منو
 صفحه های تصادفی
فهرست طراحان صنعتی مشهور
آب به کدام طرف روانه می شود؟
اختفای امام مهدی علیه السلام در کوه رضوی
آزمایشگاه گیاه شناسی
بادام
خطبه ازدواج پیامبر - ص - و خدیجه
قاطعیت امام علی علیه السلام در اجرای حدود الهی
امام هادی
حر بن یزید ریاحی
همسران امام چهارم علیه السلام
 کاربر Online
798 کاربر online
Lines: 1-42Lines: 1-103
-!نگا االی
انا تفی ا رتاریی ک مبق اش های ا و قانو اتکا ها «ی ی ر »لقی ش ات افراد دچا شخصت اتای ی می شو گیی,ا ا مر و خا برت مک,دی,نزا, ر اک و ا،تجا(به جنس یا یر نس )،ب رایا مسرورنا»فق نمون هایی ا تارواعما این یاران ا.اراد د اتاعی ه ای گرن یران مهت ار اتی می وان یرن ا برای شر هایی ک برایت ورن پو شهرت نزیکری را استراب ازند.ای صطلا«مردان گش ر یا و ن»بواند ویژگی های ارا د اتمعی را در ود جم کن.
+{DYNAMICMENU()}
__واژه‌
نامه__
*((واژ
گا اتالات روانی))
*((واژگان بدات ری)) />*((واژگن راپشکی)) />__قالات مبط__ />*((الال شخصیت اسکیوئید))
*((
اخت شخصیت اسکیزوتایال)) />*((اتلال خصیت د یته))
*((
اختا شخصی ری زی)) />*((اتلل صیت پارانوئید)) />*((اتلال شخصیت وسته)) />*((اتال خصیت وسواسی - بری))
*((
ختال شخصیت نمایشی))
*((
شخصیت مرزی))
*((اخت
لا اربی))
*((اخت
الات خواب)) />*((اختلاات رانی)) />__کتابهی رتبط__ />*((کهی ات رانی)) />__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=45|اجن رواشای]__
__
اتهای تبط__
*سایت
های داخی
**[http://www.iranpa.org/|اا
جمن روانشناسی ایران] />**[http://angosht.com/ravan.htm|ستهای راناسی] />**[http://iranpa.org/Page.asp?T_Pages=63|ازههای کتابهی رنشنای یران] />**[http://www.tehranpi.org/|استیتو رواپزشکی تهرن]
**[http://www.pcoiran.com/|
ازن نظام روانشاسی و مشاوره ایران] />**[http://mind.schoolnet.ir/test/index.htm|باگاه امت روان]
**[http://www.icpa-ac.com/|انجمن
علمی رواشناسی بالینی یرا]
**[http://www.iacap.info/|
انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان یا]
**[http://alireza51.iblog.com/|
روان شناسی کاربردی] />**[http://www.riec.ac.ir/main.htm|پژوهکده کودکان ستثایی] />*یهای اجی />**[http://www.wiap.de/|رن درمانی مت] />**[http://www.incops.de/|شنایی با راسی ناتی] />**[http://web.fu-berlin.de/gesund/|مرکزی ا رای اطلاعات ر مینه حقیقات پیرامون پیشیی یمی‌های روانی] />**[http://www.psychologie.de/|مرکزی جاب برای لعات ر مینه تحقیقات پیرامو یشگیری از یمرای روای] />**[http://www.revt.de/|سایت مرفی و الاعاتی مربوط ه یکی از دیگاه‌های علمی در رواندرمانی]
**[http://www
.psychiatrie.de/startseite|ایی خصصی و اطلااتی در زمینه رفتاردرمانگری] />**[www.academyofct.org|آای شناخت رمانی] />**[http://psychcentral.com/|مرز رواناسی]
**[http://www.psychology.net/|ش
بکه وانشناسی]
**[http://www.mentalhealth.com/|به
داشت روانی] />**[http://www.wpanet.org/home.html|انجمن جهانی رواپزشکی]
**[http://en.wikipedia.org/wiki/Psychology|
رواننسی (ویکی پدیا)] />__گالی تویر__
*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=39|گ
الری لوم]
**[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=28|
الری لوم اجتمی]
-با وجود اعمال ضد اجتماعی و خلاف قانون وبا اینکه اکثراً پرونده های متعددی در محکم قضائی دارند؛ولی در این افراد رفتار یا صحبتی که حاکی از پشیمانی و ناراحتی واقعی از اعمال گذشته باشد دیده نمی شود و موقعی که از زندان آزاد می شوند فوراً کارهای ضد احتماعی خود را از سو می گیرند.گوئی این افراد فاقد وجدان هستند. +body=
