منو
 صفحه های تصادفی
آشنایی با دانشمندان
بیماری‌های‌ نقص‌ ایمنی
منظومه شمسی
هپاتیت A
سرپرست خدمات رفاهی قطار
تفسیر امام جواد علیه السلام درباره قطع دست دزد
ایجاد روحیه در واحدهای نظامی
یعقوب لیث صفاری
ساختمانهای رسوبی
خاور میانه در سال 500 قبل از میلاد
 کاربر Online
487 کاربر online
تاریخچه ی: ادبیات

تفاوت با نگارش: 13

Lines: 1-41Lines: 1-79
 +
-__@#18:مقدمه#@__ 
-((ادبیات چیست؟
ادبیات لاسیک
دبیات مرن))
+__@#18:1-مقدمه#@__
*((ادبیات یت))
-__@#18:شعر#@__

*((مقدمه))
*(( تفاوت نظم و
شعر ))
*((ع
اصر سازنده ی شعر))
*((صور خیال در شعر))
*((زبان شعر))
*((مو
سیقی شعر))
*((عناصر معنوی در شعر
))
+__@#18:2-شعر#@__
*((شعر یس))
 *((سبک ها و مکتبها در شعر فارسی)) *((سبک ها و مکتبها در شعر فارسی))
-*((انواع شعر از نظر قالب یا صرت Form))
*((انواع شعر از نظر محتوا یا درونمایه Fond))
+*((انواع شعر از نظر قالب یا رم ))
*((انواع شعر از نظر محتوا یا درونمایه ))
 *((شعرای کلاسیک)) *((شعرای کلاسیک))
-*((شعرای نو گرا)) +*((شعرای نوگرا))
 +__@#18:3-نثر#@__
 +*(( سبک ها و مکتبهادر نثر فارسی))
 +*((انواع نثر از نظر قالب یا فرم))
 +*((انواع نثر از نظر محتوا یا درونمایه))
 +*((نویسندگان متقدم))
 +*((نویسندگان متاخر))
-__@#18:!ن#@__ +__@#18:4-انو ادبی#@__
*(( ادبیات حماسی))
*((ادبیات غنایی))
*((ادبیات تعلیمی))
*((ادبیات داستانی))
-*(( سبک ا و مکبا نر فارسی))
*((انواع ا نر ا یا رتForm))
*((اناع نر ا ر تا یا دنمایهFond))
*((نویندان کلایک))
*((ویسدگان من))
+!5-دانشهای ادبی
*((آئین نگارش))
*((د
ستور زبان ارسی)) />*((عروض و قافیه))
*((بدیع))
*((
مانی))
*((
بیا))
*((زب
اننسی)) />*((نق ادبی))
*((تا
ریخ ادبیات))
*((م
رجع شناسی))
*((مکاتب ادبی))

!6-چشم
انداز
*((ادبیات کودک و نوج
وان))
*((ادبیات دف
اع ق ))
*((
ابیات زنن ))
*((
راناسی در ادبیات ))
*((
ران در ادبیات ))
*((داستانای قرآنی ر اب رسی ))
*((ج
یز ادبی ))
*((
تاریخ رهنگ لغات فارسی))
*((
ادبیات تطبیقی))
*((ا
دیات از چش سینما))
*((ادب
یات و هنر))
*((ادبیات و جامعه شناسی))


!7-
دبیات جهان
*((ا
دبیات آسیا))
*((ا
بیات آمریکای لاین))
*((ادبیات آریقا))
*((ادبیات ار
وپا))
*((ادب
یات استرایا))
*((ا
دبیات ملل))
*((مشاهیر))
*((
تابهای مشهور ابیات جهان))

!8-
منع

((م
نابع و ماخذ))


@#25:((خانه ادبیات
))#@
-!انواع ادبی 
-!دانشهای ادبی 
-!ادبیات نوین 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 15 شهریور 1385 [12:16 ]   54   لیلا مهرمحمدی      جاری 
 سه شنبه 07 شهریور 1385 [08:03 ]   53   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 مرداد 1385 [08:33 ]   52   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 مرداد 1385 [08:29 ]   51   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 شنبه 14 مرداد 1385 [12:14 ]   50   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 شنبه 14 مرداد 1385 [11:34 ]   49   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 شنبه 14 مرداد 1385 [11:33 ]   48   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 شنبه 07 مرداد 1385 [10:49 ]   47   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 تیر 1385 [06:17 ]   46   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 تیر 1385 [12:30 ]   45   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 تیر 1385 [12:29 ]   44   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 تیر 1385 [12:28 ]   43   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 شنبه 17 تیر 1385 [10:55 ]   42   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 شنبه 17 تیر 1385 [10:54 ]   41   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 شنبه 17 تیر 1385 [10:53 ]   40   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 شنبه 17 تیر 1385 [05:50 ]   39   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 15 تیر 1385 [20:07 ]   38   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 15 تیر 1385 [20:06 ]   37   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 15 تیر 1385 [20:04 ]   36   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 تیر 1385 [04:15 ]   35   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 تیر 1385 [04:12 ]   34   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 تیر 1385 [04:11 ]   33   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 تیر 1385 [12:45 ]   32   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 تیر 1385 [12:24 ]   31   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 شنبه 10 تیر 1385 [10:10 ]   30   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 شنبه 10 تیر 1385 [10:05 ]   29   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 شنبه 10 تیر 1385 [10:04 ]   28   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 شنبه 10 تیر 1385 [09:42 ]   27   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 شنبه 10 تیر 1385 [06:35 ]   26   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 08 تیر 1385 [20:40 ]   25   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 08 تیر 1385 [10:39 ]   24   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 تیر 1385 [14:00 ]   23   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 06 تیر 1385 [12:38 ]   22   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 06 تیر 1385 [12:37 ]   21   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 06 تیر 1385 [12:35 ]   20   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 06 تیر 1385 [12:12 ]   19   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 06 تیر 1385 [12:06 ]   18   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 06 تیر 1385 [11:06 ]   17   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 06 تیر 1385 [10:19 ]   16   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 06 تیر 1385 [10:17 ]   15   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 06 تیر 1385 [10:15 ]   14   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 06 تیر 1385 [06:52 ]   13   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [18:43 ]   12   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [18:42 ]   11   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [18:39 ]   10   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [12:52 ]   9   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [12:49 ]   8   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [12:48 ]   7   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [12:41 ]   6   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [12:39 ]   5   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [11:32 ]   4   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [11:31 ]   3   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [11:17 ]   2   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 تیر 1385 [10:58 ]   1   فاطمه سیارپور      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..