منو
 صفحه های تصادفی
sun poisoning
عبدالله بن مسعود
شغل بازرسی کار
دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
لقب سیدالشهداء
مهارت های تنیس
نقش سدیم در بدن
شیخ بهائی
منشا حیات در جهان
پیاز 2
 کاربر Online
646 کاربر online
تاریخچه ی: ابر رایانه

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-130Lines: 1-180
 +||V{maketoc}||
 +^@#16:
 +!ابر رایانه
 __ابر رایانه__ وسیله ای برای تبدیل مسایل محاسبه ای به مسایل ورودی و خروجی است. __ابر رایانه__ وسیله ای برای تبدیل مسایل محاسبه ای به مسایل ورودی و خروجی است.
- ((کن باچر))(Ken Batcher) + ((کن باچر)) (Ken Batcher)
{picture=288px-Cray2.jpg}

{*__ابر رایانه__ (( رایانه|رایانه ای)) است که در زمان معرفی از نظر ظرفیت پردازش و به خصوص سرعت محاسبه ازدیگر ماشین ها قوی تر باشد. اولین ابر رایانه ها در دهه ی 1960به طور عمده در (( موسسه اطلاعات کنترل)) (CDC) توسط ((سیمور کری| سیمور کری«Seymour Cray» ))طراحی شد. کری تا دهه ی 1970 زمانی که برای تاسیس شرکت خود (( پژوهشکده کری)), از آن جدا شد آنرا هدایت می کرد. کری بعدها با طرح های جدید خود بازار ابر رایانه را در دست گرفت و تا 25 سال (1965 1990) بی رقیب ماند. در دهه ی 1980به موازات تولید یک دهه قبل تر (( کامپیوتر کوچک ها))شمار زیادی از رقیبان کوچکتر وارد بازار شدند اما بسیاری از آنها در" رکود بازار ابر رایانه ها" ی اواسط دهه ی 1990 ناپدید شدند. امروزه ابر رایانه ها طرح های یک بار تولید شونده هستند که توسط شرکت های "سنتی" مانند (( IBM )) و ((HP)) طراحی می شوند. این شرکت ها بسیاری از شرکت های دهه ی 1980 را برای استفاده از تجاربشان خریداری کردند، هر چند در طراحی ابر رایانه ها ((موسسه ی کری)) متخصص تر است .
-ابر رایانه (( یاه|ینه ای)) است ک ر مان رفی از ظر رفیت ردا و ه وص سرت اسبه ایگ ماشین های تر با . اولین ابر رایانه ها ر د ی 1960به عمده در (( موسسه طاات کترل(CDC) )) توسط (( یور ری(Seymour Cray) ))راحی شدری ا دهه ی 1970 مانی که برای اسی کت خ (( ژوهکده کی)) , ا دا د ارا هدایت می کردری بدها با رح هی دی و بازر بر رایانه را در س گرفت تا 25 (1965 1990) بی ریب مند. در دهه ی 198ه موات ولی یک ه بل ت (( ینی ریانه ها))م یای از ریا کوچکر وارد بازار دند اا بسیاری از ان در" کود باار ار ریانه ا" ی دهه ی 1990 ناپید ند . امروه ابر ایه ها های یک ا ید شونده هن ک توس شکت های "ی" ماند (( IBM )) و ((HP)) رحی می وند ی رک ها بسیای ز شرکت ای دهه ی 1980 ر بری اتاده ز اشان ریداری کرد, ند ر رای اب راینه ها ((موسسه ی کری)) متخصص ات . +معنای کلمه ی ابر رایانه تا ی ی است , بر ایانه ی اروی ردا یگ کری واهند دا همانگونه که از ((کاو)) (Colossus)،‌ (اولین رایانه ی الکریکی بمه دار رقمی یا ک طی (( هانی دوم)) رم های لمانی ها را می کست) پیا ت. شین ای اولیه ی ی دی ی (CDC) فا پداند های منفرد پر سرعتی بوند که تا ده برار ی از ریع رین ماشین هایی که وس دیگر شرکت ا می شده بودند کار ی کدند. در دهه ی 1970 بیشتر ا یه ا برای استفده از ((رازنده ی برداری)) راحی می ند و سیای از بازیگر ای از کر برای ورود به بازار پدازنده ایی از این و ر با قیم ارزان ر عره ی کد. دهه های 1980و 1990 پدنده های براری ای د را ه یتم های (( پدا ازی)) فشرده با هران ی ی یو (CPU) سه ای اد ک رخی از آنا واحد های غیر مرسوم و ری طرح های متداول و سنتی ودند. اروزه ر های موای ر ایه ی ((ری پراده |یز پانه های)) (( RISC )) " یر مرم" ند ((PowerPC)) ی ((PA_RISC)) قرر داند.*} />---
!
ابا های نرم فای
