منو
 صفحه های تصادفی
قلمرو علم و دین
فکر نکردن به نتیجه در اموزش ذن
توصیه امام علی علیه السلام به رعایت تقوای الهی هنگام شهادت
رادیو آماتوری
آداب پادشاه اشکانی
نقش تدبیر و اندیشه دراینجا چیست؟
الکتروشیمی تعادل
معایب و مزایای باکتریها
التهاب ملتحمه
دیگران
 کاربر Online
835 کاربر online
تاریخچه ی: اختلال شخصیت خود شیفته

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-31Lines: 1-94
-!گاه اجای
بیاران خودشیفت با اساس یق«امیت خود,د بر ینی ونوی ی نظیربون»مشخص می شوند.این افراد خود را آد ی اصی می ندارد وانتظار دارن بطورخاصی نیزبا نها رفتارشود.تحمل اتقاد یشان سخت است ودرمقابل آن خشمین ده,فرد مود نظررا به«نادانی ,حماقت و عدم درک واقیت»م می کنن.خو را قوی,مشهور,داناترین و ... قلمداکد,انتظار اطاعت و پیری دیگرا را رد. چون دیگرا نمی وانند خوسته های نها ا برآورده سازن ـ چون بزرگ بینی او رتضاد وقعیت ت ـ روابط اجتماعی شان کنن بوده ومسائل بین فردی,شلی وفقان های یادی دارد که با رفتارخود آنها را بوودمی آورند حالی که هیچ بینش و گهی نسبت ب آنها ند.
!ی لوی:
لغت«خود شیفه»رجمة لغت«Narcissism» (نارسیسم) است ک از یک افسانة یونانی گرفته شده است.در این افسانه مرد جوانی بنام«نارسیوس»عاشق عکس خو ک در آب اتاده بود ش.و وقی به آب پرید تا آن را که فکرمی کرد«حور دریایی»ست بگیرد؛غرق شد.بعدها ا استعمال عمومی,این اصطلاح در روان شنی رای تیف بقه ای از اختلالات شخصیت مورد افاده قراگرفت.
!ملاک های تشخیص اختلال خو یفته:
الگوی مترخود بزرگ بینی(در خیال یا رفتار)نیاز به تمجید و فقدان هم حسّی که ر اوئ بزرگسالی شرو می و و مینه های گوناگون وو دارد و وجود پنج علامت از علائم زیر برای تشخیص ضروی است:
*احساس خ بزرگ بینی مبنی بر مهم بون د داد.(مثلاً در دستاوردها و استعدادهای خود مالغه می کند وانتر ارد بدون موفقیت های مناسب فرد برتر شناخت شود)
شتغا نی ا تخیات:وفقی,درت,استعداد,درخشندگی,زیبایی و عشق ای ه ا.
*معتقد است ردی استثنائی و اص است و فقط ااد(یا نها های)استثنا خاص می توانند او را بفهمن و یا ا او«نشست برخاست »داته باشند.
*احساس صاحب استحاق بودن یا شایستگی دارد.یعنی انتظارات غیر نطقی برای مدارای خاص و مطلوب یا فق حتمی با تقات خد را دارد.
* ابط بین دی استثمارگر ات.یعنی برای رسیدن ب اا د از دیگران بهره کشی می کند.
*فاقد هم حسّی است:نسبت به اخت و همانند سازی با احساسات دیگرا تمایلی ندارد.
*غاا به دیگران سادت می ورزد یا تد است دیگان حسودی او را می کنند.
گش یا رتاری خودخواهانه و پرنخو شانمی هد.
تشخ
یص افترای اختلال خود شیفته:
*ختا شخصت ی: />مرزی ها اضطراب بیشتری نسبت به خود شیفته ا دارند و زندگی آنها آشفه تر از «خود یته ها»است.
