منو
 صفحه های تصادفی
امتیاز تنباکو
ISP
ورود کاروان اسرای خاندان امام حسین به کوفه
فرهنگ استان آذربایجان غربی
دما و رشد
هیبریداسیون
رشته داروسازی
اختلاف و تفرقه
همجوشی هسته ای
فیزیک محیط زیست
 کاربر Online
357 کاربر online
Lines: 1-73Lines: 1-143
-
+{DYNAMICMENU()} />__واژه‌نامه__
*((واژگان نجوم))
*((واژگان فیزیک جو))
*((واژگان فیزیک فضا))
*((واژگان کیهان شناسی))
*((واژگان هواشناسی))
__مقالات مرتبط__
*((آلودگی فضا))
*((آب و هوای زمین))
*((اتمسفر))
*((استراتوپوز))
*((اثر گلخانه‌ای جو))
*((تخریب لایه اوزون))
*((شفق قطبی))
*((فیزیک پلاسمای فضایی))
*((مزوسفر))
*((کرانه جهان قابل رویت))
*((کمربند تشعشعی زمین))
*((گردش جهانی جو))
*((گسیلهای شفق قطبی))
*((یونوسفر))
__کتابهای مرتبط__
*((کتابهای نجوم))
*((کتابهای فیزیک فضا))
*((کتابهای فیزیک جو))
*((کتابهای کیهان شناسی))
*((کتابهای هواشناسی))
__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=54|انجمن نجوم]__
*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=54|سوالات و نظرات خود را اینجا مطرح کنید.]
__سایتهای مرتبط__
*سایتهای داخلی
**[http://www.hupaa.com|شبکه فیزیک هوپا]
**[http://robot.ir/blog/mollasadra|ملاصدرا]
**[http://www.ncsd-iran.org|کمیته ملی توسعه پایدار]
**[http://www.irandoe.org/portal/view_page.php|سازمان حفاظت محیط زیست ایران]
**[http://www.weather.ir|سازمان هواشناسی کشور]
*سایتهای خارجی
**[http://www.wmo.ch|سازمان جهانی هواشناسی]
**[http://www.grg.sr.unh.edu/arc|مرکز تحقیقات تغییر آب و هوا]
**[http://www.climatenetwork.org|شبکه اقدام آب و هوا]
**[http://www.climate.org|انستیتو آب و هوا]
**[http://www.ipcc.ch|میزگرد بین الدول تغییر آب و هوا]
**[http://www.unep.org|برنامه محیط زیست سازمان ملل]
**[http://www.unfccc.org|کنوانسیون تغییر آب و هوا]
**[http://www.climate-change.ir/fa/links|طرح ملی تغییر آب وهوا]
**[http://csep10.phys.utk.edu/astr161/lect/earth/atmosphere.html|اتمسفر]
**[http://csep10.phys.utk.edu/astr161/lect/earth/weather.html|آب و هوا]
**[http://www.uwsp.edu/geo/faculty/ritter/glossary/S_U/troposphere.html|تروپوسفر]
**[http://liftoff.msfc.nasa.gov/academy/space/atmosphere.html|اتمسفر زمین]
**[http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth_science/Atm_Science/Temp_structure/structure_strato.html|جو زمین]
**[http://www.atmosphere.mpg.de/enid/Climate_in_brief/-_Stratosphere_2t6.html|استراتوسفر]
**[tp://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth_science/Atm_Science/Temp_structure/structure_meso.html&edu=high|مزوسفر]
**[http://www.rap.ucar.edu/weather/satellite|مرکز تحقیقات بین المللی علوم جو]
**[http://www.goes.noaa.gov|ماهواره زمین ثابت]
**[http://www.weatheroffice.ec.gc.ca/satellite/index_e.html|ماهواره‌های هواشناسی]
**[http://www.ghcc.msfc.nasa.gov/GOES|ماهواره: آب و هواشناسی]
**[http://www.spaceweather.com|سایت هوا - فضا]
__گالری تصویر__
*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=12|گالری علوم]
**[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=38|گالری نجوم]

body=

|~|
{DYNAMICMENU}
 
 
 
