منو
 کاربر Online
1204 کاربر online
تاریخچه ی: اتم بوهر و رادرفورد

V{maketoc}


! مدل اتمی استاندارد شده ; تلفیقی از مدل های رادرفورد و بوهر :

مشاهده و مطالعه ((پدیده های میکروسکوپیک)) دانشمندان را آگاه ساخت که ((اتم)) ساختمان درونی مفصلی دارد و موثرترین کاررا در این زمینه ارنست ((رادرفورد)) دانشمند ((انگلیس))ی در سال 1911 میلادی و نیلسن ((بوهر)) دانشمند ((دانمارک))ی در سال 1913 میلادی انجام داده اند
__''طرح پیشنهادی ((ساختمان اتم|ساختمان داخلی اتم)) به توسط دو دانشمند اخیر بصورت زیر بیان می شود :__''


*اتم از یک ((هسته)) مرکزی مرکب از ذراتی که آنها را ((نوکلئون)) می نامیم تشکیل می شود که در اطراف آن تعدادی ((الکترون)) دوران می کنند نوکلئون ها که کلیه ((جرم)) مادی ((اتم)) به آنها مربوط است بر دو نوع اند یکی ((پروتون)) که دارای ((بار الکتریکی)) مثبت است و دیگری ((نوترون)) که بار الکتریکی ندارد و ((ذره)) خنثی می باشد تعداد الکترون هایی که در اطراف هسته اتم دوران می کنند مساوی است با تعداد پروتون های آن .

*الکترون های هر اتم روی مدارهایی به شکل ((بیضی)) دوران می کنند و هسته اتم در یکی از کانونهای بیضی قرار گرفته است .

* الکترون ها علاوه بر ((حرکت انتقالی الکترون|حرکت انتقالی)) به دورهسته یک ((حرکت وضعی الکترون|حرکت وضعی)) نیز به دور خود دارند .

*((مدار الکترونی|مدارهای الکترونی)) اتمی هر عنصر وضع کاملاً مشخص و ثابتی دارند و آنها را ((مدار متعادل الکترونی)) می نامند و الکترون ها فقط روی مدارهای متعادل ممکن است بطور ثابت دوران کنند .

*دوران الکترون ها روی مدار متعادل با ((انتشار)) پرتوهای ((الکترومغناطیس))ی همراه نیست (به عبارتی اتم ((تابش)) ندارد).

*هر چند مدار متعادل که فاصله آنها از ((هسته)) یکسان است یک ((لایه الکترونی)) تشکیل می دهند .

*لایه های الکترونی را از داخل به خارج به ترتیب با حروف __''Q , P , O , N , M , L, K__'' نمایش می دهند .

*هر گاه شماره ترتیب لایه معینی را با عدد n نمایش دهیم حداکثر تعداد الکترون ها که در هر لایه ممکن است وجود داشته باشد مساوی است با : __''2n2__''

*حداکثر الکترون هایی که ممکن است در خارجی ترین لایه الکترونی اتم وجود داشته باشد به استثنای لایه __''k__'' که دو الکترون دارد __هشت__ می باشد و در صورتی تعداد الکترون های یک لایه الکترونی ممکن است از 8 تجاوز کند که لایه بعدی آن تشکیل شده باشد .

اگر مدل اتمی اخیر در مورد اتم ((هیدروژن)) (Hydrogen) بررسی شود، در می یابیم که این اتم دارای یک ((الکترون)) است که در لایه__'' k__'' اتمی قرارگرفته است. و این لایه اتمی در اتم ((هلیوم)) (Helium) بوسیله دو الکترون کاملاً پر ( ((لایه بسته)) ) می شود.

از ((لیتیوم)) (Lithium) به بعد الکترونهایی که اضافه بر ظرفیت لایه __''k__'' وجود دارند در لایه __''L__'' قرارمی گیرند. تا اینکه این لایه نیز در اتم ((نئون)) (Neon) با هشت الکترون اشباع می شود. که اتم بعدی ((سدیم)) (Sodium) با یازده الکترون ساختمانی شبیه هیدروژن دارد. زیرا لایه های داخلی آن که نئون را تشکیل می دادند، زیادی روی خواص ((اتم)) تاثیر ندارند. و تک الکترونی لایه آخر بیانگر ((ظرفیت اتم)) سدیم می باشد .

! تعریف مولکول :

کوچکترین ذره از هر ((عنصر)) ساده که ممکن است در ((واکنش های شیمیایی)) وارد شود به نام اتم و کوچکترین مقداری از جسم خالص که می تواند بطور آزاد وجود داشته باشد به نام ((مولکول)) خوانده می شود .

! مفاهیم پایه :

((سیارات)) ، ((ماه «قمر زمین»|ماه)) ، ((خورشید)) ، ((ستارگان)) ، ((فیزیک امواج)) خروشان دریاها ، کوه ها ، صخره های عظیم ، دره های عمیق ، گلبرگ های فرح انگیز و زیبا ، سنگ ، شیشه ، آجرو حتی هوایی که دائم ازش استفاده می کنیم، از میلیون ها میلیون مولکول و اتم تشکیل شده است .

