منو
 کاربر Online
1133 کاربر online
تاریخچه ی: اختر فیزیک

تفاوت با نگارش: 7

Lines: 1-395Lines: 1-395
 +::{img src=img/daneshnameh_up/5/5e/space-3.JPG}::
 +::{img src=img/daneshnameh_up/1/1c/space-4.JPG}::
 __اختر فیزیک__ (__Astro Phydics__) __اختر فیزیک__ (__Astro Phydics__)
 
 __فهرست مقالات اختر فیزک____فهرست مقالات اختر فیزیک__
-
+
 
 
 
 
 
 
 __مباحث علمی__ __مباحث علمی__
 __مباحث کاربردی و تجربی__
 __مباحث کاربردی و تجربی__
 
 
 
 
 ((اختر فیزیک نظری)) ((اختر فیزیک نظری))
 ((روشنایی ستارگان)) ((روشنایی ستارگان))
 
 
 
 
 ((ساختار و تحول ستارگان)) ((ساختار و تحول ستارگان))
 ((دمای سطحی ستارگان)) ((دمای سطحی ستارگان))
 
 
 
 
 ((ستاره دنباله دار)) ((ستاره دنباله دار))
 ((چگالی ستارگان)) ((چگالی ستارگان))
 
 
 
 
 ((فیزیک ستارگان)) ((فیزیک ستارگان))
 ((اندازه گیری روشنایی ستارگان با رصد|اندازه گیری روشنایی)) ((اندازه گیری روشنایی ستارگان با رصد|اندازه گیری روشنایی))
 
 
 
 
 ((جو ستارگان)) ((جو ستارگان))
 ((سرعت ستارگان)) ((سرعت ستارگان))
 
 
 
 
 ((شاخص ستارگان)) ((شاخص ستارگان))
 ((جرم ستارگان)) ((جرم ستارگان))
 
 
 
 
 ((روشنایی ستارگان)) ((روشنایی ستارگان))
 ((اندازه گیری جرم خورشید با قانون کپلر|اندازه گیری جرم خورشید)) ((اندازه گیری جرم خورشید با قانون کپلر|اندازه گیری جرم خورشید))
 
 
 
 
 ((غول ستاره‌ای)) ((غول ستاره‌ای))
 ((اندازه گیری جرم ستارگان دو تایی|جرم ستارگان دو تایی)) ((اندازه گیری جرم ستارگان دو تایی|جرم ستارگان دو تایی))
 
 
 
 
 ((ابرغول ستاره‌ای)) ((ابرغول ستاره‌ای))
 ((پلاسمای ستاره‌ای)) ((پلاسمای ستاره‌ای))
 
 
 
 
 ((ستاره نوترونی)) ((ستاره نوترونی))
 ((باد ستاره‌ای)) ((باد ستاره‌ای))
 
 
 
 
 ((تحولات ستاره)) ((تحولات ستاره))
 ((رمبش ستاره)) ((رمبش ستاره))
 
 
 
 
 ((ستارگان دوتایی)) ((ستارگان دوتایی))
 ((پخیدگی ستاره)) ((پخیدگی ستاره))
 
 
 
 
 ((ستارگان دوتایی دیدگانی)) ((ستارگان دوتایی دیدگانی))
 ((انرژی پتانسیل گرانشی ستاره)) ((انرژی پتانسیل گرانشی ستاره))
 
 
 
 
 ((ستارگان دوتایی طبیعی)) ((ستارگان دوتایی طبیعی))
 ((اندازه گیری فاصله ستارگان)) ((اندازه گیری فاصله ستارگان))
 
 
 
 
 ((ستارگان دوتایی کسوفی یا خسوفی|دوتایی کسوفی یا خسوفی)) ((ستارگان دوتایی کسوفی یا خسوفی|دوتایی کسوفی یا خسوفی))
 ((معادلات ساختار ستاره‌ای)) ((معادلات ساختار ستاره‌ای))
 
 
 
