منو
 صفحه های تصادفی
دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی شهید بهشتی
نانو بیوتکنولوژی
تشکر یزید از ابن زیاد برای قتل امام حسین علیه السلام
بیماری امام حسین در سفر مکه
انرژی جنبشی
ناحیه ایرانی تورانی
پله پتانسیل
تماس با مهدی رضی
اندیشه دفاعی امام خمینی
اعجاز امام باقر علیه السلام در پنهان شدن از نظرها
 کاربر Online
327 کاربر online
تاریخچه ی: ابر رایانه

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-133Lines: 1-180
 +||V{maketoc}||
 +^@#16:
 +!ابر رایانه
 __ابر رایانه__ وسیله ای برای تبدیل مسایل محاسبه ای به مسایل ورودی و خروجی است. __ابر رایانه__ وسیله ای برای تبدیل مسایل محاسبه ای به مسایل ورودی و خروجی است.
- ((کن باچر))(Ken Batcher) + ((کن باچر)) (Ken Batcher)
{picture=288px-Cray2.jpg}

{*__ابر رایانه__ (( رایانه|رایانه ای)) است که در زمان معرفی از نظر ظرفیت پردازش و به خصوص سرعت محاسبه ازدیگر ماشین ها قوی تر باشد. اولین ابر رایانه ها در دهه ی 1960به طور عمده در (( موسسه اطلاعات کنترل)) (CDC) توسط ((سیمور کری| سیمور کری«Seymour Cray» ))طراحی شد. کری تا دهه ی 1970 زمانی که برای تاسیس شرکت خود (( پژوهشکده کری)), از آن جدا شد آنرا هدایت می کرد. کری بعدها با طرح های جدید خود بازار ابر رایانه را در دست گرفت و تا 25 سال (1965 1990) بی رقیب ماند. در دهه ی 1980به موازات تولید یک دهه قبل تر (( کامپیوتر کوچک ها))شمار زیادی از رقیبان کوچکتر وارد بازار شدند اما بسیاری از آنها در" رکود بازار ابر رایانه ها" ی اواسط دهه ی 1990 ناپدید شدند. امروزه ابر رایانه ها طرح های یک بار تولید شونده هستند که توسط شرکت های "سنتی" مانند (( IBM )) و ((HP)) طراحی می شوند. این شرکت ها بسیاری از شرکت های دهه ی 1980 را برای استفاده از تجاربشان خریداری کردند، هر چند در طراحی ابر رایانه ها ((موسسه ی کری)) متخصص تر است .
 +معنای کلمه ی ابر رایانه تا حدی متغیر است , و ابر رایانه های امروزی فردا دیگر کاربردی نخواهند داشت، همانگونه که از ((کولاسوس)) (Colossus)،‌ (اولین رایانه ی الکترونیکی برنامه دار رقمی دنیا، که طی (( جنگ جهانی دوم)) رمز های آلمانی ها را می شکست) پیدا است. ماشین های اولیه ی سی دی سی (CDC) صرفاً پردازنده های منفرد پر سرعتی بودند که تا ده برابر سریع تر از سریع ترین ماشین هایی که توسط دیگر شرکت ها معرفی شده بودند کار می کردند. در دهه ی 1970 بیشتر ابر رایانه ها برای استفاده از ((پردازنده ی برداری)) طراحی می شدند و بسیاری از بازیگر های تازه کار برای ورود به بازار پردازنده هایی از این نوع را با قیمت ارزان تر عرضه می کردند. در دهه های 1980و 1990 پردازنده های برداری جای خود را به سیستم های (( پردازش موازی)) فشرده با هزاران سی پی یو (CPU) ساده ای داد که برخی از آنها واحد های غیر مرسوم و برخی طرح های متداول و سنتی بودند. امروزه طرح های موازی بر پایه ی ((ریز پردازنده |ریز پردازنده های)) (( RISC )) " غیر مرسوم" مانند ((PowerPC)) یا ((PA_RISC)) قرار دارند.*}
 +---
 +!ابزار های نرم افزاری
-{picture file=img/daneshnameh_up//288px-Cray2.jpg} +{*ابزار های نرم افزار ی پردازش توزیعی، ((API)) های استاندارد از جمله ((MPI)) و ((PVM ))و راه حل های نرم افزاری متکی بر (( منبع باز)) مانند ((Beowulf)) و ((openMosix))، که کار ساخت نوعی از " ابر رایانه های مجازی" با استفاده از مجموعه های ایستگاه کار ها و خدمتگذار های عادی را تسهیل بخشید، را شامل می شود. فن آوری هایی مانند ((Rendezvous)) راه تولید خوشه های رایانه های ویژه را هموار ساخت. یک نمونه، تابع تفسیر توزیعی در