منو
 کاربر Online
861 کاربر online
تاریخچه ی: اختراع رادیو

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-70Lines: 1-70
-V{maketoc}
! دید کلی :

((نظریه ماکسول)) با آزمایشهایی با ((امواج الکترومغناطیسی)) تایید شدند و ((آزمایشهای هرتز)) خیلی زود برای تمام ((دانشمندان)) سراسر جهان شناخته شدند. و بدین ترتیب اندیشه استفاده از امواج الکترومغناطیسی برای ((مخابرات)) و حتی برای انتقال ((بی سیم)) ، انرژی پدیدار شد.

! تاریخچه :

((
پوپوف)) فیزیکدان و ((مهندس برق)) با تکرار ((آزمایشات هرتز)) طرح سوار کردن را بهبود بخشید. و در خلال سال 1889 توانست در ((مشدد الکترومغناطیسی|تشدید کننده های گیرنده)) حرفه هایی را به وجود آورد که در سالن بزرگ و بدون تاریک کردن، مرئی باشد. بزودی او متوجه شد که برای استفاده علمی از امواج الکترومغناطیسی ، اول از همه گیرنده حساس و مناسبی مورد نیاز است.

((پوپوف)) در 7 مه 1895 طرز کار گیرندهایش را در ((انجمن فیزیک)) و ((انجمن شیمی|شیمی)) روسیه نمایش داد و این روز به راستی باید روز تولد ((رادیو)) در نظر گرفته شود. چنین گیرندهای در سال 1894 توسط پوپوف طرح شد. که اجزای اصلی دستگاه او را در ((گیرنده پیشرفته|وسیله گیرنده امروزی)) می توان یافت.

! گیرنده پوپوف:

ویژگیهای اصلی اولین گیرنده پوپوف چه بود و اساس کار آن چیست؟

پوپوف برای بهتر شدن حساسیت گیرنده از ((پدیده تشدید)) استفاده کرد. مزیت دوم اختراع پوپوف در آرایه ((آنتن گیرنده)) بسیار خوبی بود که گستره دریافت ((امواج)) را به مقدار خیلی زیادی افزایش داد و هنوز هم در ایستگاههای دریافت ((امواج رادیویی)) به کار می روند. />
ویژگیهای ممتاز در گیرنده پوپوف در روش ثبت امواج است. برای این منظور پوپوف به جای جرقه وسیله خارجی را بکار برد، یعنی موج یابی را که به تازگی توسط ((برنلی)) اختراع شده بود، در تجارب آزمایشگاهی به کار گرفت.

! ساختمان ((موج یاب)) :

براده های ظریف آهن در یک لوله شیشه ای قرار داده می شوند دو سیم به دو انتهای شیشه محکم شده اند به طوری که با براده ها تماس دارند در شرایط عادی مقاومت الکتریکی بین براده های مجزا نسبتا زیاد است به طوری که کل موج یاب ((مقاومت الکتریکی|مقاومت)) بالایی دارد. موج الکترومغناطیسی ((جریان متناوب)) با ((فرکانس)) بالا در مدار موجیاب ایجاد می کند. و جریان مخصوص بین براده ها باعث می شود، که آنها به هم جوش بخورند.

در نتیجه مقاومت موج یاب ناگهان افت می کند. برای افزایش مقاومت موج یاب تا مقدار اولیه و حساس کردن دوباره آن به ((امواج الکترومغناطیسی)) باید آنرا تکان داد. ((پوپوف)) موج یابی را در مداری شامل ((باتری)) و یک ((رله تلگراف)) قرار داد. قبل از وارد شدن موج الکترومغناطیسی مقاومت موج یاب زیاد است و جریان جاری از آن و رله ضعیف است و ((آرمیچر)) جذب ((آهنربای الکتریکی)) پایینی نمی شود. /
> />وقتی که موج الکترومغناطیسی ظاهر شد، مقاومت امواج موج یاب افت می کند، ((جریان الکتریکی)) به تندی فردی می یابد و رله آرمیچر جذب آهنربای الکتریکی می شود. بنابراین اتصال رله آهنربای پایینی که یک ((زنگ الکتریکی)) معمولی را به ((باطری)) وصل می کند، برقرار می شود. چکش به زنگ می خورد یا سوراخی بر نوار کاغذی متحرک ثبت می کند، و به این ترتیب ورود موج خبر داده می شود. در حرکت به عقب چکش به موج یاب میخورد و در نتیجه حساسیت آن برقرار می ماند. به این ترتیب پوپوف به اصطلاح رله مدار اتصال را تحقق بخشید.