 
 ((مراحل تحول ستارگان)) ((مراحل تحول ستارگان))
 ((اندازه گیری نور ستارگان)) ((اندازه گیری نور ستارگان))
 
 
 
 
 ((مرگ ستارگان)) ((مرگ ستارگان))
 ((واکنش هسته‌ای در ستارگان)) ((واکنش هسته‌ای در ستارگان))
 
 
 
 
 ((پالسار|ستاره تپنده)) ((پالسار|ستاره تپنده))
 ((شعاع شوارتز شیلد ستارگان)) ((شعاع شوارتز شیلد ستارگان))
 
 
 
 
 ((سیاره)) ((سیاره))
 ((حد روچ در پتانسیل گرانشی ستارگان|حد روچ در گرانش)) ((حد روچ در پتانسیل گرانشی ستارگان|حد روچ در گرانش))
 
 
 
 
 ((ستاره)) ((ستاره))
 ((تعیین حداقل فشار در مرکز ستارگان|فشار مرکزی ستارگان)) ((تعیین حداقل فشار در مرکز ستارگان|فشار مرکزی ستارگان))
 
 
 
 
 ((ستاره دنباله دار)) ((ستاره دنباله دار))
 ((تعین حداقل دمای متوسط شاره با قضییه ویریال|حداقل دمای متوسط شاره)) ((تعین حداقل دمای متوسط شاره با قضییه ویریال|حداقل دمای متوسط شاره))
 
 
 
 
 ((مشخصات فیزیکی ستارگان)) ((مشخصات فیزیکی ستارگان))
 ((تخمین فاصله ستارگان)) ((تخمین فاصله ستارگان))
 
 
 
 
 ((کوتوله سفید)) ((کوتوله سفید))
 ((رصد ستاره‌ای قیقاوسی)) ((رصد ستاره‌ای قیقاوسی))
 
 
 
 
 ((انفجار ستاره‌ای)) ((انفجار ستاره‌ای))
 ((اندازه گیری دمای ستارگان)) ((اندازه گیری دمای ستارگان))
 
 
 
 
 ((قدر ستارگان)) ((قدر ستارگان))
 ((سنجش فشار گاز ستارگان|فشار گاز ستارگان)) ((سنجش فشار گاز ستارگان|فشار گاز ستارگان))
 
 
 
 
 ((ستاره نوترونی)) ((ستاره نوترونی))
 ((تعیین فراوانی عناصر در ستارگان|فراوانی عناصر در ستارگان)) ((تعیین فراوانی عناصر در ستارگان|فراوانی عناصر در ستارگان))
 
 
 
 
 ((اولین ستاره)) ((اولین ستاره))
 ((اندازه گیری سرعت دورانی ستارگان|سرعت دورانی ستارگان)) ((اندازه گیری سرعت دورانی ستارگان|سرعت دورانی ستارگان))
 
 
 
 
 ((زندگی ستاره)) ((زندگی ستاره))
 ((اندازه گیری سرعت شعاعی ستارگان|سرعت شعاعی ستارگان)) ((اندازه گیری سرعت شعاعی ستارگان|سرعت شعاعی ستارگان))
 
 
 
 
 ((احیا خورشید در حال مرگ)) ((احیا خورشید در حال مرگ))
 ((آشکارسازی نوترینو)) ((آشکارسازی نوترینو))
 
 
 
 
 ((باد خورشیدی)) ((باد خورشیدی))
 ((سنجش پلاریزاسیون ستاره|پلاریزاسیون ستاره)) ((سنجش پلاریزاسیون ستاره|پلاریزاسیون ستاره))
 
 
 
 
 ((لک خورشیدی)) ((لک خورشیدی))
 ((مشاهدات روشنایی سیارات)) ((مشاهدات روشنایی سیارات))
 
 
 
 
 ((فشار تابشی)) ((فشار تابشی))
 ((مدل خورشیدی)) ((مدل خورشیدی))
 
 
 