برنامه کاربردی ترکیبی((Apple's Shake ))ست. رایانه هایی که از نرم افزار Shake استفاده می کنند کافی است فقط در شبکه در مجاورت یک دیگر باشند تا به طور خود کار منابع همدیگر را پیدا و مورد استفاده قرار دهند. در حالی که هنوز هیچ کس خوشه رایانه ی ویژه ای ای بهتر از ابر رایانه های سال گذشته نساخته است فاصله ی بین رایانه های رومیزی، یا حتی لپ تاپ ها و ابر رایانه ها در حال ناپدید شدن است و این احتمال وجود دارد که این روند با افزایش پشتیبانی توکار برای همسانی(parallelism) و (( پردازش توزیعی)) در سیستم عامل های رایانه های رومیزی تداوم یابد. یک زبان برنامه نویسی آسان برای ابر رایانه ها مبحث تحقیقاتی باز و وسیعی را در ((علم رایانه)) به جا ی می گذارد .*}
---
!کاربرد ها
-ابر رایانه (( رایانه|رایانه ای)) است که ر زمان مرفی ا ظر ریت ردازش ه صوص سرعت محاسبه ازدیگر ماشین ه قوی ر باد. لین ابر رایانه ها در دهه ی 1960به طو عمده در (( موسه اعات کنل(CDC) )) توسط (( سیو کری| سیمور کری(Seymour Cray) ))راحی شد. ری ا ده ی 1970 انی ک برای تاسیس شرکت خود (( ژوهکه کری)) , ا دا انرا هدایت ی کی بعدها ا ر های دید خد بازار ابر راینه را در ست گرت و تا 25 سل (1965 1990) بی قب اند. در ده ی 1980ب موزا ولی یک دهه قل (( میی رایانه ا))شمار زیادی از ریبان ککتر وارد بازار شد اما بسیای از ا ا در" کود بار بر رایانه ها" ی ااط دهه ی 1990 نپدید شدن . اروزه ابر رایانه ه رح های یک ر تلی ونه تند که وط رکت های "نت" منن (( IBM )) و ((HP)) راحی می شوند .ین کت ها بسیاری از شرکت های ده ی 1980 ا برای استد از تجاربان خریری کردند, چن در طراحی ابر رایانه ها ((موسسه ی کی)) مص ر ات . +{*ابر رایانه ها برای کارهایی که ه محاسبات یا یق یازن ست به کار می و ا له: (( پیش بینی وع هو)) , یقات و ویی ( که امل (( رم د انی)) ی شود (( مونه زی مولکولی)) (محا ی اار ها ویا رکی های ییایی درت ولکول های زیسی، بسار ها, بو ها یه ی ای یزیکی ( انند شی سای هوا یا در ونل با بیه سازی افجا (( ن ازار های هه ای)) و یقت ود (( و هته ای)) )، رم ایی و مانند ن. موه های امی می از بررین ری ها می ن.*} />---
!
رای
-معنای کلمه ی ابررایانه تا دی یر , اب رایاه هی امروی ف دیگر کابری نخاهن داشت,همانگوه که ا (( کسوس( Colossus) , اولین رایانه ی اکرنیکی رنامه دار رقمی ) یر(( الت اد)) ) دنیا ه ی (( جنگ جهنی وم)) ر های (( مانی ها)) ا می کست یدا است .ماشین های ولیه ی ی ی ی(CDC) رفا دازه های منف پ ستی ودندک ده برابر ری تر از سری ترین ماین هایی که وط دیگر رک ه معرفی ه ودن کار می کردند . دهه ی 1970 یر ابر رایانه ها بی استفاده از (( پردازنده ی برداری)) رای ی شد و سیری ا بازیگر های ته ک رای و به ا پردازنده هایی ا این و را ب قیم اان ر ره می کدند .در دهه های 1980و1990 پدازه ی برداریجای را سیستم های (( پردازش موازی)) فد با هاران ی ی یو (CPU) ساده ای اد که بری ا وا هی ی مرم وبری هی متدال نی بند. امروزه های وای بر ایه ی (( ریز ردازه های)) (( RISC )) " یر مر" اند ((PowerPC)) ی ((PA_RISC)) رار دارند . +{*ابر رایانه ها ه دلیل ب ک گیری ای ابکاری دید با سرتی یر ا ریان هی متداو کا می ک. این طرح ها ان ها را در ی ازد بسیاری کرها ا ا جود نیاز به رسی فنی جییات غر به رت موازی انام ند.ان ها ی رای اا ونه های صی ز محاست خصص دارند برابر یتر کارهی محاباتی دی ملک ضعیفی ود نان می دهند. (( زمان دهی فه )) این رایانه ها به ق تنظیم شده است تا در تمام زمان ها پردازنده با ا و سور المل ها تیه و. ر و, بی تفاو پیاده سازی بین راینه های ک تر و اب راینه ها ه ار ر سازمن دهی اه رکیب بندی اجزا ست .