*
ختال شخصیت ضد اجتماعی:
صیتهای د اتمای رتارشات تکانشی(لحظه ی)ست غالباًدر زندگی شا ابق و صرف الکل ومواد ودرگیری با قنون دارن وبناراین از شخصت«خد شیفته»قال تفکیک است.
*اختلال نمایشی:<br /ن«صیت خود شیفته»توجه ق به وش ات؛باین رفیت مییت و هم حسی ن پایین تر از «شخصیت نمایشی»است.
ع
ت شناسی اختال خود شیفه:
ب
یشترین وه در مورد«خود شیفتگی»بیمارگونه بعضی اراد در نظریة روانکاوی صرت رفته است.از نظر فروی« یفتگی»مرحله ای از رشد طیعی است که بعدً ر مراحل رشد یاته ت ب«عشق خاجی(یگی)»متحو ی شود وودک قار می و به دیگران عشق بورزد.خود شیگی بیمارگونه زمانی اه می شود(به عشق خارجی تحول نمیشود)که کودک ال ه ویل کسانی مراقبت شو که بطر اطمینان بخشی او ا دوست ناشته باشند.فروید اعتاد دشت که اکثراراد خد یته والدینی«سد,بی تفاوت»و درعین حال نسبت به کودک خو «پخاشگر و کینه توزی»دات ان.در این وضعیت کودک برای بدست آوردن«محبت و شق مطمئن»به درن برمی گردد تا براحساس شکننده طرد شد (دوست نداشته شدن)غلبه ن.
!من اختلال خود شیفته:
*روان
درمانی:
رون درانی ختال خصیت خودشیفته«بی نهایت»مشک ست.چون برای یشرت درمان ین راد بایدست ز تایات خود شیفتگی بردارن تا بتوانند با درمانگر ابطه برقرارنماین؛و این ستلزم بینش و آاهی بیمار نسبت به رفتار وتفکر خود است.این بینش در اصل وجود نداد و اگر هم به مشکل خود بینش پیدا نن بدنبال آن تصویر متلاشی شده خود باعث می شود که دوباره رفتر و تفکر خود بزرگ بینی را در پیش بگیرند.
*دارو درمانی:<br />همراه با روان رمای استفاده از«ضد افسردگی ه و لیتیوم بات» برای حمل بهتر احساس طرد شدن و نوسانات خلقی مفید ات.
!
مباحث مرتبط با عنوان
+{DYNAMICMENU()}
__
اژهاه__
*((اژگان اختالا ای)) />*((وژ بهد رونی)) />*((وژان رواکی)) />__ماات مربط__ />*((اتلا یت اسیوید)) />*((ات خیت اکیتایا)) />*((اا خی روری زین)) />*((اتلال یت اجتماعی)) />*((اال شی ارانوید))
*((
لال شیت ا))
*((لل شیت سواسی - جبری))
*((
اخا شیت نمایی)) />*((اتلال شی ی)) />*((اختلالات ارای))
*((اختلالات خو))
*((اتالات روانی)) />__کاای مر__ />*((کهای الالات رونی))
__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=45|امن رونای]__ />__سایتهای مت__ />*ایتهای داخی
**[http://www.iranpa.org/|اان ااسی ایا]
**[http://angosht.com/ravan.htm|تستای وانای]
**[http://iranpa.org/Page.asp?T_Pages=63|
تاهای کتابهی وانشاسی ایان]