 
 ((فشار تبهگنی)) ((فشار تبهگنی))
 ((معادله زمان)) ((معادله زمان))
 
 
 
 
 ((قضییه ویریال)) ((قضییه ویریال))
 ((تابش خورشیدی)) ((تابش خورشیدی))
 
 
 
 
 ((نوترینوی خورشیدی)) ((نوترینوی خورشیدی))
 ((شار پخشی)) ((شار پخشی))
 
 
 
 
 ((مرگ خورشید)) ((مرگ خورشید))
 ((تعیین فاصله سیارات از زمین|فاصله سیارات از زمین)) ((تعیین فاصله سیارات از زمین|فاصله سیارات از زمین))
 
 
 
 
 ((ستارگان رادیویی)) ((ستارگان رادیویی))
 ((اندازه گیری جرم سیارات)) ((اندازه گیری جرم سیارات))
 
 
 
 
 ((اختر شیمی)) ((اختر شیمی))
 ((تعیین چگالی سیارات)) ((تعیین چگالی سیارات))
 
 
 
 
 ((زبانه خورشیدی)) ((زبانه خورشیدی))
 ((اندازه گیری گرانش سطحی سیارات|گرانش سطحی سیارات)) ((اندازه گیری گرانش سطحی سیارات|گرانش سطحی سیارات))
 
 
 
 
 ((خوشه ستاره‌ای)) ((خوشه ستاره‌ای))
 ((اندازه گیری سرعت فرار سیارات)) ((اندازه گیری سرعت فرار سیارات))
 
 
 
 
 ((پلاسمای بین ستاره‌ای)) ((پلاسمای بین ستاره‌ای))
 ((طیف خورشید)) ((طیف خورشید))
 
 
 
 
 ((مولکولهای روی ذرات غبار)) ((مولکولهای روی ذرات غبار))
 ((انرژی خورشید)) ((انرژی خورشید))
 
 
 
 
 ((مولکولهای روی سیارات و ماه)) ((مولکولهای روی سیارات و ماه))
 ((مشاهدات روشنایی سیارات)) ((مشاهدات روشنایی سیارات))
 
 
 
 
 ((مولکولها در شهاب سنگها)) ((مولکولها در شهاب سنگها))
 ((طیف سیارات)) ((طیف سیارات))
 
 
 
 
 ((مولکولها در ستارگان)) ((مولکولها در ستارگان))
 ((خواص پخش سیارات)) ((خواص پخش سیارات))
 
 
 
 
 ((مولکلولهای بین ستاره‌ای)) ((مولکلولهای بین ستاره‌ای))
 ((فیزیک سیارات|خواص فیزیکی سیارات)) ((فیزیک سیارات|خواص فیزیکی سیارات))
 
 
 
 
 ((ذرات ریز بین ستاره‌ای)) ((ذرات ریز بین ستاره‌ای))
 ((تعادل در سیارات)) ((تعادل در سیارات))
 
 
 
 
 ((ساختمان ستارگان دنباله دار)) ((ساختمان ستارگان دنباله دار))
 ((ساختار درونی سیارات)) ((ساختار درونی سیارات))
 
 
 
 
 ((ساختمان ستارگان)) ((ساختمان ستارگان))
 ((روش تعین جرم زمین)) ((روش تعین جرم زمین))
 
 
 
 
 ((ساختمان خورشید)) ((ساختمان خورشید))
 ((روش تعین جرم خورشید)) ((روش تعین جرم خورشید))
 
 
 
 
 ((کوتوله سفید)) ((کوتوله سفید))
 ((سنجش چگالی متوسط خورشید|چگالی متوسط خورشید)) ((سنجش چگالی متوسط خورشید|چگالی متوسط خورشید))
 
 
 
 
 ((ستاره نوترونی)) ((ستاره نوترونی))
 ((تعیین جرم کهکشان راه شیری|جرم کهکشان راه شیری)) ((تعیین جرم کهکشان راه شیری|جرم کهکشان راه شیری))
 
 
 
