منو
 کاربر Online
467 کاربر online
تاریخچه ی: ابیراهی کروی

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-13Lines: 1-23
-ابیراهی کروی
!دید کلی:
نارسایی یک عدسی در رساندن پرتوهای مهوری از یک نقطه شی به نقطه متناظرش در فضای تصویر ابیراهی کروی نامیده میشود. هنگام شکست نور در سطح کروی پخشیدگی یا کوری تصویر روی میدهد. و چون عدسی از چنین سطوح کروی تشکیل شده است این ابیراهی در عدسی نیز روی میدهد. ن بسیاری از عدسی های به کار رفته در ابزار اپتیک برای متمرکز کردن پرتوهای موازی رودی یا خروجی به کار میرود برای اهداف مقاسیه ای معمول است که ابراهی پرتوهای موازی ورودی را تعین میکند.
!ابیراهی کروی از چه چیزی ناشی میشود؟
ابیراهی کروی به فاله پرتو از محور اصلی بستگی ندارد بلکه برای اجسام و تصاویر محوری نقطه ای هم وجود دارد. نقطه تصویر پیرا محوری با نقاط تصویر محوری که از شکست پرتو ها از دهانه بزرگتر عدسی است متفاوت میباشد. این ابیراهی حتی زمانی که جسم در بینهایت مشاهده می شود. و به این علت است که هر کدام از سطوح ، شکست مساوی ندارند. در نتیجه بعد از شکست سطحی در فاصله میان کانون پرتو پیرا محوری و کانون پرتو کناری ایجاد میکند.

!انواع ابیراهی کروی:
* ابیراهی کروی طولی : پرتوهایی که نزدیک به محور اصلی به عدسی می رسند بعد از شکست در نقطه دور تری از عدسی جمع میشوند در صورتی که پرتوهای دور از محور اصلی به علت شکست بیشتر در فاصله نزدیکتری به عدسی جمع میشوند اختلاف بین این دو حالت روی محور اصلی، ابیراهی کروی طولی نامیده میشود.
* ابیراهی کروی عرضی: اگر امتداد پرتوهای شکست یافته از عدسی که در نقطه متفاوت جمع شده اند ا در نظر بگیریم بر روی صفحه کانونی پیرا محوری که از محل دور تری نقطه ای که پرتوها جمع شده اند میگذرد اختلاف ارتفاع خواهیم داشت. به عبارتی این دو امتداد صفحه کانونی پیرا محوری را در دو نقطه متفاوت قطع میکند اختلاف بین این دو مقدار تحت عنوان ابیراهی کروی عرضی مطرح میشود.
!چگونه میثتوان دستگاهی ساخت که فاقد ابراهی کروی باشد؟
در دستگاه های نوری اغلب از عدسی های تخت کوژ که سمت کوژآن بسوی پرتوهای ورودی موازی هستند برای کاهش ابیراهی کرئی استفاده می شود و کمینه ابیراهی کروی در شرایطی رخ میدهد که از هر کدام سطح شکست مساوی انجام شود، هرگاه عدسی ها را به صورت ترکیبی به کار ببریم احتمال رفع ابیراهی کروی به واسطه این واقعیت که عدسی های مثبت و منفی ایجاد ابیراهی مخالف می کنند بیشتر میشود کاربرد این روش در عدسی های دوتایی چسبیده به هم است و آینه های شلجمی یا آینه های کروی مجهز به تیغه های ورودی شکست فاقد ابیراهی کروی ند.
+||نارسایی یک ((عدسی)) در رساندن پرتوهای محوری از یک نقطه شی به نقطه متناظرش در فضای تصویر ~~green:''ابیراهی کروی''~~ نامیده مشود. هنگام ((شکست نور)) در سطح کروی ''پخشیدگی'' یا ''کدری تصویر'' روی مدهد و چون عدسی از چنین سطوح کروی تشکیل شده است، این ابیراهی در عدسی نیز روی مدهد.||

از
آجا بسیاری از عدسیهای بکار رفته در ابزار اپتیکی برای متمرکز کردن پرتوهای موازی رودی یا خروجی بکار مرود، برای اهداف مقایسهای معمول است که ابیراهی پرتوهای موازی ورودی را تعیین مکنند.
!ابیراهی کروی از چه چیزی ناشی مشود؟
ابیراهی کروی به فاله پرتو از محور اصلی بستگی ندارد، بلکه برای اجسام و تصاویر محوری نقطهای هم وجود دارد. نقطه تصویر پیرامحوری با نقاط تصویر محوری که از شکست پرتوها از دهانه‌های بزرگتر ((عدسی)) است، متفاوت مباشد. این ابیراهی حتی زمانی که جسم در بینهایت قرار دارد، مشاهده میشود و به این علت است که هر کدام از سطوح ، شکست مساوی ندارند. در نتیجه بعد از شکست ، سطحی در فاصله میان کانون پرتو پیرامحوری و کانون پرتو کناری ایجاد مکنند.
!انواع ابیراهی کروی
!!ابیراهی کروی طولی />پرتوهایی که نزدیک به محور اصلی به عدسی میرسند، بعد از شکست در نقطه دورتری از عدسی جمع مشوند، در صورتیکه پرتوهای دور از محور اصلی به علت شکست بیشتر در فاصله نزدیکتری به عدس جمع مشوند. اختلاف بین این دو حالت روی محور اصلی ، ''~~green:ابیراهی کروی طولی~~'' نامیده مشود.
!!ابیراهی کروی عرضی />اگر امتداد پرتوهای شکست یافته از عدسی را که در دو نقطه متفاوت جمع شدهاند در نظر بگیریم، بر روی صفحه کانونی پیرامحوری که از محل دورترین نقطهای که پرتوها جمع شدهاند، مگذرد، اختلاف ارتفاع خواهیم داشت. به عبارتی این دو امتداد صفحه کانونی پیرامحوری را در دو نقطه متفاوت قطع مکند، اختلاف بین این دو مقدار تحت عنوان ''~~green:ابیراهی کروی عرضی~~'' مطرح مشود.
!چگونه میتوان دستگاهی ساخت که فاقد ابیراهی کروی باشد؟
در ((دستگاه نوری|دستگاه‌های نوری)) اغلب از ((عدسی هلالی|عدسی‌های تخت_کوژ)) که سمت کوژ آن بسوی پرتوهای ورودی موازی هستند، برای کاهش ابیراهی کروی استفاده میشود و کمینه ابیراهی کروی در شرایطی رخ مدهد که از هر کدام از سطوح شکست مساوی انجام شود.

هرگاه عدسیها را به صورت ترکیبی بکار ببریم، احتمال رفع ابیراهی کروی به واسطه این واقعیت که عدسیهای مثبت و منفی ایجاد ابیراهی مخالف می‌‌کنند، بیشتر مشود. کاربرد این روش در عدسیهای دوتایی چسبیده به هم است و ((آینه شلجمی‌|آینه‌های شلجمی‌)) یا ((آینه کروی|آینه‌های کروی)) مجهز به تیغههای ورودی شکست فاقد ابیراهی کروی هتند.
!مباحث مرتبط با عنوان
*((آستگماتیسم))
*((آینه))
*((ابیراهی در عدسی))
*((ابیراهی رنگی))
*((ابیراهی کما))
*((دستگاه نوری))
*((شکست نور))
*((عدسی))
*((عدسی ضخیم))
*((عدسی نازک))
*((عدسی هلالی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 27 بهمن 1383 [05:04 ]   2   حسین خادم      جاری 
 پنج شنبه 03 دی 1383 [09:04 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..