منو
 صفحه های تصادفی
بادام
شوک نفتی در اقتصاد ایران
غزوه ذی الامر
واکنش ترکیبی
حواریون
شاه صفى،و دیگر جانشین شاه عباس
مدل تامسون
سزیم
ساختمان بنزن
سازمانهای دولتی مرتبط با مدیریت شهری در ایران
 کاربر Online
336 کاربر online
تاریخچه ی: ادبیات

تفاوت با نگارش: 37

Lines: 1-83Lines: 1-79
   
 __@#18:1-مقدمه#@__ __@#18:1-مقدمه#@__
-*((ادبیات چیست؟
*ادبیات کلاسیک
*ادبیات مدرن
))
+*((ادبیات چیست؟))
 __@#18:2-شعر#@__ __@#18:2-شعر#@__
-*((مقدمه))
*(( تفاوت نظم و
شعر ))
*((ع
اصر سازنده ی شعر))
*((صور خیال در شعر))
*((زبان شعر))
*((مو
سیقی شعر))
*((عناصر معنوی در شعر
))
+*((شعر یس))
 *((سبک ها و مکتبها در شعر فارسی)) *((سبک ها و مکتبها در شعر فارسی))
 *((انواع شعر از نظر قالب یا فرم )) *((انواع شعر از نظر قالب یا فرم ))
 *((انواع شعر از نظر محتوا یا درونمایه )) *((انواع شعر از نظر محتوا یا درونمایه ))
 *((شعرای کلاسیک)) *((شعرای کلاسیک))
 *((شعرای نوگرا)) *((شعرای نوگرا))
 __@#18:3-نثر#@__ __@#18:3-نثر#@__
-*(( پیشگفتار)) 
 *(( سبک ها و مکتبهادر نثر فارسی)) *(( سبک ها و مکتبهادر نثر فارسی))
 *((انواع نثر از نظر قالب یا فرم)) *((انواع نثر از نظر قالب یا فرم))
 *((انواع نثر از نظر محتوا یا درونمایه)) *((انواع نثر از نظر محتوا یا درونمایه))
 *((نویسندگان متقدم)) *((نویسندگان متقدم))
 *((نویسندگان متاخر)) *((نویسندگان متاخر))
 __@#18:4-انواع ادبی#@__ __@#18:4-انواع ادبی#@__
-*((کلیات)) 
 *(( ادبیات حماسی)) *(( ادبیات حماسی))
 *((ادبیات غنایی)) *((ادبیات غنایی))
-*((ادبیات اماتیک)) +*((ادبیات لیمی))
 *((ادبیات داستانی)) *((ادبیات داستانی))
-*((انواع فرعی)) +
 !5-دانشهای ادبی !5-دانشهای ادبی
 *((آئین نگارش)) *((آئین نگارش))
 *((دستور زبان فارسی)) *((دستور زبان فارسی))
 *((عروض و قافیه)) *((عروض و قافیه))
 *((بدیع)) *((بدیع))
 *((معانی)) *((معانی))
 *((بیان)) *((بیان))
 *((زبانشناسی)) *((زبانشناسی))
 *((نقد ادبی)) *((نقد ادبی))
 *((تاریخ ادبیات)) *((تاریخ ادبیات))
 *((مرجع شناسی)) *((مرجع شناسی))
 *((مکاتب ادبی)) *((مکاتب ادبی))
 !6-چشم انداز !6-چشم انداز
 *((ادبیات کودک و نوجوان)) *((ادبیات کودک و نوجوان))
 *((ادبیات دفاع مقدس )) *((ادبیات دفاع مقدس ))
 *((ادبیات زنان )) *((ادبیات زنان ))
 *((روانشناسی در ادبیات )) *((روانشناسی در ادبیات ))
 *((عرفان در ادبیات )) *((عرفان در ادبیات ))
 *((داستانهای قرآنی در ادب فارسی )) *((داستانهای قرآنی در ادب فارسی ))
 *((جوایز ادبی )) *((جوایز ادبی ))
 *((تاریخ فرهنگ لغات فارسی)) *((تاریخ فرهنگ لغات فارسی))
 *((ادبیات تطبیقی)) *((ادبیات تطبیقی))
-*((کتابهای مهم در ادبیات ایران)) 
 *((ادبیات از چشم سینما)) *((ادبیات از چشم سینما))
 *((ادبیات و هنر)) *((ادبیات و هنر))
 *((ادبیات و جامعه شناسی)) *((ادبیات و جامعه شناسی))
 !7-ادبیات جهان !7-ادبیات جهان
 *((ادبیات آسیا)) *((ادبیات آسیا))
 *((ادبیات آمریکای لاتین)) *((ادبیات آمریکای لاتین))
 *((ادبیات آفریقا)) *((ادبیات آفریقا))
 *((ادبیات اروپا)) *((ادبیات اروپا))
 *((ادبیات استرالیا)) *((ادبیات استرالیا))
-*((ادبیات کشرا)) +*((ادبیات ل))
 *((مشاهیر)) *((مشاهیر))
-*((کتابهای مه در ادبیات جهان)) +*((کتابهای مشهر ادبیات جهان))
 !8- منابع !8- منابع
 +((منابع و ماخذ))
 +@#25:((خانه ادبیات))#@
-((@#30:خانه ادبیات#@)) 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 15 شهریور 1385 [11:16 ]   54   لیلا مهرمحمدی      جاری 
 سه شنبه 07 شهریور 1385 [07:03 ]   53   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 مرداد 1385 [07:33 ]   52   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 مرداد 1385 [07:29 ]   51   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 شنبه 14 مرداد 1385 [11:14 ]   50   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 شنبه 14 مرداد 1385 [10:34 ]   49   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 شنبه 14 مرداد 1385 [10:33 ]   48   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 شنبه 07 مرداد 1385 [09:49 ]   47   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 