منو
 صفحه های تصادفی
رایانه های شخصی
خواص فیزیکی و شیمیایی عسل
شرایط یک دروازه بانی خوب و موفق در بازی فوتبال
هوازدگی شیمیایی
ارز پشتوانه
ابو ابراهیم عبدالله بن محمد
هورمون
روش کلی اجرای درخواست کاربر
hemorrhoids
تیره ژسنریاسه
 کاربر Online
683 کاربر online
تاریخچه ی: اتساع زمان

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-10Lines: 1-32
-اتسع مان :
م
بق ((مینیک)) نیونی ، زمان مق ست ، یعنی زمان در تام نقا هان ن ابستگی ه اط حاک بر محیط ه طور یکنوات ریان دارد .
ام انیتین ل عتقد ات ، و ر وا یاست که ((نیوون)) و ((انیتین)) از م جد می شوند .
یشتین برای اثبا گه های و در ورد ع مطلق بودن زمان ، ه ا مووی د و پنه می رد . برای ات فرضیه ی ایشن ، د اپ فلا ر نقط A B اری . فردی ر میانه ی BA می گیرد . ومشاهده می کند که و فلش A و B همزمان ه او می رسد ام ر د به نقه A زدیک باشد ، مشاهده می کن که نور گسیل شده ا A ودتر ا B او ی رسد ، ام اگر فد ه نقه B نیکتر اد ما می کند که نو ل د از B زر ا A ب او می س . س این رویداد ها همزمان یستند .
اون یی از وفتین پیامی ای نریه یی تس زمان ا بررسی می کن .
م
نر ز اساع زن ایت که سات در ارچو ا ختی محرک نسب به چارچوب ی لی سن کند کار می کند .
رای و کرن بث اتساع زمان , یک جف اعت کالً متشا به هم را تهیه نموه ایم . ر ین سعت و آینه به ور موزی و ه فاصه ی dا یکیگر قار ارد . ر یکی ا آینه ا نقه ی ود دار که آن نوی گی می شود ن نور پ از انعکاس از یه وم به ان نقطه ا و می گ . این سات به گونه ای کار می کن ک د زمان را عا مان رفت و برگشت نور بین و ینه نن ی د . یعنی وح نی ک ین عت نا می دهد برابر t =2d/c است .
یکی
ا ساعت ها ر چاوب مجع ساک لتی قرار می هیم ، و مشاهده ی کیم که و زمان اس عال t می با .
ت یر را در چارچوب متحرک لت که با ((سرعت)) فوق ااه u حرکت می کد، قار می دهیم . ر این چاچو مسی ر رگشت نور بیشتر از 2d . یرا این ت با سعت u در حال رک است . س مکن این یه پیوسته ر ل غییر ا ب همن لی نور ر این مسیر رفت و گشت خو ، یک می شکسته ( به صورت 8 ات ) طی ی ن . پس مان ر چاچوب ک لخی بر واد زان ر یک چارچوب ساکن لتی ا . ب همین دیل ا ها در چاچوب مترک ختی نب ب چارچوب اک تی کن ک ی کند .
+||سعت ا ر کن زمان می‌‌، یعنی زمانی ک نار اکن از ی‌‌گی، طولایر ا مان انداه گیی ا وا که ا رعت از ا دو می‌‌شود.||
!مقه
یکی از جنبه‌های باز ریه ((انیین)) که در آ ((سرع ور)) مقدا ات م حرکت نبی چرچوبهای م فرض شود، نب بود زا ا. یا دیر ، زمانی ک ی می‌‌گوید من ه وز اس ات دزده ب ی‌‌وبم، منظورش این اس که دو رویدا وای او قراگرفن قبه عت روی دد دواده طور همما ی می‌‌دهند، ا له ای این س ک این دو رویداد که در یک چارچوب همزمان ستند، در چارچوب دیری که ت اچ ال ر رکت اس همزمان ه نر نمی‌‌آیند ر چن ر و ((چاچ ت)) اند. بابرین ((زان)) کیتی ملق نبوه و به سرعت چارچوب بس دارد. />
/> />

{picture=p039.jpg}
ا ربه اتساع زمانی />ف کی چاچب {TEX()} {S^\prime} {TEX} ا ((رت|سعت بت)) a نسبت به چرچو S ر اتدا مور x ر ا رکت ات. ناظر اق ر دا چارچو {TEX()} {S^\prime} {TEX} که {TEX()} {O^\prime} {TEX} ن می‌‌دیم نوری ا که از چهی به آیای که الی ر و می‌‌اند. فاله آینه از شخص برابر d ست زمان ا ای رفت و برگشت نور بر 'Δt س ا چون نو حکت گت انا می‌‌دهد، لذا طول مسیر برابر 2d است. فاله مای مکر رابر Δt'=2d/C واهد بد ک C ت ن اس.

