منو
 صفحه های تصادفی
روم و هنر آن
برنامه فیزیک
منتظرین امام مهدی علیه السلام شیعیان حقیقی اند
راملسبرژیت
نشانه های ظهور، رواج گناه در حرمین
هندسه نااقلیدسی و انحنای فضا
امام خمینی و آسیب شناسی انقلاب اسلامی - اختلاف و تضعیف دستگاهها و قوای دیگر کشور
رشته کتابداری
تکنولوژی ابررسانا
دیوفانتوس
 کاربر Online
594 کاربر online
تاریخچه ی: ابوسفیان

تفاوت با نگارش: 5

Lines: 1-24Lines: 1-29
-!ابوسفیان +ابوسفیان صخر بن حرب بن امیّه از رؤسای ((قریش)) در دوران جاهلیت و پدر ((معاویه|معاویه)) بنیانگذار خلافت اموی بود.(1)
=== او پیش از اسلام بازرگانی می‌کرد و پس از ظهور اسلام در زمره مخالفان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در آمد.===
در سال دوم هجرت، کاروان تجاری قریش به ریاست ابوسفیان، تحت تعقیب سپاه اسلام قرار گرفت. ابوسفیان از خطر گریخت ولی بعد از آن ((جنگ بدر|نبرد بدر)) در گرفت.
''===در این جنگ قریشیان شکست خوردند، حنظله، پسر ابوسفیان، کشته شد و پسر دیگرش، عمرو، نیز اسیر سپاه مسلمین شد. ===''
در سال سوم هجری، ابوسفیان در رأس سپاهی بزرگ، به قصد انتقام از مسلمانان، ((جنگ احد)) را به راه انداخت. او پس از آن با یاری یهودیان مدینه، ((جنگ خندق )) را بر ضد پیامبر اسلام ترتیب داد؛ امّا با تدبیر پیامبر سپاه ابوسفیان و متحدان او ناکام ماندند.
-نا پ ((یه)) ا ابیا گه اند، ولی نس اسان مفی ماند اصمی و کلی ر ی این ن ((ر ما حن تبی علیه لسلام|اما سن(ع) )) که به معیه گ: «من بری ا که م پیدایش ت ، اسم». گه اد ک ر ماوی یکی ا این چ اس: ((عمار بن ی)) ((مسای ))، ابوسفیان و عا، ((عمار))، ساف ا اان ب ایان بودند و ((ند دختر ت، ر ابوسفیان|هند)) در مل ان ک می کرد. ی ر ر مکه مسا را پدر ماویه می انس. زمانی که ن باردار . ار ا ر رای به رمی یر گری هنگمی که ب ادواج ابوسفیان و هند را ید. در گذشت. +ا پ ز ((ص دیبی|صلح حدیبیه))، منفقانه در تکاپوی آشتی با یبر صلی اله عیه و له وسلم بر آمد و رهسپار مدینه شد، ولی با بی اعتنایی رسول دا موج گشت. او سرانجام به هنگام ((ف که|فتح مکه )) با ساطت ((عباس بن عبدالملب))، نزد پیامبر رفت و اسلم ورد. پیر نی خانه و ا در مکه پناهگاه لام فرمو.
ر هما سال در ((غزوه حنین|نگ حین)) رکت کرد و پیامبر صلی الله علیه و له و سلم نیز غنایمی به ا خشید.
پ
س از رحلت پیامبر، وی نخست سعی کرد که خود را به حضرت علی یه الام نزدیک کند و بی رسیدن ه خلافت، به ام پیشنهاد کمک داد ولی چون در اندیشه فته نی بد ام ینهاد ا را رد کرد ا ا طرد فرمو.
او در ((جگ یرموک|نبرد یرموک )) شرکت دات و در این جنگ، چش سیب ید. س از رسین ((عثما بن عا|ما)) ت، ابوسفیان نزد وی رفت و در جمع مویان گف:
نک که پس از ((ابوبکر)) و ((عمر))، خاف ب ما افده ات، مانند توپ ب آ بای کی نگذارید از دستتان بیرون افتد. و سگند خورد هشت و خ ج ندارد.
::__
ابوسفیان در وزار لفت ثان، چنین میکرد:__::__::^دای ر الی را ازردان، حکوم را حکومتی اصبانه سز رکان زمین را برای بنی امیه ار ده!^::__او در رین رهای عرش کنا رمگاه حضر ((حزه)) شتافت پا بر قر مز کوف گفت:
===ب
رای چیی ا ا جنگیی که رانجام به ست ما فتاد.سرانجام ابوسفیان در سال 30 ی 33 مری درگذشت. ===
-ماویه انه ابوسفیا د. ابوسفیان ز مخالفان سرسخت اسا و و در ((مکه))مسلمانان را می آزرد. ا پس از ((جنگ بر)) و نابودی سران مکه ریاست مشرکان را ب دوش گ و جن ی ((جنگ احد|احد)) ((گ ند|خندق)) را بر ضد پیامر ساا اد. وی پس از تح مه نار سام رد. ولی هم چنن منافق بای م و هچ گا اسا ب قلبش راه نیفت. +وضیح (1): وود اینکه ((معاوی)) پد ابوسفیان انستا ولی سبناسان مروفی ماند صی و ی گند در مای اید یکی از ای هار باش:
((
ار ولی))، ((مسافر ب عم))، ابسیا عبا.
-ر را لت ((عثا)) ابیا سوگند خد بهشت وزخی ود ند و به فرزندان امیه چنن ندرز دا: ایک که ((اوکر)) ((م))، ف ب دت شم اتد ات، مان توپ با ن بازی کنی. ا واسین وی عر کنر مگه ضرت ((ه)) افه، ی ر گ آن ضرت کوفت فت: بری چیی م گیدی که سراام ب دت م اتاد ابسفین در زگار خا ثمان دای چنن می وا: حدای کر را به واع جاهلیت بازگرن و حکت را حکومتی اصبنه سازو اکا ین ا برای نی مه قار ه! +__((ضرت ا مجتبی عیه الا|ا حسن )) ی به اویه مود:__
من
ن و را مینام. به ط لویی اره مو بفین د مایه نیست.
((
ا))، مسا و عبا از یرا بز ابسفیان و ((هن ت هم ابوسفین|ه)) ر الس آنان رکت ی ر. یر م مکه، «مسا» را د مایه می‌داسند. انی ک ه ادار د، ما ا رس رسوایی به ((یه)) گری و گامی که ب ازدوا ابیان و هن را نی ر ذشت.
-ابوسفیان، صخر بن حرب بن امیّه، از رؤسای ((قریش)) در دوران جاهلیت و پدر ((معاویه|معاویه)) بنیانگذار خلافت اموی بود، او پیش از اسلام پیشینه بازرگانی داشته است و پس از ظهور اسلام در زمره مخالفان رسول اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در آمد.  
-در سال دوم هجرت، کاروان تجاری قریش به ریاست ابوسفیان، تحت تعقیب سپاه اسلام قرار گرفت و ابوسفیان از خطر گریخت ولی بعد از آن ((جنگ بدر|نبرد بدر)) در گرفت: در این جنگ قریشیان شکست خوردند و حنظله پسر ابوسفیان نیز کشته شد و پسر دیگرش عمرو، اسیر شد.
در سال وم هجری، ابوسفیان در رأس سپاهی بزرگ، به قصد انتقام از مسلمانان ((جنگ حد)) را به راه انداخت. او پس از آن با یار یهودیان مدینه، پیکار ((جنگ خندق|خندق ))را بر ضد اسلام صلی الله علیه و آله وسلم ترتیب داد؛ امّا با تدبیر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سپاه ابوسفیان و متحدان او، ناکام ماندند.