-مای کمه ی ارایانه ا ی تیر است , ا رایانه های اری فدا یگ کاربردی خواهن ات,همانگون که ا (( کولاو( Colossus) , اولین رایانه ی الکرونیکی بامه دا ی ) ی(( ات جام)) ) دیا ی (( گ هانی دوم)) رمز های (( المنی ها)) را ی ک پید ا .ماشین های ایه ی ی دی ی(CDC) را پردانده های فر ر ستی بودندکه تا ده بر یع ر ریع ترین مین هایی که و یگر کت ا مفی ه دد کر می کرند . هه ی 1970 یر ابر رایاه ا بری استفاده از (( ردانده ی برداری)) راحی ی دن و یاری از بازیگر های تازه کار برای و ه اا انده هایی از این ع ا با یمت اران ر ر ی کدند . هه ای 19801990 دانده های بردایای و را به یستم های (( پردازش موازی)) فر ا هزاران ی ی یو (CPU) اد ای داد که بخی ا ها واحد های یر مسم وبری رح های متدا تی بون. مروزه طرح ای وای ب یه ی (( ری ردانده های)) (( RISC )) " غیر مسوم" مانند ((PowerPC)) یا ((PA_RISC)) قرر دارند . +{*بزار ای رم افر ی پدازش وعی ((API)) ی استادارد ا مله ((MPI)) و ((PVM ))و راه حل های ر فای مکی بر (( نع ا)) مانند ((Beowulf)) ((openMosix))، که کا سات نوی از " ابر رایانه های مجای" ب استاده ا معه های یگا کا ا تگار های عای را تسیل ید را مل می شود. فن آوری هایی ماد ((Rendezvous)) راه ولید و های راینه های یژ ر موار ست. یک نمونه، تاب فیر ویعی ر نامه کربردی ترکیبی((Apple's Shake )). رایانه هایی که نم فزار Shake تاده می کنن کفی ط در شبکه ر مجاورت یک دیگر اشند ه ور خو کر منابع همدیگر را پیدا ور استفاده را دهند. در الی ک هنو ی ک خوشه یانه ی ویژه ای ای بهتر از ابر رایانه ی ال گشته ناته ات له ی بین راینه های رومیزی، یا حتی اپ ها ابر ایانه ه ر ا اپدید دن این احتال ود داد که این روند با فزای پشتیبانی وکر بای همسانی(parallelism) و (( پردازش توزیعی)) ر یست امل های رایانه هی رمیزی داو یابد. یک زبن ناه نویی سا بری بر رایا ب حیای بز ویعی ر در ((عم راینه)) به جا ی می گارد .*}r />---
اررد ها
-ابزار های نر ازاری />ابزار های اا ی پداش توزیعی , ((API)) های استاندارد از جمله ((MPI)) و ((PVM ))و ا حل های نرم افزاری متکی بر (( منبع باز)) مانند ((Beowulf)) و ((openMosix)) ,که کار ساخت نوعی از " ابر رایانه های مجازی" ا استاده از مجمعه ای یستگا ک ها و خدمتگذار های عادی را تی شید , شامل می شود .ن اوری هایی اد ((Rendezvous)) را ولید وشه های رایانه های یژه ا همو ساخت . یک نمونه , ابع تفسیر توزیعی در برنام کاربردی ترکیبی Apple's((Shake ))ست . رایانه هایی که از نرم فزار Shake اسفاده می کنن کافی ست فق در شبکه ر وت یک دیگر باند تا به طور خود کار منابع همیگر ا یدا و مود استفاده قر دد . در حالی که هنوز یچ کس خوشه راینه ی ویژه ی بتر از ابر رایانه های سا گشت اخته ات فصله ی بی ایانه های رمیزی , یا ی پ اپ ها و ابر رایاه ها در ال ناپدد ش اس و ین امل وج ارد که این رن ا افزایش شتیای تکا رای نی(parallelism) و (( ردازش تیعی)) ر سستم امل هی ایانه های رومیزی تدا یابد . یک بان برنامه نویسی اسا برای بر رایانه ا محث تحیاتی باز و ویی ر در علم رایانه به جا ی می گاد .
کرد
+{*ابر رایان ا برای کارهایی ک اا زیاد و یق نیازمند است به کار می د از جمه: (( یش یی و هوا)) , تی و وایی ( ک شا (( گر دن هانی)) ی و) (( نمونه ازی ملکولی)) (ماسه ی اتر ه ویا ترکیب هی ییایی در لکو های یتی، بسار ها, ها بی ازی های یزیکی ( مانند ی ازی هوا پیا در ونل باد شی سی انف (( ج فزار های ه ای)) تیا ر (( جش هست ی)) )، م گایی و ماد ن. موسس های نامی ی از رگرین مشتری ها می اند.*}
---
!
ری
-ابرایاه ها بای کارهایی ک ه ماست یا و قی یازمند است ب کار می رد ا له: (( ی بینی وا)) , قیات ب و وایی( ک امل (( ر ن جهانی)) می شو), (( نمونه سازی مولکولی)) (محاسبه ی ساتار و ویا ترکیب ای یمییی , درش مک های یتی, ار ا, ل ها( , بیه سای های ییکی ( ان شیه سازی وا پیا در تونل با , شبیه سازی انفر (( ن افزا ای ست ای)) و قیقات ر مور (( ش هت ای)) ), رم گایی ان ا .مه ای نای و می از زرگرین شتری ها می بان. +{*ابر رایاه ها به لیل به کار گیری طرح های ابتکاری دید ا ستی یشتر ا ایاه ای متدال کار می کند. این رح ه ا ها را ادر می ازد بسیاری کار ا با جود نیاز به سی نی جزییات غرنج به صورت وازی اام ن.ن ها بیشر برای انجام گونه های خاصی از محاسبا تخصص دار و رار بیشتر کارهای حاسباتی ادی عملکد ضعیفی از خود نشن می دد. (( سازا دهی حافظه )) این اینه ها به دقت تنظیم است تا در تا ن ها پدازنده با داده ها و دستور المل ها تغذیه ش. در ا, بیشر تفاوت پیاده سازی بی رایاه های کند تر و ابر راینه ها به خاطر طرح سازمان دهی حافه و رکیب نی اجزا ست .
