منو
 کاربر Online
346 کاربر online
Lines: 1-43Lines: 1-48
-حکما و فلاسفه درباره " انسان " گفته‏اند که : +حکما و فلاسفه درباره " انسان " گفته‏اند که :
-^~~green:" انسان حیوان اجتماعی‏ است " یعنی انسان جانداری است که زیست وی موقوف به همزیستی است . ~~^ +^~~green:" انسان حیوان اجتماعی‏ است " یعنی انسان جانداری است که زیست وی موقوف به همزیستی است . ~~^
-" با هم زیستن " کلمه ساده‏ای نیست ، شامل و مستلزم یک جهان معنی است‏ . با هم زیستن نظیر با هم راه رفتن و یا با هم نشستن نیست که یک عمل‏ ساده باشد ، با هم زیستن یعنی بار حیات و زندگی را با هم به دوش کشیدن‏ ، و به همین جهت هزاران قانون و مقررات و معلومات و صنایع و فنون و تقسیم کار و اخلاق مخصوص اجتماعی از قبیل عدالت و انصاف و همدردی و احسان و غیره لازم دارد . +" با هم زیستن " کلمه ساده‏ای نیست ، شامل و مستلزم یک جهان معنی است‏ . با هم زیستن نظیر با هم راه رفتن و یا با هم نشستن نیست که یک عمل‏ ساده باشد ، با هم زیستن یعنی بار حیات و زندگی را با هم به دوش کشیدن‏ ، و به همین جهت هزاران قانون و مقررات و معلومات و صنایع و فنون و تقسیم کار و اخلاق مخصوص اجتماعی از قبیل عدالت و انصاف و همدردی و احسان و غیره لازم دارد .
 یک نفر بنّا مقداری آجر و گل و آهن و آهک و گچ‏ و سیمان را به کار می‏برد و ساختمانی به وجود می‏آورد ، سالها چندین هزار آجر و چندین خروار آهن و گل و گچ با هم یک جا می‏مانند و به یک نوع‏ همکاری می‏کنند ، آیا همکاری یک گروه انسان هم به همین سادگی است ؟  یک نفر بنّا مقداری آجر و گل و آهن و آهک و گچ‏ و سیمان را به کار می‏برد و ساختمانی به وجود می‏آورد ، سالها چندین هزار آجر و چندین خروار آهن و گل و گچ با هم یک جا می‏مانند و به یک نوع‏ همکاری می‏کنند ، آیا همکاری یک گروه انسان هم به همین سادگی است ؟
- +
 بالاتر اینکه برخی حیوانات مانند زنبور عسل و موریانه و مورچه و تا اندازه‏ای بعضی از درندگان و حیوانات کوهی و جنگلی نیز زندگی اجتماعی‏ دارند و بعضی از آنها به طور دقیقی تقسیم کار و وظیفه کرده عملیات اجتماعی حیرت انگیزی انجام می‏دهند و شاید اگر کسی در زندگی پیچیده و وسیع اجتماعی برخی حشرات مطالعه کند گمان کند که آنها به درجاتی در زندگی اجتماعی جلوتر رفته‏اند .  بالاتر اینکه برخی حیوانات مانند زنبور عسل و موریانه و مورچه و تا اندازه‏ای بعضی از درندگان و حیوانات کوهی و جنگلی نیز زندگی اجتماعی‏ دارند و بعضی از آنها به طور دقیقی تقسیم کار و وظیفه کرده عملیات اجتماعی حیرت انگیزی انجام می‏دهند و شاید اگر کسی در زندگی پیچیده و وسیع اجتماعی برخی حشرات مطالعه کند گمان کند که آنها به درجاتی در زندگی اجتماعی جلوتر رفته‏اند .
 اما در عین‏ حال زندگی انسان با زندگی آنها قابل مقایسه نیست ، لااقل از نظر سادگی و پیچیدگی قابل مقایسه نیست ، چرا ؟  اما در عین‏ حال زندگی انسان با زندگی آنها قابل مقایسه نیست ، لااقل از نظر سادگی و پیچیدگی قابل مقایسه نیست ، چرا ؟
 برای اینکه آن جاندارها به حکم غریزه‏ فعالیت می‏کنند ، به حکم غریزه کارها را تقسیم کرده‏اند ، به حکم غریزه‏ انضباط و نظم را رعایت می‏کنند ، به حکم غریزه انجام وظیفه می‏کنند ، طرز فعالیتهای غریزی آنها شبیه است به عملیات طبیعی بدن ما نظر حرکات منظم‏ قلب و ریه و گردش خون و غیره ، یعنی یک نوع جبر و ضرورت و عدم امکان‏ تخلفی حکمفرماست ، اما انسان در فعالیتهای خود اینچنین نیست ، مختار و آزاد است ، باید کارها را میان افراد خود تقسیم کند اما با اختیار و تشخیص و انتخاب ، باید نظم و انضباط داشته باشد آن هم با اختیار و انتخاب .  برای اینکه آن جاندارها به حکم غریزه‏ فعالیت می‏کنند ، به حکم غریزه کارها را تقسیم کرده‏اند ، به حکم غریزه‏ انضباط و نظم را رعایت می‏کنند ، به حکم غریزه انجام وظیفه می‏کنند ، طرز فعالیتهای غریزی آنها شبیه است به عملیات طبیعی بدن ما نظر حرکات منظم‏ قلب و ریه و گردش خون و غیره ، یعنی یک نوع جبر و ضرورت و عدم امکان‏ تخلفی حکمفرماست ، اما انسان در فعالیتهای خود اینچنین نیست ، مختار و آزاد است ، باید کارها را میان افراد خود تقسیم کند اما با اختیار و تشخیص و انتخاب ، باید نظم و انضباط داشته باشد آن هم با اختیار و انتخاب .