او پس از ((صل حدیبیه|صلح حدیبیه))، منافقانه در تکاپوی آشتی با پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم بر آمد و رهسپار مدینه شد، ولی با بی اعتنایی رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم مواجه گشت. او سرانجام به هنگام ((فتح مکه|فتح مکه )) با وساطت ((عباس بن عبدالمطلب))، نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمد و اسلام آورد! و حضرت خانه او را در مکه پناهگاه اعلام فرمود.

در همان س
ال او در ((غزوه حنین|جنگ حنین))شرکت کرد که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز غنایمی به او بخشید. پس از رحلت پیامبر (ص )، وی نخست سعی کرد که خود را به حضرت علی علیه السلام نزدیک کند و برای رسیدن به خلافت، به حضرت پیشنهاد کمک و یاری داد و احتمالاً در اندیشه فتنه انگیزی بود؛ ولی حضرت پیشنهاد او را به شدت رد کرده و او را طرد کرد.

می گویند
او در ((جنگ یرموک|نبرد یرموک ))شرکت داشت و از ناحیه چشم نیز آسیب دید. پس از رسیدن ((عثمان بن عفان|عثمان)) به خلفت، ابوسفیان نزد وی و در جمع امویان گفت: اکنون خلافت به دست شما افتاده، آن را میان خود بگردانید و نگذارید از دستتان بیرون افتد.

از آن پس ابوسفیان خود را به خاندان امیه و عثمان نزدیک کرد تا اینکه سرانجام در سال 30 یا 33 قمری درگذشت.

منابع:
الطبقات الکبری، الاستیعاب، اسد الغابه،
دایرةالمعارف بزرگ اسلامی
+منابع:
الدیر، ج 10، صص 207و 208.
البقات الکبری
الاستیعاب
اسد الابه
دایرةالمعارف بزرگ اسلامی

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 14 مرداد 1385 [10:28 ]   11   محمد ورهرام      جاری 
 شنبه 14 مرداد 1385 [10:24 ]   10   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 شنبه 14 مرداد 1385 [10:22 ]   9   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 یکشنبه 05 تیر 1384 [12:11 ]   8   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 اسفند 1383 [11:09 ]   7   ندا سعادتی      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 اسفند 1383 [11:05 ]   6   ندا سعادتی      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 اسفند 1383 [10:50 ]   5   ندا سعادتی      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 اسفند 1383 [10:15 ]   4   ندا سعادتی      v  c  d  s 
 شنبه 22 اسفند 1383 [07:07 ]   3   ندا سعادتی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 دی 1383 [12:11 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 آبان 1383 [06:01 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..