منو
 صفحه های تصادفی
حوادث طبیعی در هنگام ظهور
رشته مهندسی دریا
مدت حکومت امام مهدی علیه السلام در بیان معصومین علیهم السلام
حمایت امام حسن علیه السلام از پناهندگان سیاسی
ویروس حشرات
دانشکده‌ اقتصاد دانشگاه تهران
شرکت آی بی ام
ارهاش
باتری خورشیدی
رسوبگذاری در محیط بادی
 کاربر Online
593 کاربر online
تاریخچه ی: ابوالقاسم نوح بن منصور

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-15Lines: 1-45
 V{maketoc} V{maketoc}
 !ابوالقاسم نوح بن منصور !ابوالقاسم نوح بن منصور
  « 387- 365 ق / 997 -975 م»   « 387- 365 ق / 997 -975 م»
-پس از وفات ابو صالح منصور، فرزند خردسالش ((ابوالقاسم نوح بن منصور)) به امارت نشست. این امیر نابالغ که به هنگام جلوس تنها سیزده سال سن داشت، بازیچه کشمکشهای عناصر مختلف دربار بود. حکومت وی نیز همچون پدرش به سر نیزه نفوذ ترکان دربار متکی بود و از حکومت جز نامی ظاهری نداشت. ازدیاد نفوذ غلامان ترک که امراء دربار ((بخارا)) نیز از آن میان بر می‏خاستند موجب تهدید مستمر دبیران و وزیران بود که طبقه ممتاز دهقانان ایرانی را تدریجاً از دستگاه امیر بخارا دور می‏کرد. انحطاط طبقه ممتاز دهقان، سلسله ((سامانیان)) را از حمایت این اشراف متوسط محروم کرده و آنها را ملعبه اغراض امیران ترک ساخت. از طرفی نگهداری لشکر نیز بدون آن که غنایم و عوایدی از جنگها از آن حاصل شود تنها با تحمیل مالیاتهای سنگین ممکن بود. +!امیر نابالغ سامانی
__~~green:
پس از وفات ابو صالح منصور، فرزند خردسالش ابوالقاسم نوح بن منصور به امارت نشست.~~__
این امیر نابالغ که به هنگام جلوس تنها سیزده سال سن داشت، بازیچه کشمکشهای عناصر مختلف دربار بود:
-! وزارت عتبی همراه با درایت و تدبیر
نو بعدها چون دور سررستی ر را شت ر گاشت، برای تحکی مو و قابل مدعیان اانی ا اولن سیجو اکم راان و با ((ابولحار فریغونی ))اکم ولای زجاان رح خیاوندی ببی یت لحسن تبی را م ب وزار برگزید - هر چ ((ااسن یمجور ))وای خراا که د ای ایم ((ناصرالدوله ))وانده می‏د با اتش م بد. ات ا د انیاش ا درای و دبیر همراه ود. ا در دربا بخارا از توسه فو سرا په گیی کر چن به ((حا اواباس تش ))که مود اتماش د ا دی ری والحسن یجور به ساب می‏آمد، تو یتری نشان داد، م و نخرسندی ناصرالوه را ب رانگی.
+**__~~blue:حکومت وی نی همچون پدر ب سر یزه فو رکا رار متکی بد و کوم امی ای ناشت~~.__ />**__~~green:ای نو لامان رک که اماء دربار ((بار)) نی ا یان ر یاستند موب هدی بیرا وزیرن بود و طبقه ما دقان یرای را دریجا از دتگا امی بخارا دو می‏کد~~.__
**__~~blue:
اطا ا هقن، ه ((سانیان)) ا ا مای ای اراف متوس رم که و ر عبه اا ایان تک ات~~.__
**__~~green:
ا ری گهای لشکر ی ون که نایم و یی از نها ن حاصل ود تها ب میل میهای سنگین ممکن و~~.__
-! حکومت خراسا در دست ابوالعباس تاش
ابوالحسن عتبی ((ناصرالدوله سیمجوری ))را با وجود خویشاوندی ه با امیر وح داشت از امارت خراسان معزول کرد و حکومت خراسان را به ابوالعباس تاش که از پرورش یافتگان خاندان خویش بود، سپرد و بعد از آن او را حسم الدوله خواند. فایق خاصه را به جنگ با ((آل بویه)) که ناصرالدوله بین آنها با ((آل سامان)) پیمان عدم تعارض بسته بود، مشغول داشت. با آن که فایق و ناصرالدوله، پنهانی بر ضد او متحد شدند، عتبی ا اعتماد بر حسام الوله اش، در دربار قدرت معارض یافت و با کفایت و با درایت کم نظیری که داشت تفوق دیوان را بر درگاه که جناح سپاهیان از آنجا تقویت می‏شد، تحقق داد. اما خو او مدتی بعد ه دست «غلامان ملکی» که مزدور فایق و ناصرالدوله بودند به قتل رسید «372 ق / 982 م» با مرگ او ابوالقاسم نوح امیر بخارا از وجود