-نکته مهمی که شاید باعث تعجب شوداین است که ظاهر افراد ضد اجتماعی راضی کننده و حتی فریب دهنده است.فریبنده از آن جهت که افراد با دیدن بیماران ضد جتماعی در ظاهرشان نوعی قابل اعتماد بودن را احساس می کنند ولی در پس این روکش«تنش،خصومت,تحریک پذیری،و خشم » نهفته است.همچنین این بیماران موقع صحبت(مصاحبه)با هوش کلامی خود افراد(درمانگر)را تحت تأثیر قرار می دهند .آنها وقایع و کارهای غیر قانونی خود را(بعد از تحریف حقایق)با«آب وتاب»و شرح جزئیات هیجان انگیز بیان می کنند.افراد ضد اجتماعی با این توانایی خود با تجربه ترین پزشکان را هم می توانند فریب دهند. +|~|
{DYNAMICMENU}
!نگاه اجمالی
انواع مختلفی از رفتارهایی که مطابق ارزش‌های جامعه و قانون ارتکاب به آنها «نهی یا جرم» تلقی شده است؛ در افراد دچار شخصت ضد اجتماعی دیده می‌شود. «((دروغ گویی)) ، ((فرار از مدرسه)) و خانه بصورت مکرر ، دزدی ، نزاع ، سوء مصرف ((الکل)) و مواد ، تجاوز (به همجنس یا غیرهمجنس ) ، بد رفتاری با همسر و فرزندان » فقط نمونه‌هایی از اعمال و رفتار این بیماران است. افراد ضد اجتماعی در به بازی گرفتن دیگران مهارت دارند و به راحتی می‌توانند دیگران را برای شرکت در طرح‌هایی که برای بدست آوردن پول و شهرت نزدیکترین راه است، راغب سازند. شاید اصطلاح «مردان گوش بر یا گول زن» بتواند ویژگی‌های افراد ضد اجتماعی را در خود جمع کند.


با وجود اعمال ضد اجتماعی و خلاف قانون و با اینکه اکثرا پرونده‌های متعددی در محاکم قضائی دارند، ولی در این افراد رفتار یا صحبتی که حاکی از پشیمانی و ناراحتی واقعی از اعمال گذشته باشد دیده نمی‌شود و موقعی که از زندان آزاد می‌شوند، فورا کارهای ضد اجتماعی خود را از سر می‌گیرند. گوئی این افراد فاقد ((وجدان)) هستند.
نکته مهمی که شاید باعث تعجب شود این است که ظاهر افراد ضد اجتماعی راضی کننده و حتی فریب دهنده است. فریبنده از آن جهت که افراد با دیدن بیماران ضد اجتماعی در ظاهرشان نوعی قابل اعتماد بودن را احساس میکنند ولی در پس این روکش «((تنش)) ، ((خصومت)) ، ((تحریک پذیری)) و ((خشم))» نهفته است.

همچنین این بیماران موقع صحبت (مصاحبه) با هوش کلامی خود افراد (درمانگر) را تحت تأثیر قرار میدهند. آنها وقایع و کارهای غیر قانونی خود را (بعد از تحریف حقایق) با «آب و تاب» و شرح جزئیات هیجان انگیز بیان میکنند. افراد ضد اجتماعی با این توانایی خود با تجربهترین پزشکان را هم میتوانند فریب دهند.
 !یک مثال !یک مثال
-«نوجوانی 17 ساله پس از بازداشت شدن توسط پلیس,حادثه منجر به بازداشت را اینگونه توضیح داد:من ماشین را دزدیدم و وقتی یک افسر پلیس جلو آمد او را زیر گرفتم و بسرعت به سمت مخالف خیابان پیچیدم.خیلی زودسرعت من به صد کیلومتردر ساعت رسید.وقتی به موانع خیابان رسیدم تصمیم گرفتم از آنها بگذرم.یک گلوله به سوی ماشین شلیک شد و به یکی از چرخ ها اصابت کرد وماشین به داخل یک گودالپیچید و آنها(پلیس ها) مرا دستگیر کردند.ولی ارزش داشت چه هیجانی!»
!ملاک های تشخیص اختلال ضد اجتماعی:
*الگوی مستمر بی اعتنایی و زیر پا نهادن حقوق دیگران که از پانزده سالگی
شروع می شود و وجود سه علامت(یا بیشتر)از علائمزیر برای تشخیص ضروری است.
*نا توانی برای سازگاری با موازین اجتماعی وقانونی که با دست زدن به اعمال تکراری زمینه ساز دستگیری,تظاهر نماید.
