منو
 صفحه های تصادفی
تاریخچه الماس
آلبانی
مرکز جرم(المپیاد)
مصونیت دوستان اهل بیت علیهم السلام از آتش جهنم
موروثی کردن خلافت معاویه
ضرورت پیشگیری از بیماریهای انگلی
طبقه اجتماعی
تغییر نما دوربین و تدوین در هنگام ضبط
سقوط کمونیسم
امپراطوری روم
 کاربر Online
830 کاربر online
تاریخچه ی: اختلال شخصیت وابسته

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-36Lines: 1-99
-__اختلال شخصیت وسواسی- جبری (Obsessive-Compulsive Personality Disorder)__ +{DYNAMICMENU()}
__واژه‌نامه__
*((واژگان اختلالات روانی))
*((واژگان بهداشت روانی))
*((واژگان روانپزشکی))
__مقالات مرتبط__
*((اختلال شخصیت اسکیزوئید))
*((اختلال شخصیت اسکیزوتایپال))
*((اختلال شخصیت خود شیفته))
*((اختلال شخصیت دروری گزین))
*((اختلال شخصیت ضد اجتماعی))
*((اختلال شخصیت پارانوئید))
*((
اختلال شخصیت وسواسی - جبری)) />*((اختلال شخصیت نمایشی))<br />*((اختلال شخصیت مرزی))
*((اختلالات اضطرابی))
*((اختلالات خواب))
*((اختلالات روانی))
__کتابهای مرتبط__
*((کتابهای اختلالات روانی))
__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=45|انجمن روانشناسی]__
__سایتهای مرتبط__
*سایتهای داخلی
**[http://www.iranpa.org/|اانجمن روانشناسی ایران]
**[http://ango
sht.com/ravan.htm|تستهای روانشناسی]
**[http://iranpa.org/Pag
e.asp?T_Pages=63|تازه‌های کتابهای روانشناسی ایران]
**[http://www.tehranp
i.org/|انستیتو روانپزشکی تهران]
**[http://www.pcoiran.com/|سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران]
**[http://mind.schooln
et.ir/test/index.htm|باشگاه سلامت روان]
**[http://www.icpa
-ac.com/|انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران]
**[htt
p://www.iacap.info/|انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان ایران]
**[http://alireza51.iblog.com/|روان شناسی کاربردی]
**[http://www.riec.ac.ir/main.htm|پژوهشکده کودکان استثنایی]
*سایتهای خارجی
**[http://www.wiap.de/|روان درمانی مثبت]
**[http://www.incops.de/|آشنایی با روانشناسی شناختی]
**[http://web.f
u-berlin.de/gesund/|مرکزی جالب برای اطلاعات در زمینه تحقیقات پیرامون پیشگیری از بیماری‌های روانی]
**[http://www.psycholog
ie.de/|مرکزی جالب برای اطلاعات در زمینه تحقیقات پیرامون پیشگیری از بیماری‌های روانی]
**[http://www.re
vt.de/|سایت معرفی و اطلاعاتی مربوط به یکی از دیگاه‌های علمی در روان‌درمانی]
**[http://www.psychiatrie.de/startseite|سایتی تخصصی و اطلاعاتی در زمینه رفتاردرمانگری]
**[www.academyofct.org|آکادمی شناخت درمانی]
**[http://psychcentral.com/|مرکز روانشناسی]
**[http://www.psychology.net/|شبکه روانشناسی]
**[http://www.mentalhealth.com/|بهداشت روانی]
**[http://www.wpanet.org/home.html|انجمن جهانی روانپزشکی]
**[http://en.wikipedia.org/wiki/Psychology|روانشناسی (ویکی پدیا)]
__گالری تصویر__
*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=39|گالری علوم]
**[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=28|گالری علوم اجتماعی]

