منو
 صفحه های تصادفی
متواترات
گویشهای دیگر ایرانی
روشهای مکانیکی
اصول تربیت دینی در اسلام
کعبه
دوره کواترنری
گرافهای افلاطونی
پادشاهان سیماش
امام صادق علیه السلام و خبر از غیب
روند تکامل شیوه بازی «فوتبال»
 کاربر Online
320 کاربر online
تاریخچه ی: ابوسفیان

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-24Lines: 1-29
-!ابوسفیان +ابوسفیان صخر بن حرب بن امیّه از رؤسای ((قریش)) در دوران جاهلیت و پدر ((معاویه|معاویه)) بنیانگذار خلافت اموی بود.(1)
=== او پیش از اسلام بازرگانی می‌کرد و پس از ظهور اسلام در زمره مخالفان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در آمد.===
در سال دوم هجرت، کاروان تجاری قریش به ریاست ابوسفیان، تحت تعقیب سپاه اسلام قرار گرفت. ابوسفیان از خطر گریخت ولی بعد از آن ((جنگ بدر|نبرد بدر)) در گرفت.
''===در این جنگ قریشیان شکست خوردند، حنظله، پسر ابوسفیان، کشته شد و پسر دیگرش، عمرو، نیز اسیر سپاه مسلمین شد. ===''
در سال سوم هجری، ابوسفیان در رأس سپاهی بزرگ، به قصد انتقام از مسلمانان، ((جنگ احد)) را به راه انداخت. او پس از آن با یاری یهودیان مدینه، ((جنگ خندق )) را بر ضد پیامبر اسلام ترتیب داد؛ امّا با تدبیر پیامبر سپاه ابوسفیان و متحدان او ناکام ماندند.
-نا پد مایه را بیا گه اند، ولی نس اسان مفی ماند اصمی و کلی ر ی این ن اام ن () ک به مایه ت: «م ستی ر که حل یایش و ، می نس». گفته اند ک پد ایه یکی ای هار ا: مار ن وید، مسرین عم، ابوسفیان و عما، سار و عس ا باا م اوسیان بوند و هند ملس نان رکت ی کرد. بی ر مرد مک، ار را در ماویه می انس. زمانی که ن باردار . ار ار رای به رمی یر گری هنگمی که ب ادواج ابوسفیان و هند را ید. در گذشت. +ا پس از ((صلح حدییه|صلح حدیبیه))، منفقاه در تکاپوی شتی با یبر صلی اله عیه و له وسلم بر آمد و رهسپار مدینه شد، ولی با بی اعتنایی رسول دا موج گشت. او سرانجام به هنگام ((ف که|فتح مکه )) با ساطت ((عباس بن عبدالملب))، نزد پیامبر رفت و اسلم ورد. پیر نی خانه و ا در مکه پناهگاه اعام فمو.
در هما
ن سال در ((زوه حنین|جنگ حنین)) شرکت کرد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نی غنایی به او بخشی.
س از رحلت پیامبر، ی نست عی کر که خد را به حضرت علی عیه لسلام نزدیک کن و رسین خلافت، به امام پیشنهاد کک دد لی چون ر ادیشه فتنه انگیزی و، امام پیشنهاد او را د کرد او رد فرمود.
او در ((جگ یموک|نبرد یرموک )) شرکت داشت در این ن، چشمش آسی دید. س از رسیدن ((عثم بن عفان|عثمان)) به خلافت، ابوسفیان نزد وی ف و مع امویان گف:
نک ک پس از ((اببکر)) و ((عم)) خلاف به دست شما فتاد ت، مانن تو با آن بزی کنید و نگذارید ستتان یرون افتد. و سوگند ورد بهشت دوزخی وجود ندارد.
::__ا
بوسفین ر روار خافت عثما، چین عا ی‌کرد:__::__::^خدایا دوران جالی را بازردان، حکوم را حکومتی اصبانه سز رکان زمین را برای بنی امیه ار ده!^::__او در رین رهای عرش کنا رمگاه حضر ((حزه)) شتافت پا بر قر مز کوف گفت:
===ب
رای چیی ا ا جنگیی که رانجام به ست ما فتاد.سرانجام ابوسفیان در سال 30 ی 33 مری درگذشت. ===
-ماویه انه وسفیا بزرگ . ابوسفیان ز مخالفان سرسخت اسا و و در که سلمنان ا می زرد. او س از جنگ بدر و نای سرا مک ریاست مشران را به وش گرفت و جنگ ها احد وخندق را بر ضد پیمبر ساما اد. وی پس از فح ه ه نار سام رد. ولی هم چنن منافق بای م و هچ گا اسا ب قلبش راه نیفت. +وضیح (1): وود اینکه ((موی)) ر پ ابوسفیان انستا وی س‌شناان مروفی انند ای کی گفتهاند پر معایه اید یکی از ی هار ن باش: />((ار ولی))، ((مسافر ب عم))، ابسیا عبا.
-ر را لت عثا ابیا سوگند خد بهشت وزخی ود نرد و به فرزندان امیه چنن ندرز دا: ایک که اوکر م، ف ب دت شم اتاده است، مان توپ با ن بازی کنی. ا واسین وی عر کنر مگه ضرت ه افه، ی ر گ آن ضرت کوفت فت: بری چیی م گیدی که سراام ب دت م اتاد ابسفین در زگار خا ثمان دای چنن می وا: حدای کر را به واع جاهلیت بازگرن و حکت را حکومتی اصبنه سازو اکا ین ا برای نی مه قار ه! +__((ضرت ا مجتبی عیه الا|ا حسن )) ی به اویه مود:__
من
ن تو را مینام. به ط لویی اره مو بفی پد مایه نیست.
((عمار))
، مسا و عبا از یرا بز ابسفیان و ((هن ت هم ابوسفین|ه)) ر الس آنان رکت ی ر. یر م مکه، «مسا» را د مایه می‌داسند. انی ک ن ادار د، ما ا رس رسوایی به ((یه)) گری و گامی که ب ازدوا ابیان و هن را نی ر ذشت.
-ابوسفیان، صخر بن حرب بن امیّه، از رؤسای ((قریش)) در دوران جاهلیت و پدر ((معاویه|معاویه)) بنیانگذار خلافت اموی بود، او پیش از اسلام پیشینه بازرگانی داشته است و پس از ظهور اسلام در زمره مخالفان رسول اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در آمد.  
-در سال دوم هجرت، کاروان تجاری قریش به ریاست ابوسفیان، تحت تعقیب سپاه اسلام قرار گرفت و ابوسفیان از خطر گریخت ولی بعد از آن ((جنگ بدر|نبرد بدر)) در گرفت: در این جنگ قریشیان شکست خوردند و حنظله پسر ابوسفیان نیز کشته شد و پسر دیگرش عمرو، اسیر شد.
در سال وم هجری، ابوسفیان در رأس سپاهی بزرگ، به قصد انتقام از مسلمانان ((جنگ حد)) را به راه انداخت. او پس از آن با یار یهودیان مدینه، پیکار ((جنگ خندق|خندق ))را بر ضد اسلام صلی الله علیه و آله وسلم ترتیب داد؛ امّا با تدبیر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سپاه ابوسفیان و متحدان او، ناکام ماندند.