 
 ((حفره سیاه)) ((حفره سیاه))
 ((تعیین فوصل کهکشان راه شیری|فوصل کهکشان راه شیری)) ((تعیین فوصل کهکشان راه شیری|فوصل کهکشان راه شیری))
 
 
 
 
 ((سیستم ستاره‌ای)) ((سیستم ستاره‌ای))
 ((انرژی گرمایی ستارگان)) ((انرژی گرمایی ستارگان))
 
 
 
 
 ((کهکشان)) ((کهکشان))
 ((انرژی ستارگان|انرژی هسته‌ای ستارگان)) ((انرژی ستارگان|انرژی هسته‌ای ستارگان))
 
 
 
 
 ((جمعیتهای ستارگان)) ((جمعیتهای ستارگان))
 ((هیدروژن سوزی ستارگان)) ((هیدروژن سوزی ستارگان))
 
 
 
 
 ((ستارگان انفجاری)) ((ستارگان انفجاری))
 ((علم ستاره شناسی)) ((علم ستاره شناسی))
 
 
 
 
 ((اختروشها)) ((اختروشها))
 ((ابر نواختر خرچنگ)) ((ابر نواختر خرچنگ))
 
 
 
 
 ((ساختار خورشید)) ((ساختار خورشید))
 ((رژه ستارگان)) ((رژه ستارگان))
 
 
 
 
 ((انفجار ابر نواختران)) ((انفجار ابر نواختران))
 ((دنیای سیاهچاله‌ها)) ((دنیای سیاهچاله‌ها))
 
 
 
 
 ((مولکولها در ستارگان دنباله‌دار)) ((مولکولها در ستارگان دنباله‌دار))
 ((واکنش گرما هسته‌ای)) ((واکنش گرما هسته‌ای))
 
 
 
 
 ((ماهواره‌های نامرئی)) ((ماهواره‌های نامرئی))
 ((انفجارات فضایی)) ((انفجارات فضایی))
 
 
 
 
 ((ماه و ذرات بنیادی)) ((ماه و ذرات بنیادی))
  
 
 
 
 
 ((حفره‌های سطح ماه)) ((حفره‌های سطح ماه))
  
 
 
 
 
 ((آتشفشان در منظومه شمسی)) ((آتشفشان در منظومه شمسی))
  
 
 
 
 
 ((تحولات بارز اختر فیزیک)) ((تحولات بارز اختر فیزیک))
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
-

