منو
 صفحه های تصادفی
امپراتور ارغوانی
بورنیت
ساخت خطی
رانش یونی فضاپیماهای بزرگ
موصل
مسیحیت در اروپا و امپراتوری روم
بیماری نوروز چیست؟
شیخ حسن ایلکانی
کاربرد شیمی در رندگی روز مره
دانشنامه:راهنمای الفبائی دانشنامه
 کاربر Online
742 کاربر online
تاریخچه ی: ابر رایانه

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-128Lines: 1-180
-__ابر رایانه__ وسیله ای برای تبدیل مسایل محاسبه ای به مسایل ورودی و خروجی است. ((کن باچر))(Ken Batcher)
ابر رایانه (( رایانه|رایانه ای)) است که در زمان معرفی از نظر ظرفیت پردازش و به خصوص سرعت محاسبه ازدیگر ماشین هاقوی تر باشد . اولین ابر رایانه ها در دهه ی 1960به طور عمده در (( موسسه اطلاعات کنترل(CDC) )) توسط (( سیمور کری(Seymour Cray) ))طراحی شد.کری تا دهه ی 1970 زمانی که برای تاسیس شرکت خود (( پژوهشکده کری)) , از ن جدا شد نرا هدایت می کرد.کری بعدها با طرح های جدید خود بازار ابر رایانه را در دست گرفت و تا 25 سال (1965 1990) بی رقیب ماند. در دهه ی 1980به موازات تولید یک دهه قبل تر (( میی یانه ها))شمار زیادی از رقیبان کوچکتر وارد بازار شدند اما بسیاری از ن ها در" رکود بازار ابر رایانه ها" ی اواسط دهه ی 1990 ناپدید شدند . امروزه ابر رایانه ها طرح های یک بار تولید شونده هستند که توسط شرکت های "سنتی" مانند (( IBM )) و ((HP)) طراحی می شوند .این شرکت ها بسیاری از شرکت های دهه ی 1980 را برای استفاده از تجاربشان خریداری کردند, هر چند در طراحی ابر رایانه ها ((موسسه ی کری)) متخصص تر است .
+||V{maketoc}||
^@#16:
!ابر رایانه
__ابر رایانه__ وسیله ای برای تبدیل مسایل محاسبه ای به مسایل ورودی و خروجی است.
((کن باچر)) (Ken Batcher)
{picture=288px-Cray2.jpg}

{*__
ابر رایانه__ (( رایانه|رایانه ای)) است که در زمان معرفی از نظر ظرفیت پردازش و به خصوص سرعت محاسبه ازدیگر ماشین ها قوی تر باشد. اولین ابر رایانه ها در دهه ی 1960به طور عمده در (( موسسه اطلاعات کنترل)) (CDC) توسط ((سیمور کری| سیمور کری«Seymour Cray» ))طراحی شد. کری تا دهه ی 1970 زمانی که برای تاسیس شرکت خود (( پژوهشکده کری)), از ن جدا شد نرا هدایت می کرد. کری بعدها با طرح های جدید خود بازار ابر رایانه را در دست گرفت و تا 25 سال (1965 1990) بی رقیب ماند. در دهه ی 1980به موازات تولید یک دهه قبل تر (( کامیو کک ها))شمار زیادی از رقیبان کوچکتر وارد بازار شدند اما بسیاری از نها در" رکود بازار ابر رایانه ها" ی اواسط دهه ی 1990 ناپدید شدند. امروزه ابر رایانه ها طرح های یک بار تولید شونده هستند که توسط شرکت های "سنتی" مانند (( IBM )) و ((HP)) طراحی می شوند. این شرکت ها بسیاری از شرکت های دهه ی 1980 را برای استفاده از تجاربشان خریداری کردند، هر چند در طراحی ابر رایانه ها ((موسسه ی کری)) متخصص تر است .