((
نون Amdahl )) برای ام سیستم های موازی د ات. ابر رایانه ه تاش زیادی ا بری ف توای م افی مال کر و بری داد ب نگن های (bottlenecks) بای منده از ازا بهره ی گیرد.*}
---
!!چ
ا های بر ریا ن ری ها
-ابزار های نر زاری />بزار ای ن فزار ی د توزیعی , ((API)) هی ستانارد ا جه ((MPI)) ((PVM ))و راه ل های ن افای متکی (( منبع ب)) مانن ((Beowulf)) و ((openMosix)) ,که کر اخت نوی ز " ابر رایانه های مجازی" با استفاده از مموه هی ایستگاه کار ها و خدمتگذار های عادی را تسیل بشید , را شامل می ود .فن اری هایی اند ((Rendezvous)) راه ولید و های رایانه ای ویژه ا هموار ساخت . یک من , ابع تسیر ویی در براه کارردی رکیی Apple's((Shake )) . رایانه هایی که ا نم اار Shake اتفا ی کن کای است فق در شکه ر مجاوت یک یگر اند تا به طر خود کار مابع همدیگر ا پیدا و مورد ستفاده قرار دهن . د ای که هنو هیچ ک وشه ایا ی ی ای ای بر از ابر رایانه های ال گته نست است اصله ی ی ایانه ای ویی , یا تی ا ها ابر رایانه ها در ا نادید ن ات و این احتمال وجود داد که ای روند با افزایش پیانی کار رای همسانی(parallelism) و (( پردزش توزیعی)) در سیت ا ای رای های ومیی تداو یابد . یک زبان برنام نیسی اسان بی ابر رایانه ها مث حقیقتی باز ویی را ر عم رایانه به جا ی ی گذارد .
ک
ارد
+{*یک ابر رایان لید گما ی کن اید خک ود. نک زی یتر ار رای ها یک شکل ((HVAC)) بزرگ ات .
ااا نمی وند با سرعتی بی ا (( رت نو)) بین و جز یک ابر رایانه جا به جا و. ه همین دیل، اب راین هایی ک ندین متر ول دد باید دارای زمان اسخگویی ست کم یک دم ان ایه د. ب ای خاطر ر ر ر رایانه ی کری سات یم کری ا کا ای کا ا ستفده شه و. />بر اینه ا مادیر یادی اده را د مد ما کواهی مف و ید ی ند. برای اطمین از این که الات به ست نتل و به درستی خیر و از یابی ی ود ب کاری یشتر نیاز ست .*}
#@
@#16:
ری هایی ک برای ابر رایانه ها کل رف اد اتند ا: />*((ردازش اری)) />*((ک ازی به کمک مایع)) />*((دترسی اظ ا یکنوات))(NUMA)
*((
ح های یری)) ( که اوین نمن ی ان ب ها ((RAID )) نام گف) />*((یتم فای موی)) />--- />!!کیک های ردا
-برایاه ها برای کارهایی که ب ماب زیا و دقیق نیاز ات به کار می رو از جله: (( ی ینی وع هوا)) , تحقیقات اب و هایی( شال (( رم ن جهانی)) می شد), (( نمونه سازی مولکولی)) (محابه ی اختار ها و خصوصیات ترکیب ای شیمییی , ت مولکول های زیستی, بسا ها, بلور ها( , بیه سازی ای فییکی ( منند شبیه سازی هوا پیم د ونل بد , یه ازی افجر (( جگ زار های سته ای)) قیقا ر مورد (( و هسته ای)) ), رمز گشایی و ماند ان .موسسه ای نظامی و لی ا رگتین مشتری ها می اشد. +{* کیک های (( داش بای)) ا ا برای ابر ریاه وعه یافت و ها ر نام های کابردی ا کارایی باام مورد استاه را ی گید . کنیک های پدش بدی به ازار جمع در اریDSP دستورهای ا ((SIMD)) ای رایان های همه نظور حلی یافه ت .*}
---
!!
یتم ال
-طرح /> اینه ها به لیل به کار گیری ح ای اتکر و ی ا رعتی یشتر ا رایانه های تاول کر می کنند.این طرح ه ا ادر می سازد یاری کارها ا با وو یاز ه سی فنی زییت بغرج به صورت موازی نجام دند.ان ها بیتر برای انجام گون های اصی از محبات صص دارند و در بابر بیشتر کارهای ماسای عادی لکرد ضعیفی ز خد نن می ند . (( سازا هی حافظه )) این رایانه ها به تظیم ه ا ا در تا زمان ا پردانده با اه ها دستور ال ه تغذیه شود. ر وع, بیر و یده زی بین رایانه ی کد ر ر رایانه ها به خا رح سازمان دهی حاظه و ترکی بندی اجزا است . +{*(( یم امل )) نها، که غلب نسخه ای ینوکس ات، سیتم امل هی یگر ماین های کچکت تفاوی ندار. ه ا از نا که و هنگن یت های امل ناب برنامه نیی را محو که اند راب کاربری ان ها ضعیف ر اس. و ا این وعی ن می د که ی این رایانه ها که غ یمتی ا ا صد ا زار دار داند به باا های خیی کوچک ته می شوند وج ی R&D نه غ محدو ی ود. به ز جذابی این رنی داوم ر ص رایانه بوده ا.*}
--- />!!رنامه ویی
 +{*معماری موازی ابر رایانه ها اغلب استفاده از تکنیک های برنامه نویسی خاصی را برای به کار گیری سرعت شان تحمیل می کند .کمپایلر های (( فرترن)) تک منظوره سریعتر از کمپایلر های ((زبان برنامه نویسی C)) و ((زبان برنامه نویسی++C)) کد تولید می کنند بنا بر این فرترن زبان انتخابی برنامه نویسی علمی و بنابر این زبان بیشتر برنامه هایی که در ابر رایانه ها پیاده می شود است. برای بهره گیری از موازی بودن ابر رایانه ها، در خوشه های با اتصال شل از ((PVM)) و ((MPI)) ودر ماشین های با حافظه مشترک و هماهنگ از ((OpenMP)) استفاده می شود .*}
 +---
 +!انواع ابر رایانه های همه کاره
-(( ان Amdahl )) رای مام یتم های موازی اد ا .ر رایانه ها لاش زیادی را برای حف توالی نم افاری اا کرده و رای شتاب ادن به گنا ای(bottlenecks) بای مه از ست فا بهره می یرند . +{*سه دسته ی اصی از ابر رایان ای همه کاره وود دارد:
م
اشین هی مبتنی بر (( پردازش موازی)) ملیت های محاسباتی مشترک را در آن واحد بر حجم زیادی ز داد انم و. />((رایانه های وشه ای)) با کابل کشی کوتاه برای پشتیبانی از تعداد زیادی پردازنده و برای این که حفظه ی آنها بتوان با هم در اتباط باشد از رابط های مخصوص اتاد می کنند . پردازنده ها و وایل کابل کشی از ابتدا برای بر رایانه ها طراحی می شوند.سریعترین ابر رایانه هی مه اره نیا از ای فن آوری استفاده می کنند.<br />خوشه های commodity از تعداد زیادی پی سی های commodity که با (( شبک های می)) ا پهنای باند زیاد و سعت ک المل کم به هم مرتبطند استفاده می نند.