 
 !نگاه اجمالی !نگاه اجمالی
-*آیا تا کنون در یک ((آسمان پ تاره|شب پر ستاره)) به آسمان نگاه کرده‌اید؟
*فکر می‌کنید ((ستاره|ستارگان)) چگونه در ((آسمان)) قرار گرفته‌اند؟
+*آیا تا کنون در یک ((آسمان |شب پر ستاره)) به آسمان نگاه کرده‌اید؟
*فکر می‌کنید ((ستاره|ستارگان)) چگونه در آسمان قرار گرفته‌اند؟
 *آیا می‌دانید ستارگان و ((سیاره|سیارات)) چه تفاوتی باهم دارند؟ *آیا می‌دانید ستارگان و ((سیاره|سیارات)) چه تفاوتی باهم دارند؟
 *آیا تا بحال واژه اختر فیزیک به گوش شما خورده است؟ *آیا تا بحال واژه اختر فیزیک به گوش شما خورده است؟
 !اطلاعات اولیه !اطلاعات اولیه
-((علم ستاره شناسی)) در عین جذابیت ، علمی روشنگر است، و با اینکه از نخستین علومی است که در آغاز تمدن بشر پدیدار شده، هنوز هم پیشتازی خود را در میان مطالعات طبیعی حفظ کرده است. امروزه این علم با سرعت حیرت آوری در حال گسترش است. امکانات جدید پژوهشی از قبیل ((دوربین نجومی رادیویی|دوربینهای نجومی رادیویی)) و وسایل مختلف اکتشافات ((فضا)) انبوهی اطلاعات را فراهم آورده که منجر به کشفیات بسیاری در جهان شده است. ستاره شناسی به دیدگاه تازه‌ای از جهان شکل می‌دهد و به گونه‌های شگفت‌ آور پیشروی از ((علم|دانش نسبی)) به ((علم|دانش مطلق)) ، استدلال ما را درباره محیط طبیعی مشخص می نماید. +((علم ستاره شناسی)) در عین جذابیت ، علمی روشنگر است، و با اینکه از نخستین علومی است که در آغاز تمدن بشر پدیدار شده، هنوز هم پیشتازی خود را در میان مطالعات طبیعی حفظ کرده است. امروزه این علم با سرعت حیرت آوری در حال گسترش است. امکانات جدید پژوهشی از قبیل ((دوربین نجومی رادیویی|دوربینهای نجومی رادیویی)) و وسایل مختلف اکتشافات ((فضا)) انبوهی اطلاعات را فراهم آورده که منجر به کشفیات بسیاری در جهان شده است. ستاره شناسی به دیدگاه تازه‌ای از جهان شکل می‌دهد و به گونه‌های شگفت‌ آور پیشروی از ((علم|دانش نسبی)) به دانش مطلق ، استدلال ما را درباره محیط طبیعی مشخص می نماید.
 !سیر تحولی و رشد !سیر تحولی و رشد
-انقلاب بزرگی که در آغاز قرن بیستم در ((علوم طبیعی)) بوجود آمد و تهیه نظریه‌های ((فیزیک نوین)) مانند ((نسبیت|نظریه نسبیت)) و ((مکانیک کوانتومی|نظریه مکانیک کوانتومی)) در دیدگاه علمی جهان گسترش عظیمی پدید آورد، و روش تفکر علمی و راه مطالعه پدیده‌های طبیعی را دستخوش تغییر نمود. کشفیات غیر مترقبه بسیاری که بویژه در فیزیک و ((علم ستاره شناسی|اخترشناسی)) صورت گرفته‌اند، بسیاری از عقاید پذیرفته شده را دگرگون نموده، از دیدگاه تازه‌ای به معرفی پدیده‌ها پرداخته‌اند، و ادراک ما را درباره ((جهان)) و قوانین حاکم بر آن بهبود بخشیده‌اند.

البته این مسئله بدان معنی نیست که علم در آینده کاملا اطلاعات فیزیکی جدید ما رد می‌شود. این تصور نامعقول است. علوم طبیعی از نظر اعتبارشان بزرگترین موفقیت را کسب نموده‌اند. بسیاری از ((قوانین فیزیک|قوانین اساسی)) ایجاد شده بوسیله آنها ، دارای کاربرد وسیعی می‌باشد. چنین توفیقی سرمایه طلایی علوم طبیعی است که هدف و مفهوم خود را در مواجهه با هر تحول علمی حفظ می‌کند.

علم در حالی که هیچگاه از پیشرفت باز نمی‌ماند، به نحو ثابتی خود را بر مجموعه دانش متکی می‌کند. هر چند تحولاتی که در علم پدید می‌آید سبب ظهور مفاهیم و عقاید جدیدی می‌شوند، ولی اطلاعات اساسی و بنیادی گذشته در مفاهیم جدید ادغام می‌شوند و مفهوم خود را در مورد پدیده‌ها و شرایط مشخص حفظ می‌نمایند.
+انقلاب بزرگی که در آغاز قرن بیستم در علوم طبیعی بوجود آمد و تهیه نظریه‌های ((فیزیک نوین)) مانند ((نسبیت|نظریه نسبیت)) و ((مکانیک کوانتومی|نظریه مکانیک کوانتومی)) در دیدگاه علمی جهان گسترش عظیمی پدید آورد، و روش تفکر علمی و راه مطالعه پدیده‌های طبیعی را دستخوش تغییر نمود. کشفیات غیر مترقبه بسیاری که بویژه در فیزیک و ((علم ستاره شناسی|اخترشناسی)) صورت گرفته‌اند، بسیاری از عقاید پذیرفته شده را دگرگون نموده، از دیدگاه تازه‌ای به معرفی پدیده‌ها پرداخته‌اند، و ادراک ما را درباره جهان و قوانین حاکم بر آن بهبود بخشیده‌اند.

