منو
 صفحه های تصادفی
نظریه روانکاوی شخصیت
زندگینامه شارل مسیه
مسجد شجره
قانون لنز
جهان و بحران انرژی
واحد دوربین تلویزیونی
diverticular disease
calcium imbalance
نور قطبیده
دانشکده هنر دانشگاه فردوسی مشهد
 کاربر Online
404 کاربر online
تاریخچه ی: احمد بن بویه

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-39Lines: 1-66
 +V{maketoc}
 احمد بن بویه احمد بن بویه
  «356-334 ق / 967-9457 م»   «356-334 ق / 967-9457 م»
-و السن ((احمد بن بویه))، کوچکرین برار ((عمادالدوله)) - ((ابوالحسن علی بن بویه)) - بود که مقارن با فتح فارس توسط عمادالدوله در 324 ق / 936 م و تسلط او علی حسن - رکن الدوله - بر ((اصفهان))، هنوز قلمروی خاصی برای خد دست و پا نکرده بود. در آن گام رکن الدوله برادرش را در رأس سپاهی انبوه از تُرک و ((دیلم)) ه تسخیر کرمان فرستاد «324 ق / 936 م». احمد هر چند در آغاز، در کرمان کرّ و فرّی کرد و بر سیرجان و نواحی مجاور دست یافت، اما در برخوردی که ا سرکردگان و طواف کوچ «= قفص» و ((بلو)) ن حدود برایش یش آمد، دست پ ود را هم در گ از دست داد و بالاخره با الزام به قبول لح بدون نیجه به استخر فارس بازگشت. به احتمال قوی ین شکست و نقص عضو، از اسباب عمده تندخویی و زود خشمی او شد و بعدها او را به خشونهایی که احیاناً به پشیمای هم منجر می‏شد، وا داشت. در ر حال به دنبال اامتی کواه در استخر فارس که در عین حال فرصتی برای بازسازی «رویه» نگی بود، عمادالدوله از وی دلجویی کرد و این بار، به دنبال قراری که با ((ابو عبدالله بریدی))، حاکم ((اهواز)) داشت، وی را با سه قاب ملاحظه‏ای ه ع ابن رائق و بجکم، که تجاوز آنها به آن حدود، بریدی را وادار به التجاء به امیر دیلمی و عده انقیاد و طاعت بدو کرده و، فرستاد «326 / 938 م». اح هم بر سرداران خلیفه و قلمرو بریدی ال آمد به دین رتیب نواحی هوز «= ((وزستا))» ی جز قلمرو (( بویه)) شد. +!ا کر امد بن بویه />!!تلا برای ب دست آوردن مرو />ابو السن ((احمد بن بویه))، کوچرین رادر ((ادالدوله)) - ((ابولحن لی ن بویه)) - بو که مار با ت فارس تو عمادالدوله در 324 ق / 936 م و تس اب علی - رکن الدوه - بر ((فا)) هنوز قلمروی ای رای و ست کر بود.
-! در امان ماندن احمدبن بویه در اهواز
در اهواز، احمد بن بویه یک چند با تحریکات توطئه آمیز ابو عبدالله بریدی و هم با تهدیدات بجکم، امیرالامراء ترک خلیفه عباسی مواجه شد و فقط در اثر بروز منازعات و اختلاف بین آنها بود که توانست در امان بماند «328 ق / 939 م». با این حال به دنبال استقرار حسن بویه در اصفهان و غلبه وی بر ری «330 ق / 941 م» که موجب استحکام موضع آل بویه در جبال شد، احمد بن بویه با توجه به ملاحظه ضعف و فتور دستگاه ((خلافت)) ((بغداد)) و نیز منازعات ویرانگر و پایان ناپذیر امراء ترک که عزل و نصب خلفا به دست آنها بود، توانست خود را برای تسخیر بغداد آماده سازد. فتح بغداد که هیچ گاه خاطر او و برادرانش را ترک نکرده بود، در واقع متضمن تحقق آرزوهای دیرینه ((زیدیه)) و شیعه دیلم و ((طبرستان)) شمرده می‏شد.
+در ن هنام رکن الدوله برادرش را در رأس سپاهی انبوه از تُرک و ((دیلم)) به تسخیر کرمان فرستاد «324 ق / 936 م».
احمد هر چند در آغاز، در کرمان کرّ و فرّی کرد و بر سیرجان و نواحی مجاور دست یافت، اما در برخوردی که با سرکردگان و طوایف کوچ «= قفص» و ((بلوچ)) آن حدود برایش پیش آمد، دست چپ خود را هم در جنگ از دست داد و بالاخره با الزام به قبول صلح، بدون نتیجه به استخر فارس بازگشت.