-چالش ای ابر ایانه ن ای ها />یک ابر رایانه تولید گا می کند و ای خنک ود ک سازی ی ابر رایانه ها یک مکل ((HVAC)) زر است . />لاعات نمی تواند با سرتی بیشر از (( رعت ور)) بین د ز یک بر یانه جا به جا و .به همین دلیل , ابر رایانه هایی که چنین تر ول داند باید دارای زان پاویی دت ک یک دهم نانو انیه باشده این خاطر در طرح ار رایانه ی ی اخت یر کری کب ی کوتاه ا تفا شده و .
بر رایانه ها قدیر یای اده ا ر مت ما کوتاهی رف و تولید ی کند. برای امینن ا این که اطاات ه رعت نتقل و به درستی خیه و بز یابی می د ه کاری بیشتر نیز است .
+در سال 2002 (( انون مور )) (Moore) و ((قتصاد مقیاس)) عا ی غالب در طراحی ابر رایانه ها است: در ا حاضر یک اینه و یزی دی یک ابر رایانه ی 15 اله قرتمن تر است، و ت کم بری از رند ی ری که با می شد ابر رایانه های پیین بتر ز ماین های رومیزی کونی کا کنند دن یک commodity pc's جا اده شده اند .ا این ته , هی ی و ولید تراشه ها اث ی شد راحی تراشه های سی بری یک ارای کواه ملا یر قتادی شد وتراشه ی تولید ابوه ک با دان تقاا های کای ا هه ی زینه ی ولی خود ب می دند جای نها را بگیرن .
- اری ایی که ی ابر رایانه ها ک ه اد برن از: />(( دا براری)) />(( خک سازی ب کمک مای))
((
دری ب حا ا یکنات))(NUMA) />(( لح های یاری)) ( که اوین نمنه ی ان بد ها ))RAID(( نام گر) />(( سیستم فای وای))
+عاه بر ای، بسیاری از سایلی که و ابر رایانه ها جام می ش ور ویژه برای وازی سازی ( در صل، تبیل کرن ه بخش های ریز تر برای ای که توان در ان ود بر وی ان ها کار کرد) و به خصص، موازی سازی نسبتا زمخت (coarse-grained parallelization) که مقدا اطلاعات مورد نی بری انتقال بی واحد های دازش ستقل از م را محدود می کند، ناب است. به همین دلی برای سیاری از کار ها می توان " خوش های" رایانه ای با طرح استاندارد که قابل برنام نویسی برای کار به صورت یک رایانه ی ب هستند را جایگزین ابر رایانه های سنتی و متداول ر. بسیاری از ای ه از سیستم عامل (( لینوکس)) استفاده می کند، ب آنها خوشه های Beowulf گفه می شود.
-تکنیک های پرداش +در ابتدای سال 2003 ، ابر رایانه های شماره ی 3 دنیا خوشه ای از commodity است و تحت سیستم عامل لینوکس و با سخت افزار اینتل x86 کار می کند. به هر حال انتظار می رود شماری از پروژه های خوشه ی commodity که تحت لینوکس و با CPU های AMD x86-64 عمل می کنند با رعت بالاتری کار کنند. اگر این روند تداوم یابد احتمالا لینوکس سیستم عامل استاندارد de facto ابر رایانه ها خواهد شد.
- کنیک های (( پدازش برداری)) اول بار برای ابر رایانه ها ه یافت و همچنان در برنامه های کاربردی کارایی بالامتصص مود ستاده قار م گیرد . تکنیک های پدازش براری به باز مجتمع در عماریDSP وستورای پردازش ))SIMD(( برای رایانه های همه منظور تحلیل یافته است . +در نتهای ال 2003 ابر رایانه های ه ی 3 دنیا وه ای متفو د، ((VirginiaTech)) ((System X)) که ا ((Mac OS X)) بر وشه ای از یتم ای 1,100 G5 کر ی کرد. *}
---
#@
@#16:
!
