منو
 صفحه های تصادفی
تاریخچه فوتبال
درس زبان فارسی تخصصی
قانون نسبتهای ثابت در یک ترکیب
بازگشت ذوالجنان به خیمه ها در کربلا
معلومات فطری
شباهت با پیامبران
سیفونوستل
آندالوزیت
عکاسی از دید فنی
آلاباندیت
 کاربر Online
806 کاربر online
Lines: 1-61Lines: 1-51
 روایات مختلفی از امامان معصوم، روحیات مردم را در آخرالزمان توصیف می‌کند که به بعضی از آنها اشاره می‌شود: روایات مختلفی از امامان معصوم، روحیات مردم را در آخرالزمان توصیف می‌کند که به بعضی از آنها اشاره می‌شود:
-__چشم و هم چشمی:__ امام صادق فرمود:« مردم مدام به یکدیگر نگاه می‌کنند و می‌کوشند از هم کم نیاورند.»
__قساوت قلب:__ امام صادق فرمود:« دل‌های مردم سخت، چشمان‌شان خشک و ذکر خدا برای آنان سنگین می‌گردد.»
__ریا و عجب:__ علی علیه السلام فرمود:« زمانی خواهد آمد که مردم عبادت را سبب برتری خود بر دیگران می‌دانند.»
__غرور و خود بینی:__ پیامبر اکرم فرمود:« کبر و غرور در قلب ها نفوذ می کند، همان‌گونه که زهر در بدن پخش می‌شود.»
__عدم روحیه حق طلبی:__ امام صادق فرمود:« مردم با کسی هستند که پیروز شود. »
و در روایت دیگر فرمود:« راه خیر خالی می شود و کسی آن را نمی‌پیماید.»
و نیز فرمود:« مردم به اهل شرّ اقتدا می‌کنند.»
+*__چشم و هم چشمی:__ امام صادق فرمود:« مردم مدام به یکدیگر نگاه می‌کنند و می‌کوشند از هم کم نیاورند.»
*__قساوت قلب:__ امام صادق فرمود:« دل‌های مردم سخت، چشمان‌شان خشک و ذکر خدا برای آنان سنگین می‌گردد.»
*__ریا و عجب:__ علی علیه السلام فرمود:« زمانی خواهد آمد که مردم عبادت را سبب برتری خود بر دیگران می‌دانند.»
*__غرور و خودبینی:__ پیامبر اکرم فرمود:« کبر و غرور در قلب ها نفوذ می کند، همان‌گونه که زهر در بدن پخش می‌شود.»
*__عدم روحیه حق طلبی:__ امام صادق فرمود:« مردم با کسی هستند که پیروز شود. »
*و در روایت دیگر فرمود:« راه خیر خالی می شود و کسی آن را نمی‌پیماید.»
*و نیز فرمود:« مردم به اهل شرّ اقتدا می‌کنند.»
*پیش از ظهور حضرت مهدی علیه السلام تملق و چاپلوسی نیز رواج می یابد.
*مردم در سخنان باطل و ناروا از یکدیگر سبقت می گیرند.
*شنیدن قرآن بر مردم سنگین و شنیدن سخنان باطل بر آنان سبک و خوشایند می گردد.
*مردم آشکارا به هم تهمت می‌زنند.
*امام صادق علیه السلام در روایتی فرمود: « مردگان مسخره می شوند و هیچ کس ناراحت نمی‌شود.»
*__گرسنگی و کمبود مواد غذایی__: امام صادق علیه السلام فرمود:« پیش از ظهور مهدی علیه السلام ناگزیر سالی فرا خواهد رسید که مردم در آن گرسنه می‌شوند و ترس شدیدی از کشته‌شدن و ضرر به اموال و جان‌ها و محصولات آنها را فرا می گیرد؛ همه‌ی اینها در قرآن بیان شده است.» آن گاه آیه 155 سوره‌ی بقره را تلاوت فرمود:« __ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین__ »
*__ضعف دینداری__: پیامبر اکرم درباره‌ی ضعف دینداری در مردم آخرالزمان فرموده است:« مردم به دنیا مشغول و از آخرت غافل می‌شوند. تقوا رونق ندارد. از مساجد صدای اذان به گوش می‌رسد اما قلب‌های مردم از ایمان خالی است.»
*((حضرت امام جعفر صادق علیه السلام|امام صادق علیه السلام)) فرمود: « هنگامی که ((حضرت امام مهدی ارواحنا له الفداء|قائم علیه السلام)) ظهور می‌کند، بسیاری از کسانی که خود را معتقد به او می‌دانستند، به او بی‌اعتقاد می‌شوند و به مذهب پرستندگان ((ماه)) و ((خورشید)) در می‌آی
ند.»