ا
ا م ام برای ف و گت مور در چارچوب S ، وقتی ااه گیری می‌‌شد، مقار دیری را ست م ک ن ر با Δt م می‌‌کنیم. ر این م چمه نسبت به S مسفت uΔt را ی کده است و طو میر ت و ر گ را 2d نبده لک بربر 2l است و ل خوهیم شت: />::{TEX()} {l=\sqrt{d^2+({uΔt \over 2}^2)}} {TEX}::
ا طر دی بر اساس ((ی ا|اول ی خص)) بید ر نور برای ه دو ار یکسان ا. بابراین بعد از کی ‌ماات ریای می‌‌تویم ابه بی Δt و 'Δt ا ب صت زی ی کنی:
 +::{TEX()} {Δt={Δt^\prime}{\sqrt{1-{(u \over C)^2}} {TEX}::
 +!نتایج اتساع زمانی
 +برای دو رویداد (در مورد مثال فوق گسیل و بازگشت نور به ناظر O) که در یک نقطه از فضا واقع در چارچوب {TEX()} {S^\prime} {TEX} به فاصله 'Δt رخ داده‌اند، t∆ فاصله زمانی این دو رویداد در S را می‌‌توان از رابطه فوق حساب کرد. چون مخرج کسر کوچکتر از یک است (سرعت نور بالاترین سرعت است) لذا t∆ همواره بزرگتر از 'Δt خواهد بود. لذا اگر ناظر در S آهنگ کارکرد ساعتی ساکن در {TEX()} {S^\prime} {TEX} را نیز اندازه بگیرد، آهنگ کارکرد این ساعت از نظر ناظر S از آهنگ کارکردی که برای آن در {TEX()} {S^\prime} {TEX} مشاهده می‌‌شود، کندتر خواهد بود. این اثر را ''اتساع زمانی'' می‌‌گویند. بنابراین ملاحظه می‌‌شود که دو رویدادی که در یک چارچوب همزمان هستند، در چارچوب دیگر همزمان نیستند.
 +!آیا اتساع زمان در زندگی روزمره قابل مشاهده است؟
 +اتساع زمان را در زندگی روزمره نمی‌‌توان احساس کرد، چون سرعتهایی که ما با آنها سر و کار داریم، به مراتب کمتر از سرعت انتشار نور هستند. به عنوان مثال ، در مورد هواپیمایی که با سرعت 270 متر بر ثانیه در حال پرواز است، نسبت {TEX()} {(u/c)^2} {TEX} عددی بسیار کوچک و برابر {TEX()} {8،1x10^{-13}} {TEX} خواهد بود و لذا به راحتی مشاهده می‌‌شود که در چنین سرعتهایی مسئله اتساع زمان کاملا منتفی است. چون برای مشاهده اتساع زمانی در این مورد به یک ((ساعت اتمی)) ‌با دقتی در حدود 13-^10 نیاز داریم. البته لازم به ذکر است که با قرار دادن ساعتهای اتمی ‌‌در هواپیماهای جت این نتایج اثبات شده است و فقط در حد تئوری و نظریه نیست و از نظر تجربی نیز به تائید رسیده است.

دانشمندان با تحقیق در مورد تاثیر اتساع زمان بر طول عمر افراد متوجه شده اند که افراد ورزشکار (حتی آنهایی که فقط پیاده روی می‌‌کنند) حدود کسر بسیار کوچکی از ثانیه بیشتر از سایر افراد عمر می‌‌کنند و کوچکی این کسر به دلیل سرعت کمی (نسبت به سرعت نور) است که آنها نسبت به دیگران دارند. پس اگر انسان بتواند با سرعتهایی نزدیک سرعت نور حرکت کند، سالیان سال عمر می‌‌کند و جوان می‌‌ماند، البته از نظر ناظر ساکن.
 +!مباحث مرتبط با عنوان
 +*((انقباض طول))
 +*((چارچوب لخت))
 +*((زمان))
 +*((ساعت اتمی))
 +*((سرعت))
 +*((سرعت نسبی))
 +*((سرعت نور))
 +*((نسبیت خاص))
 +*((نسبیت عام))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 09 تیر 1384 [12:45 ]   5   حسین خادم      جاری 
 پنج شنبه 08 اردیبهشت 1384 [09:19 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 08 اردیبهشت 1384 [09:14 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 08 اردیبهشت 1384 [09:13 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 28 بهمن 1383 [12:46 ]   1   احمد شکیب      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..