((
انون Amdahl )) برای تام سیست های موی صادق است. بر ریه ه تاش زیادی ر رای حذ تای نم ازاری اعما که برای شتاب دادن ه تنگنا ای (bottlenecks) ای مانده از خت افزار هره می گیرند.*} />---
!!چا
ش های ابر راینه و فن وری ها
-طرح />ابر رایانه ه ب دلیل ه کار گیری رح ای ابتکری و ید ستی بیشتر ا رایانه های مداول کا می کند.این ر ه ن ها ر ادر می سازد یاری کاها ا با وود نیاز به برسی فنی زیات برن ه صت زی ام د.ان ه بیتر رای جام گونه ای ی ز محابات ارن و در رابر یتر کارهای ماباتی ادی عمکرد ضعیفی از د شان می هن . (( سزان دهی )) این رایانه ها ب دق نیم ده ست تا در تمم زمان ا رزنده با دا ا ر العمل ذیه شو. و, بیشتر تفو پیده ی بین رایانه های کند ر ار راینه ا به ا ح اان دهی حاه تکی ی اجزا ا . +{*یک ابر رایانه لی گرم ی کن و ید نک ود. خنک سی بیشتر ار رایانه ها یک مکل ((HVAC)) زر است .
اط
لاات نمی تاند با ری یشر از (( سرت ور)) بین دو یک ابر راینه ا به جا ود. به همین لیل اب رینه یی ک چین دارن بای ارای ان اسخگویی کم یک هم نانو انیه . ه این اطر در رح ابر اینه ی کری ات یمر کری از کب ای کواه ساده د. />ابر رایانه ها قدیر یدی اده ا در مت زمان کتاهی صرف و ولی می کنند. برای ایا ی که اطلاعات به سرعت منتقل ه ستی ذخیره و از یی می شو ب کری بیشتر نیاز است .*}
#@
@#16:
فن وی هیی که ی ابر رایانه ها شکل گرفته اند بارتد ا:
*((پ
ردازش برداری))
*((
نک سازی به کک مایع))
*((دسترسی
به افه ن یکنوت))(NUMA)
*((لو
ح هی شیای)) ( ک اولین نمونه ی ا عد ها ((RAID )) ام گرفت)
*((
ی فیل موازی))
---
!!تکنیک ه
ای پردا
 +{* تکنیک های (( پردازش برداری)) اول بار برای ابر رایانه ها توسعه یافت و همچنان در برنامه های کاربردی با کارایی بالامتخصص مورد استفاده قرار می گیرد . تکنیک های پردازش برداری به بازار مجتمع در معماریDSP ودستورهای پردازش ((SIMD)) برای رایانه های همه منظور تحلیل یافته است .*}
 +---
 +!!سیتم عامل
-(( ان Amdahl )) بای ام سیستم های موای صاد است .ابر ایانه یی ا برای ح ای ن ازاری اعم کده و رای تاب ادن ه نا های(bottlenecks) ای منده بهر ی یند . +{*(( سیست عا )) آنها، که اغلب نخه ای ز ینوکس است، با سیستم عامل های دیگر ماین های کچکتر تفاوتی ندارند. به هر ال از آنجا که تعه نگن یم های امل منابع برنامه نویسی را محد کد اد رابط کاربری ان ه ضعی تر است. از این واقعیت منج ی ود که وقتی ین رایانه ه که اغلب قیمتی برابر ا صد ه هزار ار ارند به بازار های یی کوچک فروخته می وند بودجه ی R&D نه ل مد می و. به طرز جذابی ای رندی ماوم در صنعت راینه بوده است.*}
---
!!برنامه نویسی
-چ ای ابر رایانه فن اوی
یک
ا راینه ولی را می کند باید نک شو .خنک سای بیشتر ابر راینه ها یک مکل ((HVAC)) زرگ ست .
اطاعات نمی تواند با سرعتی بیشر از (( سر نور)) ین و یک ر ایاه جا ه ا شد .به ین لی , ب رایاه ایی ک چندین مر ل رند باید داای ا اسخگویی ست کم یک دم نانو انیه باش .به ای خاطر در طرح ابر رایانه ی کری ات یور ری از کاب ای کوتاه ا ستفاده شده بود .
ابر رایانه ها مقادیر یادی اده را در مدت ما کوای مف و تولید می کند. برای اطمینان ز این که الاا به رعت منقل و به رستی ذخیره باز یای می شود کای بی نیا ات .
+{*مری وازی ابر رایانه ا ا افاه تیک ای رنامه نویی خای را برای ه کار گیی رت شا تحمیل می کند .کمپایلر های (( فرن)) ک منوره یر ز کمپایر های ((ا برنامه یی C)) ((بن برناه ویسی++C)) کد تلید می ند بنا ر ی فرن زبان انخابی راه ویسی لمی بنابر این بان بیشر برنامه هایی ک در ابر رایانه ها پیاده می ود ات. رای بره یری از ازی بودن ابر رایانه ها، در وشه های ا اتا ((PVM)) و ((MPI)) در ماین های ا افه متک و همهگ از ((OpenMP)) اتفاده می شود .*}
---
!
وا اب یانه هی همه کاه
-ن اوری هایی ک برای ا رایانه ها شکل ته ان عارند ا: />(( دا رداری))
((
خک سای ه کک مای)) />(( دسترسی به حاه نا یکنوات))(NUMA)
(( لو های یای)) ( که این نمه ی ان د ))RAID(( نام ت)
((
یستم فای موازی))