قطر یک اتم تقریباً یک ده میلیونم میلیمتر(یک ((آنگستروم))) و قطر ((زمین)) 12000 کیلومتر است. به عبارتی یک اتم در برابر سیب همانند یک سیب در برابر کره زمین است. یک گرم ((آهن)) از (1022) اتم تشکیل یافته است. و حال آنکه این یک گرم آهن مکعب کوچکی است، که ابعاد آن از نیم سانتیمتر تجاوز نمی کند. بنابر این در طول یک سانتیمتر آهن می توان 40 میلیون اتم آهن را پهلوبه پهلو جای داد.

همچنین اگر یک گرم آهن را در یک ردیف پهلو هم بگذارند فاصله ای بدست می آید که 300 سال طول می کشد تا یک ((هواپیمای جت)) مافوق ((صوت)) آنرا طی کند.هر گاه یک گرم دوده ای که از دور کش یک منزل مسکونی شهر ((تهران)) خارج می شود بطور یکنواخت در تمام شهر پخش شود در هر سانتی متر مربع 500 میلیارد اتم ((کربن)) وجود خواهد داشت .

! ((ابعاد اتمی)) :

قطر اتم حدوداً یک آنگسترم است تازه این اتم خودش ساده نیست و قطر هسته آن صد هزار مرتبه از قطر خودش کوچکتر است و ما بین ((هسته)) و الکترون ها ، فضای خالی وسیعی وجود دارد اگر یک اتم را به قدری بزرگ کنیم که داخل آن دیده شود مثلاً به اندازه سالن سینما خواهیم دید که تمام فضای آن خالی است فقط در مرکز سالن یک ((ذره)) کوچک با ابعاد خیلی کوچک که آنرا هسته مرکزی می نامند وجود دارد .

! خواص اتم :

* قسمت اعظم یک ((اتم)) و در نتیجه قسمت اعظم یک ((عنصر)) فضای خالی است .

*کلیه ((جرم)) ماده در هسته آن متمرکز است سنگینی نسبی هسته اتم میلیون ها برابر از سنگینی نسبی ((ماده)) معمولی بیشتر است; به عنوان مثال هر گاه تمام هسته ها و الکترونها ی تشکیل دهنده تمام اتم ها و مولکول های موجود در بدن انسان را یک جاجمع کنیم بدون اینکه فضای خالی بین آنها باشد کره کوچکی بدست خواهد آمد که به زحمت با ((میکروسکوپ)) قابل روئیت است .

*سبک ترین اتم ها یعنی ((هیدروژن)) معمولی 16 مرتبه از ((اکسیژن)) هم سبک تر است و چون یک ((مولکول)) هم از تعداد محدودی اتم تشکیل شده است لذا ((وزن)) آن نیز مانند وزن اتم رقم کوچکی است و با واحد های معمولی نمی شود بیان کرد بنابراین ((واحد کربنی)) را برای اندازه گیری ((وزن اتمی)) و مولکولی بکار می بریم .

__((واحد کربنی)) :__ برابر یک دوازدهم جرم اتم ((کربن)) 12 در ((شرایط متعارفی)) است .

*ابعاد اتمی را با واحد های معمولی نمی شود اندازه گیری نمود برای این کار از واحد های ((آنگستروم)) و ((نانومتر)) استفاده می نمایند .

*((بار الکتریکی)) موجود در یک ((الکترون)) از لحاظ قدرمطلق درست برابر است با بار موجود در یک ((پروتون)) و چون تعداد الکترون ها و پرتون های تشکیل دهنده هر اتم با هم برابر است بنابر این اتم از لحاظ الکتریکی خنثی است .

*پروتون هسته مرکزی 12-10 مرتبه حجمش از حجم اتم کوچک است و تقریباً تمام وزن ((اتم)) را دارا ست چون از وزن الکترون صرف نظر می شود بنابر این این وزن اتم فوق العاده سنگین است به عبارتی اگر حجمی به اندازه ((فوت)) مکعب را فقط از هسته مرکزی پر کنیم وزن مکعب مزبور برابر سه بیلیون تن (3X1015 Kg) خواهد شد .

! مباحث مرتبط با عنوان:

*((پدیده های میکروسکوپیک))
*((اتم)) ، ((هسته))
*((مدل های اتمی))
*((مدل اتمی رادرفورد))
*((مدل اتمی بوهر))
*((نظریه اتمی))
*((ساختمان اتم))
*((نوکلئون)) ، ((الکترون))
*((پروتون)) ، ((نوترون))
*((ذره)) ، ((تابش))
*((حرکت انتقالی الکترون))
*((حرکت وضعی الکترون))
*((مدار الکترونی))
*((مدار متعادل الکترونی))
*((لایه الکترونی))
*((لایه بسته))
*((ظرفیت اتم))
*((واکنش های شیمیایی))
*((عنصر)) ، ((مولکول))
*((آنگستروم))
*((ابعاد اتمی))
*((ماده)) ، ((وزن اتمی))
*((میکروسکوپ))
*((واحد کربنی))
*((شرایط متعارفی))
*((پنس اتمی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 29 بهمن 1384 [07:11 ]   6   فیروزه نجفی      جاری 
 شنبه 29 بهمن 1384 [07:09 ]   5   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 29 بهمن 1384 [07:07 ]   4   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 29 بهمن 1384 [07:02 ]   3   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 28 آذر 1383 [07:56 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 مهر 1383 [15:21 ]   1   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..