ابر رایانه های تک منظوره
-سیتم عامل +{*ابر رایانه های تک منظوره ابزار های محاسبه ی به کارایی بالا هستند که معماری ان ها برای یک کار خاص طراحی شده است. این باعث می شود بتوان از تراشه های به طور خاص برنامه نویسی شده ی FPGA و یا حتی تراشه های VLSI سنتی استفاده و با قربانی کردن عمومیت، نسبت کار ایی/قیمت بالاتری تولید کرد. از این ابر رایانه ها برای برنامه های کاربردی مانند محاسبه های ((فیزیک فضایی )) و ((کد شکنی)) brute-force استفاده می شود.*}
-(( سیست امل )) ان ا, ک اغلب نسخه ای از لینوکس ا , ا سیستم عا های یر ماشین هی کوچکتر تاوتی نارند .به هر حال ز ان جا که توسعه دهندگان یستم های عامل منابع برنامه نویسی را محدود کرده اند رابط کابری ان ه عیف تر است .ان ز این واقعیت من می و که وقتی این ایانه ها که اغلب یمتی برابر با صد ها هزار دلار دارند به بازار های خیلی کوچک فوته می شوند بود جه ی R&D نه اغلب محدود می و .به طرز جذابی این روندی مداوم ر صنعت رایانه بوده است
برن
امه نویی
+چ ننه از ا ایا های منور باتند ا: />*((Deep Blue)) برای بای (( رن)) />*(( مه قال یکر بندی))
*((GRAPE))
برای فیزیک فیی />--- />!یرین ار رایانه های امروی
-مماری موی ابر رایانه ا اغلب استفاد از تکنیک های نامه نویی صی را رای به کا گیری سرعت شان تحمیل ی کند .کمپایر های (( فرترن)) ک منوه سریعتر از مپایلر های((C)) و ((++C)) کد تلی می کند بنا بر این فرتن ان انتخای برمه یی علمی و بنبر ای با ی برنمه هایی ک در ار رایانه ها پیاده ی شود استری ب گیری ا موازی بدن ابر رایانه ها , ر خو های با تصا ل ا ((PVM(( ((MPI)) ور ماشی های ب حاه ترک همانگ ((OpenMP)) استفاده می ود . +{*ر یک رایانه عوماً با (( فلا)) (عملیات های شای هر انیه) اندزه گیری می شد .ای انه یری ین سربار ارتات را نایده گره ض می کن ک ما پنه ها ی این به داده ا دستری وبا ت سرعت کا می کندنابر این به نو یک اتااد ری اید ال نیست ولی به ه حا ه ط گسترد م استفاده قرار می گید .
-نواع ابر رایانه های همه کاره

سه سته ی اصی از ابر ایاه های همه کره وو دارد:
ماش
ین های مبتنی بر (( پردازش موازی)) عملیات های محاسباتی مشترک را در ان احد بر حج زیادی از داده انجام شود.
(( رایا
نه های خوشه ای )) با کابل کشی کوتاه برای پشتیبانی از تعداد یادی پردازنده و رای ین که حافظه ی ان ها بتواند با هم در ارتباط باشد از رابط های مخصوص استفاده می کنند . پردازنده ها ووسایل کابل کشی از ابتدا برای ابر رایانه ها طراحی می وند.سریعترین ابر رایانه های همه کاره دنیا ز این فن وری ستفاده می کنند . />خوشه های commodity از تداد زیادی ی سی هایcommodity که با (( شبکه های محلی)) با پهنای باند زیاد و سرعت عکس العمل کم به هم مرتبطند استفاده می کنند . />در (( سال 2002)) (( قانون مور(Moore) )) ((اقتصاد مقیاس)) عامل های غاب در طراحی ابر رایانه ها است : در حال حاضر یک رایانه رو میزی جدید از یک ابر رایانه ی 15 سله قدرتمند تر است, و دست کم برخی ز ترفند های طرحی که باعث می شد ابر رایانه های پیشین بهتر از مشین های رومیزی کنونی کار کنند درون یک commodity pc's جا داده شه اند .از این ذشته , هینه ی وسعه و تولید تراشه ها باعث می شد تا راحی تراشه های سنتی برای یک اجرای کتاه عما غیر اتصادی شده وتراشه های تولید انبوه که با داشتن تقاضا های کافی از عهده ی هزینه ی تولید خود بر می ادند ای ان ها را بیرند . r />
لوه ر این, بسیاری از مای که توسط ابر رایانه ها انجام می شد به طور ویه برای وازی سازی( در اصل,تبدیل کردن به بخش های ریز تر برای این که توان در ان واحد بر روی ان ها کار کرد)و به خصوص , موازی سازی نسبتا زمخت(coarse-grained parallelization) که قدار اطلاعات مورد یز رای نتقال بین وحد های پردازش مت از هم مدود می ن, مناسب است . به همین دلیل برای بسیاری از کار ی تون " خوه های" رایاه ای با رح استادرد که قابل برنامه نویی برای کار به ورت یک ایانه ی بزرگ هستند را جایگزین ابر رایانه های نی متداول کرد . بسیاری از این ها از سیستم عامل(( لینوکس)) استفاده می کنند, به ان ها ((خوشه های ))Beowulf گفته می شود .r /> />در ابتدای (( سال 2003)) , ابر رایانه های شماره ی 3 دنیا خوشه ای از commodity است و تحت سیست عامل لینوکس با سخت افزار اینتل x86 کار میکند.به هر حال انتظار می رود شماری از پروژه های خوشه ی commodity که تحت لینوکس با CPU های AMD x86-64 عمل می نند با سرعت بااتری کار کنند .گر این روند تداوم یابد احتمالا لینوکس سیستم عامل استاندارد de facto ابر رایانه ا وهد شد.