+{*س دسته ی اصلی از ابر رایانه های همه کاره وجود دارد:
ماش
ین های مبتنی بر (( پردازش موازی)) عملیات های محاسباتی مشترک را در آ واحد بر حجم زیادی ا اده انجام شود.
((
رایانه های خوشه ای)) با کابل ی کتاه برای پشتیبانی ز تعاد زیادی پرازنده و برای ین که حافظه ی آه بتواند با هم رتباط باشد از رابط های مخصص استفاه می کنن . پردازنده ها و وسایل کاب کشی از ابتدا برای بر رایانه ها طراحی می شوند.سریعترین ابر رایانه های مه کره دنیا از این فن آوری اتفاده می کنند.
خوه های commodity ز تعداد زیای پی سی های commodity که با (( شبک ای محی)) با هنای باند ید رعت عکس العمل م هم مرتبطند ستفاد می کنند.
-تکنیک های پردازش +در سال 2002 (( قانون مور )) (Moore) و ((اقتصاد مقیاس)) عامل های غالب در طراحی ابر رایانه ها است: در حال حاضر یک رایانه رو میزی جدید از یک ابر رایانه ی 15 ساله قدرتمند تر است، و دست کم برخی از ترفند های طراحی که باعث می شد ابر رایانه های پیشین بهتر از ماشین های رومیزی کنونی کار کنند درون یک commodity pc's جا داده شده اند .از این گذشته , هزینه ی توسعه و تولید تراشه ها باعث می شد تا طراحی تراشه های سنتی برای یک اجرای کوتاه عملا غیر اقتصادی شده وتراشه های تولید انبوه که با داشتن تقاضا های کافی از عهده ی هزینه ی تولید خود بر می آمدند جای آنها را بگیرند .
- کیک های (( دازش بداری)) اول ار ی ابر رایانه ها یف و همچان در برنمه های کربری با کارایی بااخصص مو استفاه قار ی یر . کنیک های پردازش داری به بازار جمع اریDSP سترهای پرا ))SIMD(( برای رایانه های ه منور یل یافه ات . +اوه بر ای بیاری از مایلی که و ابر رایانه ها می به طور ویژه برای مازی سازی ( در اصل، تبدیل کردن ه بخش های یز تر بری این که بتوان در ان واحد بر روی ا ها کار کرد) ه خصوص، موی سازی نسبتاً مخت (coarse-grained parallelization) که مقار اطاعات مور نیاز بری نتقال بین واحد های پردازش مقل از هم را محدود می کند، مناسب است. به همین دلیل برای بسیاری از کار می ون " خ های" رایاه ی با طرح استادارد که قابل برنامه نویسی بری کا ه صورت یک رایانه ی بزرگ هستند را جایگزین ابر رایانه های ستی مداول کرد. یاری از ای ها از سیستم عامل (( لینوکس)) استفده می کنند، به آنها وشه های Beowulf گفته می شود.
-سیتم عامل +در ابتدای سال 2003 ، ابر رایانه های شماره ی 3 دنیا خوشه ای از commodity است و تحت سیستم عامل لینوکس و با سخت افزار اینتل x86 کار می کند. به هر حال انتظار می رود شماری از پروژه های خوشه ی commodity که تحت لینوکس و با CPU های AMD x86-64 عمل می کنند با سرعت بالاتری کار کنند. اگر این روند تداوم یابد احتمالا لینوکس سیستم عامل استاندارد de facto ابر رایانه ها خواهد شد.
-(( یتم عامل )) ان ه, که اغلب نسخه ای از لینوکس است , با سیستم عامل های یگر ماشین های کوچکتر تفاوتی ندارند .به هر حال ز ا جا که وسعه دهندگان سیستم های امل منابع برنامه نویسی را مدو کرده اند رابط کاربری ا ه ضعیف تر است .ان از این واقعیت منج می شود که وق این رایانه ها که اغلب قیمتی برابر با صد ها هار ر دارند به بازار هی یلی کوچک فروخته می شن بود جه ی R&D انها الب محدود می ود .به طرز جذابی این روندی مداوم ر صنعت رایانه بوده است
برنا
مه نویی
+ انهای سال 2003 ار رایانه های اه ی 3 نیا وه ای فاوت ود، ((VirginiaTech)) ((System X)) که با ((Mac OS X)) ر ه ای از یتم ی 1,100 G5 کا می کد. *} />--- />#@ />@#16: />!ار رایانه های تک منظوه
-معماری موازی ابر رایانه ها غ استده از کنیک های برنامه نویی خای ا برای به کار گیری ت ان تحمیل می کند .کمایر های (( فررن)) تک منوره یر ا کپایل های((C)) ((++C)) ک ولی می کند بنا ر ای ترن زبا خای برنامه نویسی می و بنابر این زبان یشتر نامه هایی که ا راینه ا ید می و است .رای بره گیی موازی ودن ابر رایانه ها , ر ه های با ل ش از ((PVM(( ((MPI)) ودر مای های با حافه رک و همهن ز ((OpenMP)) استفاده می شود . +{*ابر رایانه های ک نه ابزر های ماه ی به کارایی ل هتند که معاری ا ها بری یک کر رای شد ات. ای ث می شد بتوان از راش ی ب خا برنامه نویسی د ی FPGA و یا تی تره های VLSI نی افاه با ربانی کد عمومی نسبت کر ایی/قیمت بااتری ولید ک. از ین ابر رایانه ها رای رمه های کای اند محاب های ((فییک یی )) و ((کد کنی)) brute-force استفاده می شود.*}