*فریبکاری,که با دروغگویی مکرر,استفاده از نام های غیر واقعی یا «گوش بر»برای نفع و لذت شخصی,مشخص می شود.
*رفتار تکانشی(لحظه ای)وناتوانی برای طرح ریزی پیشاپیش.
*تحریک پذیری و پرخاشگری که با نزاع و حملات فیزیکی مکرر تظاهر می کند .
*بی احتیاطی نسبت به ایمنی(سلامت)خود و دیگران.
*عدم احساس مسئؤلیت مستمر که با ناتوانی مکرر برای حفظ شغل وعدم احترام به تعهدات مالی تظاهرمی کند
*فقدان احساس پشیمانی ،که با بی تفاوتی یا دلیل تراشینسبت به آزار,بد رفتاری یا دزدیدن مال دیگران,تظاهر می کند.
+«نوجوانی 17 ساله پس از بازداشت شدن توسط پلیس ، حادثه منجر به بازداشت را اینگونه توضیح داد: من ماشین را دزدیدم و وقتی یک افسر پلیس جلو آمد او را زیر گرفتم و به سرعت به سمت مخالف خیابان پیچیدم. خیلی زود سرعت من به صد کیلومتر در ساعت رسید. وقتی به موانع خیابان رسیدم تصمیم گرفتم از آنها بگذرم. یک گلوله به سوی ماشین شلیک شد و به یکی از چرخها اصابت کرد و با ماشین به داخل یک گودال پیچیدم و آنها (پلیس ها) مرا دستگیر کردند. ولی ارزش داشت چه هیجانی!»
!ملاکهای تشخیص اختلال ضد اجتماعی
*الگوی مستمر بیاعتنایی و زیر پا نهادن حقوق دیگران که از پانزده سالگی شروع میشود و وجود سه علامت (یا بیشتر) از علائم زیر برای تشخیص ضروری است.


^

**ناتوانی برای سازگاری با موازین اجتماعی و قانونی که با دست زدن به اعمال تکراری زمینه ساز دستگیری ، تظاهر نماید.
**((فریبکاری)) ، که با ((دروغ گویی)) مکرر ، استفاده از نام‌‌های غیر واقعی یا «گوش بر» برای نفع و لذت شخصی ، مشخص میشود.
**رفتار تکانشی (لحظهای) و ناتوانی برای طرح ریزی پیشاپیش.
**تحریک پذیری و ((پرخاشگری)) که با نزاع و حملات فیزیکی مکرر تظاهر میکند.
**بیاحتیاطی نسبت به ایمنی (سلامت) خود و دیگران.
**عدم ((احساس مسئولیت)) مستمر که با ناتوانی مکرر برای حفظ شغل و عدم احترام به تعهدات مالی تظاهر میکند.
**فقدان ((احساس پشیمانی)) ، که با بی تفاوتی یا دلیل تراشی نسبت به آزار ، بد رفتاری یا دزدیدن مال دیگران ، تظاهر میکند.
^
 *سن فرد بالای 18 سال است. *سن فرد بالای 18 سال است.
-*شواهد اختلال سلوک ا شروع قبل 18 سالگی وجود دارد.
*وقوع رفتار ضد اجتماعی منحصراً در جریان اختلال اسکیزوفرنی یا اختلال مانی نیست.
تشخیص افتراقی اختلال ضد اجتماعی:
*اختلال سلوک:
اگر ملاک های DSM-IV برای تشخیص وجود داشته باشد ولی سن فرد موقع تشخیص از 15 سال پایین تر باشد تشخیص«اختلال سلوک»گذارده می شوداختلال سلوک برروی محور Iکد گذاری می شود»
*رفتار غیر قانونی:
افراد زیادی کار هایی انجام می دهند که بر خلاف قانون یا ارزشهای اجتماع است ولی تمام آنها تشخیص ضد اجتماعی دریافت نمی کنند.با توجه به اینکه رفتار ضد اجتماعی شامل زمینه های متعدّدی از زندگی شخص دچار اختلال می شوداز رفتارهای غیر قانونی قابل تشخیص است.