البته این مسئله بدان معنی نیست که علم در آینده کاملا اطلاعات فیزیکی جدید ما رد می‌شود. این تصور نامعقول است. علوم طبیعی از نظر اعتبارشان بزرگترین موفقیت را کسب نموده‌اند. بسیاری از قوانین اساسی ایجاد شده بوسیله آنها ، دارای کاربرد وسیعی می‌باشد. چنین توفیقی سرمایه طلایی علوم طبیعی است که هدف و مفهوم خود را در مواجهه با هر تحول علمی حفظ می‌کند.

علم در حالی که هیچگاه از پیشرفت باز نمی‌ماند، به نحو ثابتی خود را بر مجموعه دانش متکی می‌کند. هر چند تحولاتی که در علم پدید می‌آید سبب ظهور مفاهیم و عقاید جدیدی می‌شوند، ولی اطلاعات اساسی و بنیادی گذشته در مفاهیم جدید ادغام می‌شوند و مفهوم خود را در مورد پدیده‌ها و شرایط مشخص حفظ می‌نمایند.
 !روشهای مختلف بررسی ستارگان !روشهای مختلف بررسی ستارگان
-*یک روش این است که به عنوان قدیمی‌ترین ((رصد|دانش مشاهده‌ای)) که درباره ((آسمان پر ستاره)) بحث می‌کند، مورد مطالعه قرار گیرد.

+*یک روش این است که به عنوان قدیمی‌ترین دانش مشاهده‌ای که درباره آسمان پر ستاره بحث می‌کند، مورد مطالعه قرار گیرد.

