منو
 کاربر Online
1079 کاربر online
Lines: 1-44Lines: 1-103
-!نگا االی
انا تفی ا رتاریی ک مبق اشهای ا و قانو اتکا ها «ی ی ر» لقی ش ات افراد دچا شخصت اتای ی مشود. « گیی ، ((ا ا مره)) و خا برت مک ، ی ، نا ، سمصر ((الکل)) موا ، تاوز (به نس یا ی ن ) ، درای ا و رندا » نمونهایی ا اما و این یماران است. افرد د اتاعی ه ای گرن یران مهت ارن راتی میوان یرن ا برای شر ‌هایی ک برای ت ورن پو شر نیکتری را ا، رب سازد. اد اصطلا «مردان گش ر یا و ن» بواند ویژگی‌های ارا د اتمعی را در ود جم کن.
+{DYNAMICMENU()}
__واژه‌
نامه__
*((واژ
گا اتالات روانی))
*((واژگان بدات ری)) />*((واژگن راپشکی)) />__قالات مبط__ />*((الال شخصت اسکیوئید))
*((
اخت شخصیت اسکیزوتایال)) />*((اتلال خصیت د یته))
*((
اختا شخصی ری زی)) />*((اتلل صیت پارانوئید)) />*((اتلال شخصیت وسته)) />*((اتال خصیت وسواسی - بری))
*((
ختال شخصیت نمایشی)) />*((ت شخصیت مز)) />*((اختلا اربی)) />*((اختلالات خواب)) />*((اختلاات رانی)) />__کتابهی رتبط__ />*((کها لالات وان)) />__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=45|انمن رواننس]__ />__سایتی مرتبط__
*سایت
ای داخلی />**[http://www.iranpa.org/|ااجمن روانناسی ران] />**[http://angosht.com/ravan.htm|تتهای روانشناسی]
**[http://iranpa.org/Page.asp?T_Pages=63|تا
زه‌های کتابهای راناسی ایران] />**[http://www.tehranpi.org/|نستی رنپک هرا]
**[http://www.pcoiran.com/|
امان نام رانسی و شاوره یران]
**[http://mind.schoolnet.ir/test/index.htm|
اشا سا روان]
**[http://www.icpa-ac.com/|انج
من علمی روانشاس بالینی ایان] />**[http://www.iacap.info/|انم روپکی کوک و نوجوان یران]
**[http://alireza51.iblog.com/|
روان شناسی کارردی] />**[http://www.riec.ac.ir/main.htm|پژوهکده کودکان ستثایی] />*یهای اجی />**[http://www.wiap.de/|رن درمانی مت] />**[http://www.incops.de/|شنایی با رواناسی اتی] />**[http://web.fu-berlin.de/gesund/|مرکزی ا رای اطلاعات ر مینه حقیقات پیرامون پیشیی یمی‌های روانی] />**[http://www.psychologie.de/|مرکزی جاب برای لعات ر مینه تحقیقات پیرامو یشگیری از بیاری‌هی روانی]
**[http://www.revt.de/|
یت معرفی اطا مرو به یکی از دیگا‌های علمی در واندرمانی] />**[http://www.psychiatrie.de/startseite|سایتی تخصصی و اطلااتی در زمینه رفتاردرمانگری] />**[www.academyofct.org|آای شناخت رمانی] />**[http://psychcentral.com/|مرز رواناسی] />**[http://www.psychology.net/|شبکه وانشناسی]
**[http://www.mentalhealth.com/|به
داشت روانی]
**[http://www.wpanet.org/home.html|انجمن ج
هانی رواپزشکی]
**[http://en.wikipedia.org/wiki/Psychology|
رواننسی (ویکی پدیا)] />__گالی تویر__
*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=39|گ
الری لوم]
