منو
 کاربر Online
1021 کاربر online
تاریخچه ی: اتیلن

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-26Lines: 1-60
-||اتیلن ساده ترین ((هیدروکربن)) غیر اشباع بوده و اولین عضو از گروه آلکنها می‌باشد. فرمول شیمیایی آن C2H4 بوده و بین دو اتم کربن پیوند دوگانه وجود دارد. به دلیل وجود این پیوند دوگانه اتیلن ایزومر صورت بندی ندارد، یعنی دو نیمه مولکول نمی‌توانند با چرخش حول پیوند دوگانه ، صورت بندی خود را تغییر دهند.

اتیلن دارای ساختمان مسطح بوده و زاویه بین دو اتصال ((کربن)) - ((هیدروژن)) 117 درجه سانتیگراد می‌باشد. یعنی مقداری بسته تراز زاویه 120 درجه که برای ((هیبریداسیون)) SP2 مناسب می‌باشد. اتیلن گازی بیرنگ و آتش گیر بشمار می‌رود و در ترکیب ((نفت)) و ((گاز طبیعی)) یافت می‌شود.||
+{img src=img/daneshnameh_up/c/cb/ethen.gif}ساختمان اتیلن||اتیلن ، ساده ترین ((هیدروکربنها|هیدروکربن)) غیر اشباع بوده و اولین عضو از گروه ((آلکنها)) می‌باشد. ((فرمول شیمیایی)) آن __C2H4__ بوده ، بین دو اتم ((کربن)) پیوند دوگانه وجود دارد. به دلیل وجود این پیوند دوگانه ، اتیلن ایزومر صورتبندی ندارد، یعنی دو نیمه ((مولکول)) نمی‌توانند با چرخش حول پیوند دوگانه ، صورتبندی خود را تغییر دهند.

اتیلن دارای ساختمان مسطح بوده ، زاویه بین دو اتصال کربن - هیدروژن ، 117 درجه سانتگراد می‌باشد. یعنی مقداری بستهتر از زاویه 120 درجه که برای ((هیبریداسیون)) __sp2__ مناسب می‌باشد. اتیلن گازی بیرنگ و آتش گیر بشمار می‌رود و در ترکیب ((نفت خام|نفت)) و ((گاز طبیعی)) یافت می‌شود.||
 !تاریخچه !تاریخچه
-در سال 1795 اتیلن را __گاز اولفین__ می‌نامیدند. اولین ((ترکیبات اتیلن‌دار|سنتز ترکیبات اتیلن)) (دی کلرو اتان) در سال 1795 توسط شیمیدان هلندی انجام شد. در اواسط قرن 19 به علت اینکه C2H4 یک هیدروژن از C2H5 ((اتیل)) کم داشت، پسوندهای ene (از ریشه یونانی) به آخر اتیل اضافه کرده و از آن به بعد گاز اولفین را اتیلن می‌نامند. تا سال 1852 در متون علمی واژه اتیلن استفاده می‌شد.

در سال 1866 ((هافمن)) شیمیدان آلملنی سیستم نامگذاری هیدروکربنها را بر پایه ((آلکان)) بنا نهاد. در این سیستم هر هیدروکربنی که از آلکان مربوطه دو هیدروژن کمتر داشت، ((آلکن)) با فرمول CnH2n و اگر چهار هیدروژن از آلکان مربوطه کم داشت ((آلکین)) CnHn نامیده می‌شود. طبق این نامگذاری اتیلن به اتن تغییر نام یافت. انجمن بین المللی شیمیدانها در سال 1892 این نام را وارد ((نامگذاری IUPAC)) کردند و از آن تاریخ تا امروز این نام در متون علمی و کتابهای درسی و ... مورد استفاده قرار می‌گیرد.
+در سال 1795، اتیلن را __گاز اولفین__ می‌نامیدند. اولین سنتز ترکیبات اتیلن (دی کلرو اتان) در سال 1795 توسط شیمیدان هلندی انجام شد. در اواسط قرن 19 به علت اینکه __C2H4__ یک هیدروژن از __C2H5__ اتیل کم داشت، پسوندهای __ene__ (از ریشه یونانی) به آخر اتیل اضافه کرده و از آن به بعد گاز اولفین را __اتیلن__ می‌نامند. تا سال 1852 در متون علمی واژه اتیلن استفاده می‌شد.