-نوا ابر رایانه های همه کاره +چن نمونه ا ابر رایانه های تک منظوره عبارتند از:
*((Deep Blue)) برای بازی (( شطرنج))
*((
محاسبه قابل پیکر بندی))
*((GRAPE)) بر
ای فیزیک فضایی
---
ریعترین ابر رایانه های امروزی
-سه ته ی اصلی از ابر رایانه هی همه کاره وجود دارد:
ماشی های مبنی بر (( ردازش وازی)) عملیات های محاای مترک را ر ان واحد بر حجم زیادی از داده انا شو.
(( را
ینه های خشه ای )) با کابل کشی کواه برای پشتیبانی از تعداد زیادی ردازنده و برای ین که افظه ی ان ها واند با هم در ارتباط باد از رابط ای مخصوص استفاده می نن . پردازه ا ویل کبل کشی از ابتدا برای ابر رایاه ها طراحی می شند.سریین بر رایانه های همه کاه دنیا از این فن ری ستفاده می کنند .
خوش
ه های commodity تداد زیادی پی سی ایcommodity که با (( بک های محلی)) با پهنای باند زیاد و سرعت عکس العمل کم به هم مرتبطند استفاده می کنند .
ر (( سال 2002)) (( قانون مور(Moore) )) و ((اقتصاد مقیاس)) عامل های غالب در طراحی ابر رایانه ه است : در حال حاضر یک رایانه رو میزی جدید از یک ابر رایانه ی 15 ساله قدرتمند تر است, دست کم برخی از ترفند های طراحی که باعث می شد ابر رایانه های پیشین بهتر از ماشین های رومیزی کنونی کار کنند درون یک commodity pc's جا داده شده اد .از این گذشته , هزینه ی توسه و تولید راشه ه اعث ی د تا طراحی تراشه هی ستی برای ی ری کوتاه عملا غیر اقتصادی شده وتراشه های تولید انوه که با داشتن تقاضا های کافی از عهده ی ینه ی ولید خود بر می امدند جای ان ها را بگیرند .
+{*ست یک رایانه موما ب (( لا)) (عملیات های اای ر هر انیه) اناز یی ی شو .این ادازه گیی هینه بار ارتباطا را ادیده گره می کن که تام رنه ها ی ماین اده ها تسی با ام سرعت کار می کنند.نابر این به نوان یک استادارد متری ایده ا نیس ولی ه ه ا ه ر ره مورد اتفاده ر می گیرد .
-لوه ب ای, بسیاری از مسیلی ک توسط ابر رایانه ها انجام ی شد به ور یژه برای وی سازی( در ال,تبدیل کردن ب بش های ی تر برای این که بتوان در ان و ر روی ان ا کار کرد)و به صوص , وی سای نبا م(coarse-grained parallelization) که مقدا اطاات مورد نیا رای انال ین ا های دا متقل از هم مدو می کن, اب ست . ب همی دیل برای سیری ا کا ها می توان " وه ی" رایانه ای با ح استاندارد که قابل برناه ویسی رای کا به صورت یک رایانه ی ر هند را ایگی ابر اینه ای نی و دا کد . یاری از این ها ا سیستم عامل(( لینوکس)) استفاده می کنن, ه ان ها ((خوشه های ))Beowulf فته می شود . + 29 سبابر سال 2004م سیعتری ابر رایانه ها نمنه ویه ((Blue Gene/L)) با 16.250ازنده سات ((IBM ))ی بشد. این ر رایانه می تواند با ت 01/36 را لاپ کار کند. نمونه ولیه Blue Gene/L ه ی سفاشی ه ی ممی ((PowerPc )) شرکت ای ی ا (IBM) ات. این نمونه اولیه فعلاً ر Rochester رکت ای بی ام، نیو یوک اسیلیی است اا نه های تلی در سای هی متلف از جمله ((میه ملی لارن ی مو)) (LLNL) هیا خاهد شد. بل ا Blue Gene/ L سریترین ار راینه (( شبیه ساز زمین)) Simulator> ر ((موسه عوم مین یوکوماها)) (( ژاپن)) و. این ابر رایاه کاسری ا 640 رایانه ی 8- پدنده ای معا و براری متنی بر عماری (( NEC SX-6 )) ( مجموع 5120 دازد) ود و یکی از نسخه های سفاشی شده یسیستم عامل ((یونیکس)) استفاده می کد.
-ر بتدای (( ا 2003)) , ابر راینه های شماره ی 3 دنیا خوشه ای از commodity اس و تحت سیتم امل لینوکس و با ت افزار اینتل x86 کار میکند.به ر حال انتظار می رود شماری از روژه های شه ی commodity که حت ینوک و ا CPU های AMD x86-64 عمل می کنند با سرعت اتری کر نن .اگر ای رد تداوم یابد اتلا لینوک سیستم عال استاندارد de facto اب راینه ه خواه شد. />
در اتهای سال 2003 ار رایاه هی مره ی 3 یا خوشه ی متفاو بود, ((VirginiaTech)) ((System X)) که با ((Mac OS X)) بر خوشه ای یتم های 1,100 G5 کار می کرد .

