منو
 کاربر Online
800 کاربر online
Lines: 1-16Lines: 1-31
-!!باد
باد یک کمیت ((بردار|برداری)) است که دارای دو مشخصه می باشد یکی سمت و دیگری سرعت. سمت و سرعت یا از طریق مشاهده تخمین زده می شود و یا با استفاده از ابزارهای ویژه اندازه گیری می شود.
در هنگام نصب ادوات اندازه گیری باد، می بایست دقت شود تا این وسایل به دور از موانعی مانند ساختمان، دیوار و درخت باشد زیرا در غیر این صورت ممکن است داده های ثبت شده با واقعیت انطباق نداشته باشد.
+V{maketoc}
-!!دما
دما یکی از عناصر اساسی شناخت هوا می
باشد، با توجه به دریافت نامنظم ((انرژی خورشیدی)) توسط ((زمین))، دمای هوا در سطح زمین دارای تغییرات زیادی است که این تغییرات به نوبه خود سبب تغییرات دیگری در سایر عناصر هوا می گردد. دمای هوا را به وسیله ((دماسنج)) اندازه گیری می کنند.
+! باد
-!!رطوب
در صورتی ک ر هوا، بخار آب وجود داته باد به آن رطوبت (Humidity) فته می‌شود. رطوبت یکی از عناصر مهم هواشناسی است. مقدار رطوبت موو ر هوا با دما رابطه بسیا نزدیکی رد؛ در واقع مقدار روبتی که هو می‌تون تحمل نماید تابعی از ا می‌باشد. حداکثر رطتی که می‌تواند در ها وود داشت باشد ظرفیت هوا برای پذیرش بخا ب امیده می‌شود.
اند
ازه‌گیری طوب هوا را رطوبت سنجی یا هاگرومتری (Hygrometry) و ادواتی را ه به این منو ه ار می روند نم سنج یا ((طوبت سنج)) (Hygrometer) می‌گویند.
+__بد__ یک ((کی بردای)) ات ه دارای دو مه می باد یکی ((م)) و دیگری ''سرت''. مت و عت یا از ری ''مشاه'' تخمین زده ی ود یا با ااده از ''بارهای ویه'' انه یری می ود.
-!!فار
عولا برای تصیف فار از واحدهای طول استفاده می شود. دلیل این امر، سابقه دراز دت اندازه گیری فشار ((جو)) بوسیله فشانج های جیوه ا می باشد که در آنها فقط ارتفاع ستون جیوه بر حس واحد طول قرائت می شود. ما در هواشناسی به واحدهای دیگر فشار نیاز است. واحد رایج در هواشناسی- که در آن فشار هوا به جای طول ب حسب نیرو توصیف می شود- میلی بار است. فشاری از طر جو بر سطح یک سانتی مترمربع وارد می شود معاد یک بار می باشد. ون فشار جو در مقایسه این میار بسیار کوچک است در واشنس از واحد کوچکتری ب نام میلی بار ک یک هارم ر می باشد ستفاده می گردد تا ز به کار رفتن داد اعشاری اجتناب ود.
فشا
ر و از مکانی به مکان یگ و در یک محل ا زانی به زمان دیگر غییر می کند. برای تحلیل شایط جی، طلاع از فشار هوا غییرات ن روری است. برای دستیابی ب این هدف ا وسایل استادارد فارسنجی استفاده می شود.
+ر گا ص ادوات انداز گیری با، می بایس دقت شود ا این وسایل بور از وانعی مانند ساتان، دیار ر باشد یرا در ی این ور ممکن ت دا های بت ش ا وایت نبا ندات اشد.
 +! دما
 +__دما__یکی از عناصر اساسی شناخت هوا می باشد با توجه به دریافت نامنظمانرژی خورشیدی توسط زمین، دمای هوا در سطح زمین دارای تغییرات زیادی اس ،ت که این تغییرات به نوبه خود سبب تغییرات دیگری در سایر عناصر هوا می گردد. دمای هوا را به وسیله ''دماسنج'' اندازه گیری می کنند.
 +! رطوبت
 +در صورتی که در هوا، ((بخار آب)) وجود داشته باشد به آن ((رطوبت «Humidity))) گفته می‌شود. رطوبت یکی از عناصر مهم هواشناسی است. مقدار رطوبت موجود در هوا با دما رابطه بسیار نزدیکی دارد؛ در واقع مقدار رطوبتی که هوا می‌تواند تحمل نماید تابعی از ''دما'' می‌باشد. حداکثر رطوبتی که می‌تواند در هوا وجود داشته باشد ((ظرفیت هوا)) برای پذیرش بخار آب نامیده می‌شود.
 +اندازه‌گیری رطوبت هوا را ''رطوبت سنجی هایگرومتری (Hygrometry)__ ، و ادواتی را که به این منظور به کار می روند'' نم سنج یا رطوبت سنج (Hygrometer)'' می‌گویند.
 +! فشار
 +معمولاً برای توصیف ((فشار)) از ''واحدهای طول'' استفاده می شود. دلیل این امر، سابقه دراز مدت اندازه گیری ((فشار جو)) بوسیله(( فشارسنج های جیوه ای)) می باشد که در آنها فقط ارتفاع ستون جیوه بر حسب واحد طول قرائت می شود. اما در هواشناسی به واحدهای دیگر فشار نیاز است. واحد رایج در هواشناسی- که در آن فشار هوا به جای طول بر حسب ''نیرو'' توصیف می شود-'' میلی بار'' است. فشاری از طرف جو بر سطح یک سانتی مترمربع وارد می شود معادل ''یک بار'' می باشد. چون فشار جو در مقایسه این معیار بسیار کوچک است در هواشناسی از واحد کوچکتری به نام میلی بار که یک هزارم بار می باشد استفاده می گردد تا از به کار گرفتن اعداد اعشاری اجتناب شود.
 +فشار جو از مکانی به مکان دیگر و در یک محل از زمانی به زمان دیگر تغییر می کند. برای تحلیل شرایط جوی، اطلاع از فشار هوا و تغییرات آن ضروری است. برای دستیابی به این هدف از ''وسایل استاندارد فشارسنجی'' استفاده می شود.
 +! مطالب مرتبط
 +*((انواع رطوبت‌سنج‌))
 +*((انواع فشارسنج))
 +*((انواع دماسنج))
 +*((ابزارهای اندازه گیری سمت و سرعت باد))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 28 آذر 1383 [06:26 ]   3   نفیسه ناجی      جاری 
 یکشنبه 03 آبان 1383 [12:16 ]   2   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 02 آبان 1383 [09:11 ]   1   سید علی محسنی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..