منو
 کاربر Online
690 کاربر online
تاریخچه ی: احسان به مردم

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-23Lines: 1-22
-احسان و نیکی به مردم از جمله وسائطی است که در به خدا اثیر سریع شه، مانع نزول بلایا و موجب برطرف شدن سختیها و مشکلات می گد؛ و از همه مهمتر محبوبیت در نزد خداوند متعال که منشأ رحمتهای بیکران اوست را به ارمغان می آورد. ((حسن خلق و سوء خلق|حسن خلق)) و خوشرفتاری با مردم، تلاش در برآوردن حاا، مشل گشائی از آنها، انفاق و ((صدقه))، قرض الحسنه و میاهای اای از مصادی کامل سان ب خلق الله می باشد. +احسان و نیکی به مردم از جمله وسایلی است که یکی به خدا ا سرعت می‌ش، مانع نزول بلا و موجب برطرفشدن سختها و مشکلات میود و از همه مهمتر محبوبیت در نزد خداوند متعال را که منشأ رحمتهای بیکران اوست به ارمغان میآورد.
((حسن خلق و سوء خلق|حسن خلق)) و خوشرفتاری با مردم، تلاش در برآوردن نیاهای نان، مشلگشایی از آنها، انفاق و ((صدقه))، دادن قرض الحسنه و کک مالی ا نمونههای کال سان ست.
از ((حضرت امام جعفر صادق علی السلام)) نقل ه است که خداوند تبارک تعالی فرمود:« __الخلق عیالی فاحبهم الی الطفهم بهم و اسعاهم فی حوائجهم__» (بندگان من عیال ( اعضای خانواده) من هستند. پس محبوب‌ترین مردم نزد من کسانی هستند که نسبت به سایرین مهربان‌تر باشند و در رفع حوائج آنها بیشتر بکوشند.»
-از ((حضرت امام عر اد علیه السلام)) نقل ه ست که خداوند تبارک و تعالی فرمود: « __الخلق عیالی فاحبهم الی لفهم هم و عاهم فی حوائجهم__»؛ بنگان من عیال من هستند پس محبوتری ردم ند من کنی هند که ن به آها مهراتر وده و در رفع حوائج آنها بیشتر کوشش کنند. +((حضرت امیرالمنین ی علیه السلام|ت علی علیه اللم)) فموما بای نیکوکری رمانردی آری ده اید.»
-((حضرت امیرالممنین علی علیه السلام|رت لی علیه السلام)) می فرماید: « __تقوی ل ار لاان و لا خ__» ه دا روایی فا دارید و بری نیکوکای و اردری از خدا آی د اید. +((حضرت امام سین علیه السلام|مم سین علیه السلام)) فرمد:«هرکس گفتاری و مکل ؤنی را رر کد با می را از دوشش دا خدا گرری‌ها و مکلات دنیا آخرت او را برطرف اد کرد، و هر ک نیکی کند خداون به او یکی ا کرد و خدان نیکوکرا ا دست دارد.»
-((ضرت ا سی یه اا| حسین یه السلام)) می فاین: « __م نفس کرب ممن ر اه نه ک لی ااخ ومن س اس له لیه و ال یب الحسنین__» رک ای و شکل مؤمنی برطر نماید و می را ا دو ردارد خداوند گفتاریها مشک دنیا آخت او ا رر ه کرد و ه کس نیکی کن ا او نیکی خاهد کرد خداوند نیکوکران را دوست دارد. +ر آیات آ کی ر رایات ای ی به احسان و نیکی نسبت دیگران شده است؛ اخلاق اسلام سان ا مظف می‌کند در بر با رد ه نیکی ن ی؛ چاچه خوند س ره، یه 83 می‌فرماید:«__ول الاس حسنا__» (ا ردم وی و یکی ن بگیید.) /> ملمان بای د ار خود ا مردم نیز به یکی عمل ک چناچه خاون ر ور ه آیه 195 می‌فرماید __و حسنوا ان لله ی این__» (و نیکی کید ک خداوند نیکی کننگان را دوست دارد.)
-ی ربعی خیا که یکی ا ایی ا بوده اس در اهمیت اان ل اون می ی: « اگ می ای حیت ((وی)) اه یا کنی خل خد اسان ک، با وید نگی ات و ناک هر کس تم نا دار ولی احسن لق مل آ را ا ی کند. » +لبه رو ات که اسا نانی به تناس موقعیت امای غلی ای مخصوص ب ات؛ ما یکی یک مول تدی و می که ا اجعه کننگا مختلی د اتباط است به این صورت است ک با همگن رخود ایست داته باشد و نجا ک برایش ممکن است نسبت نا درواس قم برای ل مکل ا تاش کند.
-لذا در فرهنگ دینی ـ آیات قرآن کریم در روایات فروانی توصیه به احان و نیکی نسبت به دیگران شده است انسان از نظر اخلاق دینی موظف است که هم در برخورد با مردم جز نیکی به آنها نگوید چنانچه خداوند در سوره بقره / 83 می فرماید: __قولوا الناس حسنا__؛ (مردم ـ خوبی و نیکی ـ بگویید) و هم در برخورد عملی با آنها باید که جز احسان رفتار دیگری نداشته باشد چنانچه خداوند در سوره بقره / 195 می فرماید: __و احسنوا ان الله یحب المحسنین__؛ (و نیکی کنید و خداوند نیکی کنندگان را دوست دارد).

ا
لبته روشن است که احسان هر انسانی به تناسب موقعیت اجتماعی و شغل و شرایط مخصوص بخودش می باشد و احسان و نیکی یک انسان مسوول و مقصدی و مدیر که در ارتباط با مراجعه کنندگان مختلفی است به این است که با هر کس برخورد شایسته داشته باشد و تا آنجا که برایش ممکن است نسبت به انجام درخواست او اقدام و برای حل مشکل او تلاش کند و پاسخگوی نیاز او باشد.

((حضرت امام حسین علیه السلام)) می فرمای
د: __واعملوا ان حوائج الناس الیکم من نعم اله علیکم قالا تملوا النعم فتحور نقما__؛ (بدانید که نیازمندیهای مردم به شما از جمله نعمت های خداست بر شما بنابراین با این نعمت ها ا کسالت و ملول و خستگی واجه نشوید که آن نعمت ها به گرفتاری و نعمت مبدل خواهد شد. )
+حرت امام حسین علیه السلام میفرمود:«بدانید که نیازمندی های مردم به شما از جمله نعمتهای خدا بر شمات. بنابراین با این نعمتها حساس کسالت و خستگی کنید چرا که آن نعمتها به گرفتاری و نعمت مبدل خواهد شد.»
 مراجعه شود به مراجعه شود به
-((پاداش احسان))
((ا ه احسا به ردم))
+((حسنین و پاداش احسان))
((صیه امم سن سگری علیه السلا به یکوکاری))
 منابع :  منابع :
 قرآن کریم، لمعات الحسین، ص 6 قرآن کریم، لمعات الحسین، ص 6

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 31 مرداد 1384 [07:15 ]   5   امیرمهدی حقیقت      جاری 
 سه شنبه 22 دی 1383 [07:54 ]   4   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 دی 1383 [07:53 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 آذر 1383 [05:49 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 دوشنبه 01 تیر 1383 [10:50 ]   1   آزاده امیری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..