در سال 1866 "__هافمن__" شیمیدان آلمان سیستم نامگذاری هیدروکربنها را بر پایه ((آلکانها|آلکان)) بنا نهاد. در این سیستم ، هر هیدروکربنی که از آلکان مربوطه دو هیدروژن کمتر داشت، آلکن با فرمول __CnH2n__ و اگر چهار هیدروژن از آلکان مربوطه کم داشت ((آلکینها|آلکین)) __CnHn__ نامیده می‌شود. طبق این نامگذاری ، __اتیلن__ به __اتن__ تغییر نام یافت. انجمن بین المللی شیمیدانها در سال 1892 این نام را وارد نامگذاری IUPAC کردند و از آن تاریخ تا امروز ، این نام در متون علمی و کتابهای درسی و ... مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 !مشخصات ترکیب !مشخصات ترکیب
 || ||
-__نام متداول__|__نام آیوپاک (علمی)__|__((جرم مولکولی))__|__((فرمول شیمیایی))__|__((چگالی|دانسیته))__|__قابلیت انحلال__|__((نقطه ذوب))__|__((نقطه جوش))__|حد انفجار +__نام متداول__|__نام آیوپاک (علمی)__|__جرم مولکولی__|__((فرمول شیمیایی))__|__دانسیته__|__((قابلیت انحلال مواد|قابلیت انحلال))__|__نقطه ذوب__|__نقطه جوش__|حد انفجار
 اتیلن|اتن|28.05gr/mol|C2H4|1.26gr/lit|250mL در یک لیتر آب صفر درجه|4104°K|169.4°K|2.7 تا 36% اتیلن|اتن|28.05gr/mol|C2H4|1.26gr/lit|250mL در یک لیتر آب صفر درجه|4104°K|169.4°K|2.7 تا 36%
 || ||
 !روشهای تولید !روشهای تولید
-اتیلن در ((صنایع پتروشیمی)) با روش ((کراکینگ)) با بخار آب تولید می‌شود. در این فرآیند هیدروکربنهای گازی و محلولهای سبک هیدروکربن حاصل از ((نفت)) به مدت بسیار کوتاه در دمای 950 - 750 درجه سانتیگراد حرارت داده می‌شوند. عموما در این واکنش هیدروکربنهای بزرگ به هیدروکربنهای کوچک شکسته شده و ((هیدروکربنهای اشباع)) با از دست دادن هیدروژن به ((هیدروکربنهای غیر اشباع)) تبدیل می‌شوند.

محصول این واکنش مخلوطی از انواع هیدروکربنهاست که اتیلن عمده ترین آن می‌باشد. مخلوط را بوسیله متراکم سازی و ((تقطیر جز به جز)) جداسازی می‌کنند. روشهای دیگر ، هیدروژن‌دار کردن ((استیلن)) با استفاده از ((کاتالیزور)) و آبگیری از ((اتانول)) می‌باشد.
+اتیلن در ((صنایع پتروشیمی)) با روش کراکینگ با بخار آب تولید می‌شود. در این فرآیند هیدروکربنهای گازی و محلولهای سبک هیدروکربن حاصل از نفت به مدت بسیار کوتاه در دمای 950 - 750 درجه سانتگراد حرارت داده می‌شوند. عموما در این واکنش هیدروکربنهای بزرگ به هیدروکربنهای کوچک شکسته شده ، هیدروکربنهای اشباع با از دست دادن هیدروژن به هیدروکربنهای غیر اشباع تبدیل می‌شوند.

محصول این واکنش مخلوطی از انواع هیدروکربنهاست که اتیلن عمده ترین آن می‌باشد. مخلوط را بوسیله متراکم سازی و ((انواع تقطیر|تقطیر جز به جز)) جداسازی می‌کنند. روشهای دیگر ، هیدروژن‌دار کردن ((استیلن)) با استفاده از ((کاتالیزور)) و آبگیری از ((اتانول)) می‌باشد.
 !واکنشهای شیمیایی مربوطه !واکنشهای شیمیایی مربوطه
-آلکنها به علت داشتن پیوند دوگانه در واکنشهای افزایشی شرکت می‌کنند. ((هالوژن|هالوژنها)) با اتیلن واکنش داده و تولید هالو اتان می‌کند. با افزودن آب به پیوند دوگانه اتانول تولید می‌شود، اما ((سرعت واکنش)) بدون حضور کاتالیزور پایین می‌باشد. در حضور کاتالیزورهای فلزی نظیر ((پلاتین)) ، ((نیکل)) و ... و فشار بالا اتیلن هیدروژن‌دار شده و به ((اتان)) تبدیل می‌شود. اتیلن در حضور پراسیدها به ((اتواکسید)) که یک ترکیب حلقوی است تبدیل می‌شود. اتیلن در حضور رادیکالهایی که ((واکنش پلیمریزاسیون)) را آغاز می‌کنند به ((پلی اتیلن)) پلیمریزه می‌شود. +آلکنها به علت داشتن پیوند دوگانه در واکنشهای افزایشی شرکت می‌کنند. ((هالوژنها)) با اتیلن واکنش داده و تولید هالو اتان می‌کند. با افزودن آب به پیوند دوگانه اتانول تولید می‌شود، اما ((سرعت واکنش)) بدون حضور کاتالیزور پایین می‌باشد. در حضور کاتالیزورهای فلزی نظیر ((پلاتین)) ، ((نیکل)) و ... و فشار بالا ، اتیلن ، هیدروژن‌دار شده ، به اتان تبدیل می‌شود. اتیلن در حضور پراسیدها به اتواکسید که یک ترکیب حلقوی است تبدیل می‌شود. اتیلن در حضور رادیکالهایی که ((فرایند پلیمریزاسیون|واکنش پلیمریزاسیون)) را آغاز می‌کنند، به ((پلی اتیلن)) پلیمریزه می‌شود.{img src=img/daneshnameh_up/7/79/Ethen.jpg}ساختمان اتیلن