body=

|~|
{DYNAMICMENU}
::__اختلال شخصیت وابسته (Dependent
Personality Disorder)__::
 !نگاه اجمالی !نگاه اجمالی
-ی‌هی ووسی- جبی نوان مین‌های زه ویف ده‌اند. ویژگی آنها پااری و اا درست کارا ، سرسختی ، ((اعطاف پذیری)) ، ((کم گییا رایی افاطی)) تمرکز بر وی جزئیا بی‌تصمیمی ((ردید)) ات. فکر ذهن ن یماران مقررا نظ در نافت ، تک بر ری جزی ر ک است. نها چا در یا مو ر میوند که ص مجر را فرامو می‌کنند.

برا
ی این یاران کنترل فتا و محیط بی هم ست و بنااین ه چیزی که رنامهیزی ول نها ا دد یا ه اناد ''اطراب دید'' را در آنان بوجود می‌آورد، در یجه بای رع ی اضطراب دب ، رفتاه بنامه‌های وواسی یتر ه زندگی خو و دیگان وابسته ب همسر و فزند) تمیل منن. خی برای این بیماران ی ندا و ابا ر و لقان سیا دی و ری است، بین ری وقتی ارد زندگی انوادگی ا می‌ید احساس می‌ک یک ''((ادگان می))'' هتید ک کوکتین طا یدترین رور ا در ی ارد.
+ و ب اد صیت‌های ه آنها را ''یع ، ت ، تافق پذیر ، همیگی و شیری دائی'' ر میای که به افراد یگر اجا می‌دهد در تصمیمات هم نی آنها خالت کن یرا ((تما ه ن)) ایی ناشته ، ر به ادار زنگی و بطر مل نیستند. خصیت‌های ابست در وطشان ا رای مطیانه و ش مر افرای سعی می‌کنند که هیچ نتواند اهان ترک جتمای ه ب هگونه ((ااس تنهیی|نهیی ا دن به ال د)) اا خالی ودن و ((اطراب)) یش از اندازه را در آنها بوجود می‌آورد. رب ای یاران مدو به کان ا ک به نها تکا رد.

یک
نکه در زندگی شخی‌های وابسته یر هر نوع د تری دیران نبت خودشان بدون اعتراض است. اگر این بیماران دین یا هم سلطه‌جو اشت با ولین ملط احسا ودمندی ، قدر شایستی نموده طور نواسته این رتار را در فرزندان ان د می‌ند و همسران مسلط احتما ه وء استاده‌های بدنی می آنه مبادرت می کند؛ بدو ینکه ا تراض یا رک سورنه نها ررو شوند.
 !یک مثال !یک مثال
-''ای دی از دوستش قای امدی وت کرده ود ک ا را ر اید خانه‌ای که ق ریدش را ارد ها کرده و با اائ ن ا انب خری انه کمک کد. قی ک به ساتمان مورد ید ای حمدی از همان دم‌ مل یک ((کشنا ران)) بی خانه ع کرد. و ابا تگیه د وری لا د نرها د...را ررسی کرد. در مقابل ی توجی به رای ای واد ک از و می‌وا وتت ا ر ئی م اهمی ت کن، نمی‌کرد.

او ود 3 ات ا ر ا اول تا پ با ری رد خ قی آای دی ا او رسید: ر مود انه ی'' گ:حقیق مطمن نیم ک ان خوبی ا یا ه
!ملاکهای تشخیص اختلال شخصیت وسوای - ری
اگوی مستمر اتغال نی ب نظم ریب ، ((کما گریی|کل ی)) کر رانی ین ردی ب بای ز دست داد انطا یری صرات و کایی که در اوایل بزرگسالی شروع می‌شود و در زمینه‌های گوناگون وجود دارد برای تشخیص وجود هر (یا بیشتر) علامت از علائم زیر ضروری است:

+''زان'' فیدپوست معلقه‌ای در اوخر دهه سوم ندی ت که دود 15 سا است ب درمانگاه رپایی ماه می‌کند. اولین مصاحبه‌ای که ماور جدید درماناه اا می‌دهد، بعضی از ویژگی‌های (لائ) لا ی وا ر نان می‌دهد :


__
م :__ مشک ش چیست؟
__ب :__ (م
کث) می‌دانم به سوال ما چطور ج هم شاید ش تانید ه من وید جریان چیست؟ (بعد از 15 سال هنوز مستقلا نمیوند مکل خود را توضیح ه)
__م :__
شای تانید ب گفن ینکه آخرین مشکلاتا ه وه من کمک کنید؟ />__ :__ واقعا به هنمایی م احتیج در. ای تنید شکلات را ص کنید. من به رهمایی شا تیاج دارم.
__م :__ شم
ا وران سختی را سپری کرده‌اید؟
__ب :__ ب
ی ، دکتر قبلی فت از وتی که وهر را ها گاشت و طلاقم داد ردم از من وء استفاده می‌کنن. اگر شوهرم طلاقم نده بود، ضعیتم بهت ود. اما وهرم می‌گف: ''من یلی ه و می‌سبم و برای همین ما ترک کرد. ی ر ک می‌توانستم برایش کرده بودم." (مشاور ن خود یما ادر ر مشکلاش جویا می‌شود ولی او نظر پک قبی و ر میوید.) />__ :__ لن نه زگی ی‌کنید؟ />__ :__ ه رشتم پیش مارم. او یچ ق وهرم خوش نمی‌آمد. لان هم م با کسی ق نمی‌گذار حتی یون هم نمی‌وم. چون نموهم ادرم ا ناراحت کم (وابستگی به ماش کاملا شهو است).
!ملاکهای تشخیص اختلال شخصیت واه
یا یق مرط ری مر ول و دن ک رتار یعان استه ی اناد ر ا ایی که در اوایل بزرگسالی شروع می‌شود و برای تشخیص وجود پ (یا بیشتر) علامت از علایم زیر ضروری است :

 ^ ^
-*غال ذهنی ا ی ، ل ، هها تتی ازمن یا رنمه ، نه‌ای که ن ساسی فای گم مود.

*کمال طی به حدی ه ر کیل مور تدا نمای (مثا بدلیل ینک میارای سار د ا ال وول نیت قادر کیل رح نمی‌باشد.).

اه‌نی فرط کار کارایی به های ار اتن الیتای فیی ت و ا دوستان (دون ر اای واح).

*در ود لقی و عایت را ی حد جدی و وظیفه نا دقیق و انطا نایر ست (بدون رابطه با همنسازی هنی یا ی).

*از دو نات شیا رسه بارزش حتی گر اق ارزش وده ان ناتوان س.

*تردید در تی اور یا همکری ا دیگرا ، مگر ینکه نان تسلیم لق او در ام مور اشند.

*ت خرج پول رای خد یا یگران ، پول ا نظر آنان چیزی است که باید ری ران‌های ینه پ اداز ود.
/>*براز سرسختی و عدم انعطاف.
+*ون اهنمایی و طمینان ی مف گ به اذ تمیم وزمه نیست.
/>*احتیاج ار که گران ملیت اثر زینه‌های مهم زندی ا ید.

*در ابراز مخال با دیگران دلیل رس ا طع حمای و مبولیت نا چار اشکا است (رسهای گرایا ا قوت یا ی منور نمی‌شود.).

*در شروع براه‌ جا کارها به نهایی دچار اشل ات لیل اعتاد ه نف ر ات یا تویی ا فقدان ((وانی اگی|انیزش)) و انژی).

*در ط م و مایت یگرن را می‌کن. حدی که اول انا کاریی می‌ود که نااید ت.

قی نه ات ب لی ترس الغه آیز از نتوانی رای راقت از ود اس ناراحتی و درمانگی می‌کن.

*وقتی یک رابطه نزدیک در می‌گلد ورا ر پی ن رابط گری ه نوان مع یت و مرا ر می‌ید.