 *روش دیگر این است که به عنوان جوانترین علم ، هنگامی که با ((اختر فیزیک نظری)) ترکیب می‌شود، مورد مطالعه قرار گیرد. ستاره شناسی و اختر فیزیک ((ابعاد جهان|پهنه کیهان)) ، از سیارات نزدیک تا ((اختروشها|اختروشهای)) دور قابل دسترس ، را تحت پوشش قرار می‌دهد. *روش دیگر این است که به عنوان جوانترین علم ، هنگامی که با ((اختر فیزیک نظری)) ترکیب می‌شود، مورد مطالعه قرار گیرد. ستاره شناسی و اختر فیزیک ((ابعاد جهان|پهنه کیهان)) ، از سیارات نزدیک تا ((اختروشها|اختروشهای)) دور قابل دسترس ، را تحت پوشش قرار می‌دهد.
 !ستاره چیست؟ !ستاره چیست؟
-ستارگان ((اجرامی آسمانی)) هستند که دارای ((منابع انرژی|منبع انرژی)) بوده و این انرژی را با تابش خود بصورت ((امواج الکترومغناطیسی)) خرج می‌کند. اکثر ستارگان انرژی خود را در ((طیف الکترومغناطیسی|ناحیه مرئی)) گسیل می دارند. +ستارگان ((اجرامی آسمانی)) هستند که دارای منبع انرژی بوده و این انرژی را با تابش خود بصورت ((امواج الکترومغناطیسی)) خرج می‌کند. اکثر ستارگان انرژی خود را در ناحیه مرئی گسیل میدارند.
 !تحول ستارگان !تحول ستارگان
-هر ستاره‌ای در ((آسمان شب)) با درخشندگی خاصی مشاهده می‌شود، نمی‌تواند بطور دائم وجود داشته باشد. زیرا در نهایت ((ذخیره انرژی)) آن به پایان خواهد رسید و ستاره خاموش خواهد شد. از طرف دیگر درخشنده‌ترین ستارگانی که در آسمان می‌بینیم فقط می‌توانند برای چندین میلیون سال با درخشندگی فعلی بر فضای خارج انرژی گسیل دارند. پس اگر این ستارگان همزمان با ((خورشید)) بوجود آمده بودند، باید خیلی وقت پیش ذخیره انرژی آنها به پایان رسیده و خاموش شده بودند. امروزه وقتی که چنین ستارگانی را در آسمان مشاهده می کنیم، می‌توانیم نتیجه گیری کنیم که این ستارگان ( در سالهای اخیر ) متولد شده باشند و دلیلی وجود ندارد که امروزه نیز شاهد ((تولد ستارگان|متولد شدن ستارگان)) نباشیم. ستارگان در مناطقی که در آنجا ((مواد بین ستاره‌ای)) وجود دارد، متولد می‌شوند، بدین ترتیب که در ناحیه‌ای از مواد بین ستاره‌ای ((چگالی)) افزایش می‌یابد. +هر ستاره‌ای در آسمان شب با درخشندگی خاصی مشاهده می‌شود، نمی‌تواند بطور دائم وجود داشته باشد. زیرا در نهایت ذخیره انرژی آن به پایان خواهد رسید و ستاره خاموش خواهد شد. از طرف دیگر درخشنده‌ترین ستارگانی که در آسمان می‌بینیم فقط می‌توانند برای چندین میلیون سال با درخشندگی فعلی بر فضای خارج انرژی گسیل دارند. پس اگر این ستارگان همزمان با ((خورشید)) بوجود آمده بودند، باید خیلی وقت پیش ذخیره انرژی آنها به پایان رسیده و خاموش شده بودند. امروزه وقتی که چنین ستارگانی را در آسمان مشاهده می کنیم، می‌توانیم نتیجه گیری کنیم که این ستارگان (در سالهای اخیر) متولد شده باشند و دلیلی وجود ندارد که امروزه نیز شاهد ((تولد ستارگان|متولد شدن ستارگان)) نباشیم. ستارگان در مناطقی که در آنجا ((مواد بین ستاره‌ای)) وجود دارد، متولد می‌شوند، بدین ترتیب که در ناحیه‌ای از مواد بین ستاره‌ای چگالی افزایش می‌یابد.
 !طریقه مرگ ستارگان !طریقه مرگ ستارگان
 طرق مختلف ((مرگ ستارگان)) عبارتند از:

 طرق مختلف ((مرگ ستارگان)) عبارتند از:

 *تبدیل به ((کوتوله‌ سفید|کوتوله‌های سفید)): ستارگانی که جرم آنها کوچکتر از 104mg است.

 *تبدیل به ((کوتوله‌ سفید|کوتوله‌های سفید)): ستارگانی که جرم آنها کوچکتر از 104mg است.