! گیرد رادیویی:

((نژی امواج|انرژی)) خیلی کم ((امواج)) ورودی به طور مستقیم برای دریافت (مثلا برای هر جرقه) به کار نمی رود، بلکه برای کنترل ((منابع تولید انرژی|چشمه انرژی)) ا که وسیله ثبت کننده را تغذیه می کنند، به کار گرفته می شوند. در ((گیرنده رادویی|گیرنده های رادیویی)) امروزی، ((لامپ الکترونی|لامپهای الکترونی)) جایگزین موج یاب شده اند ولی اساس رله به قوت خود باقی است. لامپ الکترونی اصولا مثل رله کار می کند. سیگنالهای ضعیفی که به لامپ داده می شوند قدرت و جریان چشمه های تغذیه لامپ را کنترل می کنند. /> />به علاوه پوپوف در گیرنده اش اساس پسخوراند را که هنوز هم در ((مهندسی رادیو)) به کار می رود، نشان داد. ((سیگنال)) تقویت شده در خروجی گیرنده (مدار زنگ الکتریکی))) به طور خودکار بر ورودی گیرنده (مدار موج یاب))) اثر می کند. پسخوراند در اختراع پوپوف از اساس امر به کلی تازهای است. /> />((پوپوف)) در بررسیهای بیشتری که همراه با ((ریبکین)) آنجام داد به دریافت سیگنالهای صوتی نیز پی برد و معلوم شد که اگر سیگنالها برای به کارانداختن موجیاب خیلی ضعیف باشند، تماسهای ناچیز براده ها به صورت آشکارساز عمل می کند. و هر سیگنالی با صدایی در ((تلفن)) متصل به موج یاب همراه است. این کشف امکان داد تا گستره ((مخابرات رادیویی)) وسیع شود.

! تکامل رادیو:

قدم بعدی که در تکامل رادیویی خیلی سریع پس از اختراع پوپوف برداشته شد و آن بهبود فرستنده ها بود فاصله ((تخلیه الکتریکی|جرقه)) را از آنتنها حذف کردند و به جای آن مدار نوسانی خاصی قرار دادند که به صورت چشمه نوسانها کار میکرد. آنتن متصل به این مدار به صورت تابشگر امواج عمل می کند. />
اختراع ((لامپ الکترونی|لامپ های الکترونی)) توسط لوی ((دوفارست)) (ت1906) دانشمند آمریکایی که راه را برای ایجاد چشمه های ((نوسانات الکتریکی|نوسانهای الکتریکی نامیرا)) بازکرد، در تکامل رادیو اهمیت فوق العاده ای داشت. این اختراع نه فقط سیگنالهای تلگرافی ، بلکه انتقال صوتهای کلامی ، ((موسیق)) و غیره را نیز توسط رادیو میسر ساخت، یعنی ((مخابرات بی سیم)) و ((پخش رادیویی)) را تحقق بخشید.

! مباجث مرتبط با عنوان:
+!دید کلی
((معادلات ماکسول|نظریه ماکسول)) با آزمایشهایی با ((امواج الکترومغناطیسی)) تایید شدند و آزمایشهای هرتز خیلی زود برای تمام دانشمندان سراسر جهان شناخته شدند. و بدین ترتیب اندیشه استفاده از امواج الکترومغناطیسی برای ((مخابرات)) و حتی برای انتقال بی سیم ، انرژی پدیدار شد.
!تاریخچه
__پوپوف__ فیزیکدان و مهندس برق با تکرار آزمایشات هرتز طرح سوار کردن را بهبود بخشید. و در خلال سال 1889 توانست در ((مشدد الکترومغناطیسی|تشدید کنندههای گیرنده)) حرفههایی را بوجود آورد که در سالن بزرگ و بدون تاریک کردن ، مرئی باشد. بزودی او متوجه شد که برای استفاده علمی از امواج الکترومغناطیسی ، اول از همه گیرنده حساس و مناسبی مورد نیاز است. />