*تل هی یر واق گرایانه با ر رها دن ه ا ود ارد.
 ^ ^
-!تشخیص افتراقی اختلال شخصیت وسواسی - بری
!!اختلال ووی - جبری (Obsessive-Compulsive Disorder)
((خلل وسی- بی)) جزئی از اختلات ارای (Anxiety Disorders) بود ر مو ''I '' کگای می‌و و برای تفکیک آن ز اتال شخصیت وسوای- ری و ه این نکه هم است که امل رار تفکر سواسی در اختلال شخصیت سای در مم مینه‌های اجتماعی-شغلی و اد‌ ولی ر اختال وسی جبری به چن جمای-ی حدد ت (م واس ششو ی ظافت).
!درمان
!!((روان درمانی)) />برخلا سای خالات ی در اختال شیت وای- بی رد مدان بیمار است و ای مان دام می‌کند. ''((ا درمانی)) روه ا دانی'' />!((او درمانی)) />همر ا ران درمانی استفاده از ارو درمانی میواند می با. ولی ر ورد نک چه دارهایی می‌تواند بهتین ر را شت اد، الاع دقیقی ر ر یس. این داروه ''((کونازا)) (Klonopin)'' ه یک ''بدویزیین ت'' ا و همچنین ''کومیپرامین'' (Afranil) و ''یوکتین'' (Prosaic) می‌توان مفی وع ود.
+!تشخیص افتراقی اختلال شخصیت وابسه
!!((اختلال یت مرزی)) (Borderline Personality Disorder)
ر شخی ی وبتگی یکی از خیات با ات وی ای فراد وشان ی‌ات و پرتن ات لی شخصیت‌های وابسته رواط پایری رد ی افرادی که و به آها متکی ا رار ی کد.
!!((
اختلال شخصیت ایی)) (Histrionic Personality Disorder)
یت‌های نمایشی در روبطشا نق ای میکنند. ولی خصیتای وابست میلی برای به ازی گ کا دیگ دارد. />!م ختال شی ابسته
!!روان درمانی
روان درمانی بیمارا واسته خص با استفه ''درما‌های بینش‌گ'' ( Insight Therapy) موفقیتی زیای دنبل می آرد و با حمایت درمانر ین بیمارانی ی ونن "تقلال و قاطعیت و ((تماد به نفس)) یشتری یدا می‌کنند. نبای در ای ار کرد چن اث سردرگمی بیمار می‌. در کار ((درمان بینش‌گرا)) استفاده از ((فتار درمانی)) ((راتمندی|آمش قایت و ظهار جود)) ، خاناده درانی می‌تواند به موفقیت یر درمان من شد. />!!او دمان />بیماان وابسته علائم فرعی دیگری نیر رب ((افسدگی)) نشان می‌دهن ک می‌توان از ضداضطراب‌ا ضدافسردی‌ها برای بودی نها تفد کد. ا ین داروها می‌توان ب ((ایمی پرامین)) (Imipramine) ، بزدیژپین‌ها (Benzdoiazpins) ا کد.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
-*((الال شخصیت سادیستی))
*((الال یت NOS))
*((اختلال شخصیت سته))
*((اختلال شخصیت دی گین))
*((الل شخصیت منفعل - مهام))
*((اتا ساسی- جبری))
*((انعطاف پیری))
*((ردید))
*((کا گایی))
+*((ااس تنهایی))
*((ااس وتگی))
*((اختلال شخصیت ی))
*((اختلال شخصیت میی))
*((اا))
*((اتاد ب س))
*((افردگی))
*((راتمندی))
*((راناسی انگیزش))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 23 شهریور 1385 [08:05 ]   4   نیر فارابی اصل      جاری 
 پنج شنبه 01 دی 1384 [14:49 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 30 دی 1383 [06:21 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 30 دی 1383 [06:16 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..