 فرق بزرگی که انسان با حیوان دارد همین است که همیشه دو راه‏ در جلو خود می‏بیند و همیشه خود را بر سر دوراهی مشاهده می‏کند و باید یکی‏ از ایندو را انتخاب کند ، اما حیوانات اجتماعی از قبیل موریانه و مورچه‏ و زنبور عسل اینطور نیستند ، فقط یک راه در جلو دارند و بس . فرق بزرگی که انسان با حیوان دارد همین است که همیشه دو راه‏ در جلو خود می‏بیند و همیشه خود را بر سر دوراهی مشاهده می‏کند و باید یکی‏ از ایندو را انتخاب کند ، اما حیوانات اجتماعی از قبیل موریانه و مورچه‏ و زنبور عسل اینطور نیستند ، فقط یک راه در جلو دارند و بس .
  این است‏ که قرآن کریم یک جا درباره انسان می‏فرماید :  این است‏ که قرآن کریم یک جا درباره انسان می‏فرماید :
 +__~~green:" الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین~~ __( سوره بلد / 8 )
- " آیا ما برای انسان دو چشم و یک زبان و دو لب قرار ندادیم و او را به دو ارتفاع رهنمایی‏ نکردیم ؟ " (الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین- سوره بلد / 8 ) +__ ~~green:" آیا ما برای انسان دو چشم و یک زبان و دو لب قرار ندادیم و او را به دو ارتفاع رهنمایی‏ نکردیم ؟ ~~__
-مقصود از " دو ارتفاع " دو راه حق و باطل است ، مانند دوراهی که به طرف کوه بالا می‏رود و یکی از آندو آدمی‏ را از گردنه عبور می‏دهد و دیگری به پرتگاه منتهی می‏گردد . +مقصود از " دو ارتفاع " دو راه حق و باطل است ، مانند دوراهی که به طرف کوه بالا می‏رود و یکی از آندو آدمی‏ را از گردنه عبور می‏دهد و دیگری به پرتگاه منتهی می‏گردد .
 در جای دیگر می‏فرماید : در جای دیگر می‏فرماید :
- انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا(سوره دهر آیه 2 و 3 ). 
- " ما انسان ا از طای آفریدیم که دارای خلیطها رشته‏ها و استعدادای گناگون ست ، ا ا در معرض امحان و زمایش ر ی‏دهیم‏ ، ا شا ین قرار دیم ، راه را ب او شان دادی اا ا را طوری آفریدیم که مجبور نیست از طبیعت یا غریزای طاعت کن او آزاد و حر و مختار آفریده شده و اید خصا خودش راه خود را انتخاب کند ، ما راه را ه او نشان دادیم و او خود داند که قدردان یا ناسپاس بوده باشد . +__~~green: انا ا الاسا ن ن اما یه ا میا یرا اا دیا اسبیل اا اک و اما کفوا~~__ (وره دهر یه 2 و 3 ).
-این ا ایا ر انسا ا یر اان ، ای ا بنای اون اا و ررت ، و این ا ای بو و رات و کب مانی . +__~~green: " ما انسان را نطفه‏ای آیدیم که داای لیها و رشته‏ها و استعادهای گوناگون است ، ا را ر مرض احان و زماش رار می‏دیم‏ ، او شوا و بینا قرار دادیم ، را را ب او نشا دای اا او را طری آریدیم که مجبور نیت ز طبعت یا غریزه‏ای اطاعت کند ، او اد ر مختار آفریده شد و باید شخصا خوش راه خود ر اتخاب کن ، ما راه را به و نان دادیم و او خود داند که قدردان یا ناسپاس بوده باشد .~~__
- کتب‏ آسمانی و انبیاء عظم یکی از دو هدف مقدسشان این است که عدل و انصاف و مساوات و برابری را در میان بشر بپا دارند . قرآن مجید در سوره مبارکه‏ حدید تصریح می‏کند که هدف رسالت این است که مردم به عدالت زندگی کنند . +^~~brown:این است امتیاز بزرگ انسان از غیر انسان ، و این است مبنای قانون و اخلاق و مقررات ، و این است مبنای نبوت و رسالت و کتب آسمانی .~~^

کتب‏ آسمانی و انبیاء عظام یکی از دو هدف مقدسشان این است که عدل و انصاف و مساوات و برابری را در میان بشر بپا دارند .