-معنای کلمه ی ابررایانه تا حدی متغیر است , و ابر رایانه های امروزی فردا دیگر کاربردی نخواهند داشت,همانگونه که از (( کولاسوس( Colossus) , اولین رایانه ی الکترونیکی برنامه دار رقمی ) غیر(( حالت جامد)) ) دنیا ,که طی (( جنگ جهانی دوم)) رمز های (( لمانی ها)) را می شکست پیدا است .ماشین های اولیه ی سی دی سی(CDC) صرفا پردازنده های منفرد پر سرعتی بودندکه تا ده برابر سریع تر از سریع ترین ماشین هایی که توسط دیگر شرکت ها معرفی شده بودند کار می کردند . در دهه ی 1970 بیشتر ابر رایانه ها برای استفاده از (( پردازنده ی برداری)) طراحی می شدند و بسیاری از بازیگر های تازه کار برای ورود به بازار پردازنده هایی از این نوع را با قیمت ارزان تر عرضه می کردند .در دهه های 1980و1990 پردازنده های برداریجای خود را به سیستم های (( پردازش موازی)) فشرده با هزاران سی پی یو (CPU) ساده ای داد که برخی از ن ها واحد های غیر مرسوم وبرخی طرح های متداول و سنتی بودند. امروزه طرح های موازی بر پایه ی (( ریز پردازنده های)) (( RISC )) " غیر مرسوم" مانند ((PowerPC)) یا ((PA_RISC)) قرار دارند . +معنای کلمه ی ابر رایانه تا حدی متغیر است , و ابر رایانه های امروزی فردا دیگر کاربردی نخواهند داشت، همانگونه که از ((کولاسوس)) (Colossus)،‌ (اولین رایانه ی الکترونیکی برنامه دار رقمی دنیا، که طی (( جنگ جهانی دوم)) رمز های لمانی ها را می شکست) پیدا است. ماشین های اولیه ی سی دی سی (CDC) صرفاً پردازنده های منفرد پر سرعتی بودند که تا ده برابر سریع تر از سریع ترین ماشین هایی که توسط دیگر شرکت ها معرفی شده بودند کار می کردند. در دهه ی 1970 بیشتر ابر رایانه ها برای استفاده از ((پردازنده ی برداری)) طراحی می شدند و بسیاری از بازیگر های تازه کار برای ورود به بازار پردازنده هایی از این نوع را با قیمت ارزان تر عرضه می کردند. در دهه های 1980و 1990 پردازنده های برداری جای خود را به سیستم های (( پردازش موازی)) فشرده با هزاران سی پی یو (CPU) ساده ای داد که برخی از نها واحد های غیر مرسوم و برخی طرح های متداول و سنتی بودند. امروزه طرح های موازی بر پایه ی ((ریز پردازنده |ریز پردازنده های)) (( RISC )) " غیر مرسوم" مانند ((PowerPC)) یا ((PA_RISC)) قرار دارند.*}
---
!ابزار های نرم افزاری
-ابزار های نرم افزاری
ابزار های نرم افزار ی پردازش توزیعی , ((API)) های استاندارد از جمله ((MPI)) و ((PVM ))و راه حل های نرم افزاری متکی بر (( منبع باز)) مانند ((Beowulf)) و ((openMosix)) ,که کار ساخت نوعی از " ابر رایانه های مجازی" با استفاده از مجموعه های ایستگاه کار ها و خدمتگذار های عادی را تسهیل بخشید , را شامل می شود .فن وری هایی مانند ((Rendezvous)) راه تولید خوشه های رایانه های ویژه را هموار ساخت . یک نمونه , تابع تفسیر توزیعی در برنامه کاربردی ترکیبی Apple's((Shake ))ست . رایانه هایی که از نرم افزار Shake استفاده می کنند کافی است فقط در شبکه در مجاورت یک دیگر باشند تا به طور خود کار منابع همدیگر را پیدا و مورد استفاده قرار دهند . در حالی که هنوز هیچ کس خوشه رایانه ی ویژه ای ای بهتر از ابر رایانه های سال گذشته نساخته است فاصله ی بین رایانه های رومیزی , یا حتی لپ تاپ ها و ابر رایانه ها در حال ناپدید شدن است و این احتمال وجود دارد که این روند با افزایش پشتیبانی توکار برای همسانی(parallelism) و (( پردازش توزیعی)) در سیستم عامل های رایانه های رومیزی تداوم یابد . یک زبان برنامه نویسی سان برای ابر رایانه ها مبحث تحقیقاتی باز و وسیعی را در علم رایانه به جا ی می گذارد .