**[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=28|
الری لوم اجتمی]
-با وجود اعمال ضد اجتماعی و خلاف قانون و با اینکه اکثرا پرونده‌های متعددی در محاکم قضائی دارند، ولی در این افراد رفتار یا صحبتی که حاکی از پشیمانی و ناراحتی واقعی از اعمال گذشته باشد دیده نمی‌شود و موقعی که از ((زندان)) آزاد می‌شوند فورا کارهای ضداحتماعی خود را از سر می‌گیرند. گوئی این افراد فاقد وجدان هستند. +body=
-نکته مهمی که شاید باعث تعجب شود این است که ظاهر افراد ضد اجتماعی راضی کننده و حتی فریب دهنده است. فریبنده از آن جهت که افراد با دیدن بیماران ضد اجتماعی در ظاهرشان نوعی قابل اعتماد بودن را احساس می‌کنند، ولی در پس این روکش «تنش ، خصومت ، تحریک پذیری و خشم» نهفته است. همچنین این بیماران موقع صحبت (مصاحبه) با هوش کلامی خود افراد (درمانگر) را تحت تأثیر قرار می‌دهند. آنها وقایع و کارهای غیر قانونی خود را (بعد از تحریف حقایق) با «((آب)) و تاب» و شرح جزئیات هیجان‌انگیز بیان می‌کنند. افراد ضد اجتماعی با این توانایی خود با تجربه‌ترین پزشکان را هم می‌توانند فریب دهند. +|~|
{DYNAMICMENU}
!نگاه اجمالی
انواع مختلفی از رفتارهایی که مطابق ارزش‌های جامعه و قانون ارتکاب به آنها «نهی یا جرم» تلقی شده است؛ در افراد دچار شخصت ضد اجتماعی دیده می‌شود. «((دروغ گویی)) ، ((فرار از مدرسه)) و خانه بصورت مکرر ، دزدی ، نزاع ، سوء مصرف ((الکل)) و مواد ، تجاوز (به همجنس یا غیرهمجنس ) ، بد رفتاری با همسر و فرزندان » فقط نمونه‌هایی از اعمال و رفتار این بیماران است. افراد ضد اجتماعی در به بازی گرفتن دیگران مهارت دارند و به راحتی می‌توانند دیگران را برای شرکت در طرح‌هایی که برای بدست آوردن پول و شهرت نزدیکترین راه است، راغب سازند. شاید اصطلاح «مردان گوش بر یا گول زن» بتواند ویژگی‌های افراد ضد اجتماعی را در خود جمع کند.


با وجود اعمال ضد اجتماعی و خلاف قانون و با اینکه اکثرا پرونده‌های متعددی در محاکم قضائی دارند، ولی در این افراد رفتار یا صحبتی که حاکی از پشیمانی و ناراحتی واقعی از اعمال گذشته باشد دیده نمی‌شود و موقعی که از زندان آزاد می‌شوند، فورا کارهای ضد اجتماعی خود را از سر می‌گیرند. گوئی این افراد فاقد ((وجدان)) هستند.
نکته مهمی که شاید باعث تعجب شود این است که ظاهر افراد ضد اجتماعی راضی کننده و حتی فریب دهنده است. فریبنده از آن جهت که افراد با دیدن بیماران ضد اجتماعی در ظاهرشان نوعی قابل اعتماد بودن را احساس می‌کنند، ولی در پس این روکش «((تنش)) ، ((خصومت)) ، ((تحریک پذیری)) و ((خشم))» نهفته است.

همچنین این بیماران موقع صحبت (مصاحبه) با هوش کلامی خود افراد (درمانگر) را تحت تأثیر قرار می‌دهند. آنها وقایع و کارهای غیر قانونی خود را (بعد از تحریف حقایق) با «آب و تاب» و شرح جزئیات هیجان ‌انگیز بیان می‌کنند. افراد ضد اجتماعی با این توانایی خود با تجربه‌ترین پزشکان را هم می‌توانند فریب دهند.
