در شعر)) 
-*((زبان شعر)) 
-*((موسیقی در شعر)) 
-*((عناصر معنوی در شعر)) 
 *((سبک ها و مکتبها در شعر فارسی)) *((سبک ها و مکتبها در شعر فارسی))
-*((انواع شعر از نظر قالب یا صرت"Form"))
*((انواع شعر از نظر محتوا یا درونمایه"Fond"))
+*((انواع شعر از نظر قالب یا رم ))
*((انواع شعر از نظر محتوا یا درونمایه ))
*((شعرای کلاسیک))
*((شعرای نوگرا
))
 +__@#18:3-نثر#@__
 +*(( سبک ها و مکتبهادر نثر فارسی))
 +*((انواع نثر از نظر قالب یا فرم))
 +*((انواع نثر از نظر محتوا یا درونمایه))
 +*((نویسندگان متقدم))
 +*((نویسندگان متاخر))
 +__@#18:4-انواع ادبی#@__
 +*(( ادبیات حماسی))
 +*((ادبیات غنایی))
 +*((ادبیات تعلیمی))
 +*((ادبیات داستانی))
 +!5-دانشهای ادبی
 +*((آئین نگارش))
 +*((دستور زبان فارسی))
 +*((عروض و قافیه))
 +*((بدیع))
 +*((معانی))
 +*((بیان))
 +*((زبانشناسی))
 +*((نقد ادبی))
 +*((تاریخ ادبیات))
 +*((مرجع شناسی))
 +*((مکاتب ادبی))
 +!6-چشم انداز
 +*((ادبیات کودک و نوجوان))
 +*((ادبیات دفاع مقدس ))
 +*((ادبیات زنان ))
 +*((روانشناسی در ادبیات ))
 +*((عرفان در ادبیات ))
 +*((داستانهای قرآنی در ادب فارسی ))
 +*((جوایز ادبی ))
 +*((تاریخ فرهنگ لغات فارسی))
 +*((ادبیات تطبیقی))
 +*((ادبیات از چشم سینما))
 +*((ادبیات و هنر))
 +*((ادبیات و جامعه شناسی))
 +!7-ادبیات جهان
 +*((ادبیات آسیا))
 +*((ادبیات آمریکای لاتین))
 +*((ادبیات آفریقا))
 +*((ادبیات اروپا))
 +*((ادبیات استرالیا))
 +*((ادبیات ملل))
 +*((مشاهیر))
 +*((کتابهای مشهور ادبیات جهان))
 +!8- منابع
 +((منابع و ماخذ))
 +@#25:((خانه ادبیات))#@
-3-((نثر)) 
- 4-((انواع ادبی)) 
-5-((دانشهای ادبی)) 
-6-((ادبیات نوین))#@ 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 15 شهریور 1385 [12:16 ]   54   لیلا مهرمحمدی      جاری 
 سه شنبه 07 شهریور 1385 [08:03 ]   53   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 مرداد 1385 [08:33 ]   52   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 مرداد 1385 [08:29 ]   51   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 شنبه 14 مرداد 1385 [12:14 ]   50   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 شنبه 14 مرداد 1385 [11:34 ]   49   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 شنبه 14 مرداد 1385 [11:33 ]   48   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 شنبه 07 مرداد 1385 [10:49 ]   47   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 تیر 1385 [06:17 ]   46   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 تیر 1385 [12:30 ]   45   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 تیر 1385 [12:29 ]   44   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 تیر 1385 [12:28 ]   43   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 شنبه 17 تیر 1385 [10:55 ]   42   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 شنبه 17 تیر 1385 [10:54 ]   41   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 شنبه 17 تیر 1385 [10:53 ]   40   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 شنبه 17 تیر 1385 [05:50 ]   39   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 15 تیر 1385 [20:07 ]   38   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 15 تیر 1385 [20:06 ]   37   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 15 تیر 1385 [20:04 ]   36   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 تیر 1385 [04:15 ]   35   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 تیر 1385 [04:12 ]   34   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 تیر 1385 [04:11 ]   33   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 تیر 1385 [12:45 ]   32   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 تیر 1385 [12:24 ]   31   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 شنبه 10 تیر 1385 [10:10 ]   30   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 شنبه 10 تیر 1385 [10:05 ]   29   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 شنبه 10 تیر 1385 [10:04 ]   28   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 شنبه 10 تیر 1385 [09:42 ]   27   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 شنبه 10 تیر 1385 [06:35 ]   26   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 08 تیر 1385 [20:40 ]   25   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 08 تیر 1385 [10:39 ]   24   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 تیر 1385 [14:00 ]   23   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 06 تیر 1385 [12:38 ]   22   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 06 تیر 1385 [12:37 ]   21   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 06 تیر 1385 [12:35 ]   20   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 06 تیر 1385 [12:12 ]   19   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 06 تیر 1385 [12:06 ]   18   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 06 تیر 1385 [11:06 ]   17   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 06 تیر 1385 [10:19 ]   16   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 06 تیر 1385 [10:17 ]   15   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 06 تیر 1385 [10:15 ]   14   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 06 تیر 1385 [06:52 ]   13   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [18:43 ]   12   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [18:42 ]   11   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [18:39 ]   10   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [12:52 ]   9   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [12:49 ]   8   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [12:48 ]   7   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [12:41 ]   6   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [12:39 ]   5   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [11:32 ]   4   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [11:31 ]   3   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [11:17 ]   2   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [10:58 ]   1   فاطمه سیارپور      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..