علت شنای اختلال ضد اجتماعی:
مطالعات آزمایشی نشان داده است که افراد ضد اجتماعی کوچکترین اضطرابی در مورد تنبیه شدن و ناراحتی های آینده(نتیجةکارها)ندارند.به عنوان نمونه در یک آزمایش دو گروه آزمودنی (گروه اول:افراد سالم,گروه دوم:افراد دچار شخصت ضد اجتماعی)در انتظار دریا فت «شوک الکتریکی قوی »به پوستشان بودند.(قبلاً دستگاههای اندازه گیری به پوست دو گروه وصل شده بودند).نتایج نشان داد افراد سالم هر چه به زمان دریافت شوک نزدیک می شدند تنش و اضظراب بیشتری نشان می دادند و در لحظة وارد شوک مقاومت پوستشان بصورت ناگهانییافت(علامت افزایش اضطراب)؛ولی هیچ یک از افراد ضد اجتاعی چنین واکنش پوستی که حاکی از اضظراب در آنها باشدنشان ندادند.تحقیقات بیشتر این فرض رامطرح می کنند که ممکن است «دستگاه عصبی خودکار»در افراد ضد اجتماعیاز همان آغاز تولد «کم واکنش»باشد.چنین کمبودی می تواند تبیین کند که چرا این افراد اینهمه به دنبال «شور و هیجان»هستند و تنبیه و مجازات نمی تواند آنها را از کارشان باز دارد.
*عوامل خانوادگی:
**نظریه روان کاوی:
نظریه روانکاوی رشد وجدان (فرا خود) را به میزان رابطه محبت آمیز«کودک با والدین» وابسته می داند.در یک خانوادة سالم چنین محبتی باعث می شود که کودک«ارزشهای والدین خود را(که بازتاب ارزشهای جامعه است) «درونی »سازد (قبول کند) چون دوست دارد مانند والدین خود باشد و از این می ترسد که اگر بر خلاف خواسته های(ارزشهای)والدین رفتار کند از محبت آنها محروم شود بدین ترتیب کودکی که از والدین خود محبتی دریافت نکردهترسی هم برای از دست دادن آنها ندارد و در نهایت وجدان (فرا خود)در آنها تشکیل نمی شود.این نظریه اگر چه منطقی بنظر می رسدامّا نتایج تحقیقات نشان داده اند که همة کودکان محروم از محبت والدین شخصیت ضد اجتماعی نمی شوند و برخی از کودکان برخوردار از محبت والدین نیز ضد اجتماعی شده اند.
**نظریة یادگیری اجتماعی:
برای کودک «جامعه»وبویژه«والدین»الگوهای خوبی برای «تقلید و یادگرفتن» نوع رفتار مورد قبول ارزشهای جامعه است.در بعضی ازخانواده ها کودک یاد می گیرد که با«جذاب بودن,دوست داشتنی بودن و توبه کردن »می تواند از تنبیه کار بد خود معاف شود. />
چنین الگویی می تواند به این یادگیری منجرشود که «نوع کردار(رفتار)مهم نیست بلکه توانایی وانمودکردن,توبه کردن و پشیمانی» از همه مهمتر است.
*روان درمانی:
اگر شخصیتهای ضد اجتماعی از حرکت بازداشته شوند (مثل بستری کردن دربیمارستان)همچنین«گروه های خود یاری»بیشتر از زندان و بیمارستان روانی برای این افراد مفید است.نکتة مهم در روان درمانی این افراد ایجاد محدودیت های صریح قبل از شروع درمان است.
*دارو درمانی:
درمان دارویی بیشتر برای بهبود علائم اضطراب,خشم یا افسردگی همراه با رفتار ضد اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرد.امّا چون این افراد اکثراً سوء مصرف الکل و مواد داشته اند باید در تجویز داروها احتیاط کرد.
+*شواهد اختلال سلوک با شروع قبل 18 سالگی وجود دارد.
*وقوع رفتار ضد اجتماعی منحصرا در جریان ((اختلال اسکیزوفرنی)) یا اختلال مانی نیست.
!تشخیص افتراقی اختلال ضد اجتماعی
!!اختلال سلوک
اگر ملاکهایی برای تشخیص وجود داشته باشد ولی سن فرد موقع تشخیص از 15 سال پایینتر باشد تشخیص «اختلال سلوک» گذارده میشود (اختلال سلوک بر روی محور I کد گذاری میشود).
!!رفتار غیر قانونی
افراد زیادی کارهایی انجام میدهند که بر خلاف قانون یا ارزشهای اجتماع است ولی تمام آنها تشخیص ضد اجتماعی دریافت نمیکنند. با توجه به اینکه رفتار ضد اجتماعی شامل زمینههای متعدّدی از زندگی شخص دچار اختلال میشود از رفتارهای غیر قانونی قابل تشخیص است. در زیر به علت شناسی اختلال ضد اجتماعی پرداخته می‌شود.