ا رایانه های ت منظوره
ابر را
یانه های تک منوه بزار های ماسبه ی ه کارایی باا هستن که مماری ن ها برای یک کار خاص طراحی شده است .این اعث م شود ان از تراشه های به طور خاص برنامه نویسی ده ی FPGA و یا حتی تراشه هی VLSI ستی استفاه و با قربانی کردن مومیت ,نسبت کار ایی/قیمت الاتری ولی کرد.از این ابر رایانه ها برای نامه ای کبردی مانن ماسبه های ((فیزیک فیی )) و ((ک شکنی)) brute-force استفده می شد

ند نمونه از ابر رایانه های ک منظوره عبارتند از:
/>((Deep Blue(( برای بازی (( شطرنج)) r /> (( محاسب ی قب پیکر بندی))
((GRAPE))
برای فییک فایی
+رت 5 برار سیتین ا رایانه یشی یی کپیور خوه ای ASCI White در ((ایگا ی لا لیومر))(Lawerence Livermore) بو. اکا ASCI دلت ایالا ه اش اد برای ف تری اراتیک و ر ماهه ی ن زمای های هسته ای، (( ایش های هسه ای)) را شی سای کن. />((PRAM )) ری یری از ابر رایانه ها ا. />یی ا 500 ا از یتین ابر رایانه ها ر [http://www.top500.org ] مد ا.*}
-سریعترین ابر رایانه های امروزی
رعت یک رایانه عموما با (( فلاپ)) (عملیات های اعشاری در هر ثانیه) اندازه گیری می شود .این اندازه گیری هزینه سربار ارتباطات را نادیده گرفته و فرض می کند که تمام پردازنده ها ی ماشین به داده ها دسترسی وبا تمام سرعت کار می کنند.بنابر این به عنوان یک استاندارد متری ایده ال نیست ولی به هر حال به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد .
+---
!ط زمان ابر رایانه ها
-در(( 29 سبتامبر))(( سال 2004 )) سریعترین ابر رایانه ها نمونه اولیه(prototype) ))Blue Gene/L(( با 16.250پردازنده ساخت ))IBM((می باشد . این ابر رایانه می تواند با سرعت 01/36 ترا فلاپ کار کند.نمونه اولیه Blue Gene/L نسخه ی سفارشی شده ی معماری))PowerPc(( شرکت ای بی ام (IBM)است .این نمونه اولیه فعلا در Rochester شرکت ای بی ام , نیو یورک فاسیلیتی است اما نسخه های تولید در سایت های مختلف از جمله (( ازمایشگاه ملی لارنس لیور مور)) (LLNL)مهیا خواهد شد .قبل از Blue Gene/ L سریعترین ابر رایانه (( شبیه ساز زمین(Earth Simulator) )) در(( )) موسسه ی علوم زمین یوکوماها)) (( ژاپن)) بود .این ابر رایانه خوشه ای از 640رایانه ی 8-پردازنده ای متعارف و برداری مبتنی برمعماری ))NEC(( SX-6 (با مجموع 5120 پردازنده)بودو از یکی از نسخه های سفارشی شده یسیستم عامل ((یونیکس)) استفاده می کرد . 
-سرعت ان 5 بربار سریعترین ابر رایانه پیشین یعنی کامپیوتر خوشه ای ASCI Whiteدر (( ازمایشگاه ملی لارنس لیورمور(Lawerence Livermore) )) بود .ابتکار ASCIدولت ایالات متحده تلاش دارد برای حفظ برتری استراتژیک خود در معاهده ی منع ازمایش های هسته ای, (( ازمایش های هسته ای)) را شبیه سازی کند.
))PRAM(( سری دیگری از ابر رایانه ها است.
لیستی از 500 تا از سریعترین ابر رایانه ها در http://www.top500.org/ موجود است .
خط زمان ابر رایانه ها
دوره
ابر رایانه بیشینه سرعت مکان
1943-1944 Colossus 5000 نویسه در ثانیه Bletchley Park, England
1945-1950 Manchester Mark I 500 دستور University of Manchester, England
1950-1955 MIT Whirlwind 20 KIPS (CRT)40 KIPS (Core) Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA
1956-1958 IBM 704 40 KIPS12 کیلو فلاپ
1958-1959 IBM 709 40 KIPS12 کیلو فلاپ
1959-1960 IBM 7090 210 کیلو فلاپ U.S. Air Force BMEWS (RADC), Rome, NY
1960-1961 LARC 500 کیلو فلاپ(دارای دو سی پی یو) Lawrence Livermore Laboratory, California
1961-1964 IBM 7030 "Stretch" 1.2 MIPS600 کیلو فلاپ Los Alamos National Laboratory, New Mexico
1965-1969 CDC 6600 10 MIPS 3 مگا فلاپ Lawrence Livermore Laboratory, California
1969-1975 CDC 7600 36 مگا فلاپ Lawrence Livermore Laboratory, California
1974-1975 CDC Star-100 100 مگا فلاپ(برداری)2 مگا فلاپ(نرده ای) Lawrence Livermore Laboratory, California
1975-1983 Cray-1 80 مگا فلاپ(برداری)72 مگا فلاپ(نرده ای) Los Alamos National Laboratory, New Mexico (1976)
1975-1982 ILLIAC IV 150 مگا فلاپ,< 100 مگا فلاپ(متوسط) NASA Ames Research Center, Californiaمطمین نیست.
1981-1983 CDC Cyber-205 400 مگا فلاپ(برداری)متوسط خیلی کمتر
1983-1985 Cray X-MP 500 مگا فلاپ( دارای 4 سی پی یو) Los Alamos National Laboratory, New Mexico
1985-1990 Cray-2 95/1 گیگا فلاپ(با 4 سی پی یو)9/3 گیگا فلاپ(با 8 سی پی یو) Lawrence Livermore Laboratory وNASALawrence Berkeley National Laboratory (تنها سیستم با 8 سی پی یو)
1989-1990 ETA-10G 3/10 گیگا فلاپ(برداری)(8 سی پی یو)متوسط خیلی کمتر
1990-1995 Fujitsu Numerical Wind Tunnel 236 گیگا فلاپ National Aerospace Lab
1995-2000 Intel ASCI Red 15/2 ترا فلاپ Sandia National Laboratories, New Mexico
2000-2002 IBM ASCI White, SP Power3 375 MHz 226/7 ترا فلاپ Lawrence Livermore Laboratory, California
2002-2004 Earth Simulator 86/35 ترا فلاپ Yokohama Institute for Earth Sciences, Japan
2004- Blue Gene/L prototype 01/36 ترافلاپ* IBM, Rochester, Minnesota
future
Blue Gene/L* طی ربع اول (( سال 2005)) احتمالا به ظرفیت اولیه کامل(360 ترا فلاپ) می رسد.
نسل های بعدی ابر رایانه
(( Blue Gene ))
((ASCI Purple))
((ASCI Thor's Hammer))
+||دوره | ابر رایانه| بیشینه سرعت| مکان
|

