منو
 صفحه های تصادفی
آخرین توصیه های پدر
دسترسی به کنسول User Accounts
حضرت محمد «ص»
انواع تصور
طبقه بندی عدسیهای شیئی بر اساس تصحیح عیوب رنگی
وصایت حضرت علی علیه السلام در کتب پیامبران
میکروسکوپ نوری
ابوالقاسم علی بن ابوجعفر میکال
حلوای بادام
نمک «ماده غذایی»
 کاربر Online
448 کاربر online
Lines: 1-51Lines: 1-51
-__چشم و هم چشمی:__ امام صادق ‹ع ›: « مردم به یکدیگر نگاه می کنند.»
بارالانوار 52/259حدیث 147
+روایات مختلفی از امامان معصوم، روحیات مردم را در آخرالزمان توصیف می‌کند که به بعضی از آنها اشاره می‌شود:
*
__چشم و هم چشمی:__ امام صادق فرمود:« مردم مدام به یکدیگر نگاه میکنند و می‌کوشند از هم کم نیاورند.»
*__قساوت قلب:__ امام صادق فرمود:« دل‌های مردم سخت، چشمان‌شان خشک و ذکر خدا برای آنان سنگین می‌گردد.»
*__ریا و
جب:__ علی علیه السلام فرمود:« زمانی خواهد آمد که مردم عبادت را سبب برتری خود بر دیگران میدانند.»
*__
رور و خودبینی:__ پیامبر اکرم فرمود:« کبر و غرور در قلب ها نفوذ می کند، همان‌گونه که زهر در بدن پخش می‌شود.»
*__عدم روحیه حق طل
بی:__ امام صادق فرمود:« مردم با کسی هستند که پیروز شود. »
*و در روایت د
یگر فرمود:« راه خیر خالی می شود و کسی آن را نمی‌پیماید
*و ن
ز فرمود:« مردم به اهل شرّ اقتدا مینن
*پیش از ظهو
ر حضرت هدی علیه السلام تملق و اپلوسی نیز رواج می یابد.
*مردم در سخنان باطل و ناروا از یکدی
گر سبقت می گیرند.
*شنیدن قرآن بر مردم سنگین و شنیدن سخن
ان باطل بر آنان سبک و خوشایند می گردد.
*مردم آشکارا ب
ه هم تهمت می‌زنند.
*امام صادق علیه السلام در روایتی فرمود: « مردگان مسخره می شوند و هیچ
کس ناراحت نمی‌شود.»
*__گرسنگی و کمبو مواد غذایی__: امام صادق علیه السلام فرمود:« پیش از ظهور مهدی علیه السلام ناگزیر سالی فرا خواهد رسید که مردم در آن گرسنه می‌شوند و ترس شدیدی از کشته‌شدن و ضرر به اموال و جان‌ها و محصولات آنها را فرا می گیرد؛ همه‌ی اینها در قرآن بیان شده است.» آن گاه آیه 155 سوره‌ی بقره را تلاوت فرمود:« __ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین__ »
*__ضعف دینداری__: پیامبر اکرم درباره‌ی ضعف دینداری در مردم آخرالزمان فرموده است:« مردم به دنیا مشغول و از آخرت غافل می‌شوند. تقوا رونق ندارد. از مساجد صدای اذان به گوش می‌رسد اما قلب‌های مردم از ایمان خالی است.»
*((
حضرت امام جعفر صادق علیه لسلام|امام صادق علیه السلام)) فرمود: هنگامی که ((حضرت امام مهدی ارواحنا له الفداء|قائم علیه السلام)) ظهور می‌کند، بسیاری از کسانی که خود را معتقد به او می‌دانستند، به او بی‌اعتقاد می‌شوند و به مذهب پرستندگان ((ماه)) و ((خورشید)) در می‌آیند.»
-__قساوت قلوب:__ اما صاق علیه السلام: « قلب های مردم سخت، چشماشان خشک و کر دا ر نان سنگن می گدد. »حارالانوار 52/258حدیث 147 />
__
جب:__ علی لیه السلام: « زمانی ر مردم خواهد امد. . . که عبادت را سبب برتری و بلندی خود بر مردم می دانند.»
>>بحارالانوار 52/278حدیث 173 ‹ نهج البلاغه › - ص 265 حدیث 151

__
ور و خود بینی:__ پیامبر اکرم ‹ ص ›: « کبر و غرور در قلب ها نفو و سرت می کن، همنگونه که س ر دن نفوذ می کن
>>بحارالانوار 52/264حدیث148

