منو
 صفحه های تصادفی
طبقه بندی قارچها
بابا آدم
کاوشگر ماژلان
نام لوازم شخصی پیامبر
نخستین موضوع حرکت علمی مسلمین
دانشنامه علوم پایه
کویی یویی
اجتماع در عهد صفویه
پیوستن سپاه خراسان به آن حضرت
صفهای چند گانه با فید بک
 کاربر Online
392 کاربر online
Lines: 1-28Lines: 1-34
 +
 +
 +{img src=img/daneshnameh_up/4/49/acidrn1.jpg}
 +
 !مقدمه کلی !مقدمه کلی
-روابط متقابل شرایط اتمسفری و ((تصفیه هوا|کیفیت هوا)) درباره اثراتی که شرایط جوی می‌تواند بر پخش ، غلظت یا حذف ((آلایندههای شیمیایی هوا|آلاینده‌های اتمسفری)) داشته باشد ارتباطی دو جانبه است که به صورت تغییرات در ~~brown:مقیاس متوسط و مقیاس کوچک~~ که شامل کاهش قابلیت دید ، بارشهای متغیر ، جزیره گرمایی شهری و تغییرات در مقیاس بزرگ صورت می‌گیرد. +روابط متقابل شرایط اتمسفری و کیفیت هوا درباره اثراتی که شرایط جوی می‌تواند بر پخش ، غلظت یا حذف ((آلاینده های شیمیایی هوا|آلاینده‌های اتمسفری)) داشته باشد، ارتباطی دو جانبه است که بصورت تغییرات در مقیاس متوسط و مقیاس کوچک که شامل کاهش قابلیت دید ، بارشهای متغیر ، جزیره گرمایی شهری و تغییرات در مقیاس بزرگ است، صورت می‌گیرد.
 !تغییرات در مقیاس متوسط کوچک !تغییرات در مقیاس متوسط کوچک
 !!کاهش قابلیت دید !!کاهش قابلیت دید
-کاهش قابلیت دید یکی از اولین اثرات قابل ملاحظه آلودگی بر پدیده‌های جوی شمرده می‌شود. در عبارتهای ((هواشناسی)) قابلیت دید عبارتست از __معیار استاندارد شفافیت اتمسفر در طیف مرئی__. کاهش قابلیت دید بیانگر مخاطرات ایمنی و از لحاظ ظاهر ناخواسته است. __ذرات در اندازه‌هایی بین 38/0 تا 76/0 µm و مولکولهای گاز__ (بویژه دی اکسید سولفور) آلاینده‌های اصلی ستند که در کاهش قابلیت دید نقش دارند. این آلاینده‌ها ((نور)) را جذب و منتشر می‌سازند. پراکندگی نور در اثر کاهش تمایز بین اجسام و زمینه آسمان موجب کاهش قابلیت دید می‌شود. ((پراش نور)) بوسیله ذرات کوچک موجب ایجاد ~~brown:رنگی مایل به قرمز~~ در مواقع غروب خورشید می‌شود. +کاهش قابلیت دید ، یکی از اولین اثرات قابل ملاحظه آلودگی بر پدیده‌های جوی شمرده می‌شود. در عبارتهای هواشناسی ، قابلیت دید عبارتست از __معیار استاندارد شفافیت اتمسفر در طیف مرئی__. کاهش قابلیت دید بیانگر مخاطرات ایمنی و از لحاظ ظاهر ناخواسته است. ذرات در اندازه‌هایی بین 38/0 تا 76/0 µm و مولکولهای گاز (بویژه دیاکسید سولفور) آلاینده‌های اصلی هستند که در کاهش قابلیت دید نقش دارند.