به احتمال قوی این شکست و نقص عضو، از اسباب عمده تندخویی و زود خشمی او شد و بعدها او را به خشونتهایی که احیاناً به پشیمانی هم منجر می‏شد، وا داشت.

در هر حال به دنبال اقامتی کوتاه در استخر فارس که در عین حال فرصتی برای بازسازی «روحیه» جنگی بود، عمادالدوله از وی دلجویی کرد و این بار، به دنبال قراری که با ((ابو عبدالله بریدی))، حاکم ((اهواز)) داشت، وی را با سپاه قابل ملاحظه‏ای به دفع ابن رائق و بجکم، که تجاوز آنها به آن حدود، بریدی را وادار به التجاء به امیر دیلمی و وعده انقیاد و طاعت بدو کرده بود، فرستاد «326 ق / 938 م». احمد هم بر سرداران خلیفه و قلمرو بریدی غالب آمد به دین ترتیب نواحی اهواز «= ((خوزستان))» نیز جزو قلمرو ((آل بویه)) شد.

!!تدبیر حمله به بغداد

در اهواز، احمد بن بویه یک چند با تحریکات توطئه آمیز ابو عبدالله بریدی و هم با تهدیدات بجکم، امیرالامراء ترک خلیفه عباسی مواجه شد و فقط در اثر بروز منازعات و اختلاف بین آنها بود که توانست در امان بماند «328 ق / 939 م».

با این حال به دنبال استقرار حسن بویه در اصفهان و غلبه وی بر ری «330 ق / 941 م» که موجب استحکام موضع آل بویه در جبال شد، احمد بن بویه با توجه به ملاحظه ضعف و فتور دستگاه ((خلافت)) ((بغداد)) و نیز منازعات ویرانگر و پایان ناپذیر امراء ترک که عزل و نصب خلفا به دست آنها بود، توانست خود را برای تسخیر بغداد آماده سازد.

فتح بغداد که هیچ گاه خاطر او و برادرانش را ترک نکرده بود، در واقع متضمن تحقق آرزوهای دیرینه ((زیدیه)) و شیعه دیلم و ((طبرستان)) شمرده می‏شد.
 در این ایام، قتل بجکم «329 ق / 940 م» و ابن رائق «330 ق / 941 م» و به دنبال آن مرگ توزون، امیرالامرای ترک «324 ق / 945 م» بغداد و دستگاه خلافت را با اغتشاشهای چاره ناپذیر مواجه ساخت و این همه از اسباب و عللی بود که احمد را در اقدام به چنین کار جسورانه‏ای تشویق می‏نمود.  در این ایام، قتل بجکم «329 ق / 940 م» و ابن رائق «330 ق / 941 م» و به دنبال آن مرگ توزون، امیرالامرای ترک «324 ق / 945 م» بغداد و دستگاه خلافت را با اغتشاشهای چاره ناپذیر مواجه ساخت و این همه از اسباب و عللی بود که احمد را در اقدام به چنین کار جسورانه‏ای تشویق می‏نمود.
-!عقب نشینی من ی به شوش +!بی یه
 بدین ترتیب، احمد بن بویه، فرمانروای اهواز که یک بار دیگر به همین قصد تا ((واسط)) پیش رفته بود و به دنبال شکست از توزون مجبور به عقب نشینی به شوش شده بود «332 ق / 934 م»، در هرج و مرج حاکم بر بغداد پس از مرگ توزون و با توافق یا درخاست خلیفه، این بار در ورود به بغداد، تقریباً با هیچ مانعی رو به رو نشد. خلیفه مستکفی که با ورود احمد به بغداد، از دست امراء ترک خلاص شده بود، بیعت او را با علاقه و خرسندی پذیرفت. «جمادی الثانی 334 ق / ژانویه 945 م» و خلیفه به امیر فاتح خلعت و عنوان امیر الامرایی با لقب ((معزالدوله)) داد.  بدین ترتیب، احمد بن بویه، فرمانروای اهواز که یک بار دیگر به همین قصد تا ((واسط)) پیش رفته بود و به دنبال شکست از توزون مجبور به عقب نشینی به شوش شده بود «332 ق / 934 م»، در هرج و مرج حاکم بر بغداد پس از مرگ توزون و با توافق یا درخاست خلیفه، این بار در ورود به بغداد، تقریباً با هیچ مانعی رو به رو نشد. خلیفه مستکفی که با ورود احمد به بغداد، از دست امراء ترک خلاص شده بود، بیعت او را با علاقه و خرسندی پذیرفت. «جمادی الثانی 334 ق / ژانویه 945 م» و خلیفه به امیر فاتح خلعت و عنوان امیر الامرایی با لقب ((معزالدوله)) داد.
-!معزالدوله ایارا دید
اما این گونه القاب که از مدتها پیش در قلمرو خلافت به ابتذال افتاده بود، برای آل بویه که هیچ عامل اعتقادی آنها را به دوستی با خلیفه پای بند نمی‏کرد، البته چندان مایه مباهات و خرسندی نبود. معزالدوله امیرالامراء جدید که در همان آغاز ورود به بغداد، در صدد نقل خلافت از ((آل عباس)) به آل علی افتاد، تنها با هشدار مشاورانش از این اقدام منصرف شد. وی که بر تمام امور خلافت مسلط شده بود، برای خلیفه که تنها عامل دست نشانده معزالوله بود جز ذکری که از او در خطبه می‏برد، تقریباً هیچ مزیتی باقی نگذاشت. چندی بعد هم به سبب سوء ظنی که بر او یافت، خلیفه را خلع و ((مطیع)) را با عنوان ((المطیع بالله)) به خلافت نشاند «جمادی الثانی 324 ق / فوریه 945 م».
+!!احمد معزالدوله درتی ال لیفه
اما این گونه القاب که از مدتها پیش در قلمرو خلافت به ابتذال افتاده بود، برای آل بویه که هیچ عامل اعتقادی آنها را به دوستی با خلیفه پای بند نمی‏کرد، البته چندان مایه مباهات و خرسندی نبود.