>
{img src=img/daneshnameh_up/8/8f/radio_wave.JPG}


>
پوپوف در 7 مه 1895 طرز کار گیرنده‌‌اش را در انجمن فیزیک و شیمی روسیه نمایش داد و این روز به راستی باید ~~green:روز تولد رادیو~~ در نظر گرفته شود. چنین گیرندهای در سال 1894 توسط پوپوف طرح شد. که اجزای اصلی دستگاه او را در وسیله گیرنده امروزی میتوان یافت.
!گیرنده پوپوف
ویژگیهای اصلی اولین گیرنده پوپوف چه بود و اساس کار آن چیست؟ پوپوف برای بهتر شدن حساسیت گیرنده از __پدیده تشدید__ استفاده کرد. مزیت دوم اختراع پوپوف در آرایه ((آنتن|آنتن گیرنده)) بسیار خوبی بود که گستره دریافت امواج را به مقدار خیلی زیادی افزایش داد و هنوز هم در ایستگاههای دریافت ((موج رادیویی)) بکار میروند. ویژگیهای ممتاز در گیرنده پوپوف در روش ثبت فیزیک امواج است. برای این منظور پوپوف بجای جرقه وسیله خارجی را بکار برد، یعنی موج یابی را که به تازگی توسط برنلی اختراع شده بود، در تجارب آزمایشگاهی بکار گرفت.
!ساختمان موج یاب
برادههای ظریف آهن در یک لوله شیشهای قرار داده میشوند دو سیم به دو انتهای شیشه محکم شدهاند، بطوری که با برادهها تماس دارند. در شرایط عادی ((مقاومت الکتریکی)) بین برادههای مجزا نسبتا زیاد است، بطوری که کل موج یاب مقاومت بالایی دارد. موج الکترومغناطیسی ((جریان متناوب)) با ((فرکانس)) بالا در مدار موج یاب ایجاد میکند و جریان مخصوص بین برادهها باعث میشود که آنها به هم جوش بخورند. در نتیجه مقاومت موج یاب ناگهان افت میکند.

برای افزایش مقاومت موج یاب تا مقدار اولیه و حساس کردن دوباره آن به ((امواج الکترومغناطیسی)) باید آنرا تکان داد. پوپوف موج یابی را در مداری شامل ((باتری)) و یک رل~~green:ه تلگراف~~ قرار داد. قبل از وارد شدن موج الکترومغناطیسی مقاومت موج یاب زیاد است و جریان جاری از آن و رله ضعیف است و ((آرمیچر)) جذب ((آهنربای الکتریکی)) پایینی نمیشود.

وقتی که موج الکترومغناطیسی ظاهر شد، مقاومت امواج موج یاب افت میکند، ((جریان الکتریکی)) به تندی فردی مییابد و رله آرمیچر جذب آهنربای الکتریکی میشود. بنابراین اتصال رله آهنربای پایینی که یک زنگ الکتریکی معمولی را به باطری وصل میکند، برقرار میشود. چکش به زنگ میخورد یا سوراخی بر نوار کاغذی متحرک ثبت میکند و به این ترتیب ورود موج خبر داده میشود. در حرکت به عقب چکش به موج یاب مخورد و در نتیجه حساسیت آن برقرار میماند. به این ترتیب پوپوف به اصطلاح رله مدار اتصال را تحقق بخشید. />


>>
/>

{img src=img/daneshnameh_up/9/93/fmcarrier.JPG}
~~green:ج رادیویی FM~~
>>


!گی
نه رادیویی
انرژی خیلی کم امواج ورودی بطور مستقیم برای دریافت (مثلا برای هر جرقه) بکار نمیرود، بلکه برای کنترل چشمه انرژی که وسیله ثبت کننده را تغذیه میکنند، بکار گرفته میشوند. در گیرندههای رادیویی امروزی ، ((لامپ الکترونی|لامپهای الکترونی)) جایگزین موج یاب شدهاند، ولی اساس رله به قوت خود باقی است. لامپ الکترونی اصولا مثل رله کار میکند. سیگنالهای ضعیفی که به لامپ داده میشوند قدرت و جریان چشمههای تغذیه لامپ را کنترل میکنند.