 
  
 ||پدیده هدایت مجدد IR گرمایی به سمت زمین ، __~~green:اثر گلخانه‌ای~~ (~~green:Green House Effect~~)__ نامیده می شود.|| ||پدیده هدایت مجدد IR گرمایی به سمت زمین ، __~~green:اثر گلخانه‌ای~~ (~~green:Green House Effect~~)__ نامیده می شود.||
  
 
 
 
 
 !نگاه کلی !نگاه کلی
 با افزایش میزان ((آلاینده های شیمیایی هوا|آلاینده‌های جوی)) و پدید آمدن اثر گلخانه‌ای ، دانشمندان پیش‌بینی کرده‌اند که میانگین دمای هوا در نتیجه افزایش میزان ((دی‌اکسید کربن)) و سایر گازهای گلخانه‌ای ، به اندازه چند درجه افزایش خواهد یافت و این افزایش دما ، روی آب و هوا ، ((محیط زیست)) و ((اکوسیستم|اکوسیستم‌های مختلف)) کشورهای جهان تأثیر خواهد گذاشت.

دانشمندان معتقدند که گرم شدن کره زمین از مدتها پیش در جریان بوده است و بطور عمده ، علت افزایش ((دما)) به اندازه دو سوم یک درجه سانتی‌گراد از سال 1860 به بعد ، افزایش گازهای گلخانه‌ای می‌باشد.
 با افزایش میزان ((آلاینده های شیمیایی هوا|آلاینده‌های جوی)) و پدید آمدن اثر گلخانه‌ای ، دانشمندان پیش‌بینی کرده‌اند که میانگین دمای هوا در نتیجه افزایش میزان ((دی‌اکسید کربن)) و سایر گازهای گلخانه‌ای ، به اندازه چند درجه افزایش خواهد یافت و این افزایش دما ، روی آب و هوا ، ((محیط زیست)) و ((اکوسیستم|اکوسیستم‌های مختلف)) کشورهای جهان تأثیر خواهد گذاشت.

دانشمندان معتقدند که گرم شدن کره زمین از مدتها پیش در جریان بوده است و بطور عمده ، علت افزایش ((دما)) به اندازه دو سوم یک درجه سانتی‌گراد از سال 1860 به بعد ، افزایش گازهای گلخانه‌ای می‌باشد.
 

 

 
 
 
 
  
 
 
 ::{img src=img/daneshnameh_up/d/d8/greenhouse_effect_4161.jpg}:: ::{img src=img/daneshnameh_up/d/d8/greenhouse_effect_4161.jpg}::
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 ~~green:چگونگی اتفاق افتادن اثر گلخانه‌ای~~ ~~green:چگونگی اتفاق افتادن اثر گلخانه‌ای~~
  
  
  
  
 
 
 
 
 !مکانیسم اثر گلخانه‌ای !مکانیسم اثر گلخانه‌ای
 سطح و جو کره زمین بطور عمده توسط نور خورشید گرم می‌شود. بیشترین گستره نورخورشید که به زمین می‌رسد، در محدوده نور مرئی قرار دارد. از کل نور ورودی خورشید از تمام طول موجها ، حدود 50 درصد به سطح زمین می‌رسد. 20% بوسیله گازها (UV) بوسیله ((ازن)) و IR بوسیله __CO2__ و __H2O__ و قطره‌های آب در هوا جذب می‌شود و 30% دیگر بوسیله برف و یخ و آب و بدون آنکه جذب شود، منعکس شده ، به فضا بر می‌گردد.

((زمین)) مانند هر جسم گرم دیگر ، انرژی منتشر می‌‌کند. انرژی منتشر شده از زمین نور زیر قرمز است که در گستره 4 تا 50µm قرار دارد. این ناحیه ، __زیر قرمز گرمایی__ نام دارد. بعضی از گازها در هوا می‌توانند زیر قرمز گرمایی با طول موجهای خاصی را جذب کنند. بنابراین تمام زیر قرمز منتشر شده از سطح و جو زمین ، مستقیما به فضا باز نمی‌گردد و در فاصله کوتاهی پس از جذب آن بوسیله مولکولهای معلق در هوا مانند __CO2__ به‌صورت کاتوره‌ای منتشر و مجددا به سطح زمین هدایت و از نو جذب شده ، باعث گرم شدن بیشتر سطح زمین و هوا می‌شود.
 سطح و جو کره زمین بطور عمده توسط نور خورشید گرم می‌شود. بیشترین گستره نورخورشید که به زمین می‌رسد، در محدوده نور مرئی قرار دارد. از کل نور ورودی خورشید از تمام طول موجها ، حدود 50 درصد به سطح زمین می‌رسد. 20% بوسیله گازها (UV) بوسیله ((ازن)) و IR بوسیله __CO2__ و __H2O__ و قطره‌های آب در هوا جذب می‌شود و 30% دیگر بوسیله برف و یخ و آب و بدون آنکه جذب شود، منعکس شده ، به فضا بر می‌گردد.