 !یک مثال !یک مثال
-«نوجوانی 17 ساله پس از بازداشت شدن توسط پلیس ، حادثه منجر به بازداشت را اینگونه توضیح داد: من ماشین را دزدیدم و وقتی یک افسر پلیس جلو آمد او را زیر گرفتم و بسرعت به سمت مخالف خیابان پیچیدم. خیلی زود سرعت من به صد کیلومتردر ساعت رسید. وقتی به موانع خیابان رسیدم تصمیم گرفتم از آنها بگذرم. یک گلوله به سوی ماشین شلیک شد و به یکی از چرخ‌ها اصابت کرد و با ماشین به داخل یک گودال پیچیدم و آنها (پلیس ها) مرا دستگیر کردند. ولی ارزش داشت چه هیجانی!»
!ملاکهای ((تشخیص اختلال ضد اجتماعی))
*الگوی مستمر بی‌اعتنایی و زیر پا نهادن حقوق دیگران که از پانزده سالگی شروع می‌شود و وجود سه علامت (یا بیشتر) از علائم زیر برای تشخیص ضروری است.
+«نوجوانی 17 ساله پس از بازداشت شدن توسط پلیس ، حادثه منجر به بازداشت را اینگونه توضیح داد: من ماشین را دزدیدم و وقتی یک افسر پلیس جلو آمد او را زیر گرفتم و به سرعت به سمت مخالف خیابان پیچیدم. خیلی زود سرعت من به صد کیلومتر در ساعت رسید. وقتی به موانع خیابان رسیدم تصمیم گرفتم از آنها بگذرم. یک گلوله به سوی ماشین شلیک شد و به یکی از چرخ‌ها اصابت کرد و با ماشین به داخل یک گودال پیچیدم و آنها (پلیس ها) مرا دستگیر کردند. ولی ارزش داشت چه هیجانی!»
!ملاکهای تشخیص اختلال ضد اجتماعی
*الگوی مستمر بی‌اعتنایی و زیر پا نهادن حقوق دیگران که از پانزده سالگی شروع می‌شود و وجود سه علامت (یا بیشتر) از علائم زیر برای تشخیص ضروری است.

 ^ ^
-*ناتوانی برای سازگاری با موازین اجتماعی و قانونی که با دست زدن به اعمال تکراری زمینه ساز دستگیری ، تظاهر نماید.
*فریبکاری ، که با دروغگویی مکرر ، استفاده از نام‌‌های غیر واقعی یا «گوش بر» برای نفع و لذت شخصی ، مشخص می‌شود.
*رفتار تکانشی (لحظه‌ای) و ناتوانی برای طرح ریزی پیشاپیش.
*تحریک پذیری و پرخاشگری که با نزاع و حملات فیزیکی مکرر تظاهر می‌کند.
*بی‌احتیاطی نسبت به ایمنی (سلامت) خود و دیگران.
*عدم احساس مسئولیت مستمر که با ناتوانی مکرر برای حفظ شغل و عدم احترام به تعهدات مالی تظاهر می‌کند.
*فقدان احساس پشیمانی ، که با بی تفاوتی یا دلیل تراشی نسبت به آزار ، بد رفتاری یا دزدیدن مال دیگران ، تظاهر می‌کند.
+**ناتوانی برای سازگاری با موازین اجتماعی و قانونی که با دست زدن به اعمال تکراری زمینه ساز دستگیری ، تظاهر نماید.
**((فریبکاری)) ، که با ((دروغ گویی)) مکرر ، استفاده از نام‌‌های غیر واقعی یا «گوش بر» برای نفع و لذت شخصی ، مشخص می‌شود.
**رفتار تکانشی (لحظه‌ای) و ناتوانی برای طرح ریزی پیشاپیش.
**تحریک پذیری و ((پرخاشگری)) که با نزاع و حملات فیزیکی مکرر تظاهر می‌کند.
**بی‌احتیاطی نسبت به ایمنی (سلامت) خود و دیگران.
**عدم ((احساس مسئولیت)) مستمر که با ناتوانی مکرر برای حفظ شغل و عدم احترام به تعهدات مالی تظاهر می‌کند.
**فقدان ((احساس پشیمانی)) ، که با بی تفاوتی یا دلیل تراشی نسبت به آزار ، بد رفتاری یا دزدیدن مال دیگران ، تظاهر می‌کند.
 ^ ^
 *سن فرد بالای 18 سال است. *سن فرد بالای 18 سال است.