کاربرد
+{*ابزار های نرم افزار ی پردازش توزیعی، ((API)) های استاندارد از جمله ((MPI)) و ((PVM ))و راه حل های نرم افزاری متکی بر (( منبع باز)) مانند ((Beowulf)) و ((openMosix))، که کار ساخت نوعی از " ابر رایانه های مجازی" با استفاده از مجموعه های ایستگاه کار ها و خدمتگذار های عادی را تسهیل بخشید، را شامل می شود. فن وری هایی مانند ((Rendezvous)) راه تولید خوشه های رایانه های ویژه را هموار ساخت. یک نمونه، تابع تفسیر توزیعی در برنامه کاربردی ترکیبی((Apple's Shake ))ست. رایانه هایی که از نرم افزار Shake استفاده می کنند کافی است فقط در شبکه در مجاورت یک دیگر باشند تا به طور خود کار منابع همدیگر را پیدا و مورد استفاده قرار دهند. در حالی که هنوز هیچ کس خوشه رایانه ی ویژه ای ای بهتر از ابر رایانه های سال گذشته نساخته است فاصله ی بین رایانه های رومیزی، یا حتی لپ تاپ ها و ابر رایانه ها در حال ناپدید شدن است و این احتمال وجود دارد که این روند با افزایش پشتیبانی توکار برای همسانی(parallelism) و (( پردازش توزیعی)) در سیستم عامل های رایانه های رومیزی تداوم یابد. یک زبان برنامه نویسی سان برای ابر رایانه ها مبحث تحقیقاتی باز و وسیعی را در ((علم رایانه)) به جا ی می گذارد .*}
---
!
کاربرد ها
-ابرایاه ها برای کارهایی که به محاسبات زیاد و دقیق نیازمند است به کار می رود از جمله: (( پیش بینی وضع هوا)) , تحقیقات ب و هوایی( که شامل (( گرم شدن جهانی)) می شود), (( نمونه سازی مولکولی)) (محاسبه ی ساختار ها و خصوصیات ترکیب های شیمیایی , درشت مولکول های زیستی, بسپار ها, و بلور ها( , شبیه سازی های فیزیکی ( مانند شبیه سازی هوا پیما در تونل باد , شبیه سازی انفجار (( جنگ افزار های هسته ای)) و تحقیقات در مورد (( جوش هسته ای)) ), رمز گشایی و مانند ن .موسسه های نظامی و علمی از بزرگترین مشتری ها می باشند. +{*ابر رایاه ها برای کارهایی که به محاسبات زیاد و دقیق نیازمند است به کار می رود از جمله: (( پیش بینی وضع هوا)) , تحقیقات ب و هوایی ( که شامل (( گرم شدن جهانی)) می شود)، (( نمونه سازی مولکولی)) (محاسبه ی ساختار ها و خصوصیات ترکیب های شیمیایی، درشت مولکول های زیستی، بسپار ها, و بلور ها، شبیه سازی های فیزیکی ( مانند شبیه سازی هوا پیما در تونل باد، شبیه سازی انفجار (( جنگ افزار های هسته ای)) و تحقیقات در مورد (( جوش هسته ای)) )، رمز گشایی و مانند ن. موسسه های نظامی و علمی از بزرگترین مشتری ها می باشند.*}
---
!طراحی
-طرح
ابر رایانه ها به دلیل به کار گیری طرح های ابتکاری و جدید با سرعتی بیشتر از رایانه های متداول کار می کنند.این طرح ها ان ها را قادر می سازد بسیاری کارها را با وجود نیاز به برسی فنی جزییات بغرنج به صورت موازی انجام دهند.ان ها بیشتر برای انجام گونه های خاصی از محاسبات تخصص دارند و در برابر بیشتر کارهای محاسباتی عادی عملکرد ضعیفی از خود نشان می دهند . (( سازمان دهی حافظه )) این رایانه ها به دقت تنظیم شده است تا در تمام زمان ها پردازنده با داده ها و دستور العمل ها تغذیه شود. در واقع, بیشتر تفاوت پیاده سازی بین رایانه های کند تر و ابر رایانه ها به خاطر طرح سازمان دهی حافظه و ترکیب بندی اجزا است .
+{*ابر رایانه ها به دلیل به کار گیری طرح های ابتکاری و جدید با سرعتی بیشتر از رایانه های متداول کار می کنند. این طرح ها ان ها را قادر می سازد بسیاری کارها را با وجود نیاز به برسی فنی جزییات بغرنج به صورت موازی انجام دهند.ان ها بیشتر برای انجام گونه های خاصی از محاسبات تخصص دارند و در برابر بیشتر کارهای محاسباتی عادی عملکرد ضعیفی از خود نشان می دهند. (( سازمان دهی حافظه )) این رایانه ها به دقت تنظیم شده است تا در تمام زمان ها پردازنده با داده ها و دستور العمل ها تغذیه شود. در واقع, بیشتر تفاوت پیاده سازی بین رایانه های کند تر و ابر رایانه ها به خاطر طرح سازمان دهی حافظه و ترکیب بندی اجزا است .