-ی ا ور مهدی لیه السم مق و اپلوی نیز روا م یبد.
مم ر خان باطل و نارو کدگ سب م یند.
نین قرن ر مم سنین و نین ان ل بر ان سبک و وین
ی گرد.
مم آشکارا م هم منند.
اا صدق علیه اللا ر ویی فمو:« مرگان خره می ن هیچ کس اا می‌ود
+نبع:
بح
اانوار، 52 364 حدیث 137 ---------- یبه المنی
بحار
النوا 52/264 حدی 148
رانوار 52، 228 229، حی 93
ارلانور 52/259 دیث 14
اانوار 52/258ی 147
بحارانو 52/259دی147
بحاراانوار 52/264دیث148
ارالار 52/278ی 173
نهج ابلاغ - ص 265 دیث 151
بح
االاور 52/192ی26
ارلانر 52/256حدیث 147 ی یه السام
حانوار 52/256حدیث147
-
!منابع:
*بحارالانوار 52/259حدیث 147
*بحارالانوار 52/259 حدیث 14
*بحارالانوار 52/258حدیث 147
*بحارالانوار 52/258حدیث 147
*بحارالانوار 52/259حدیث147
*بحارالانوار 52/264حدیث148
*بحارالانوار 52/278حدیث 173
*نهج البلاغه - ص 265 حدیث 151
*بحارالانوار 52/258حدیث 147
*بحارالانوار 52/259حدیث147
*بحارالانوار 52/192حدیث26
*بحارالانوار 52/256حدیث 147 علی علیه السلام
*بحارالانوار 52/256حدیث147


!
مراجعه شود به:
*((نشانه های مردم در زمان غیبت))
*((حالات مردم در آخرالزمان))
*((رابطه انسان با پدر و مادر در آخرالزمان))
*((روابط مردم در آخرالزمان))
*((روابط همسایگان در آخرالزمان))
*((ضعف ینداری خر الزمان)) />*((نانه ای مدم در آخرالزما))
*((
یجاد ک تردید دم))
*((بی ارزش شدن خون مردم))
*((سرگردانی مردم بر اثر طول غیبت))
*
((تدریجی بودن نشانه های ظهور)) />*((گست د یند یشای))
*((لم و ست بنی هاشم در زمان غیبت))
*((
ؤمن یش از ظهور))
*((ضعی
شدن شیعیان))
*((شکسته شدن حرمت انسان))
*((جدا شدن مردم بر اثر بلا و گرفتاری))
*((واهه با جاهلان))
*((رت اسلام در ه ی))
*((ترس و اضطراب همگانی))
*((بیزاری و نفرت از یکدیگر))
*
((قرآن پیش از ظهور حضرت مهدی عج))
*((مصرف اموال در راه باطل))
*((گرسنگی و کمبود مواد غذایی))
*
((مسخ انسان - فصلت : 16))
*((سختی پیش از ظهور))
+مراجعه شود به:
((نشانه های مردم در زمان غیبت))
((حالات مردم در آخرالزمان))
((رابطه انسان با پدر و مادر در آخرالزمان))
((روابط مردم در آخرالزمان))
((روابط همسایگان در آخرالزمان))
((فنه های یان ر زمان هر امم می یه لم))
((بی ارزش شدن خون مردم))
((تدریجی بودن نشانه های ظهور دی یه اسم))
((گست شدن پیند خیشاودی))
((شکسته شدن حرمت انسان))
((جدا شدن مردم بر اثر بلا و گرفتاری))
((ریارویی امم مهدی علیه السلام با جاهلان))
((ین مرم در لمان))
((ترس و اضطراب همگانی))
((قرآن پیش از ظهور حضرت مهدی عج))
((مصرف اموال در راه باطل))
((مسخ انسان - فصلت : 16))
((سختی پیش از ظهور))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 10 دی 1384 [13:23 ]   16   شکوفه رنجبری      جاری 
 شنبه 10 دی 1384 [13:02 ]   15   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 10 دی 1384 [12:52 ]   14   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 26 مرداد 1384 [08:43 ]   13   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 26 مرداد 1384 [08:36 ]   12   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 26 مرداد 1384 [08:26 ]   11   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 26 مرداد 1384 [08:21 ]   10   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 مرداد 1384 [15:11 ]   9   عبدالله حقیقت      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مرداد 1384 [11:51 ]   8   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مرداد 1384 [11:49 ]   7   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 14 فروردین 1384 [06:24 ]   6   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 14 فروردین 1384 [06:20 ]   5   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 27 دی 1383 [05:23 ]   4   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 دی 1383 [12:12 ]   3   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 دی 1383 [11:57 ]   2   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 سه شنبه 05 آبان 1383 [13:09 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..