تیر 1385 [05:17 ]   46   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 تیر 1385 [11:30 ]   45   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 تیر 1385 [11:29 ]   44   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 تیر 1385 [11:28 ]   43   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 شنبه 17 تیر 1385 [09:55 ]   42   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 شنبه 17 تیر 1385 [09:54 ]   41   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 شنبه 17 تیر 1385 [09:53 ]   40   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 شنبه 17 تیر 1385 [04:50 ]   39   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 15 تیر 1385 [19:07 ]   38   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 15 تیر 1385 [19:06 ]   37   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 15 تیر 1385 [19:04 ]   36   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 تیر 1385 [03:15 ]   35   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 تیر 1385 [03:12 ]   34   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 تیر 1385 [03:11 ]   33   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 تیر 1385 [11:45 ]   32   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 تیر 1385 [11:24 ]   31   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 شنبه 10 تیر 1385 [09:10 ]   30   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 شنبه 10 تیر 1385 [09:05 ]   29   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 شنبه 10 تیر 1385 [09:04 ]   28   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 شنبه 10 تیر 1385 [08:42 ]   27   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 شنبه 10 تیر 1385 [05:35 ]   26   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 08 تیر 1385 [19:40 ]   25   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 08 تیر 1385 [09:39 ]   24   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 تیر 1385 [13:00 ]   23   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 06 تیر 1385 [11:38 ]   22   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 06 تیر 1385 [11:37 ]   21   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 06 تیر 1385 [11:35 ]   20   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 06 تیر 1385 [11:12 ]   19   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 06 تیر 1385 [11:06 ]   18   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 06 تیر 1385 [10:06 ]   17   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 06 تیر 1385 [09:19 ]   16   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 06 تیر 1385 [09:17 ]   15   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 06 تیر 1385 [09:15 ]   14   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 06 تیر 1385 [05:52 ]   13   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [17:43 ]   12   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [17:42 ]   11   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [17:39 ]   10   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [11:52 ]   9   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [11:49 ]   8   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [11:48 ]   7   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [11:41 ]   6   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [11:39 ]   5   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [10:32 ]   4   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [10:31 ]   3   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [10:17 ]   2   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [09:58 ]   1   فاطمه سیارپور      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..