1943-1944 |Colossus |5000 نویسه در ثانیه |Bletchley Park, England
|

1945-1950 |Manchester Mark I 500| دستور | University of Manchester, England
|

1950-1955 |MIT Whirwind| 20 KIPS (CRT)40 KIPS (Core)| Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA
|

1956-1958| IBM 704 |40 KIPS12 کیلو فلاپ |
|

1958-1959| IBM 709 |40 KIPS12 کیلو فلاپ |
|

1959-1960 |IBM 7090 |210 کیلو فلاپ |U.S. Air Force BMEWS (RADC), Rome, NY
|

1960-1961 |LARC| 500 کیلو فلاپ(دارای دو سی پی یو)| Lawrence Livermore Laboratory, California
|

1961-1964 |IBM 7030 "Stretch" |1.2 MIPS600 کیلو فلاپ| Los Alamos National Laboratory, New Mexico
|

1965-1969 |CDC 6600 |10 MIPS 3 مگا فلاپ| Lawrence Livermore Laboratory, California
|

1969-1975 |CDC 7600 |36 مگا فلاپ| Lawrence Livermore Laboratory, California
|

1974-1975 |CDC Star-100| 100 مگا فلاپ(برداری)2 مگا فلاپ(نرده ای)| Lawrence Livermore Laboratory, California
|

1975-1983 |Cray-1 |80 مگا فلاپ(برداری)72 مگا فلاپ(نرده ای)| Los Alamos National Laboratory, New Mexico (1976)
|

1975-1982 |ILLIAC IV| 150 مگا فلاپ,< 100 مگا فلاپ(متوسط) |NASA Ames Research Center, Californiaمطمین نیست.
|