 *تبدیل به ((سیاهچاله|سیاهچاله)): ستارگانی که جرم آنها بزرگتر از 104mg است. *تبدیل به ((سیاهچاله|سیاهچاله)): ستارگانی که جرم آنها بزرگتر از 104mg است.
 !ابر نواختران !ابر نواختران
-((ابر نواختران)) به ستارگانی گفته می‌شود که درخشندگی آنها بطور ناگهانی افزایش یافته ، سپس به تدریج در مدت چند هفته به حالت عادی بر می‌گردد. افزایش درخشندگی یک ابر نواختر تا صدها میلیون مرتبه نیز می‌تواند افزایش پیدا کند. اولین ابر نو‌اختری که گزارش شده است ((ابر نواختر خرچنگ|ابر نو اختری به نام خرچنگ)) (Crab super Nova) است که در قرن هفدهم توسط چینی‌ها گزارش شده است. +((ابر نواختر|ابر نواختران)) به ستارگانی گفته می‌شود که درخشندگی آنها بطور ناگهانی افزایش یافته ، سپس به تدریج در مدت چند هفته به حالت عادی بر می‌گردد. افزایش درخشندگی یک ابر نواختر تا صدها میلیون مرتبه نیز می‌تواند افزایش پیدا کند. اولین ابر نو‌اختری که گزارش شده است ((ابر نواختر خرچنگ|ابر نو اختری به نام خرچنگ)) (Crab super Nova) است که در قرن هفدهم توسط چینی‌ها گزارش شده است.
 !به چشمان خود اطمینان نداشته باشید !به چشمان خود اطمینان نداشته باشید
-یکی از اشکالاتی که اختر شناسان در هنگام جستجو برای اطلاعات جدید با آن مواجه می‌شوند، در علوم دیگر مانند ((ریاضیات)) یا ((فیزیک|شاخه‌های دیگر فیزیک)) نیز وجود دارد. مقصود ما از ذکر چنین مسئله‌ای این است که تا چه حد عقاید و ادراک ما با واقعیت مطابقت دارد. ما درباره بسیاری از چیزها ادراک درست و کاملی نداریم. ولی این مسئله چندان اهمیتی ندارد. ((نجوم|مسائل نجومی)) در ((مشاهدات نجومی)) همیشه باعث شکست ما می‌شوند. +یکی از اشکالاتی که اختر شناسان در هنگام جستجو برای اطلاعات جدید با آن مواجه می‌شوند، در علوم دیگر مانند ریاضیات یا ((فیزیک|شاخه‌های دیگر فیزیک)) نیز وجود دارد. مقصود ما از ذکر چنین مسئله‌ای این است که تا چه حد عقاید و ادراک ما با واقعیت مطابقت دارد. ما درباره بسیاری از چیزها ادراک درست و کاملی نداریم. ولی این مسئله چندان اهمیتی ندارد. مسائل نجومی در مشاهدات نجومی) همیشه باعث شکست ما می‌شوند.
 

 

 
 
 
 
  
 {img src=img/daneshnameh_up/c/c0/blkhole1.jpg} {img src=img/daneshnameh_up/c/c0/blkhole1.jpg}
  
 
 
 
 
-

به عنوان مثال ، ما در هنگام روز ، ((خورشید)) و در شب ((ماه)) و ستارگان را در حال حرکت از ((مشرق آسمان|مشرق)) به ((مغرب آسمان)) مشاهده می‌کنیم. این منظره حاکی از آن است که ((کره زمین|زمین)) جسم ثابتی می‌باشد و ((اجرام آسمانی)) به دور آن در حال چرخش هستند و این درست همان تصوری است که برای ((عهد باستان|مردم عهد باستان)) با برسی ((مسیر حرکت ستارگان|حرکت ستارگان)) به وجود می‌آمد. امروزه حتی ((دانش آموز|شاگردان مدرسه)) می‌دانند که تغییر محل روزانه اجرام سماوی در نتیجه ((حرکت انتقالی زمین|حرکت زمین)) است.
+

به عنوان مثال ، ما در هنگام روز ، خورشید و در شب ماه و ستارگان را در حال حرکت از مشرق به مغرب آسمان مشاهده می‌کنیم. این منظره حاکی از آن است که ((کره زمین|زمین)) جسم ثابتی می‌باشد و ((اجرام آسمانی)) به دور آن در حال چرخش هستند و این درست همان تصوری است که برای مردم عهد باستان با برسی حرکت ستارگان بوجود می‌آمد. امروزه حتی شاگردان مدرسه می‌دانند که تغییر محل روزانه اجرام سماوی در نتیجه ((حرکت انتقالی زمین|حرکت زمین)) است.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 06 اسفند 1385 [15:44 ]   9   مجید آقاپور      جاری 
 شنبه 20 آبان 1385 [12:08 ]   8   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 24 دی 1384 [11:37 ]   7   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 15 دی 1384 [16:35 ]   6   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 15 دی 1384 [16:30 ]   5   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 15 دی 1384 [16:21 ]   4   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 05 آذر 1383 [13:14 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [16:32 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 13 آبان 1383 [07:51 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..