د
ر انتهای ل 2003 ابر رایانه های شاره ی 3 دنیا ه ای متفوت بود, ((VirginiaTech)) ((System X)) که با ((Mac OS X)) بر خوشه ی از سیستم های 1,100 G5 کار می کرد .

ابر رایانه های تک منظوره
ا
بر رایانه های تک منظوره ابزار های محاسبه ی به کارایی بالا هستند که معماری ان ها برای یک کار خاص طراحی شده است .این باعث می د بتون از تراش های به طور ا برنمه نویی شده ی FPGA و یا حتی تراشه های VLSI سنتی استفاده و با قبانی کردن عمومیت ,نسبت کار ایی/قیمت بالاتری تولید کرد.از این ر رایانه ها برای رامه های کارردی منند محاسبه های ((فییک فضایی )) و ((کد شکنی)) brute-force استفاده می و

چند ن
منه از ابر رایانه های تک منوره عباتد ا:
((Deep Blue(( برای بازی (( شطر
ج))
((
محاسبه ی قابل پیکر بندی))
((GRAPE)) برای فیزیک فضایی
+ر 29 ستابر ا 2004م ریرین ابر رایان ا نمونه اولیه ((Blue Gene/L)) ا 16.250پردازنده ات ((IBM ))می باشد. این ابر رایانه می واند ا رت 01/36 تا لاپ کار کند. نموه الیه Blue Gene/L نسه ی فاری شده ی مماری ((PowerPc )) شت ی ی ام (IBM) ات. این مه اولیه فعلا در Rochester ک ای بی ام، یو یور اسیلیتی ات اما نسخه ای توی ر ای های مت از جمله ((میشگاه ملی لار یو مو)) (LLNL) هیا واد د. قبل ا Blue Gene/ L ریترین ابر رایانه (( ی ساز زمین)) Simulator> در ((موسس علو زمین یوکواها)) (( ان)) ود. این ابر رایانه کاری 640 رایانه ی 8- رداه ای متارف و رداری مبتنی بر معماری (( NEC SX-6 )) (با مو 5120 رانه) ود و ا یکی از نه های اری ده ییستم م ((یونیک)) اتا می کرد.
-سریعترین ابر رایانه ی امرزی
ر یک رایانه عما (( فلا)) (میت ی ااری در ثانیه) اداه گیری می ود .ی انداه گیری ینه رار اتاطات ا ادیه ره فرض می کن که مام ردازه ها ی ماشین به داده ها دستسی وا م سرعت کا می کنند.نابر ین ه عنوان یک اتانارد متری ایه ال نیست ولی ه ه ال ه ور گترد مورد افاه رار می گید .
+سرعت آن 5 برابر سریعترین ابر رایانه یین یعنی کامیور وه ای ASCI White در ((آزمایشگاه می ان لیم))(Lawerence Livermore) ب. اکار ASCI دل ایاا محده اش داد برای ح رری اتاتژیک د در اهد ی من زمایش ای ته ای، (( آزمایش های هسته ی)) ا ی سای کند.
((PRAM ))
ری یگی ا ار راینه ها است. />لیتی ز 500 ا ز ریتری ا راینه ا در [http://www.top500.org ] موود است.*}
-در(( 29 سبتامبر))(( سال 2004 )) سریعترین ابر رایانه ها نمونه اولیه(prototype) ))Blue Gene/L(( با 16.250پردازنده ساخ ))IBM((می باشد . این ابر رایانه می تواند با سرعت 01/36 ترا فلاپ کار کند.نمونه اولیه Blue Gene/L نسخه ی سفارشی شده ی معماری))PowerPc(( شرکت ای بی ام (IBM)است .این نمونه اولیه فعلا در Rochester شرکت ای بی ام , نیو یورک فاسیلیتی است اما نسخه های تولید در سایت های مختلف از جمله (( ازمایشگاه ملی لارنس لیور مور)) (LLNL)مهیا خواهد شد .قبل از Blue Gene/ L سریعترین ابر رایانه (( شبیه ساز زمین(Earth Simulator) )) در(( )) موسسه ی علوم زمین یوکوماها)) (( ژاپن)) بود .این ابر رایانه خوشه ای از 640رایانه ی 8-پردازنده ای متعارف و برداری مبتنی برمعماری ))NEC(( SX-6 (با مجموع 5120 پردازنده)بودو از یکی از نسخه های سفارشی شده یسیستم عامل ((یونیکس)) استفاده می کرد . +---r />!خ زمان ابر رایانه ها
-سرعت ان 5 بربار سریعترین ابر رایانه پیشین یعنی کامپیوتر خوشه ای ASCI Whiteدر (( ازمایشگاه ملی لارنس لیورمور(Lawerence Livermore) )) بود .ابتکار ASCIدولت ایالات متحده تلاش دارد برای حفظ برتری استراتژیک خود در معاهده ی منع ازمایش های هسته ای, (( ازمایش های هسته ای)) را شبیه سازی کند.  