این آلاینده‌ها ((نور)) را جذب و منتشر می‌سازند. پراکندگی نور در اثر کاهش تمایز بین اجسام و زمینه آسمان موجب کاهش قابلیت دید می‌شود. پراش نور بوسیله ذرات کوچک موجب ایجاد ~~brown:رنگی مایل به قرمز~~ در مواقع غروب خورشید می‌شود.
 !!بارشهای متغیر !!بارشهای متغیر
-آلاینده‌های هوا که در اتمسفر منتشر شده یا شکلی گرفته‌اند می‌توانند سبب افزایش بارندگی شوند. این پدیده از آن جهت رخ می‌دهد که ذرات کوچک به صورت هسته‌ها عمل می‌نمایند و تشکیل قطرات باران را تقویت می‌کنند. این همان اصل مشابهی است که در مورد ((تشکیل ابر)) وجود دارد. افزایش زیاد بارش بویژه در هوای بالای مراکز شهرنشینی که انتشار ذرات در آنها به مقدار زیاد صورت می‌گیرد قابل ملاحظه است. این نکته به ثبات رسیده است که تشکیل که در شهرهای بزرگ دو برابر ((تشکیل مه)) در نواحی توسعه نیافته است و تشکیل ابر در شهرهای بزرگ ده درصد بیشتر از نواحی اطراف شهرهاست. غلظتهای زیاد SO2 افزایش مه در نواحی صنعتی مربوط اند . NO , SO2 آزاد شده با ((باران اسیدی|بارانهای اسیدی)) مرتبط هستند. +آلاینده‌های هوا که در اتمسفر منتشر شده یا شکل گرفته‌اند، می‌توانند سبب افزایش بارندگی شوند. این پدیده از آن جهت رخ می‌دهد که ذرات کوچک بهصورت هسته‌ها عمل می‌نمایند و تشکیل قطرات باران را تقویت می‌کنند. این همان اصل مشابهی است که در مورد تشکیل ابر وجود دارد. افزایش زیاد بارش بویژه در هوای بالای مراکز شهرنشینی که انتشار ذرات در آنها به مقدار زیاد صورت می‌گیرد قابل ملاحظه است.

این نکته به ثبات رسیده است که تشکیل مه در شهرهای بزرگ دو برابر تشکیل مه در نواحی توسعه نیافته است و تشکیل ابر در شهرهای بزرگ ده درصد بیشتر از نواحی اطراف شهرهاست. غلظتهای زیاد __SO2__ افزایش مه در نواحی صنعتی مربوطند. __NO__ و __SO2__ آزاد شده با ((باران اسیدی|بارانهای اسیدی)) مرتبط هستند.


{img src=img/daneshnameh_up/e/e8/air1.jpg}
 !!جزیره گرمایی شهری !!جزیره گرمایی شهری
- آلاینده های هوا سبب کاهش قابل ملاحظه تابش خورشیدی در شهرها می‌شوند. در برخی از شهرها به علت آلودگی اتمسفر انرژی گرمایی از 15 تا 20 درصد سطح کمتر به سطح زمین می‌رسد با این وجود راه مقابله با این مشکل عبارت است از __افزایش قابلیت حفظ گرما به کمک تجهیزات شهری__ این قابلیت در مصالح ساختمانی نظیر ~~brown:قیر ، سنگ و آجر~~ نهفته است. در مقابله با این اتلاف انرژی افزایش گرمایی در اتمسفر بالای شهرها حین وضعیت هوایی سرد و قابل ملاحظه است. این افزایش در دمای اتمسفری بطور مستقیم با __افزایش سوخت مصرفی__ مربوط است. افزایش که به کمک روزهای گرمایی ناحیه‌ای که در آن شهر قرار گرفته است، قابل تخمین است. از آنجایی که افزایش دمای ایجاد شده در اثر سوختن مواد فسیلی کاهش دمای بوجود آمده در اثر پوشش ذرات را جبران می نماید. __شهرها دماهای متوسط بیشتری دارند__ و بارش برف قابل اندازه گیری در آنها کمتر از نواحی غیر شهری مجاور آنهاست. پدیده‌ای که از این عوامل ناشی می‌شود به نام جزیره گرمایی شهری شناخته شده است. +((آلاینده های شیمیایی هوا|آلاینده‌های هوا)) سبب کاهش قابل ملاحظه تابش خورشیدی در شهرها می‌شوند. در برخی از شهرها بعلت آلودگی اتمسفر ، انرژی گرمایی از 15 تا 20 درصد سطح کمتر به سطح زمین می‌رسد. با این وجود راه مقابله با این مشکل عبارت است از افزایش قابلیت حفظ گرما به کمک تجهیزات شهری. این قابلیت در مصالح ساختمانی نظیر ~~brown:قیر ، سنگ و آجر~~ نهفته است.

در مقابله با این اتلاف انرژ افزایش گرمایی در اتمسفر بالای شهرها حین وضعیت هوایی سرد و قابل ملاحظه است. این افزایش در دمای اتمسفری بطور مستقیم با افزایش سوخت مصرفی مربوط است. افزایش که به کمک روزهای گرمایی ناحیه‌ای که در آن شهر قرار گرفته است، قابل تخمین است. از آنجایی که افزایش دمای ایجاد شده در اثر سوختن مواد فسیل کاهش دمای بوجود آمده در اثر پوشش ذرات را جبران مینماید.