((قانون Amdahl )) برای تمام سیستم های موازی صادق است. ابر رایانه ها تلاش زیادی را برای حذف توالی نرم افزاری اعمال کرده و برای شتاب دادن به تنگنا های (bottlenecks) باقی مانده از سخت افزار بهره می گیرند.*}
---
!!چالش های ابر رایانه و فن آوری ها
 +{*یک ابر رایانه تولید گرما می کند و باید خنک شود. خنک سازی بیشتر ابر رایانه ها یک مشکل ((HVAC)) بزرگ است .
 +اطلاعات نمی تواند با سرعتی بیشر از (( سرعت نور)) بین دو جز یک ابر رایانه جا به جا شود. به همین دلیل، ابر رایانه هایی که چندین متر طول دارند باید دارای زمان پاسخگویی دست کم یک دهم نانو ثانیه باشد. به این خاطر در طرح ابر رایانه ی کری ساخت سیمور کری از کابل های کوتاه ا ستفاده شده بود.
 +ابر رایانه ها مقادیر زیادی داده را در مدت زمان کوتاهی مصرف و تولید می کنند. برای اطمینان از این که اطلاعات به سرعت منتقل و به درستی ذخیره و باز یابی می شود به کاری بیشتر نیاز است .*}
 +#@
 +@#16:
 +فن آوری هایی که برای ابر رایانه ها شکل گرفته اند عبارتند از:
 +*((پردازش برداری))
 +*((خنک سازی به کمک مایع))
 +*((دسترسی به حافظه نا یکنواخت))(NUMA)
 +*((لوح های شیاری)) ( که اولین نمونه ی ان بعد ها ((RAID )) نام گرفت)
 +*((سیستم فایل موازی))
 +---
 +!!تکنیک های پردازش
-(( انون Amdahl )) برای مم یم های ازی اق .ابر رایانه ها ت زیادی را بری ف والی م افزای امال رده برای ا دان به تا های(bottlenecks) باقی مانده از ت افا هره می گید . +{* تکنیک ای (( پردا اری)) ا ا ی ابر رایانه ها ته یافت و همچنان در برنامه های کاربری کرایی بامتخصص مورد استفاه قرا می یرد . تکیک های پاش بردای به بازار مجتع ر عماریDSP ودستورهای پردازش ((SIMD)) برای رایانه های همه منو تحلیل یافه ا .*} />---
!!س
ی عامل
-چالش هی ر ایا و او ها
یک
ابر یانه ولید گم ی کند و بای ک و ک سازی یشتر ار رایانه ها یک شکل ((HVAC)) زرگ است .
اطاعات نمی تواند با سرتی بیشر از (( سرعت ور)) ین ز یک بر رایانه جا به ا شو .ه همین دلیل , ابر ایه هایی که چنین متر طول دارن بید ارای زما اسخگویی ت کم یک دهم نانو انیه اشده این ا ر طرح ابر رایانه ی کری سات سیمور کری از کابل های کوتا ست شده بو . />ابر رایانه ها قای زیای اده ا در مد ن کاهی مر و وید می کند. بی اطمینان از ین که العات ب ت منقل و به ری خیر و یی ی ود به کای بیشتر نیاز است .
+{*(( یم ا )) آا، که اغلب نه ی ینوکس است، با سی مل ای یگر ماین های کچکر تفاتی ندارن. به ر ز نجا که وه دهندگان یت های امل منب رنام ویسی محدو کده اند ا کربری ان ها ضعیف تر ات. و از این وایت ن ی شود که وقی این رایانه ها ک الب قیمی برار ا صد ها هار دلار د ب ازار های یی کوچک فوخت می شند بوه ی R&D نها ال و می ود. به ر ذابی ین رندی مداوم نعت یاه وده ات.*} />---
!!
برنامه نویسی
- اوری ایی که رای ابر رایانه ها کل گفه ان عبارن ا: />(( دش داری))
(( نک ی ه کمک ای)) />(( رسی ب ه ن یکنا))(NUMA) />(( ای یاری)) ( که اولین موه ی ان بد ها ))RAID(( نام گف)
(( یت ایل مای))
+{*عاری وای ابر رایانه ها غلب ستفده از تکنیک هی برنمه نویی خای را برای ب ک یی رعت شان میل می کند .کمپایلر های (( فترن)) تک منوه ریعتر ز کمایل های ((ن برنامه نویسی C)) و ((زبا مه نویی++C)) کد تولید می کند بنا این فرترن زبا اخابی برامه نویسی لمی و بنابر این زبان بیشتر برنامه هایی که در ابر رایانه ا پیاده می شود است. برای بره گیری از موازی بودن اب رایانه ها، در خوشه های با اتصال شل از ((PVM)) و ((MPI)) ودر ماشین های با حافظه مشترک و هماهنگ ز ((OpenMP)) استفده می شود .*}
--- />!نواع ابر رایه ای هم کاه
-تکنیک های پردازش +{*سه دسته ی اصلی از ابر رایانه های همه کاره وجود دارد:
ماشی
ن های مبتنی بر (( پردازش موازی)) عملیات های محاسباتی مشترک را در آن واحد بر حجم زیادی از داده انجام شود.