معزالدوله امیرالامراء جدید که در همان آغاز ورود به بغداد، در صدد نقل خلافت از ((آل عباس)) به آل علی افتاد، تنها با هشدار مشاورانش از این اقدام منصرف شد.

وی که بر تمام امور خلافت مسلط شده بود، برای خلیفه که تنها عامل دست نشانده ا بود جز ذکری که از او در خطبه می‏برد، تقریباً هیچ مزیتی باقی نگذاشت. چندی بعد هم به سبب سوء ظنی که بر او یافت، خلیفه را خلع و ((مطیع)) را با عنوان ((المطیع بالله)) به خلافت نشاند «جمادی الثانی 324 ق / فوریه 945 م».

سلطه بر بغداد و خلیفه به وسیله معزالدوله، دولت آل بویه را در فارس و جبال استحکام فوق العاده‏ای بخشید.

در خارج از بغداد، حشمت و عظمت معزالدوله از همان آغاز فتح دارالخلافه، وی را در رفع دشواریهایی که گه گاه برای برادرانش در فارس و جبال پیش می‏آمد، کمک می‏کرد
.
-طه بر بغداد ب وسیله معزالدوله
سلط
ه بر بغداد و خلیفه به وسیله معزالدوله، دولت آل بویه را ر ارس و جبال استحکام فوق الاده‏ای بخشید. عمادالدوله علی که امیرالامراء خاندان بویه محسوب می‏شد در ملاقاتی که بامعزالدوله، امیرالامراء بغداد، در ((ارجان)) فارس داشت «336 ق / 947 م»، مزالدوله نسبت به برادر ارشد، کمال تکری تواضع را به جای آورد و عمادالوله ز بروز هر گونه اختلاف بین او و رکن الدوله منع نمود.
در مر
اسم عزاداری مادالدوله نی ظاهراً به پاس احترام نصایح عمادالدوله و احترام به رکن الدوله و به نشانه اعتماد تام و تسلیم امل به اراه و صمیم برادر، از آمدن به ارس و شرکت در مراسم خودداری ورزید و وزیرش ابو جعفر صیمری را به نمایندگی خود به آن جا فرستاد.
+چا که بعد ا لاقا با عمادالدوله در ارجان فارس، لی را وادا تا ولای راسان را به رکن الدوله واگارد «337 / 948 م».
-!حشمت و عظمت معزالدوله
در خارج از بغداد، حشمت و عظمت معزالدوله از همان آغاز فتح دار الخلافه، وی را در رفع دشواریهایی که گه گاه برای برادرانش در فارس و جبال پیش می‏آمد، کمک می‏کرد. چنان که بعد از ملاقات با عمادالدوله در ارجان فارس، خلیفه را واداشت تا ولایت خراسان را به رکن الدوله واگذارد «337 ق / 948 م». مع هذا خود وی از همان اوایل ورود به بغداد با مشکلات مالی و تحریکات داخلی رو به رو شد که درگیری با ناصرالدوله حمدان، برادر سیف الدوله در شمال عراق و با ((عمان)) بن شاهین در ((بطایح)) در جنوب عراق، از آن جمله بود. وزیرانش ابو جعفر صیمری که اندک زمانی پس از مراجعت از شیراز درگذشت «حدود ربیع الثانی 339 ق / سپتامبر 950 م» و جانشین او ابو محمد صهلبی «وفات 352 ق / 963 م»، غالباً در رفع دشواریهای وی صمیمانه اهتمام کردند، اما رفع این مشکلات با خزانه خالی و با سرکشی سپاهیان و اسیران، غالباً زمان بسیار می‏خواست که با حوصله تنگ احمد خوانایی نداشت.
+
-الح معزالدوله با ران ن این
