منو
 صفحه های تصادفی
ژئو شیمی
محبت پیامبر به حسنین علیهماالسلام
شتاب دهنده خطی
قطب الدین محمد بن تکش خوارزمشاهی
قارچ خوراکی
شعرای متقدم
فریت
کروماتوگرافی تبادل یونی
دی‌اکسید کربن
واحدهای اندازه گیری تشعشع
 کاربر Online
533 کاربر online
تاریخچه ی: ابوسفیان

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-16Lines: 1-29
-ابو سفیان، صخر بن حرب بن امیّه، از رؤسای ((قریش)) در دوران جاهلیت و پدر ((معاویه|معاویه)) بنیانگذار خلافت اموی بود، او پیش از اسلام یشیه ازرگانی داته است و پس از ظهر اسا در مره مالفان رس اام ل اله یه و ه سلم در مد. +ابوسفیان صخر بن حرب بن امیّه از رؤسای ((قریش)) در دوران جاهلیت و پدر ((معاویه|معاویه)) بنیانگذار خلافت اموی بود.(1)
===
او پیش از اسلام بازرگای می‌کرد پس از ظهور سلام در زمره مخالفان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در آمد.===
در س
ال وم هجرت، کاروان تجاری قریش به ریاست ابوسفیان، تحت تعقیب سپاه اسلام قرار گرفت. ابوسفیان از خطر گریخت ولی بعد از آن ((جنگ بدر|نبرد بدر)) در گرفت.
''===در این جنگ قریشیان شکست خوردند، حن
ظله، سر ابوسیا، کشته شد و پسر یگرش، عمرو، نیز اسیر سپاه ملمین شد. ===''
در س
ال سوم هجری، ابوسفیان در رأس سای بزرگ، به قصد انام ز مسلمانان ((جنگ احد)) را ب راه داخت. او پس از آن با یاری یهودیان میه، ((جگ خندق )) را بر ضد پیامبر اسلام ترتیب داد؛ امّا با تدبیر پیمبر سپاه ابوسفیان و متحدان او ناکام ماندند.
-ر سال د ه، کاران ای ریش ه یس وسیان، عیب ساه اسام را رفت ابوسفیان از ر گریخت ولی د از ن ((گ در|نر ر )) در گ: در ین جنگ ریشیان شکست خورد له سر بو سیا نیز که شد و پسر یگر مرو سیر د. />
ر ل سم ری، اب یان در ای بر، د اا ا لماا ((جنگ د)) ر را ن. و پس از ن با ای یودیان ینه، پیکا (( خد|ند ))ا ب د اسلا لی ا یه و وس رتی داد اا با در یامبر ی اله ی و آه و لم پاه اب یان متدان او، نکا مادند.
+و پس از ((صلح حدیبیح ییه))، مناقانه تکاپوی شتی با یامبر صلی لله لیه و له وسلم ر م و رهسار مدینه شد ول ی عتایی رسل خدا مواجه گشت. او سراجام ب هنگام ((فح مه|فتح که )) با وساطت ((عباس بن عبدالمطلب))، نزد پیمر رفت و اسلام ود. پیامبر نیز انه ا در مکه پنهاه لام فرمود. />در هم ال در ((زوه حنین|جنگ حین)) شرکت کرد پیمبر صی له لیه له و س نیز نیمی به او بخشید. />پس ز رلت پیمبر، و نست سعی کرد که ود را ه حضرت لی لیه السام دیک کند و برای سدن به خلافت، ب ام پیشنهاد کمک داد ولی چون در نیه فه اگیزی بود، ام ینهاد ا ا رد کرد ا را رد مد.
ا در ((جنگ یموک|نرد یرموک )) شرک اشت در ای ن چم سیب دید. پس از سیدن ((عثمان بن عفان|عثمان)) به خلافت اوسفیان نزد وی رت و در جمع امویان گ:
ا
ینک که پس ا ((ببر)) و ((عمر))، خافت به دست ش افتاده است، مانند تپ ا آن بزی کنی و نگذارید از دستتا یرون اتد. سگند رد بهشت و زخی جود ندارد.