((رایانه های خوشه ای)) با کابل کشی کوتاه بر
ای پشتیبانی از تعداد زیادی پردازنده و برای این که حافظه ی آنها بتواند با هم در ارتباط باشد از رابط های مخصوص استفاده می کنند . پردازنده ها و وسایل کابل کشی از ابتدا برای ابر رایانه ها طراحی می شوند.سریعترین ابر رایانه های همه کاره دنیا از این فن آوری استفاده می کنند.
خوشه های commodity از تعداد زیادی پی سی های commodity که با (( شبکه های محلی)) با پهنای باند زیاد و سرعت عکس العمل کم به هم مرتبطند استفاده می کنند.
- کنیک های (( رداش ای)) ال ار رای ابر رایانه ها ته یاف همچنا د برنا های کردی با کارایی امص مورد اده ا می گی . کنیک هی پردازش بداری ه بازار جتع ر مایDSP وسورهای رداش ))SIMD(( بای رایاه هی مه و ی یته ا . +ر سال 2002 (( انون مو )) (Moore) و ((قا مقیاس)) عال هی غالب در راحی ابر رایانه ها است: در حا ضر یک رایانه رو میزی جدید ا یک ابر رایاه ی 15 ساله قدرتمند تر است، دت کم برخی از ترد های ری که باعث می شد ابر رایانه های پیین تر از مین هی رومیزی کنونی کار کنند درون یک commodity pc's جا د ده ا .ا این گته , هینه ی توسعه و ولید تراشه ها بعث می شد تا طراحی راشه های سنتی برای یک اجرای کتا عملا یر تصای ه وتراشه های تلید انوه که ب داشتن تقاضا های کافی از عده ی هیه ی تی خو ی آدند جای ها را گیند .
-سیتم عامل +علاوه بر این، بسیاری از مسایلی که توسط ابر رایانه ها انجام می شد به طور ویژه برای موازی سازی ( در اصل، تبدیل کردن به بخش های ریز تر برای این که بتوان در ان واحد بر روی ان ها کار کرد) و به خصوص، موازی سازی نسبتاً زمخت (coarse-grained parallelization) که مقدار اطلاعات مورد نیاز برای انتقال بین واحد های پردازش مستقل از هم را محدود می کند، مناسب است. به همین دلیل برای بسیاری از کار ها می توان " خوشه های" رایانه ای با طرح استاندارد که قابل برنامه نویسی برای کار به صورت یک رایانه ی بزرگ هستند را جایگزین ابر رایانه های سنتی و متداول کرد. بسیاری از این ها از سیستم عامل (( لینوکس)) استفاده می کنند، به آنها خوشه های Beowulf گفته می شود.
-(( یتم امل )) ان ها, ک ا نخه ای از لینوکس است , سیستم عامل ای دی این های کچکر تفاوتی نارند .به هر حال از ان ا ک وعه ندگان یم ی عا نابع رمه نویسی را محدود کرده ن ابط کاربری ان ضعی ر است .ان از این واقعیت متج می شود که وقتی این رایانه ه که اغلب قیمی رر با صد ا هار دلار دارند به بازار های خیی کوک فروخته می شوند ود ی R&D انه ال مد ی شو . ز بی این روندی مداوم ر صنعت رایانه بوده است
رامه نویی
+در تدای ال 2003 ، ابر رایانه های شا ی 3 نی خوشه ای از commodity است و ت سیستم عامل ینو با خت اار اینل x86 کار می کند. به هر حال انظار ی و ای ژ ای ه ی commodity که لینک ا CPU های AMD x86-64 عم می کنن ب ر بااری کار کنند. اگر این روند دو یاد ام ینوک یست مل اندارد de facto ار رایانه ها اهد د.