-))PRAM(( سری دیگری از ابر رایانه ها است. 
-لیستی از 500 تا از سریعترین ابر رایانه ها در http://www.top500.org/ موجود است . 
-خط زمان ابر رایانه ها 
-دوره ابر رایانه بیشینه سرعت مکان 
-1943-1944 Colossus 5000 نویسه در ثانیه Bletchley Park, England 
-1945-1950 Manchester Mark I 500 دستور University of Manchester, England 
-1950-1955 MIT Whirlwind 20 KIPS (CRT)40 KIPS (Core) Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA 
-1956-1958 IBM 704 40 KIPS12 کیلو فلاپ  
-1958-1959 IBM 709 40 KIPS12 کیلو فلاپ  
-1959-1960 IBM 7090 210 کیلو فلاپ U.S. Air Force BMEWS (RADC), Rome, NY 
-1960-1961 LARC 500 کیلو فلاپ(دارای دو سی پی یو) Lawrence Livermore Laboratory, California 
-1961-1964 IBM 7030 "Stretch" 1.2 MIPS600 کیلو فلاپ Los Alamos National Laboratory, New Mexico 
-1965-1969 CDC 6600 10 MIPS 3 مگا فلاپ Lawrence Livermore Laboratory, California 
-1969-1975 CDC 7600 36 مگا فلاپ Lawrence Livermore Laboratory, California 
-1974-1975 CDC Star-100 100 مگا فلاپ(برداری)2 مگا فلاپ(نرده ای) Lawrence Livermore Laboratory, California 
-1975-1983 Cray-1 80 مگا فلاپ(برداری)72 مگا فلاپ(نرده ای) Los Alamos National Laboratory, New Mexico (1976) 
-1975-1982 ILLIAC IV 150 مگا فلاپ,< 100 مگا فلاپ(متوسط) NASA Ames Research Center, Californiaمطمین نیست. 
-1981-1983 CDC Cyber-205 400 مگا فلاپ(برداری)متوسط خیلی کمتر  
-1983-1985 Cray X-MP 500 مگا فلاپ( دارای 4 سی پی یو) Los Alamos National Laboratory, New Mexico 
-1985-1990 Cray-2 95/1 گیگا فلاپ(با 4 سی پی یو)9/3 گیگا فلاپ(با 8 سی پی یو) Lawrence Livermore Laboratory وNASALawrence Berkeley National Laboratory (تنها سیستم با 8 سی پی یو) 
-1989-1990 ETA-10G 3/10 گیگا فلاپ(برداری)(8 سی پی یو)متوسط خیلی کمتر  
-1990-1995 Fujitsu Numerical Wind Tunnel 236 گیگا فلاپ National Aerospace Lab 
-1995-2000 Intel ASCI Red 15/2 ترا فلاپ Sandia National Laboratories, New Mexico 
-2000-2002 IBM ASCI White, SP Power3 375 MHz 226/7 ترا فلاپ Lawrence Livermore Laboratory, California 
-2002-2004 Earth Simulator 86/35 ترا فلاپ Yokohama Institute for Earth Sciences, Japan 
-2004- Blue Gene/L prototype 01/36 ترافلاپ* IBM, Rochester, Minnesota 
-future  
-Blue Gene/L* طی ربع اول (( سال 2005)) احتمالا به ظرفیت اولیه کامل(360 ترا فلاپ) می رسد. 
-نسل های بعدی ابر رایانه  
-(( Blue Gene ))  
-((ASCI Purple))  
-((ASCI Thor's Hammer))  
-همچنین ببینید
(( محاسبه موازی))
(( خوشه ی Beowulf))
(( محاسبه Grid ))
(( تاریخچه ی محاسبه))
((MOSIX))
((پژوهشکده ی کری))
((رایانه های محدب))
((MasP))
(( ابر رایانه های کوچک))
(( ماشین های متفکر ))
((Tera))
((Meiko))
((Elbrus))
((nCUBE))
((iWarp))
(( سیستم رایانه های پیرو))
(( فن وری هرمی))
((سیستم ابر رایانه))
((پژوهشکده ی مربع کندال(Kendall) ))
(( ریز رایانه ها))
((مینی رایاه ها))
((رایانه های بزرگ(mainframe)))
((محاسبه توزیعی))
((رایانه های Flash mob))
پیوند های یرونی
+||دوره | ابر رایانه| بیشینه سرعت| مکان
|
1943-1944 |Colossus |5000 نویسه در ثانیه |Bletchley Park, England
|
1945-1950 |Manchester Mark I 500| دستور | University of Manchester, England
|
1950-1955 |MIT Whirwind| 20 KIPS (CRT)40 KIPS (Core)| Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA
|
1956-1958| IBM 704 |40 KIPS12 کیلو فلاپ |
|
1958-1959| IBM 709 |40 KIPS12 کیلو فلاپ |
|
1959-1960 |IBM 7090 |210 کیلو فلاپ |U.S. Air Force BMEWS (RADC), Rome, NY
|
1960-1961 |LARC| 500 کیلو فلاپ(دارای دو سی پی یو)| Lawrence Livermore Laboratory, California
|
1961-1964 |IBM 7030 "Stretch" |1.2 MIPS600 کیلو فلاپ| Los Alamos National Laboratory, New Mexico
|
1965-1969 |CDC 6600 |10 MIPS 3 مگا فلاپ| Lawrence Livermore Laboratory, California
|
1969-1975 |CDC 7600 |36 مگا فلاپ| Lawrence Livermore Laboratory, California
|
1974-1975 |CDC Star-100| 100 مگا فلاپ(برداری)2 مگا فلاپ(نرده ای)| Lawrence Livermore Laboratory, California
|
1975-1983 |Cray-1 |80 مگا فلاپ(برداری)72 مگا فلاپ(نرده ای)| Los Alamos National Laboratory, New Mexico (1976)
|
1975-1982 |ILLIAC IV| 150 مگا فلاپ,< 100 مگا فلاپ(متوسط) |NASA Ames Research Center, Californiaمطمین نیست.