ز مله زد و خردی که بین او ا عران شاهی در یرهای بایح روی داد، به رغم کایی ک رداش ((روزبه)) دیلمی ویرانش صیمری و مهلبی ب جا ورد «338 / 949 م»، در رفع غائله و حل مکل این راهن آشوبر ه نتیج ملوب نرسید و اچار با ی از در مصالحه رد. یمان منع عدم تعارض با شاهین ه یثیت نامی او لطماتی ورد آورد، اما در و معاوله را از ککش بی سرانجام و ملا انگیز برای مدتی آسوده خاطر داشت. اا یماری معزالدوله ر 344 ق / می 955 م« که ددناک و موجب بیم و بی تابی او شد، در همین حوال اهین ا وار ب اهزنی و نقض پیمان لح وداشت و ر نرانی ایرالامراء ازود.
+کلات احد معز الدوله در بغداد />!!حریکا اخی
مزلدوه ا همان ای ور ه بداد با مشک الی حریکات دالی رو به شد ک رگیری با اردله حمان، برادر ی لدو در شمال ر با ((عمان)) بن شاهین ((طای)) در نو عا از جمل بود. /> />*((ار الدوله مدنی)) />*((ماله ا ا ب اهین)) />*((حیکات دییما))
-!تزلل دن موع معزالوله ین پاه دیلم
ز سوی دیر، ریکات بعضی از ((دیلمیان)) سپه هم همین یام وقات مزلدوله را ه د تلخ کد. ر چند سر سته این مخالفان ک سردارش ربها بن ((وندا خورشید دیلمی)) بو ب ویله غلامان ترک معزالدوله ه شدت سرکوب شد و ب تحریکات ا که حتی در فرس ه برای عضدالدوله فنا ((خسرو))، مشکلاتی را آفریده بود خاتمه داد «345 ق / 956 م»، ما وع معزادوله را در ین اه یم تا حدودی متززل ساخت. ناصر الدوله مدانی هم که در ین ایام د ((موصل)) امارت داشت، با وجود قرار عد تعرض که فی مابین امضاء شده بود، ظاهراً به تحریک سرانش در صدد تجاوز به قلمو مزادوله آد با وجود مکاتبات و هد و قررها ااخره کار ب زد و ود کشی. نرالوله (()) نزد بادر خو سی الوله رفت نی د هم ه وساطت ا با عزالدوله از در آشتی درآمد.
+زین او یمی ه نک زمانی پ مات ز یرا شت «دد ریع الثانی 339 / سابر 950 م» و ین او بو حد هبی «وفات 352 ق / 963 م»، اا در ر شایای وی صمیانه اهمام کرند اما رع این مشکات ب زاه ی و با رکی اهیا و یان ال ن بیار می‏خوست ک با وصله تگ مد واایی داشت.
-! بیاری مزالدله />بت دوباره بیمای معزالدوله، وی را از حیات میوس و به جزع و بی تابی کشاند «350 ق / 961 م»، و او را به این ادیش اداخت که ترک غداد گید و در اهواز اامت کن. اا مهلبی وزیر، و ا ای اقدام که میر شأن نظای او بود منصرف کرد و در عض پیشنهاد نمود که خارج از شهر بغداد ر حدود دروازه شماسیه ک محله‏های خوش آب و هوای عراق بو، برای خد کاخی ازه بسازد و از هوای سالم آن جا استفاده کند. بنای این صر طولانی شد و معزالوله ناار یش اتم بنا بدانجا نقل مکان کرد «ذی القعده 350 ق / دسامبر 961 م»، اما هزینه اتمام کخ چنان سنین شد که برای پرداخت آن، امیرالامراء به اشارت مهلبی وزیر، لازم دید، تا داراییهای تعدادی از نزدیان خو را مصادره کند و در مطالبه و اخذ آن از هیچ خشونتی فرو گذاری نکرد. +!!اخرسندی مد بدد ا معزالدوله />مادره ی اا را دوت بویه و اد م ادوه نزد امه م شهر موب اخسندی نیشد و ه ا تی را هم در آنها بر میانگیخت.
-! ((سرای مزی))
ای
ن کاخ که مادوله یک ملیو دیار رج آ کرد در بغداد به سرای معزی «= الدار المعزیه» هرت یف و د کوه و مت نگشت نما ده هر چند پس از وفاتش دی نپایی و رو به ویرانی گذات و مصاح آن صرف ساخت بناهای دیگر ش. ر عین حال رسم ماره موال نزدیکان که ه توصیه مهلبی وزیر صورت گت، ا را م ا این عمل من نه داشت و پس از فت هلبی «شعبان 352 ق / پامبر 963 م»، تم امول او و کانش م با نایت خشنت به ار معزالدوله مصادره شد.