شهرها دماهای متوسط بیشتری دارند و بارش برف قابل اندازه گیری در آنها کمتر از نواحی غیر شهری مجاور آنهاست. پدیده‌ای که از این عوامل ناشی می‌شود، به نام __جزیره گرمایی شهری__ شناخته شده است.
 !تغییرات در مقیاس بزرگ !تغییرات در مقیاس بزرگ
-افزایش مقدار ((دی اکسید کربن)) حاصل از سوختن مواد فسیلی موجب تشدید ((اثر گلخانه‌ای)) و افزایش دمای زمین می‌گردد. با این وجود بنظر می‌رسد که کاهش اندک دمای زمین از سال 1945 علیرغم افزایش مصرف سوختهای فسیلی دال بر کاهش تابش خورشیدی به علت پراکندگی آثار جذب ناشی از افزایش مقدار ذرات در مقیاس بزرگ بوده است و اثرات ناشی از افزایش دی اکسید کربن که سبب __حبس گرما__ می‌شود، نتوانسته است اثر کاهش ناشی از ذرات را خنثی کند. در واقع کسانی هستند که معتقدند تخلیه ممتد ذرات به درون اتمسفر منجر به پدید آمدن ((عصر یخبندان)) دیگری خواهد شد. +افزایش مقدار ((دیاکسید کربن)) حاصل از ((واکنش سوختن|سوختن)) مواد فسیلی موجب تشدید ((اثر گلخانه‌ای و گرم شدن زمین|اثر گلخانه‌ای)) و افزایش دمای زمین می‌گردد. با این وجود بنظر می‌رسد که کاهش اندک دمای زمین از سال 1945 علرغم افزایش مصرف سوختهای فسیلی دال بر کاهش تابش خورشیدی بعلت پراکندگی آثار جذب ناشی از افزایش مقدار ذرات در مقیاس بزرگ بوده است و اثرات ناشی از افزایش دیاکسید کربن که سبب حبس گرما می‌شود، نتوانسته است اثر کاهش ناشی از ذرات را خنثی کند.

در واقع کسانی هستند که معتقدند تخلیه ممتد ذرات به درون اتمسفر منجر به پدید آمدن __عصر یخبندان__ دیگری خواهد شد.
 !نتیجه !نتیجه
-بطور کلی اثرات جهانی ((آلودگی هوا)) بر متغیرهای هواشناسی با عبارتهای ساده قابل توصیف نیست در حال حاضر شواهد مستندی دال بر تاثیر فعالیتهای انسانی بر وضعیت هوا در درون و پیرامون نواحی شهری وجود دارند. قراین علت و معلولی میان آلودگی هوا و تغییرات جهانی وضعیت هوا کمتر مستدل بوده‌اند، همچنین __پوشش ممتد اتمسفر__ می‌تواند در مقیاس بزرگ موجب بروز تغییرات جوی گردد. عدم اطمینان از ماهیت ، گسترده و عواقب حاصل از این تغییرات دلایل محکمی برای کاهش آلودگی اتمسفر در زمان حال و در آینده‌اند. +بطور کلی اثرات جهانی ((آلودگی هوا)) بر متغیرهای هواشناسی با عبارتهای ساده قابل توصیف نیست در حال حاضر شواهد مستندی دال بر تاثیر فعالیتهای انسانی بر وضعیت هوا در درون و پیرامون نواحی شهری وجود دارند. قراین علت و معلولی میان آلودگی هوا و تغییرات جهانی وضعیت هوا کمتر مستدل بوده‌اند، همچنین پوشش ممتد اتمسفر می‌تواند در مقیاس بزرگ موجب بروز تغییرات جوی گردد.
 !مباحث مرتبط با عنوان  !مباحث مرتبط با عنوان
-*((آلایندههای شیمیایی هوا)) +*((آلاینده های شیمیایی هوا))
 *((آلودگی هوا)) *((آلودگی هوا))
 *((استاندارد‌های حفظ کیفیت هوا))  *((استاندارد‌های حفظ کیفیت هوا))
 *((باران اسیدی)) *((باران اسیدی))
 *((تاریخچه آلودگی هوا)) *((تاریخچه آلودگی هوا))
 *((ترکیبات اتمسفر)) *((ترکیبات اتمسفر))
 *((تصفیه هوا)) *((تصفیه هوا))
 *((فرآیندهای تصفیه هوا)) *((فرآیندهای تصفیه هوا))
 *((طبقه بندی آلاینده‌های هوا))  *((طبقه بندی آلاینده‌های هوا))
 * ((کنترل آلودگی هوا)) * ((کنترل آلودگی هوا))
-*((مه دود نورشیمیایی)) +*((مه دود نور شیمیایی))
 *((مواد آلوده کننده هوا)) *((مواد آلوده کننده هوا))
-*((هیدروکربنها و آلودگی هوا)) 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 29 بهمن 1384 [06:56 ]   4   فیروزه نجفی      جاری 
 شنبه 29 بهمن 1384 [06:55 ]   3   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 29 بهمن 1384 [06:53 ]   2   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 01 شهریور 1384 [13:04 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..