مم صاق علیه السلا: « راه و ریق یر خالی می شود و کسی ن را نمی پیماید.»
>>بحارالانوار 52/259حدیث147

اادیث یشوایان معصوم آمده است که پیش از ظهور حضرت مهدی لیه السلام: شرّ و به دنبال سخن چینی رفتن ظاهر و آشکار می گردد. (1)
>>بحارالانوار 52/258حدیث 147

__عد
روحیه ق لبی:__ ام صدق علیه للام: « مر با کسی هستند ک غالب و پیروز ود. »
>>بحارالانوار 52/258حدیث 147

ام صادق علیه السلام: « مردم به اهل شرّ اقتدا می کنند.»
>>بحارالانوار 52/259 حدیث 14
+ماع: />بحاراانور 52، 364 حدیث 137 ---------- یه النمانی
بحارالانوار، 52/264 حدیث 148
ارالانور، 52 228 229 دی 93
بحارالانوار 52/259 حدیث 14
االاور 52/258دی 147
بحارالانوار 52/259حدیث147
ااانوار 52/264حدی148
بحارالانوار 52/278حدیث 173
ه لبلا - ص 265 دیث 151
ارانار 52/192دیث26
بحارالانوار 52/256حدیث 147 ی علیه السلام
بحارالانوار 52/256حدیث147
 مراجعه شود به: مراجعه شود به:
-
((نشانه های مردم در زمان غیبت))
>>((حالات مردم در آخرالزمان))
>>((رابطه انسان با پدر و مادر در آخرالزمان))
>>((روابط مردم در آخرالزمان))
>>((روابط همسایگان در آخرالزمان))
>>((ضعف ینداری خر الزمان)) />
((ن
انه ای مدم در آخرالزما))

((
یجاد ک تردید دم))
>>((بی ارزش شدن خون مردم))
>
((سرگردانی مردم بر اثر طول غیبت))
>((تدریجی بودن نشانه های ظهور)) />
((گ
ست د یند یشای))
>>((لم و ست بنی هاشم در زمان غیبت))

((
ؤمن یش از ظهور))

((ضعی
شدن شیعیان))
>>((شکسته شدن حرمت انسان))
>>((جدا شدن مردم بر اثر بلا و گرفتاری))
>>((واهه با جاهلان))
>>((رت اسلام در ه ی))
>>((ترس و اضطراب همگانی))
>
((بیزاری و نفرت از یکدیگر))
>((قرآن پیش از ظهور حضرت مهدی عج))
>>((مصرف اموال در راه باطل))
>
((گرسنگی و کمبود مواد غذایی))
>((مسخ انسان - فصلت : 16))
>>((سختی پیش از ظهور))
+((نشانه های مردم در زمان غیبت))
((حالات مردم در آخرالزمان))
((رابطه انسان با پدر و مادر در آخرالزمان))
((روابط مردم در آخرالزمان))
((روابط همسایگان در آخرالزمان))
((فنه های یان ر زمان هر امم می یه لم))
((بی ارزش شدن خون مردم))
((تدریجی بودن نشانه های ظهور دی یه اسم))
((گست شدن پیند خیشاودی))
((شکسته شدن حرمت انسان))
((جدا شدن مردم بر اثر بلا و گرفتاری))
((ریارویی امم مهدی علیه السلام با جاهلان))
((ین مرم در لمان))
((ترس و اضطراب همگانی))
((قرآن پیش از ظهور حضرت مهدی عج))
((مصرف اموال در راه باطل))
((مسخ انسان - فصلت : 16))
((سختی پیش از ظهور))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 10 دی 1384 [13:23 ]   16   شکوفه رنجبری      جاری 
 شنبه 10 دی 1384 [13:02 ]   15   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 10 دی 1384 [12:52 ]   14   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 26 مرداد 1384 [08:43 ]   13   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 26 مرداد 1384 [08:36 ]   12   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 26 مرداد 1384 [08:26 ]   11   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 26 مرداد 1384 [08:21 ]   10   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 مرداد 1384 [15:11 ]   9   عبدالله حقیقت      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مرداد 1384 [11:51 ]   8   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مرداد 1384 [11:49 ]   7   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 14 فروردین 1384 [06:24 ]   6   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 14 فروردین 1384 [06:20 ]   5   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 27 دی 1383 [05:23 ]   4   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 دی 1383 [12:12 ]   3   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 دی 1383 [11:57 ]   2   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 سه شنبه 05 آبان 1383 [13:09 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..