+ام ناخدی عمو ر که معزالدوله ر د ن مواه شد، نای ا ااه شیر اه ود که هل ((ت)) را ااضی می‏ ه ب ویژه پس از گ ی با بر مکا برای انشیان اخا معزالدوله شد.
-! ناخرسندی مردم بغداد از معزالدوله
این گونه مصادره‏ها در آن را با نظر قبول
تلقی نمی‏کردند، اما نزد عامه مردم شهر موجب ناخرسندی نمی‏شد و گه گاه حس تشفی را هم در آنها بر می‏انگیخت اما ناخرسندی عموم مدم که معزالدوله در بغداد با آن مواجه د، ناشی از اقامه شعایر تازه بود که اهل ((تسنن)) را ناراضی می‏ساخت که به ویژه پ از رگ وی باعث برخی مشکلات برای جانشینان و اخلاف معزالوله د. معزالدوله فتح عمان و بندر ((سیراف)) را در خلیج، ظاهراً برای تأمین تجارت در قلمرو خود و هم برای تضمین امنیت قلمرو برادر زاده‏اش فنا خسرو در فارس، ضروری می‏دید. از این رو، چند بار «حدود 352 - 4 ق / 963 - 65 م» در صدد تسخیر عمان برآمد و سرانجام با کمک نیروی نظامی فنا خسرو، از طریق دریا بر سیراف و عمان دست یافت «355 ق / 966 م» و با این اقدام خود را برای دفع ((عمران بن شاهین)) در نواحی شمال ((بصره))، بیشتر آماده ساخت.
+!توجه مع الدوله به ندر سیا و خلیج فا />معزالدوله فتح عمان و بندر ((سیراف)) را در خلیج، ظاهراً برای تأمین تجارت در قلمرو خود و هم برای تضمین امنیت قلمرو برادر زاده‏اش فنا خسرو در فارس، ضروری می‏دید. از این رو، چند بار «حدود 352 - 4 ق / 963 - 65 م» در صدد تسخیر عمان برآمد و سرانجام با کمک نیروی نظامی فنا خسرو، از طریق دریا بر سیراف و عمان دست یافت «355 ق / 966 م» و با این اقدام خود را برای دفع ((عمران بن شاهین)) در نواحی شمال ((بصره))، بیشتر آماده ساخت.
-اما مقارن اقدام به حمله، بیماریش عود کرد و ناچار به بغداد بازگشت و چندی بعد به دنبال توبه‏ای صادقانه و بذل اموال و رد مظالم، در سن 53 سالگی جان سپرد «ربیع الاول 356 ق / فوریه 967 م». بعد از وی پسرش ((عزالدوله بختیار)) با عنوان امیرالامرایی بغداد جانشین او شد. +اما مقارن اقدام به حمله، بیماریش عود کرد و ناچار به بغداد بازگشت و چندی بعد به دنبال توبه‏ای صادقانه و بذل اموال و رد مظالم، در سن 53 سالگی جان سپرد «ربیع الاول 356 ق / فوریه 967 م». بعد از وی پسرش ((عزالدوله بختیار)) با عنوان امیرالامرایی بغداد جانشین او شد.
 +!~~blue:همچنین ببینید:~~
 +*((روابط برادران بویه))
 +*((بیماری معزالدوله و ساختن سرای معزی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 جمعه 03 شهریور 1385 [20:49 ]   4   آآوا رسا      جاری 
 شنبه 28 مرداد 1385 [09:53 ]   3   آآوا رسا      v  c  d  s 
 شنبه 28 مرداد 1385 [09:50 ]   2   آآوا رسا      v  c  d  s 
 سه شنبه 25 اسفند 1383 [08:45 ]   1   نغمه آذربویه      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..