((زمین)) مانند هر جسم گرم دیگر ، انرژی منتشر می‌‌کند. انرژی منتشر شده از زمین نور زیر قرمز است که در گستره 4 تا 50µm قرار دارد. این ناحیه ، __زیر قرمز گرمایی__ نام دارد. بعضی از گازها در هوا می‌توانند زیر قرمز گرمایی با طول موجهای خاصی را جذب کنند. بنابراین تمام زیر قرمز منتشر شده از سطح و جو زمین ، مستقیما به فضا باز نمی‌گردد و در فاصله کوتاهی پس از جذب آن بوسیله مولکولهای معلق در هوا مانند __CO2__ به‌صورت کاتوره‌ای منتشر و مجددا به سطح زمین هدایت و از نو جذب شده ، باعث گرم شدن بیشتر سطح زمین و هوا می‌شود.
 !نقش اثر گلخانه‌ای طبیعی در تعادل گرمایی زمین !نقش اثر گلخانه‌ای طبیعی در تعادل گرمایی زمین
 این واقعیت که ((کره زمین|سیاره زمین)) با لایه ضخیمی از یخ پوشیده نشده است، به‌علت نقش طبیعی اثر گلخانه‌ای است. سطح زمین همان اندازه که با انرژی دریافتی از خورشید گرم می‌شود، با مکانیسم اثر گلخانه‌ای نیز گرم می‌شود. نقش جو برای زمین همانند ((پتو)) می‌باشد که در فضایی که پوشش می‌دهد مقداری از گرمای آزاد شده از جسم را حفظ می‌کند و باعث افزایش دما می‌شود.

چنانچه جوی در کار نبود و دمای میانگین سطح زمین حدود {TEX()} {-15 \circC} {TEX} بود. در حالیکه به خاطر وجود جو و اثر گلخانه‌ای ، این دمای میانگین {TEX()} {+15 \circC} {TEX} می‌باشد.
 این واقعیت که ((کره زمین|سیاره زمین)) با لایه ضخیمی از یخ پوشیده نشده است، به‌علت نقش طبیعی اثر گلخانه‌ای است. سطح زمین همان اندازه که با انرژی دریافتی از خورشید گرم می‌شود، با مکانیسم اثر گلخانه‌ای نیز گرم می‌شود. نقش جو برای زمین همانند ((پتو)) می‌باشد که در فضایی که پوشش می‌دهد مقداری از گرمای آزاد شده از جسم را حفظ می‌کند و باعث افزایش دما می‌شود.

چنانچه جوی در کار نبود و دمای میانگین سطح زمین حدود {TEX()} {-15 \circC} {TEX} بود. در حالیکه به خاطر وجود جو و اثر گلخانه‌ای ، این دمای میانگین {TEX()} {+15 \circC} {TEX} می‌باشد.
 
 
 {img src=img/daneshnameh_up/c/cf/Greenhouse_Effect.jpg} {img src=img/daneshnameh_up/c/cf/Greenhouse_Effect.jpg}
 