 *شواهد اختلال سلوک با شروع قبل 18 سالگی وجود دارد. *شواهد اختلال سلوک با شروع قبل 18 سالگی وجود دارد.
 *وقوع رفتار ضد اجتماعی منحصرا در جریان ((اختلال اسکیزوفرنی)) یا اختلال مانی نیست. *وقوع رفتار ضد اجتماعی منحصرا در جریان ((اختلال اسکیزوفرنی)) یا اختلال مانی نیست.
-!((تشخیص افتراقی)) اختلال ضد اجتماعی
*__((اختلال سلوک)) :__
اگر ملاکهای DSM-IV برای تشخیص وجود داشته باشد ولی سن فرد موقع تشخیص از 15 سال پایین‌تر باشد تشخیص «اختلال سلوک» گذارده می‌شود. «اختلال سلوک برروی محور I ((کد گذاری)) می‌شود»


*__((رفتار غیر قانونی)) :__
افراد زیادی کارهایی انجام می‌دهند که بر خلاف قانون یا ارزشهای اجتماع است ولی تمام آنها تشخیص ضد اجتماعی دریافت نمی‌کنند. با توجه به اینکه رفتار ضد اجتماعی شامل زمینه‌های متعدّدی از زندگی شخص دچار اختلال می‌شود، از رفتارهای غیر قانونی قابل تشخیص است. />!علت شناسی اختلال ضد اجتماعی
*__((عوامل زیست شناختی اختلال شخصیت ضد اجتماعی|عوامل زیست شناختی)) :__
مطالعات آزمایشی نشان داده است که افراد ضد اجتماعی کوچکترین اضطرابی در مورد تنبیه شدن و ناراحتی‌های آینده (نتیجه کارها) ندارند. به عنوان نمونه در یک آزمایش دو گروه آزمودنی (گروه اول: افراد سالم ، گروه دوم: افراد دچار شخصت ضد اجتماعی) در انتظار دریافت «((شوک الکتریکی|شوک الکتریکی قوی))» به پوستشان بودند. (قبلا دستگاههای اندازه گیری به پوست دو گروه وصل شده بودند).نتایج نشان داد افراد سالم هر چه به زمان دریافت شوک نزدیک می‌شدند تنش و اضظراب بیشتری نشان می‌دادند و در لحظه وارد شوک مقاومت پوستشان بصورت ناگهانی یافت (علامت افزایش اضطراب).

ولی هیچ یک از افراد ضد اجتاعی چنین واکنش پوستی که حاکی از اضظراب در آنها باشد، نشان ندادند. تحقیقات بیشتر این فرض را مطرح می‌کنند که ممکن است «((دستگاه عصبی)) خودکار» در افراد ضد اجتماعی از همان آغاز تولد «کم واکنش» باشد. چنین کمبودی می‌تواند تبیین کند که چرا این افراد اینهمه به دنبال «شور و هیجان» هستند و تنبیه و مجازات نمی‌تواند آنها را از کارشان باز دارد.


*__((عوامل خانوادگی اختلال شخصیت ضد اجتماعی|عوامل خانوادگی)) :__
**__((نظریه روان کاوی)) :__>
نظریه روانکاوی رشد وجدان (فرا خود) را به میزان رابطه محبت آمیز «کودک با والدین» وابسته می‌داند. در یک خانواده سالم چنین محبتی باعث می‌شود که کودک «ارزشهای والدین خود را (که بازتاب ارزشهای جامعه است) «درونی» سازد (قبول کند) چون دوست دارد مانند والدین خود باشد و از این می‌ترسد که اگر بر خلاف خواسته‌های (ارزشهای) والدین رفتار کند از محبت آنها محروم شود بدین ترتیب کودکی که از والدین خود محبتی دریافت نکرده، ترسی هم برای از دست دادن آنها ندارد و در نهایت ((وجدان)) (فرا خود) در آنها تشکیل نمی‌شود. این نظریه اگر چه منطقی بنظر می‌رسد، امّا نتایج تحقیقات نشان داده‌اند که همه کودکان محروم از محبت والدین شخصیت ضد اجتماعی نمی‌شوند و برخی از کودکان برخوردار از محبت والدین نیز ضد اجتماعی شده‌اند.