وزیر با کفایتی که ممکن بود او را از نفوذ فاجعه آمیز سرکردگان پاه نجات دهد، محرم شد. وزارت به عبدالله بن محمد بن عُزَیر که با حسام الدوله تاش و ابوالحسن عتبی دشمنی دیرین داشت رسید و چون می‏انست تاش، او و محرکان قتل عتبی را تحت تعقیب قرار خواهد داد، تاش را از حکومت خراسان معزول کرد و خراسان را بار دیگر به ناصرالدوله سیمجور سپرد. بدین گونه دربار بخارا، با وزارت عبدالله بن محمد بن عُزیر، دستخوش مداخله دایم ناصرلدوله و فیق د. چون تاش نتوانست یا نواست با وضع جدید دربار کنار بیاید، خراسان را ترک گفت و به آل بویه پیوست. فایق نیز که در این ایام والی بلخ و نامزد حکومت خراسان بود، از عهده همکاری با ابو علی سیمجور که بعد از مرگ پر «377 ق / 987 م» در خراسان صاحب قدرت بود بر نیامد و چون از سپاه سیمجور شکست خورد، به بخارا عزیمت کرد. اما از عهده مدافعان آنجا هم بر نیامد، به همین لیل بغر خان ترک، سرکرده(( خاندان ایلک ))خانیان پیوست و او را به تسخیر ب((خارا)) تشویق نمود. با این حال چون ابو علی سیمجوری هم، که بر نوح شوریده بود، از ارسال خراج خراسان به بخارا خودداری کرده بود، برای براندازی نوح با بغرا خان از درِ سازش درآمد. فایق که به نوح وفادار مانده و از جانب او مأمور دفاع از بخارا در برابر سپاه بغرا خان شده بود، در جنگ شکست خورد و به این ترتیب بخارا به دست بغرا خان افتاد «ربیع الاول 382 ق / مه 992 م».
+!تحکیم درت
نوح بدها چون دوران سرپرسی مادر را پشت ر اشت، برای تکیم موع ود در مابل مدعیان اندانی
*
با ابوالحسن سیمور حاکم خراسان و با ((ابوالحار فیونی ))اکم ولایت جوزجانان ر خویشاوندی سببی ریخت و
-! ول ((بکتکن)) امیر زنه />ب د ای ل راخان ر ارا ول نکشید ت بار چنی د ر ن بیم و ا بازگت ا درگشت «382 / 992 م». نوح ار یر به بخارا بازگشت اا ین ب جه مقابله ااد بی ایق و سیمجور که همچنان مای تهی اا ودن ه سکتکین امیر - که امد بین لامان س ا ((سانیا)) بو - مول . ین ایا سکتکین رماوی ود که ر نواحی شقی نا نیز وحات رانی اا اه و. وی ا ی یمجو ر - ک بعد از بر اسا خود را اد الوه الید ن الماء ی‏خاند - هچنن مدانش ا که ب هدید نوح رخاست ود به کک پر ود محمود یی ((االبس مو))، فرمانری خار و ((هرات)) شکست تی دا «((ان ))384 ق / اکتبر 994 » نها ا منه ک. نوح د ا ای ح، بکتکی را ناصرالدوله و ش ود را سیف الده خواد و به ابوالعباس خوارماه ار کر سپا م قی از صرفا یرین را ا گذاشت، ری یگ حکوم را ا م ب ((یف ادله محمود ))اد. ان رکستا، ایلک ا که از بغرا ن، رکردگی ترک سمان نوی شق ماوراءالن یه و با ه دو و تیک فایق عازم فتح لمو امانی د. نوح رای ف ا بار دیگر ا ککی و پسر مود اما لبید، ما کار به لح نامید وحی حون امانیان ه ایک خان واگار د. ای هم مورد عفو واقع شد و به حکوم ((مرقند)) ری. ی و یب او او ی سیو ا را ن سبککین فرستاد که آ در ان زنه رت «386 / 996 ». دربار ((ساسانیان)) که منازعات دایم بین امراء سپاه، آن را به شدت متزلزل کرده بود، تحت نفوذ سبکتکین و پسرش محمود واقع شد. بعد از آن جریانات، نوح خود را در اکثر امور حتی در انتخاب وزیران خویش به مشورت با غزنه ناچار می‏دید چندی بعد، نوح بن منصور در رجب 387 ق / جولای 997 م، درگذشت و پس از مرگ ((امیر رضی)) خوانده شد. +*بولس تبی را هم ه وزارت بگزید . چد ((ابلس یمور ))والی خراسان که ر ین یام ((ناصرالوله ))خواند ی‏ ب وزار تبی ملف بود. />
ار بی وو وای‏ او با وزرتی و هما ا دریت تدبیر. او ر دربار بخارا از توعه نفوذ سرا سپاه لوگیری کرد و چون به ((ج ابوالعباس تاش ))که مو امادش بد تا حدی رقیب ابوالحسن سیمجور به حساب می‏آد، توجه یی نشان اد، شم و نرسنی ناصرله ا ر ضد د بانی.