 
 !اثر گلخانه‌ای افزوده !اثر گلخانه‌ای افزوده
 پدیده‌ای که دانشمندان محیط زیست را نگران می‌کند، اثر گلخانه‌ای طبیعی نیست، بلکه پدیده‌ای به نام ~~green:اثر گلخانه‌ای افزوده~~ می‌باشد که با افزایش غلظت گازهای کم مقدار در هوا که IR گرمایی را جذب می‌کنند، سبب می‌شود. مقدار بیشتری از انرژی IR گرمایی منتشره مجددا به سمت زمین هدایت شود و از این راه میانگین دمای سطح زمین از {TEX()} {15 \circC} {TEX} است، مانند اینکه چند پتو را روی هم بیاندازیم. پدیده‌ای که دانشمندان محیط زیست را نگران می‌کند، اثر گلخانه‌ای طبیعی نیست، بلکه پدیده‌ای به نام ~~green:اثر گلخانه‌ای افزوده~~ می‌باشد که با افزایش غلظت گازهای کم مقدار در هوا که IR گرمایی را جذب می‌کنند، سبب می‌شود. مقدار بیشتری از انرژی IR گرمایی منتشره مجددا به سمت زمین هدایت شود و از این راه میانگین دمای سطح زمین از {TEX()} {15 \circC} {TEX} است، مانند اینکه چند پتو را روی هم بیاندازیم.
 !گازهای گلخانه‌ای !گازهای گلخانه‌ای
 گازهای اصلی تشکیل دهنده هوا ، ( __Ar ، O2 ، N2__ ) به علت داشتن گشتاور دو قطبی ، نمی‌توانند نور زیر قرمز را جذب کنند. گازهایی که در گرم شدن گلخانه‌ای زمین دخالت دارند، ((آب)) ، ((دی‌اکسید کربن)) ، ((متان)) و سایر گازها به مقدار کم می‌باشند. علت شبهای سرد بیابان با وجود روزهای بسیار گرم ، نبودن ((بخار آب)) در جو این مناطق می‌باشد. گازهای اصلی تشکیل دهنده هوا ، ( __Ar ، O2 ، N2__ ) به علت داشتن گشتاور دو قطبی ، نمی‌توانند نور زیر قرمز را جذب کنند. گازهایی که در گرم شدن گلخانه‌ای زمین دخالت دارند، ((آب)) ، ((دی‌اکسید کربن)) ، ((متان)) و سایر گازها به مقدار کم می‌باشند. علت شبهای سرد بیابان با وجود روزهای بسیار گرم ، نبودن ((بخار آب)) در جو این مناطق می‌باشد.
 !!دی‌اکسید کربن !!دی‌اکسید کربن
 حدود یک چهارم اثر گلخانه‌ای ناشی از جذب نیمی از IR گرمایی بازتاب شده در گستره طول موج 14 تا 16 میکرومتر ، توسط مولکولهای دی‌اکسید کربن می‌شود. افزایش غلظت __CO2__ در جو ، از خارج شدن مقدار بیشتر IR باقیمانده جلوگیری کرده و باعث گرم شدن بیشتر هوا می‌شود. حدود یک چهارم اثر گلخانه‌ای ناشی از جذب نیمی از IR گرمایی بازتاب شده در گستره طول موج 14 تا 16 میکرومتر ، توسط مولکولهای دی‌اکسید کربن می‌شود. افزایش غلظت __CO2__ در جو ، از خارج شدن مقدار بیشتر IR باقیمانده جلوگیری کرده و باعث گرم شدن بیشتر هوا می‌شود.
 !!بخار آب !!بخار آب
 بخار آب ، بیشترین گاز گلخانه‌ای در جو زمین است و علت پدید آمدن حدود دو سوم این اثر می‌باشد و معمولا IR گرمایی در گستره ((طول موج)) 7.5µm - 5.5 را جذب می‌کند. ارتعاشهای دیگری در آب وجود دارند که نور زیر قرمز با طول موج 12µm را جذب می‌کند. بخار آب ، بیشترین گاز گلخانه‌ای در جو زمین است و علت پدید آمدن حدود دو سوم این اثر می‌باشد و معمولا IR گرمایی در گستره ((طول موج)) 7.5µm - 5.5 را جذب می‌کند. ارتعاشهای دیگری در آب وجود دارند که نور زیر قرمز با طول موج 12µm را جذب می‌کند.
 