::__اب
وسیا ر روزگار خلافت عثمان، چنین عا می‌کرد:__::__::^خدایا دوان جایت را باگردن حکومت را حکمتی غاصبانه ساز و ارکان زمین را برای ی ایه قار د!^::__او در آخری روزهای عمرش کنار آراگاه حضرت ((مزه)) تافت، پا بر قبر حمزه کوفت و گفت:
===بر
ای چیزی با ا گیدی که سرانجام ب دست ما افتد.سرانجام ابوفان ر سا 30 یا 33 مری دذشت. ===
-و پ ز ((ل دییه دیبیه ))، منفقاه در کپوی شتی با پیا ص اله له و آله سلم ب آ و رهسپار مینه د، وی با بی اعتنایی رسل خدا صی الله علیه و آله ولم مواجه گشت. ا سرانام به هنام (( مکه|ف که )) با وسات ((عبا ن عبدالملب))، نزد پیمر ی اله علیه و له ولم آمد و اسلا آورد! و ضرت خانه ر که پنگا اعلام فمود. +وی (1): وود ینکه ((ویه)) ا در وفیان دااد، ولی سبسان موی ماند اصعی و کلی گفتاند میه باید یکی ا این چهر ن باند: />((مر لی)) ((مسار ن رو)) یا و عبا.
-ر هما سل ا ((ه حنین|گ ین ))کت کر ک پیامبر لی الله ی و لم نی امی ه او بشید. پس از ر یاب ( وی نخست سعی ک که را ب ضرت عی یه السام نیک کند و برای رید به اف ه ضر ینهد کمک یاری دا و مااً ر یه فنه انگیی و؛ وی رت پیها او ا به شدت ر کده و و ا طرد . +__((ضرت اما حسن متبی علیه الم|م حسن )) نی ب مایه فرمود:__
م
ن ن تو ر شناسم. و به طور لویحی اشاره فد ابویا ر معاویه نیت. />((ار)) مافر و عبس از یار زم ابسفیا بون و ((هند دختر عه هر ابی|هند)) در مجالس آان کت می کرد. بیشتر مد مکه «ساف» پر ماویه انتند. زمانی که ند باردا مسار از رس سیی ه ((یره)) گی و نگامی که ر زدا ابوفیان و هند ر نید ر ت.
-می گویند او در ((جنگ یرموک|نبرد یرموک ))شرکت داشت و از ناحیه چشم نیز آسیب دید. پس از رسیدن ((عثمان بن عفان|عثمان)) به خلافت، ابوسفیان نزد وی و در جمع امویان گفت: اکنون خلافت به دست شما افتاده، آن را میان خود بگردانید و نگذارید از دستتان بیرون افتد.  
-از آ پس ابو سفیان خود را به اندان ایه و ثمان نزدیک کر تا انکه سرانجام ر ل 30 یا 33 مری در گذشت.
>
منابع:
>الطبقات الکبری، الاستیعاب، اسد الغابه، دایره المعارف بزرگ اسلامی
+ناب: />ادیر، ج 10 207 208.
الطبقات الکبری />الاستیعاب
اسد الغابه
دایرةالمعارف بزرگ اسلامی

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 14 مرداد 1385 [10:28 ]   11   محمد ورهرام      جاری 
 شنبه 14 مرداد 1385 [10:24 ]   10   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 شنبه 14 مرداد 1385 [10:22 ]   9   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 یکشنبه 05 تیر 1384 [12:11 ]   8   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 اسفند 1383 [11:09 ]   7   ندا سعادتی      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 اسفند 1383 [11:05 ]   6   ندا سعادتی      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 اسفند 1383 [10:50 ]   5   ندا سعادتی      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 اسفند 1383 [10:15 ]   4   ندا سعادتی      v  c  d  s 
 شنبه 22 اسفند 1383 [07:07 ]   3   ندا سعادتی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 دی 1383 [12:11 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 آبان 1383 [06:01 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..