|
1981-1983 |CDC Cyber-205| 400 مگا فلاپ(برداری)متوسط خیلی کمتر |
|
1983-1985 |Cray X-MP| 500 مگا فلاپ( دارای 4 سی پی یو)| Los Alamos National Laboratory, New Mexico
|
1985-1990| Cray-2 |95/1 گیگا فلاپ(با 4 سی پی یو)9/3 گیگا فلاپ(با 8 سی پی یو)| Lawrence Livermore Laboratory وNASALawrence Berkeley National Laboratory (تنها سیستم با 8 سی پی یو)
|
1989-1990 |ETA-10G| 3/10 گیگا فلاپ(برداری)|(8 سی پی یو)متوسط خیلی کمتر
|
1990-1995| Fujitsu Numerical Wind Tunnel| 236 گیگا فلاپ| National Aerospace Lab
|
1995-2000 |Intel ASCI Red |15/2 ترا فلاپ |Sandia National Laboratories, New Mexico
|
2000-2002 |IBM ASCI White, SP Power3 375 MHz| 226/7 ترا فلاپ |Lawrence Livermore Laboratory, California
|
2002-2004 |Earth Simulator| 86/35 ترا فلاپ| Yokohama Institute for Earth Sciences, Japan
|
2004-| Blue Gene/L prototype| 01/36 ترافلاپ*| IBM, Rochester, Minnesotafuture||
*Blue Gene/L طی ربع اول سال 2005 احتمالاً به ظرفیت اولیه کامل (360 ترا فلاپ) می رسد.
#@
@#16:
---
!نسل های بعدی ابر رایانه
*(( Blue Gene ))
*((ASCI Purple))
*((ASCI Thor's Hammer))
---
!
همچنین ببینید
*(( محاسبه موازی))
*(( خوشه ی Beowulf))
*(( محاسبه Grid ))
*((تاریخچه ی محاسبه))
*((MOSIX))
*((پژوهشکده ی کری))
*((رایانه های محدب))
*((MasP))
*(( ابر رایانه های کوچک))
*((ماشین های متفکر ))
*((Tera))
*((Meiko))
*((Elbrus))
*((nCUBE))
*((iWarp))
*((سیستم رایانه های پیرو))
*(( فن وری هرمی))
*((سیستم ابر رایانه))
*((پژوهشکده ی مربع کندال«Kendall» ))
*((ریز رایانه|ریز رایانه ها))
*((کامپیوتر کوچک|مینی کامپیترها))
*((رایانه های بزرگ)) (mainframe)
*((محاسبه توزیعی))
*((رایانه های Flash mob))
---
!
پیوندهای ارجی
*[http://en.wikipedia.org/wiki/Super_computer ]
*[http://www.top500.org/ ]
*[http://www.linuxhpc.org/ ]
*[http://www.clusterresources.com/ ]
#@^

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 09 آبان 1385 [12:24 ]   19   زینب معزی      جاری 
 دوشنبه 10 مهر 1385 [11:23 ]   18   زینب معزی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 23 شهریور 1385 [12:20 ]   17   زینب معزی      v  c  d  s 
 دوشنبه 09 آذر 1383 [07:09 ]   16   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 09 آذر 1383 [05:46 ]   15   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 شنبه 07 آذر 1383 [09:47 ]   14   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 شنبه 07 آذر 1383 [08:19 ]   13   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 شنبه 07 آذر 1383 [08:01 ]   12   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 شنبه 07 آذر 1383 [06:08 ]   11   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 شنبه 07 آذر 1383 [05:50 ]   10   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 شنبه 07 آذر 1383 [04:57 ]   9   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 شنبه 07 آذر 1383 [04:41 ]   8   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 شنبه 07 آذر 1383 [04:24 ]   7   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 شنبه 07 آذر 1383 [04:12 ]   6   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 شنبه 07 آذر 1383 [04:06 ]   5   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 05 آذر 1383 [04:17 ]   4   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 05 آذر 1383 [04:00 ]   3   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 05 آذر 1383 [03:56 ]   2   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 آذر 1383 [21:09 ]   1   حمید حسن نیا      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..