او پس از ((صل حدیبیه|صلح حدیبیه))، منافقانه در تکاپوی آشتی با پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم بر آمد و رهسپار مدینه شد، ولی با بی اعتنایی رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم مواجه گشت. او سرانجام به هنگام ((فتح مکه|فتح مکه )) با وساطت ((عباس بن عبدالمطلب))، نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمد و اسلام آورد! و حضرت خانه او را در مکه پناهگاه اعلام فرمود.

در همان س
ال او در ((غزوه حنین|جنگ حنین ))شرکت کرد که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز غنایمی به او بخشید. پس از رحلت پیامبر (ص )، وی نخست سعی کرد که خود را به حضرت علی علیه السلام نزدیک کند و برای رسیدن به خلافت، به حضرت پیشنهاد کمک و یاری داد و احتمالاً در اندیشه فتنه انگیزی بود؛ ولی حضرت پیشنهاد او را به شدت رد کرده و او را طرد کرد.

می گویند
او در ((جنگ یرموک|نبرد یرموک ))شرکت داشت و از ناحیه چشم نیز آسیب دید. پس از رسیدن ((عثمان بن عفان|عثمان)) به خلفت، ابوسفیان نزد وی و در جمع امویان گفت: اکنون خلافت به دست شما افتاده، آن را میان خود بگردانید و نگذارید از دستتان بیرون افتد.

از آن پس ابوسفیان خود را به خاندان امیه و عثمان نزدیک کرد تا اینکه سرانجام در سال 30 یا 33 قمری درگذشت.

منابع:
الطبقات الکبری، الاستیعاب، اسد الغابه،
دایرةالمعارف بزرگ اسلامی
+منابع:
الدیر، ج 10، صص 207و 208.
البقات الکبری
الاستیعاب
اسد الابه
دایرةالمعارف بزرگ اسلامی

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 14 مرداد 1385 [10:28 ]   11   محمد ورهرام      جاری 
 شنبه 14 مرداد 1385 [10:24 ]   10   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 شنبه 14 مرداد 1385 [10:22 ]   9   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 یکشنبه 05 تیر 1384 [12:11 ]   8   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 اسفند 1383 [11:09 ]   7   ندا سعادتی      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 اسفند 1383 [11:05 ]   6   ندا سعادتی      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 اسفند 1383 [10:50 ]   5   ندا سعادتی      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 اسفند 1383 [10:15 ]   4   ندا سعادتی      v  c  d  s 
 شنبه 22 اسفند 1383 [07:07 ]   3   ندا سعادتی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 دی 1383 [12:11 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 آبان 1383 [06:01 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..