به علاوه پوپوف در گیرندهاش اساس پسخوراند را که هنوز هم در مهندسی رادیو بکار میرود، نشان داد. سیگنال تقویت شده در خروجی گیرنده (مدار زنگ الکتریکی) بطور خودکار بر ورودی گیرنده (مدار موج یاب) اثر میکند. پسخوراند در اختراع پوپوف از اساس امر به کلی تازهای است.

پوپوف در بررسیهای بیشتری که همراه با ~~green:ریبکین~~ آنجام داد به دریافت سیگنالهای صوتی نیز پی برد و معلوم شد که اگر سیگنالها برای بکار انداختن موجیاب خیلی ضعیف باشند، تماسهای ناچیز برادهها به صورت آشکارساز عمل میکند. و هر سیگنالی با صدایی در تلفن متصل به موج یاب همراه است. این کشف امکان داد تا گستره ((مخابرات رادیویی)) وسیع شود.
!تکامل رادیو
قدم بعدی که در تکامل رادیویی خیلی سریع پس از اختراع پوپوف برداشته شد و آن بهبود فرستندهها بود فاصله ((تخلیه الکتریکی|جرقه)) را از آنتنها حذف کردند و بجای آن مدار نوسانی خاصی قرار دادند که به صورت چشمه نوسانها کار مکرد. آنتن متصل به این مدار به صورت تابشگر امواج عمل میکند. اختراع لامپهای الکترونی توسط __لوی دوفارست__ (ت1906) دانشمند آمریکایی که راه را برای ایجاد چشمههای نوسانهای الکتریکی نامیرا باز کرد، در تکامل رادیو اهمیت فوق العادهای داشت. این اختراع نه فقط سیگنالهای تلگرافی ، بلکه انتقال صوتهای کلامی ، موسیقی و غیره را نیز توسط رادیو میسر ساخت، یعنی ((مخابرات بی سیم)) و پخش رادیویی را تحقق بخشید.
!مباجث مرتبط با عنوان
 *((آزمایشات هرتز)) *((آزمایشات هرتز))
 *((الکترومغناطیسی)) *((الکترومغناطیسی))
-*((امواج رادیویی)) +*((موج رادیویی))
 *((امواج الکترومغناطیسی)) *((امواج الکترومغناطیسی))
 * ((آنتن گیرنده)) * ((آنتن گیرنده))
 *((آهنربا الکتریکی)) *((آهنربا الکتریکی))
 *((باتری)) *((باتری))
 *((پخش رادیویی)) *((پخش رادیویی))
 *((تخلیه الکتریکی)) *((تخلیه الکتریکی))
 *((جریان الکتریکی)) *((جریان الکتریکی))
 *((جریان متناوب)) *((جریان متناوب))
 *((رادیو)) *((رادیو))
 *((رله تلگراف)) *((رله تلگراف))
 *((زنگ الکتریکی)) *((زنگ الکتریکی))
 *((فیزیک رادیو)) *((فیزیک رادیو))
 *((گیرنده رادیویی)) *((گیرنده رادیویی))
 *((لامپ الکترونی)) *((لامپ الکترونی))
 *((مخابرات بی سیم)) *((مخابرات بی سیم))
 *((مخابرات رادیویی)) *((مخابرات رادیویی))
 *((مدار زنگ الکتریکی)) *((مدار زنگ الکتریکی))
 *((مدار موج یاب)) *((مدار موج یاب))
 *((مشدد الکترومغناطیسی)) *((مشدد الکترومغناطیسی))
 *((مهندسی رادیو)) *((مهندسی رادیو))
 *((موج یاب)) *((موج یاب))
 *((نظریه ماکسول)) *((نظریه ماکسول))
 *((نوسانات الکتریکی)) *((نوسانات الکتریکی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 09 بهمن 1384 [06:41 ]   4   مجید آقاپور      جاری 
 یکشنبه 09 بهمن 1384 [06:41 ]   3   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 دی 1383 [13:18 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 05 آبان 1383 [09:31 ]   1   10.1.1.9      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..