**__((نظریه یادگیری اجتماعی)) :__
برای ((کودک)) «((جامعه))» و بویژه «((والدین))» الگوهای خوبی برای «تقلید و یادگرفتن» نوع رفتار مورد قبول ارزشهای جامعه است. در بعضی ازخانواده‌ها کودک یاد می‌گیرد که با«جذاب بودن ، دوست داشتنی بودن و توبه کردن» می‌تواند از تنبیه کار بد خود معاف شود.

چنین الگویی می‌تواند به این یادگیری منجرشود که «نوع کردار(رفتار)مهم نیست بلکه توانایی وانمود کردن ، توبه کردن و پشیمانی» از همه مهمتر است.
!درمانی
*__روان درمانی :__
اگر شخصیتهای ضد اجتماعی از حرکت بازداشته شوند (مثل بستری کردن در ((بیمارستان))) همچنین «گروه‌های خود یاری» بیشتر از زندان و ((بیمارستان روانی)) برای این افراد مفید است. نکته مهم در روان درمانی این افراد ایجاد محدودیت‌های صریح قبل از شروع درمان است.


*__((دارو درمانی اختلال شخصیت ضد اجتماعی|دارو درمانی)) :__
درمان دارویی بیشتر برای بهبود علائم اضطراب ، خشم یا ((افسردگی)) همراه با رفتار ضد اجتماعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. امّا چون این افراد اکثرا سوء مصرف الکل و مواد داشته‌اند باید در تجویز داروها احتیاط کرد.
+!تشخیص افتراقی اختلال ضد اجتماعی
!!اختلال سلوک />اگر ملاکهایی برای تشخیص وجود داشته باشد ولی سن فرد موقع تشخیص از 15 سال پایین‌تر باشد تشخیص «اختلال سلوک» گذارده می‌شود (اختلال سلوک بر روی محور I کد گذاری می‌شود).
!!رفتار غیر قانونی />افراد زیادی کارهایی انجام می‌دهند که بر خلاف قانون یا ارزشهای اجتماع است ولی تمام آنها تشخیص ضد اجتماعی دریافت نمی‌کنند. با توجه به اینکه رفتار ضد اجتماعی شامل زمینه‌های متعدّدی از زندگی شخص دچار اختلال می‌شود، از رفتارهای غیر قانونی قابل تشخیص است. در زیر به علت شناسی اختلال ضد اجتماعی پرداخته می‌شود.
!عوامل زیست شناختی اختلال شخصیت ضد اجتماعی />مطالعات آزمایشی نشان داده است که افراد ضد اجتماعی کوچکترین اضطرابی در مورد تنبیه شدن و ناراحتی‌های آینده (نتیجه کارها) ندارند. به عنوان نمونه در یک آزمایش دو گروه آزمودنی (گروه اول: افراد سالم ، گروه دوم: افراد دچار شخصت ضد اجتماعی) در انتظار دریافت ((شوک الکتریکی|شوک الکتریکی قوی)) به پوستشان بودند. (قبلا دستگاههای اندازه گیری به پوست دو گروه وصل شده بودند). نتایج نشان داد افراد سالم هرچه به زمان دریافت شوک نزدیک می‌شدند، تنش و اضظراب بیشتری نشان می‌دادند و در لحظه وارد شوک ، مقاومت پوستشان بصورت ناگهانی یافت (علامت افزایش اضطراب).