1981-1983 |CDC Cyber-205| 400 مگا فلاپ(برداری)متوسط خیلی کمتر |
|

1983-1985 |Cray X-MP| 500 مگا فلاپ( دارای 4 سی پی یو)| Los Alamos National Laboratory, New Mexico
|

1985-1990| Cray-2 |95/1 گیگا فلاپ(با 4 سی پی یو)9/3 گیگا فلاپ(با 8 سی پی یو)| Lawrence Livermore Laboratory وNASALawrence Berkeley National Laboratory (تنها سیستم با 8 سی پی یو)
|

1989-1990 |ETA-10G| 3/10 گیگا فلاپ(برداری)|(8 سی پی یو)متوسط خیلی کمتر
|

1990-1995| Fujitsu Numerical Wind Tunnel| 236 گیگا فلاپ| National Aerospace Lab
|

1995-2000 |Intel ASCI Red |15/2 ترا فلاپ |Sandia National Laboratories, New Mexico
|

2000-2002 |IBM ASCI White, SP Power3 375 MHz| 226/7 ترا فلاپ |Lawrence Livermore Laboratory, California
|

2002-2004 |Earth Simulator| 86/35 ترا فلاپ| Yokohama Institute for Earth Sciences, Japan
|

2004-| Blue Gene/L prototype| 01/36 ترافلاپ*| IBM, Rochester, Minnesotafuture||
*Blue Gene/L طی ربع اول سال 2005 احتمالاً به ظرفیت اولیه کامل (360 ترا فلاپ) می رسد.
#@
@#16:
---
!
نسل های بعدی ابر رایانه
*(( Blue Gene ))
*((ASCI Purple))
*((ASCI Thor's Hammer))
---
!همچنین ببینید
*(( محاسبه موازی))
*(( خوشه ی Beowulf))
*(( محاسبه Grid ))
*((تاریخچه ی محاسبه))
*((MOSIX))
*((پژوهشکده ی کری))
*((رایانه های محدب))
*((MasP))
*(( ابر رایانه های کوچک))
*((ماشین های متفکر ))
*((Tera))
*((Meiko))
*((Elbrus))
*((nCUBE))
*((iWarp))
*((سیستم رایانه های پیرو))
*(( فن آوری هرمی))
*((سیستم ابر رایانه))
*((پژوهشکده ی مربع کندال«Kendall» ))
*((ریز رایانه|ریز رایانه ها))
*((کامپیوتر کوچک|مینی کامپیوترها))
*((رایانه های بزرگ)) (mainframe)
*((محاسبه توزیعی))
*((رایانه های Flash mob))
---
!پیوندهای خارجی
*[http://en.wikipedia.org/wiki/Super_computer ]
*[http://www.top500.org/ ]
*[http://www.linuxhpc.org/ ]
*[http://www.clusterresources.com/ ]
#@^
-همچنین ببینید 
-(( محاسبه موازی)) 
-(( خوشه ی Beowulf))  
-(( محاسبه Grid )) 
-(( تاریخچه ی محاسبه)) 
-((MOSIX))  
-((پژوهشکده ی کری))  
-((رایانه های محدب)) 
-((MasP))  
-(( ابر رایانه های کوچک))  
-(( ماشین های متفکر )) 
-((Tera))  
-((Meiko))  
-((Elbrus))  
-((nCUBE))  
-((iWarp))  
-(( سیستم رایانه های پیرو)) 
-(( فن اوری هرمی))  
-((سیستم ابر رایانه)) 
-((پژوهشکده ی مربع کندال(Kendall) )) 
-(( ریز رایانه ها)) 
-((مینی رایانه ها))  
-((رایانه های بزرگ(mainframe))) 
-((محاسبه توزیعی)) 
-((رایانه های Flash mob)) 
-پیوند های بیرونی 
-{picture file=img/daneshnameh_up//288px-Cray2.jpg} 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 09 آبان 1385 [12:24 ]   19   زینب معزی      جاری 
 دوشنبه 10 مهر 1385 [11:23 ]   18   زینب معزی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 23 شهریور 1385 [12:20 ]   17   زینب معزی      v  c  d  s 
 دوشنبه 09 آذر 1383 [07:09 ]   16   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 09 آذر 1383 [05:46 ]   15   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 شنبه 07 آذر 1383 [09:47 ]   14   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 شنبه 07 آذر 1383 [08:19 ]   13   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 شنبه 07 آذر 1383 [08:01 ]   12   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 شنبه 07 آذر 1383 [06:08 ]   11   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 شنبه 07 آذر 1383 [05:50 ]   10   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 شنبه 07 آذر 1383 [04:57 ]   9   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 شنبه 07 آذر 1383 [04:41 ]   8   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 شنبه 07 آذر 1383 [04:24 ]   7   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 شنبه 07 آذر 1383 [04:12 ]   6   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 شنبه 07 آذر 1383 [04:06 ]   5   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 05 آذر 1383 [04:17 ]   4   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 05 آذر 1383 [04:00 ]   3   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 05 آذر 1383 [03:56 ]   2   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 آذر 1383 [21:09 ]   1   حمید حسن نیا      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..