-مماری موازی ابر رایانه ها اغلب استفاده از تکنیک هی برناه نویسی خای را برای ه کار گیری سرعت شان تحمیل می کند .کمپایلر های (( فترن)) ک منوه ریعتر از کمای ((C)) و ((++C)) کد تلید می کنند بنا بر این فرترن زبن انتخابی برمه نویی علمی و بنابر این زبان یتر برنامه هایی که در ابر رایانه ها پیاده می ود است .برای بهره گیری از موازی بودن ابر رایانه ها , در خوشه های با اتصال شل از ((PVM(( و ((MPI)) ودر ماشین های با حافظ مشترک و هماهنگ از ((OpenMP)) استفاده می شود . +ر انتهای ا 2003 ار راینه های شماره ی 3 نی وه ی متا بد، ((VirginiaTech)) ((System X)) ک با ((Mac OS X)) ب خه ی از یتم های 1,100 G5 کار می کد. *} />--- />#@ />@#16: />!ابر رایانه های تک منظره
-انواع ابر رایانه های همه کاره +{*ابر رایانه های تک منظوره ابزار های محاسبه ی به کارایی بالا هستند که معماری ان ها برای یک کار خاص طراحی شده است. این باعث می شود بتوان از تراشه های به طور خاص برنامه نویسی شده ی FPGA و یا حتی تراشه های VLSI سنتی استفاده و با قربانی کردن عمومیت، نسبت کار ایی/قیمت بالاتری تولید کرد. از این ابر رایانه ها برای برنامه های کاربردی مانند محاسبه های ((فیزیک فضایی )) و ((کد شکنی)) brute-force استفاده می شود.*}
-سه دسته ی اصلی از ابر رایانه های همه اره وجود دارد:
ماشی
های مبتنی بر (( پردازش موازی)) عملیات های محاسباتی مشترک را در ان واحد بر حجم زیادی از داده انجام شود.
(( رایا
نه های وشه ای )) با کابل کشی کوتاه برای پشتیبانی از تعداد زیادی پردازنده و برای این که حافظه ی ان ها بتواند با هم در ارتباط باشد از رابط های مخصوص استفاده می کنند . ردازنه ها ووسایل کابل کشی از ابتدا برای ابر رایانه ه راحی می شوند.سریعترین ابر رایانه های همه کاره دنیا از این فن اوری استفاده می کنند .
خوشه های commodity از تعداد زیادی پی سی هایcommodity که با (( شبکه های محلی)) ب پهنای باند زیاد و عت عکس العمل کم به هم مرتبطن استفاده می کنند .
در (( سال 2002)) (( قانون مو(Moore) )) و ((اقتصاد مقیاس)) امل های غاب در طراحی ابر رایانه ها است : در حال حاضر یک رایاه رو میزی جدید از یک ابر رایانه ی 15 ساله قدرتمند تر است, و دست کم برخی از ترفند های طراحی که باعث می شد ابر رایانه ای پیشین بهتر از ماشین های رومیزی کنونی کار کن درون یک commodity pc's جا داده شده اند .از این گذشته , هزینه ی توسه و تولید تراشه ها باعث می شد تا طراحی تراش های سنتی برای یک اجرای کوتا عملا غیر اقتصادی شده وتراشه های تولید اوه که با داشتن تقاضا های کافی از عهده ی هزینه ی تولید خود بر می امدند جای ان ها را بگیرند .
+چند نمونه ا ابر رایانه های تک نوره ارتند از:
*((Deep Blue)) بای بازی (( رن))
*(( ماسه ابل یکر بندی)) />*((GRAPE)) برای یزیک ایی />--- />!سیعتری ابر رایاه های اوزی
-علاوه بر این, بسیاری مسایلی که توسط ابر رایانه ا اجا می به طور ویژه برای موای ای( در اص,ی کدن ه ش های ریز تر برای این که توان در ان واحد روی ان ها ار کرد)و به خصوص , موازی سزی نسبتا مخت(coarse-grained parallelization) که مقدار لاات مورد نیاز برای انتقال ین واحد های پردازش ست از م ر محدود می کند, ناسب است . ه همین دیل بری بسیاری از کر ها می تان " ه های" ینه ی با ح اسنارد ک بل برنامه نویسی برای کار به وت یک رایانه ی ر ستند را جایزی ابر رایانه های سنتی و متداول کد . بسیاری ز ای ها سیستم ل(( ینوک)) استفاده ی کنن, به ان ه ((خشه های ))Beowulf گفته می ود . +{*سر یک رایانه عوماً با (( لا)) ملی های اای در نی) نه گیری می ود .این انده یری هزینه سبا اراات را نایده گرت ر می کند ک تمم رازنه ها ی اشین اده ها سی وبا مم س کار می ک.بنابر این به نون یک استانر تری ای ال نیست ولی ه هر ا به و گست ود استفاده ا ی گید .