__~~brown:
قرآن مجید در سوره مبارکه‏ حدید تصریح می‏کند که هدف رسالت این است که مردم به عدالت زندگی کنند . ~~__
 در حقیقت انبیاء و کتب آسمانی آمده‏اند که جامعه این موجود آزاد را متعادل کنند ، آزادی انسان است که هزاران قوانین و مقررات و تعلیمات و فلسفه‏ها و اخلاق و آداب ضد و نقیض به وجود آورده و صدها هزار رشته بر این بافت اضافه کرده است ، و همین آزادی و خود مختاری این موجود است‏ که احتیاج او را هزار برابر کرده است .  در حقیقت انبیاء و کتب آسمانی آمده‏اند که جامعه این موجود آزاد را متعادل کنند ، آزادی انسان است که هزاران قوانین و مقررات و تعلیمات و فلسفه‏ها و اخلاق و آداب ضد و نقیض به وجود آورده و صدها هزار رشته بر این بافت اضافه کرده است ، و همین آزادی و خود مختاری این موجود است‏ که احتیاج او را هزار برابر کرده است .
 اگر همان طوری که نفس می‏کشد و قلب و نبضش منظم حرکت می‏کند و خونش جریان و دوران دارد و سلولهای اعصاب و خون و نسجها و استخوانش به طور طبیعی و جبری کارهای‏ خود را انجام می‏دهند خود آدمی هم نسبت به وظائف اجتماعی همین طور بود ، یعنی مردم به حکم طبیعت دسته دسته شده بودند و هر دسته‏ای بدون چون و چرا به فرمان غریزه و به طور خودکار وظایف خود را انجام می‏دادند ، دیگر احتیاج به قانون و مقررات و پاداش و کیفر و این همه دستور و فرمان و کتاب و نطق و خطابه و بیان نبود ، همه این احتیاجات را آزادی طبیعی و فطری انسان به وجود آورده است . اگر همان طوری که نفس می‏کشد و قلب و نبضش منظم حرکت می‏کند و خونش جریان و دوران دارد و سلولهای اعصاب و خون و نسجها و استخوانش به طور طبیعی و جبری کارهای‏ خود را انجام می‏دهند خود آدمی هم نسبت به وظائف اجتماعی همین طور بود ، یعنی مردم به حکم طبیعت دسته دسته شده بودند و هر دسته‏ای بدون چون و چرا به فرمان غریزه و به طور خودکار وظایف خود را انجام می‏دادند ، دیگر احتیاج به قانون و مقررات و پاداش و کیفر و این همه دستور و فرمان و کتاب و نطق و خطابه و بیان نبود ، همه این احتیاجات را آزادی طبیعی و فطری انسان به وجود آورده است .
 __~~brown: و باز همین آزادی است که مبنای فضیلت‏ و تقدم انسان بر فرشتگان است ، زیرا فرشتگان طوری آفریده شده‏اند که جز یک راه نمی‏شناسند و جز در یک راه نمی‏توانند گام بردارند و آن ، راه‏ قدس و عبادت و طهارت است ، اما آدمی هم استعداد بالا رفتن و پیوستن به‏ ملا اعلی را دارد و هم استعداد فرو رفتن در طبیعت و استغراق در پستی و دنائت ، و اگر راه کمال و ترقی را گرفت و با مجاهدت و سعی و عمل با هواپرستی مبارزه کرد ارزش بیشتری دارد ، که باید با نیروی تصمیم راه‏ صحیح خود را انتخاب کند . ~~__ __~~brown: و باز همین آزادی است که مبنای فضیلت‏ و تقدم انسان بر فرشتگان است ، زیرا فرشتگان طوری آفریده شده‏اند که جز یک راه نمی‏شناسند و جز در یک راه نمی‏توانند گام بردارند و آن ، راه‏ قدس و عبادت و طهارت است ، اما آدمی هم استعداد بالا رفتن و پیوستن به‏ ملا اعلی را دارد و هم استعداد فرو رفتن در طبیعت و استغراق در پستی و دنائت ، و اگر راه کمال و ترقی را گرفت و با مجاهدت و سعی و عمل با هواپرستی مبارزه کرد ارزش بیشتری دارد ، که باید با نیروی تصمیم راه‏ صحیح خود را انتخاب کند . ~~__
 منبع : حکمتها و اندرزها  منبع : حکمتها و اندرزها
 نویسنده : شهید استاد مرتضی مطهری  نویسنده : شهید استاد مرتضی مطهری
 صفحه : 215 صفحه : 215

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 27 تیر 1384 [09:39 ]   3   یاسر ناظم نیا      جاری 
 دوشنبه 27 تیر 1384 [08:48 ]   2   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 19 تیر 1384 [15:32 ]   1   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..