منو
 کاربر Online
496 کاربر online
تاریخچه ی: ابوسفیان

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-16Lines: 1-29
-ابوسفیان، صخر بن حرب بن امیّه، از رؤسای ((قریش)) در دوران جاهلیت و پدر ((معاویه|معاویه)) بنیانگذار خلافت اموی بود، او پیش از اسلام یشیه ازرگانی داته است و پس از ظهر اسا در مره مالفان رس اام ل اله یه و ه سلم در مد. +ابوسفیان صخر بن حرب بن امیّه از رؤسای ((قریش)) در دوران جاهلیت و پدر ((معاویه|معاویه)) بنیانگذار خلافت اموی بود.(1)
===
او پیش از اسلام بازرگای می‌کرد پس از ظهور سلام در زمره مخالفان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در آمد.===
در س
ال وم هجرت، کاروان تجاری قریش به ریاست ابوسفیان، تحت تعقیب سپاه اسلام قرار گرفت. ابوسفیان از خطر گریخت ولی بعد از آن ((جنگ بدر|نبرد بدر)) در گرفت.
''===در این جنگ قریشیان شکست خوردند، حن
ظله، سر ابوسیا، کشته شد و پسر یگرش، عمرو، نیز اسیر سپاه ملمین شد. ===''
در س
ال سوم هجری، ابوسفیان در رأس سای بزرگ، به قصد انام ز مسلمانان ((جنگ احد)) را ب راه داخت. او پس از آن با یاری یهودیان میه، ((جگ خندق )) را بر ضد پیامبر اسلام ترتیب داد؛ امّا با تدبیر پیمبر سپاه ابوسفیان و متحدان او ناکام ماندند.
-ر سال د ه، کاران ای ریش ه یس وسیان، عیب ساه اسام را رفت ابوسفیان از ر گریخت ولی د از ن ((گ در|نر ر)) در گ: در ین جنگ ریشیان شکست خورد له سر بوسیا نیز که شد و پس دیگر مرو سیر د. />ر ل سم ری، ابیان در ای بر، د اا ا لماا ((جنگ د)) ر را ن. و پس از ن با ای یودیان ینه، پیکا (( خد|ند ))ا ب د اسلا لی ا یه و وس رتی داد اا با در یامبر ی اله ی و آه و لم پاه ابیان متدان او، نکا مادند. +و پس از ((صلح حدیبیح ییه))، مناقانه تکاپوی شتی با یامبر صلی لله لیه و له وسلم ر م و رهسار مدینه شد ول ی عتایی رسل خدا مواجه گشت. او سراجام ب هنگام ((فح مه|فتح که )) با وساطت ((عباس بن عبدالمطلب))، نزد پیمر رفت و اسلام ود. پیامبر نیز انه ا در مکه پنهاه لام فرمود.
در هم ال در ((زوه حنین|جنگ حین)) شرکت کرد پیمبر صی له لیه له و س نیز نیمی به او بخشید. />پس ز رلت پیمبر، و نست سعی کرد که ود را ه حضرت لی لیه السام دیک کند و برای سدن به خلافت، ب ام پیشنهاد کمک داد ولی چون در نیه فه اگیزی بود، ام ینهاد ا ا رد کرد ا را رد مد.
ا در ((جنگ یموک|نرد یرموک )) شرک اشت در ای ن چم سیب دید. پس از سیدن ((عثمان بن عفان|عثمان)) به خلافت اوسفیان نزد وی رت و در جمع امویان گ:
ا
ینک که پس ا ((ببر)) و ((عمر))، خافت به دست ش افتاده است، مانند تپ ا آن بزی کنی و نگذارید از دستتا یرون اتد. سگند رد بهشت و زخی جود ندارد.
::__اب
وسیا ر روزگار خلافت عثمان، چنین عا می‌کرد:__::__::^خدایا دوان جایت را باگردن حکومت را حکمتی غاصبانه ساز و ارکان زمین را برای ی ایه قار د!^::__او در آخری روزهای عمرش کنار آراگاه حضرت ((مزه)) تافت، پا بر قبر حمزه کوفت و گفت:
===بر
ای چیزی با جگیدی که سرانجام ب دست ما افتد.سرانجام ابوفان ر سا 30 یا 33 مری دذشت. ===
-و پ ز ((ل دییه دیبیه))، منفقاه در کپوی شتی با پیا ص اله له و آله سلم ب آ و رهسپار مینه د، وی با بی اعتنایی رسل خدا صی الله علیه و آله ولم مواجه گشت. ا سرانام به هنام (( مکه|ف که )) با وسات ((عبا ن عبدالملب))، نزد پیمر ی اله علیه و له و لم آمد و اسلا آورد! و ضرت خانه ر که پنگا اعلام فمود. +وی (1): وود ینکه ((ویه)) ا در وفیان دااد، ولی سبسان موی ماند اصعی و کلی گفتاند میه باید یکی ا این چهر ن باند: />((مر لی)) ((مسار ن رو)) یا و عبا.
-ر هما سل ا ((ه حنین|گ ین ))کت کر ک پیامبر لی الله ی و نی امی ه او بشید. پس از ر یاب ( وی نخست سعی ک که را ب ضرت عی یه السا نیک کند و برای رسید به اف، ه ضر ینهد کمک یاری دا و مااً ر یه فنه انگیی و؛ وی رت پیها او ا به شدت ر کده و و ا طرد . +__((ضرت اما حسن متبی علیه الم|م حسن )) نی ب مایه فرمود:__
م
ن ن تو ر شناسم. و به طور لویحی اشاره فد ابویا در مای نیت. />((ار)) مافر و عبس از یار زم ابسفیا بون و ((هند دختر عه هر ابی|هند)) در مجالس آا کت می کرد. بیشتر مرد مکه «ساف» ا پر ماویه انتند. زمانی که ند باردا مسار از رس سیی ه ((یره)) گی و نگامی که ر زدا ابوفیان و هند ر نید ر ت.
-می گویند او در ((جنگ یرموک|نبرد یرموک ))شرکت داشت و از ناحیه چشم نیز آسیب دید. پس از رسیدن ((عثمان بن عفان|عثمان)) به خلافت، ابوسفیان نزد وی و در جمع امویان گفت: اکنون خلافت به دست شما افتاده، آن را میان خود بگردانید و نگذارید از دستتان بیرون افتد.  
-از آ پس ابوسفیان خود را به اندان ایه و ثمان نزدیک کر تا انکه سرانجام ر ل 30 یا 33 مری درگذشت.

منابع:

الطبقات الکبری، الاستیعاب، اسد الغابه، دایرةالمعارف بزرگ اسلامی
+ناب: />ادیر، ج 10 207 208.
الطبقات الکبری />الاستیعاب
اسد الغابه
دایرةالمعارف بزرگ اسلامی

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 14 مرداد 1385 [10:28 ]   11   محمد ورهرام      جاری 
 شنبه 14 مرداد 1385 [10:24 ]   10   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 شنبه 14 مرداد 1385 [10:22 ]   9   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 یکشنبه 05 تیر 1384 [12:11 ]   8   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 اسفند 1383 [11:09 ]   7   ندا سعادتی      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 اسفند 1383 [11:05 ]   6   ندا سعادتی      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 اسفند 1383 [10:50 ]   5   ندا سعادتی      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 اسفند 1383 [10:15 ]   4   ندا سعادتی      v  c  d  s 
 شنبه 22 اسفند 1383 [07:07 ]   3   ندا سعادتی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 دی 1383 [12:11 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 آبان 1383 [06:01 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..