-در بتدای (( سال 2003)) , ابر رایانه های شمار ی 3 دنیا خوشه ای از commodity است و تحت سیستم عامل لیوکس و با سخت ازار ینتل x86 کا میکنده ه حال نتظار می ود شماری ا پروژه های شه ی commodity که تحت لینوکس و با CPU های AMD x86-64 عمل می کنند با سرعت الاتری کار کنند .اگر این روند تداو یابد احتمالا لینوکس سیستم عامل استادار de facto ر رایانه خاه شد.r /> />ر انتهای ا 2003 ا رایانه ای شماره ی 3 دنیا خوش ای ات و, ((VirginiaTech)) ((System X)) که با ((Mac OS X)) بر خوشه ای ا سیست ی 1,100 G5 کا ی کد .

ا رایانه های تک وره
بر اینه های تک منو ابزار هی محاسب ی به کایی الا هستند که معاری ا ها بری یک کار اص طراحی شده است .ی باث می شود بتان از ره هی به طور ا برنامه نویسی شه ی FPGA یا تی راش های VLSI سنتی استفاده و ا ربای ک عومیت ,نسبت کار ایی/یمت بااتری ید کد.از این ابر رایانه ا ی رناه های کاربردی مانند ماب ای ((ییک ایی )) و ((کد شکنی)) brute-force ستفاده می و />
چ
د نوه از ابر رایانه های ک نظوره عبارند : />((Deep Blue(( برای ازی (( رج))
(( م
اسب ی اب پیک بندی))
((GRAPE
)) ای یزیک فیی
+در 29 بتامبر سال 200 سریعترین ابر رایانه ها نمنه اولی ((Blue Gene/L)) با 16.250رانده ات ((IBM ))می اشد. این ار رایه می تواند با سرعت 01/36 را فلاپ کار کند. نمونه اویه Blue Gene/L نسخه ی ساری ه ی ای ((PowerPc )) رکت ای ی ا (IBM) ا. این مونه اویه ا Rochester شرکت ای بی ام نی یک فاییی ا اما نسخه های تی ر ای های مف از مه ((مایگاه می ارن لیور مو)) (LLNL) مهیا اه شد. قب از Blue Gene/ L ریین ابر اینه (( شی سا ین)) Simulator> د (( عوم زمین یکوماا)) (( ژ)) ود. این ابر رایانه کای ز 640 رایاه ی 8- پردازنده ای معا برداری تنی بر ماری (( NEC SX-6 )) (ا ممو 5120 ردازند) بود از یکی از نسخه های اری ه یی ال ((ییک)) تفاده ی ک.
-سریعترین ابر رایانه ی امرزی
ر یک رایانه عما (( فلا)) (میت ی ااری در ثانیه) اداه گیری می ود .ی انداه گیری ینه رار اتاطات ا ادیه ره فرض می کن که مام ردازه ها ی ماشین به داده ها دستسی وا م سرعت کا می کنند.نابر ین ه عنوان یک اتانارد متری ایه ال نیست ولی ه ه ال ه ور گترد مورد افاه رار می گید .
+سرعت آن 5 برابر سریعترین ابر رایانه یین یعنی کامیور وه ای ASCI White در ((آزمایشگاه می ان لیم))(Lawerence Livermore) ب. اکار ASCI دل ایاا محده اش داد برای ح رری اتاتژیک د در اهد ی من زمایش ای ته ای، (( آزمایش های هسته ی)) ا ی سای کند.
((PRAM ))
ری یگی ا ار راینه ها است. />لیتی ز 500 ا ز ریتری ا راینه ا در [http://www.top500.org ] موود است.*}
-در(( 29 سبتامبر))(( سال 2004 )) سریعترین ابر رایانه ها نمونه اولیه(prototype) ))Blue Gene/L(( با 16.250پردازنده ساخ ))IBM((می باشد . این ابر رایانه می تواند با سرعت 01/36 ترا فلاپ کار کند.نمونه اولیه Blue Gene/L نسخه ی سفارشی شده ی معماری))PowerPc(( شرکت ای بی ام (IBM)است .این نمونه اولیه فعلا در Rochester شرکت ای بی ام , نیو یورک فاسیلیتی است اما نسخه های تولید در سایت های مختلف از جمله (( ازمایشگاه ملی لارنس لیور مور)) (LLNL)مهیا خواهد شد .قبل از Blue Gene/ L سریعترین ابر رایانه (( شبیه ساز زمین(Earth Simulator) )) در(( )) موسسه ی علوم زمین یوکوماها)) (( ژاپن)) بود .این ابر رایانه خوشه ای از 640رایانه ی 8-پردازنده ای متعارف و برداری مبتنی برمعماری ))NEC(( SX-6 (با مجموع 5120 پردازنده)بودو از یکی از نسخه های سفارشی شده یسیستم عامل ((یونیکس)) استفاده می کرد . +---r />!خ زمان ابر رایانه ها
-سرعت ان 5 بربار سریعترین ابر رایانه پیشین یعنی کامپیوتر خوشه ای ASCI Whiteدر (( ازمایشگاه ملی لارنس لیورمور(Lawerence Livermore) )) بود .ابتکار ASCIدولت ایالات متحده تلاش دارد برای حفظ برتری استراتژیک خود در معاهده ی منع ازمایش های هسته ای, (( ازمایش های هسته ای)) را شبیه سازی کند.  