!عوامل زیست شناتی اختلال شخصیت ضد اجتماعی
مطالعات آزمایشی نشان داده است که افراد ضد اجتماعی کوچکترین اضطرابی در مورد تنبیه شدن و ناراحتیهای آینده (نتیجه کارها) ندارند. به عنوان نمونه در یک آزمایش دو گروه آزمودنی (گروه اول: افراد سالم ، گروه دوم: افراد دچار شخصت ضد اجتماعی) در انتظار دریافت ((شوک الکتریکی|شوک الکتریکی قوی)) به پوستشان بودند. (قبلا دستگاههای اندازه گیری به پوست دو گروه وصل شده بودند). نتایج نشان داد افراد سالم هرچه به زمان دریافت شوک نزدیک میشدند، تنش و اضظراب بیشتری نشان میدادند و در لحظه وارد شوک ، مقاومت پوستشان بصورت ناگهانی یافت (علامت افزایش اضطراب).

ولی هیچ یک از افراد ضد اجتماعی چنین واکنش پوستی که حاکی از اضظراب در آنها باشد نشان ندادند. تحقیقات بیشتر این فرض را مطرح میکنند که ممکن است ((دستگاه عصبی|دستگاه عصبی خودکار)) در افراد ضد اجتماعی از همان آغاز تولد «کم واکنش» باشد. چنین کمبودی میتواند تبیین کند که چرا این افراد این همه به دنبال ((انواع هیجان|شور و هیجان)) هستند و تنبیه و مجازات نمیتواند آنها را از کارشان باز دارد.
!عوامل خانوادگی اختلال شخصیت ضد اجتماعی
!!نظریه روانکاوی
نظریه روانکاوی ، ((رشد وجدان)) (فرا خود) را به میزان ((رابطه کودک با والدین|رابطه محبت آمیز کودک با والدین)) وابسته میداند. در یک خانواده سالم چنین محبتی باعث میشود که کودک «ارزشهای والدین خود را (که بازتاب ارزشهای جامعه است) درونی سازد (قبول کند) چون دوست دارد مانند والدین خود باشد و از این میترسد که اگر بر خلاف خواستههای (ارزشهای) والدین رفتار کند از محبت آنها محروم شود. بدین ترتیب کودکی که از والدین خود محبتی دریافت نکرده ترسی هم برای از دست دادن آنها ندارد و در نهایت ((وجدان)) (فرا خود) در آنها تشکیل نمیشود. این نظریه اگر چه منطقی بنظر میرسد اما نتایج تحقیقات نشان دادهاند که همه کودکان محروم از محبت والدین شخصیت ضد اجتماعی نمیشوند و برخی از کودکان برخوردار از ((محبت والدین)) نیز ضد اجتماعی شدهاند.
!!نظریه یادگیری اجتماعی
برای کودک «((جامعه))» و بویژه «والدین» الگوهای خوبی برای «تقلید و یادگرفتن» نوع رفتار مورد قبول ارزشهای جامعه است. در بعضی از خانوادهها کودک یاد میگیرد که با«جذاب بودن ، دوست داشتنی بودن و ((توبه|توبه کردن))» میتواند از تنبیه کار بد خود معاف شود. چنین الگویی میتواند به این یادگیری منجرشود که «نوع کردار (رفتار) مهم نیست بلکه توانایی وانمود کردن ، توبه کردن و پشیمانی» از همه مهمتر است.
!درمان اختلال ضد اجتماعی
!!
روان درمانی
اگر شخصیتهای ضد اجتماعی از حرکت بازداشته شوند (مثل بستری کردن در بیمارستان) همچنین «گروههای خود یاری» بیشتر از زندان و ((بیمارستان روانی)) برای این افراد مفید است. نکته مهم در روان درمانی این افراد ایجاد محدودیتهای صریح قبل از شروع درمان است.
!!دارو درمانی
درمان دارویی بیشتر برای بهبود ((اضطراب|علائم اضطراب)) ، خشم یا ((افسردگی)) همراه با رفتار ضد اجتماعی مورد استفاده قرار میگیرد. اما چون این افراد اکثرا سوء مصرف الکل و مواد داشتهاند، باید در تجویز داروها احتیاط کرد.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
-
+*((اختلال سلوک))
*((احساس پشیمانی))
*((احساس مسئولیت))
*((پرخاشگری))
*((تحریک پذیری))
*((خصومت))
*((دروغ گویی))
*((شور و هیجان))
*((فرار از مدرسه))
*((ملاک رفتارهای اجتماعی))
*((نظریه یادگیری اجتماعی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 23 شهریور 1385 [08:05 ]   5   نیر فارابی اصل      جاری 
 شنبه 10 دی 1384 [08:02 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 19 آذر 1383 [11:50 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [13:41 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 07 آذر 1383 [08:41 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..