!
امانیان دسش منا یانی و سپای />!!وارت بولن ی />*ابواحسن تبی، ((اصراوله یمجوری )) با جد ویشاوندی که ا امیر نوح داش امارت خراسان معزل کد و حکومت ران را ب بواعباس ا که پرورش یافتگان خانا یش و، سپر بعد از را ام ادوله خواند.

ایق اص را ه جن با ((آل وی)) که ناصرالدله ی آنها با ((آل سامان)) یان عدم تعارض بسته بد مول داشت. ا آن که یق و نصراوه پنهای ر د او متحد شد بی با عتا ب حسام دوه تاش، در دربار رت بی عار یات و کفی و ا درایت کم نیی که دات، وق یوان را بر درگا ک ناح پاهی آنجا تقویت می‏شد، تحقق د.

*
ام خود ا عد به دست «غلامان ملکی» ک مزدور فایق و ناصرالدوله بود ه رسید «372 / 982 » و با او ابوالقاسم نوح امیر ارا ا ود وزیر کایی ک مکن ا از فو فا ی سرکردگان ا ات ه، مر .

!!
ور بداله ن حمد ب زیر />*وزارت ب عبداله بن محمد ن َیر که ا سا الله و ابوالن تب شنی یرین داشت رید چ می‏دان تاش، او و محرکان ل بی ا تعقیب قرا واهد د، ت را از حکم راسان مزو کد و راا را بار دیگر به نالوله سیجور سپر. />
*
دی گونه دربا ا، ا وزارت عبالله ن ممد ب عی ماخله و مناعه دای نارلده و فایق شد; و
__((آغازی
برای حضو مرای غزنه در درر ی))__ />
__~~green:چ
ون تا نتوست یا وست با وع ی دربار کن بیید، خراسا ترک گفت و به آ ویه پیوت. ~~__

!
دربار بلقاسم نوح ن منور بع منازعات دیوانی ساهی />دربار ((سامانیان)) که منازعات دایم بین امراء سپاه، آن را به شدت متزلزل کرده بود، تحت نفوذ سبکتکین و پسرش محمود واقع شد. />بعد از آن جریانات، نوح خود را در اکثر امور حتی در انتخاب وزیران خویش به مشورت با غزنه ناچار می‏دید. />
چندی بعد، نوح بن منصور در رجب 387 ق / جولای 997 م، درگذشت و

__~~blue:
پس از مرگ امیر رضی خوانده شد.~~__

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 19 مهر 1385 [09:45 ]   7   آآوا رسا      جاری 
 چهارشنبه 19 مهر 1385 [09:44 ]   6   آآوا رسا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 مهر 1385 [09:43 ]   5   آآوا رسا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 مهر 1385 [09:41 ]   4   آآوا رسا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 مهر 1385 [09:35 ]   3   آآوا رسا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 مهر 1385 [09:32 ]   2   آآوا رسا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 17 فروردین 1384 [09:08 ]   1   نغمه آذربویه      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..