 
 {img src=img/daneshnameh_up/f/f9/Greenhouse.jpg} {img src=img/daneshnameh_up/f/f9/Greenhouse.jpg}
 
 
 !!متان !!متان
 ((متان)) از نظر اهمیت در میان گازهای گلخانه‌ای پس از دی‌اکسید کربن و آب قرار دارد. در مقایسه با __CO2__ به ازای هر مولکول اثر گرم شدن کره زمین با افزایش متان 23 برابر بیشتر از اثر مربوط به __CO2__ است. اما امروزه افزایش مولکولهای __CO2__ ، درحدود 80 تا 90 برابر افزایش مولکولهای متان می‌باشد. بنابراین اهمیت متان در گرم شدن کره زمین کمتر است.  ((متان)) از نظر اهمیت در میان گازهای گلخانه‌ای پس از دی‌اکسید کربن و آب قرار دارد. در مقایسه با __CO2__ به ازای هر مولکول اثر گرم شدن کره زمین با افزایش متان 23 برابر بیشتر از اثر مربوط به __CO2__ است. اما امروزه افزایش مولکولهای __CO2__ ، درحدود 80 تا 90 برابر افزایش مولکولهای متان می‌باشد. بنابراین اهمیت متان در گرم شدن کره زمین کمتر است.
 !روش پیشگیری از مکانیسم گلخانه‌ای افزوده !روش پیشگیری از مکانیسم گلخانه‌ای افزوده
 *جایگزین کردن سوختهایی مثل ((نفت)) و ((زغال سنگ)) در نیروگاهها با ((گاز طبیعی|گازهای طبیعی)) برای کاهش __CO2__.

 *جایگزین کردن سوختهایی مثل ((نفت)) و ((زغال سنگ)) در نیروگاهها با ((گاز طبیعی|گازهای طبیعی)) برای کاهش __CO2__.

 *حذف کردن شیمیایی __CO2__ خروجی از نیروگاهها توسط دوغابی از کلسیم سیلیکات.

 *حذف کردن شیمیایی __CO2__ خروجی از نیروگاهها توسط دوغابی از کلسیم سیلیکات.

 *حذف متان از طریق واکنش با رادیکالهای آزاد هیدروکسیل.

 *حذف متان از طریق واکنش با رادیکالهای آزاد هیدروکسیل.

 *دفن بهداشتی زباله‌ها برای کاهش انتشار متان از واپاشی غیرهوازی زباله‌ها.

 *دفن بهداشتی زباله‌ها برای کاهش انتشار متان از واپاشی غیرهوازی زباله‌ها.

 *گازهایی مثل ((گاز فلئوروکربن|کلروفلوئوروکربنها)) ، ((دی‌اکسید نیتروژن)) و سایر آلاینده‌ها هم در ایجاد اثر گلخانه‌ای افزوده تأثیر دارند. *گازهایی مثل ((گاز فلئوروکربن|کلروفلوئوروکربنها)) ، ((دی‌اکسید نیتروژن)) و سایر آلاینده‌ها هم در ایجاد اثر گلخانه‌ای افزوده تأثیر دارند.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((آب و هوا)) *((آب و هوا))
 *((آلاینده های شیمیایی هوا)) *((آلاینده های شیمیایی هوا))
 *((آلودگی محیط زیست))  *((آلودگی محیط زیست))
 *((آلودگی هوا)) *((آلودگی هوا))
-*((ر گاهای))
*((اکسیست))
+*((لوگی ا))
*((آب
هوای زمین))
*((اتسفر))
*((ا
ستراتپوز))
*((اثر گلخانه‌ای جو
))
 *((باران اسیدی)) *((باران اسیدی))
-*((خار ))
*((ی‌کید کربن))
*((یمی یط زیس))
*((ه ی لینده‌هی ا))
*((ایه وزون))
*((ی یست))
+*((خریب لیه وزون))
*((فق قی))
*((فییک پلاسمای ایی)) />*((مزوسف))
*((که ن قبل ویت))
*((کمرب
ند شعشعی زی))
*((گردش جانی و))
*((گسیهی فق قبی))
*((یونوسفر))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 01 مهر 1385 [08:20 ]   6   مجید آقاپور      جاری 
 سه شنبه 02 خرداد 1385 [07:21 ]   5   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 فروردین 1385 [12:56 ]   4   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 اسفند 1384 [12:34 ]   3   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 اسفند 1384 [12:31 ]   2   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 15 بهمن 1383 [15:13 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..