ولی هیچ یک از افراد ضد اجتماعی چنین واکنش پوستی که حاکی از اضظراب در آنها باشد، نشان ندادند. تحقیقات بیشتر این فرض را مطرح می‌کنند که ممکن است ((دستگاه عصبی|دستگاه عصبی خودکار)) در افراد ضد اجتماعی از همان آغاز تولد «کم واکنش» باشد. چنین کمبودی می‌تواند تبیین کند که چرا این افراد این همه به دنبال ((انواع هیجان|شور و هیجان)) هستند و تنبیه و مجازات نمی‌تواند آنها را از کارشان باز دارد.
!عوامل خانوادگی اختلال شخصیت ضد اجتماعی
!!نظریه روانکاوی
/>نظریه روانکاوی ، ((رشد وجدان)) (فرا خود) را به میزان ((رابطه کودک با والدین|رابطه محبت آمیز کودک با والدین)) وابسته می‌داند. در یک خانواده سالم چنین محبتی باعث می‌شود که کودک «ارزشهای والدین خود را (که بازتاب ارزشهای جامعه است) درونی سازد (قبول کند) چون دوست دارد مانند والدین خود باشد و از این می‌ترسد که اگر بر خلاف خواسته‌های (ارزشهای) والدین رفتار کند از محبت آنها محروم شود. بدین ترتیب کودکی که از والدین خود محبتی دریافت نکرده، ترسی هم برای از دست دادن آنها ندارد و در نهایت ((وجدان)) (فرا خود) در آنها تشکیل نمی‌شود. این نظریه اگر چه منطقی بنظر می‌رسد، اما نتایج تحقیقات نشان داده‌اند که همه کودکان محروم از محبت والدین شخصیت ضد اجتماعی نمی‌شوند و برخی از کودکان برخوردار از ((محبت والدین)) نیز ضد اجتماعی شده‌اند.
!!نظریه یادگیری اجتماعی />برای کودک «((جامعه))» و بویژه «والدین» الگوهای خوبی برای «تقلید و یادگرفتن» نوع رفتار مورد قبول ارزشهای جامعه است. در بعضی از خانواده‌ها کودک یاد می‌گیرد که با«جذاب بودن ، دوست داشتنی بودن و ((توبه|توبه کردن))» می‌تواند از تنبیه کار بد خود معاف شود. چنین الگویی می‌تواند به این یادگیری منجرشود که «نوع کردار (رفتار) مهم نیست بلکه توانایی وانمود کردن ، توبه کردن و پشیمانی» از همه مهمتر است.
!درمان اختلال ضد اجتماعی
!!روان درمانی />اگر شخصیتهای ضد اجتماعی از حرکت بازداشته شوند (مثل بستری کردن در بیمارستان) همچنین «گروه‌های خود یاری» بیشتر از زندان و ((بیمارستان روانی)) برای این افراد مفید است. نکته مهم در روان درمانی این افراد ایجاد محدودیت‌های صریح قبل از شروع درمان است.
!!دارو درمانی />درمان دارویی بیشتر برای بهبود ((اضطراب|علائم اضطراب)) ، خشم یا ((افسردگی)) همراه با رفتار ضد اجتماعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما چون این افراد اکثرا سوء مصرف الکل و مواد داشته‌اند، باید در تجویز داروها احتیاط کرد.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((اختلال سلوک)) *((اختلال سلوک))
-*((اماعی))
*((تشخیص الال د اجتمی))
*((دار درمانی اختلال شخصیت ض جتماعی))
*((رفتر یر قانونی))
*((وا درنی اختال شخصیت ضد اجتماعی))
*((ول زی شاتی اتال شخصیت ضد تاعی))
+*((ااس پشیمانی))
*((اا مولیت))
*((رخاشی))
*((تریک پیری))
*((صوت)) />*((در گیی))
*((و هین)) />*((را ا د))
 *((ملاک رفتارهای اجتماعی)) *((ملاک رفتارهای اجتماعی))
 *((نظریه یادگیری اجتماعی)) *((نظریه یادگیری اجتماعی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 23 شهریور 1385 [08:05 ]   5   نیر فارابی اصل      جاری 
 شنبه 10 دی 1384 [08:02 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 19 آذر 1383 [11:50 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [13:41 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 07 آذر 1383 [08:41 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..