**[http://www.tehranpi.org/|انستیت رواکی تا]
**[http://www.pcoiran.com/|ان ام روانناسی ا ایران]
**[http://mind.schoolnet.ir/test/index.htm|بااه امت ران]
**[http://www.icpa-ac.com/|ان لمی روااسی الینی ایران]
**[http://www.iacap.info/|انمن راپشکی کودک و نوان یرا]
**[http://alireza51.iblog.com/|ا شی کاربردی] />**[http://www.riec.ac.ir/main.htm|ژوهشکه کودک استایی]
*یتهای ای />**[http://www.wiap.de/|ران انی ب] />**[http://www.incops.de/|ایی با واننای شاتی]
**[http://web.fu-berlin.de/gesund/|کی ج بی اا ر میه تحیق پیرامن یگیری بیماریای روانی] />**[http://www.psychologie.de/|رزی رای اطلعات د میه تیقا پیمو یشگیری بیماری روانی] />**[http://www.revt.de/|ای معری و الی مربو ب یکی ا دیاه‌های عمی د رادانی]
**[http://www.psychiatrie.de/startseite|
سیتی تخی و اااتی در مینه رتاردرانی]
**[www.academyofct.org|کدمی ناخت درمانی]
**[http://psychcentral.com/|مرک رانای] />**[http://www.psychology.net/|شبک واشای] />**[http://www.mentalhealth.com/|دات ای] />**[http://www.wpanet.org/home.html|انمن هانی وانزشی] />**[http://en.wikipedia.org/wiki/Psychology|روانشنای (ویکی پدیا)] />__گالری تویر__
*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=39|اری لوم] />**[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=28|ری لوم اتماعی]
 +body=
 +|~|
 +{DYNAMICMENU}
 +
 +||لغت «خود شیفته» ترجمه لغت Narcissism (نارسیسم) است که از یک افسانه یونانی گرفته شده است. در این افسانه مرد جوانی به نام «نارسیوس» ((عاشق)) عکس خود که در آب افتاده بود شد. و وقتی به آب پرید تا آن را که فکر می‌کرد ((حوری دریایی)) است بگیرد، غرق شد. بعدها با استعمال عمومی ، این اصطلاح در روانشناسی برای توصیف طبقه‌ای از ((اختلالات شخصیت)) مورد استفاده قرار گرفت.||
 +!نگاه اجمالی
 +بیماران خود شیفته با احساس عمیق«اهمیت خود ، خود بزرگ بینی و نوعی بی‌نظیر بودن» مشخص می‌شوند. این افراد خود را آدمهای خاصی می‌پندارند و انتظار دارند بطور خاصی نیز با آنها رفتارشود. تحمل انتقاد بر ایشان سخت است و در مقابل آن خشمگین شده ، فرد مورد نظر را به «نادانی ، حماقت و عدم درک واقعیت» متهم می‌کنند. خود را قوی ، مشهور ، داناترین و ... قلمداد کرده ، انتظار اطاعت و پیروی دیگران را دارند. چون دیگران نمی‌توانند خواسته‌های آنها را برآورده سازند. چون بزرگ بینی او در تضاد با واقعیت است، روابط اجتماعی شان شکننده بوده و مسائل بین فردی ، شغلی و فقدانهای زیادی دارند که با رفتارخود آنها را بوجود می‌آورند، در حالی که هیچ بینش و آگاهی نسبت به آنها ندارند.
 +!ملاکهای تشخیص اختلال خود شیفته
 +الگوی مستمرخود بزرگ بینی (در خیال یا رفتار) نیاز به تمجید و فقدان هم حسّی که در اوایل بزرگسالی شروع می‌شود و در زمینه‌های گوناگون وجود دارد و وجود پنج علامت از علائم زیر برای تشخیص ضروری است:

 +^
 +*احساس خود بزرگ بینی مبنی بر مهم بودن خود دارد (مثلا در دستاوردها و استعدادهای خود مبالغه می‌کند و انتظار دارد بدون موفقیت‌های مناسب فرد برتر شناخته شود).

 +*__((خیال پردازی|اشتغال ذهنی با تخیلات)) :__ موفقیت ، قدرت ، استعداد ، درخشندگی ، زیبایی و عشق ایده‌ال.

 +*معتقد است فردی استثنائی و خاص است و فقط افراد (یا نهادهای) استثنائی و خاص می‌توانند او را بفهمند و یا با او «نشست و برخاست» داشته باشند.

 +*احساس صاحب استحاق بودن یا شایستگی دارد. یعنی انتظارات غیرمنطقی برای مدارای خاص و مطلوب یا موافقت حتمی با توقعات خود را دارد.

 +*در روابط بین فردی استثمارگر است. یعنی برای رسیدن به اهداف خود از دیگران بهره‌کشی می‌کند.

 +*__فاقد هم حسّی است:__ نسبت به شناخت و همانند سازی با احساسات دیگران تمایلی ندارد.

 +*غالبا به دیگران حسادت می‌ورزد یا معتقد است دیگران حسودی او را می‌کنند.

 +*نگرش یا رفتارهای خود خواهانه و پرنخوت نشان می‌دهد.
 +^
 +!تشخیص افتراقی اختلال خود شیفته
 +*__((اختلال شخصیت مرزی)) :__ مرزی‌ها اضطراب بیشتری نسبت به خود شیفته‌ها دارند و زندگی آنها آشفته‌تر از «خود شیفته‌ها» است.

 +*__((اختلال شخصیت ضد اجتماعی)) :__ شخصیتهای ضد اجتماعی رفتارشان تکانشی (لحظه‌ای) است و غالبا در زندگیشان سابقه سوء مصرف ((الکل)) و مواد و درگیری با قانون دارند و بنابراین از شخصت «خود شیفته» قابل تفکیک است.

 +*__((اختلال شخصیت نمایشی|اختلال نمایشی)) :__ چون «شخصیت خود شیفته» توجهش فقط به خودش است، بنابراین ظرفیت صمیمیت و هم حسّی‌شان پایینتر از «شخصیت نمایشی» است.
 +!علت شناسی اختلال خود شیفته
 +بیشترین توجه در مورد ((خود شیفتگی)) بیمارگونه بعضی افراد در نظریه روانکاوی صورت گرفته است. از نظر ((فروید)) «خود شیفتگی» مرحله‌ای از رشد طبیعی است که بعدا در مراحل رشد یافته تر به «عشق خارجی (دیگری)» متحول می‌شود و کودک قادر می‌شود به دیگران عشق بورزد. خود شیفتگی بیمار گونه زمانی ظاهر می‌شود (به عشق خارجی متحول نمی‌شود) که کودک اغلب بوسیله کسانی مراقبت شوند که بطور اطمینان بخشی او را دوست نداشته باشند. فروید اعتقاد داشت که اکثر افراد خود شیفته والدینی «سرد ، بی‌تفاوت» و در عین حال نسبت به کودک خود «((پرخاشگری)) و ((کینه توزی))» داشته‌اند. در این وضعیت کودک برای بدست آوردن «((عشق و محبت|محبت و عشق مطمئن))» به درون برمی‌گردد تا براحساس شکننده طرد شدن (دوست نداشته شدن) غلبه کند.
 +!درمان اختلال خود شیفته
 +!!روان درمانی
 +روان درمانی اختلال شخصیت خود شیفته بی نهایت مشکل است. چون برای پیشرفت درمان این افراد باید دست از تمایلات خود شیفتگی بردارند تا بتوانند با درمانگر رابطه برقرار نمایند. و این مستلزم بینش و آگاهی بیمار نسبت به رفتار وتفکر خود است. این بینش در اصل وجود ندارد و اگر هم به مشکل خود بینش پیدا کنند به دنبال آن تصویر متلاشی شده خود باعث می‌شود که دوباره رفتار و تفکر خود بزرگ بینی را در پیش بگیرند.
 +!!دارو درمانی
 +همراه با روان درمانی استفاده از ((داروهای ضد افسردگی|ضد افسردگی‌ها)) و ((کربنات لیتیوم)) برای تحمل بهتر احساس طرد شدن و نوسانات خلقی مفید است.
 +!مباحث مرتبط با عنوان
 +*((اختلالات شخصیت))
 +*((اختلال شخصت مرزی))
 +*((اختلال شخصیت ضد اجتماعی))
 +*((اختلال شخصیت نمایشی))
 +*((تشخیص اختلال خود شیفته))
 +*((پرخاشگری))
 +*((خود شیفتگی))
 +*((خیال پردازی))
 +*((داروهای ضد افسردگی))
 +*((شخصیت خود شیفته))
 +*((عشق و محبت))
 +*((کینه توزی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 23 شهریور 1385 [08:03 ]   6   نیر فارابی اصل      جاری 
 شنبه 03 دی 1384 [09:18 ]   5   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 03 دی 1384 [09:15 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 19 آذر 1383 [11:50 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [13:55 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 07 آذر 1383 [08:40 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..