 !کاربردهای اتیلن !کاربردهای اتیلن
-اتیلن ماده اولیه مهم برای تولید بسیاری از ترکیبات آلی پر مصرف در صنعت بشمار می‌رود. اتیلن به صورت گسترده در ((صنعت پلاستیک)) مورد استفاده قرار می‌گیرد. اتیلن با پلیمریزه شدن ، پلی اتیلن را تولید می‌کند که یک پلاستیک بسیار مهم است. با تکرار شدن پیش ماده ((پلی وینیل کلرید)) (PVC) را تولید می‌کند. با ترکیب شدن ، ((بنزن)) ، ((اتیل بنزن)) ایجاد می‌کند که ماده اصلی ((پلی استر)) می‌باشد.

~~green:__اتیلن نوعی ((هورمون گیاهی)) است__~~ که باعث رسیدن میوه‌ها ، باز شدن شکوفه‌ها و گلها و همچنین ریزش برگها در پاییز می‌شود. به دلیل این خاصیت در ((کشاورزی)) مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای جلوگیری از خراب شدن میوه‌هایی مانند ((سیب)) ، ((گلابی)) و ((موز)) ، در حمل و نقل یا انبار ، آنها را کمی نارس می‌چینند و قبل از وارد کردن به بازار تحت تاثیر اتیلن قرار می‌دهند تا رسیده شود.
+اتیلن ماده اولیه مهم برای تولید بسیاری از ترکیبات آلی پر مصرف در صنعت بشمار می‌رود. اتیلن به صورت گسترده در ((پلاستیک|صنعت پلاستیک)) مورد استفاده قرار می‌گیرد. اتیلن با پلیمریزه شدن ، پلی اتیلن را تولید می‌کند که یک پلاستیک بسیار مهم است. با تکرار شدن ، پیش ماده __پلی وینیل کلرید__ (PVC) را تولید می‌کند. با ترکیب شدن ، ((بنزن)) ، اتیل بنزن ایجاد می‌کند که ماده اصلی پلی استر می‌باشد.

~~green:__اتیلن ، نوعی هورمون گیاهی است__~~ که باعث رسیدن میوه‌ها ، باز شدن شکوفه‌ها و گلها و همچنین ریزش برگها در پاییز می‌شود. به دلیل این خاصیت در کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای جلوگیری از خراب شدن میوه‌هایی مانند سیب ، گلابی و موز ، در حمل و نقل یا انبار ، آنها را کمی نارس می‌چینند و قبل از وارد کردن به بازار ، تحت تاثیر اتیلن قرار می‌دهند تا رسیده شود.
 !نحوه شناسایی اتیلن !نحوه شناسایی اتیلن
-اتیلن رنگ قهوه‌ای محلول ((برم)) در ((تتراکلرید کربن)) را بی‌رنگ می‌کند و رنگ بنفش محلول سرد و رقیق ((پرمنگنات پتاسیم)) را از بین می‌برد و در نتیجه واکنش رسوبات قهوه‌ای MnO2 حاصل می‌شود. در ((اسید سولفوریک)) سرد و غلیظ حل می‌شود. +اتیلن ، رنگ قهوه‌ای محلول ((برم)) در تتراکلرید کربن را بی‌رنگ می‌کند و رنگ بنفش محلول سرد و رقیق پرمنگنات پتاسیم را از بین می‌برد و در نتیجه واکنش رسوبات قهوه‌ای __MnO2__ حاصل می‌شود. در ((اسید سولفوریک)) سرد و غلیظ حل می‌شود.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
-*((آلکن))
*((تان))
*((تیل))
*((ات
ی بن))
+*((آلکانها))
*((لکنها))
*((لکی))
 *((استیلن)) *((استیلن))
-*((ترکیبات اتیلن‌دار)) +*((پلی اتیلن))
 *((تولید صنعتی اتیلن)) *((تولید صنعتی اتیلن))
 *((تولید صنعتی استیلن)) *((تولید صنعتی استیلن))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 17 فروردین 1385 [19:51 ]   3   فیروزه نجفی      جاری 
 پنج شنبه 17 فروردین 1385 [19:49 ]   2   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 12 اسفند 1383 [05:25 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..