-))PRAM(( سری دیگری از ابر رایانه ها است. 
-لیستی از 500 تا از سریعترین ابر رایانه ها در http://www.top500.org/ موجود است . 
-خط زمان ابر رایانه ها 
-دوره ابر رایانه بیشینه سرعت مکان 
-1943-1944 Colossus 5000 نویسه در ثانیه Bletchley Park, England 
-1945-1950 Manchester Mark I 500 دستور University of Manchester, England 
-1950-1955 MIT Whirlwind 20 KIPS (CRT)40 KIPS (Core) Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA 
-1956-1958 IBM 704 40 KIPS12 کیلو فلاپ  
-1958-1959 IBM 709 40 KIPS12 کیلو فلاپ  
-1959-1960 IBM 7090 210 کیلو فلاپ U.S. Air Force BMEWS (RADC), Rome, NY 
-1960-1961 LARC 500 کیلو فلاپ(دارای دو سی پی یو) Lawrence Livermore Laboratory, California 
-1961-1964 IBM 7030 "Stretch" 1.2 MIPS600 کیلو فلاپ Los Alamos National Laboratory, New Mexico 
-1965-1969 CDC 6600 10 MIPS 3 مگا فلاپ Lawrence Livermore Laboratory, California 
-1969-1975 CDC 7600 36 مگا فلاپ Lawrence Livermore Laboratory, California 
-1974-1975 CDC Star-100 100 مگا فلاپ(برداری)2 مگا فلاپ(نرده ای) Lawrence Livermore Laboratory, California 
-1975-1983 Cray-1 80 مگا فلاپ(برداری)72 مگا فلاپ(نرده ای) Los Alamos National Laboratory, New Mexico (1976) 
-1975-1982 ILLIAC IV 150 مگا فلاپ,< 100 مگا فلاپ(متوسط) NASA Ames Research Center, Californiaمطمین نیست. 
-1981-1983 CDC Cyber-205 400 مگا فلاپ(برداری)متوسط خیلی کمتر  
-1983-1985 Cray X-MP 500 مگا فلاپ( دارای 4 سی پی یو) Los Alamos National Laboratory, New Mexico 
-1985-1990 Cray-2 95/1 گیگا فلاپ(با 4 سی پی یو)9/3 گیگا فلاپ(با 8 سی پی یو) Lawrence Livermore Laboratory وNASALawrence Berkeley National Laboratory (تنها سیستم با 8 سی پی یو) 
-1989-1990 ETA-10G 3/10 گیگا فلاپ(برداری)(8 سی پی یو)متوسط خیلی کمتر  
-1990-1995 Fujitsu Numerical Wind Tunnel 236 گیگا فلاپ National Aerospace Lab 
-1995-2000 Intel ASCI Red 15/2 ترا فلاپ Sandia National Laboratories, New Mexico 
-2000-2002 IBM ASCI White, SP Power3 375 MHz 226/7 ترا فلاپ Lawrence Livermore Laboratory, California 
-2002-2004 Earth Simulator 86/35 ترا فلاپ Yokohama Institute for Earth Sciences, Japan 
-2004- Blue Gene/L prototype 01/36 ترافلاپ* IBM, Rochester, Minnesota 
-future  
-Blue Gene/L* طی ربع اول (( سال 2005)) احتمالا به ظرفیت اولیه کامل(360 ترا فلاپ) می رسد. 
-نسل های بعدی ابر رایانه  
-(( Blue Gene ))  
-((ASCI Purple))  
-((ASCI Thor's Hammer))  
-همچنین ببینید
(( محاسبه موازی))
(( خوشه ی Beowulf))
(( محاسبه Grid ))
(( تاریخچه ی محاسبه))
((MOSIX))
((پژوهشکده ی کری))
((رایانه های محدب))
((MasP))
(( ابر رایانه های کوچک))
(( ماشین های متفکر ))
((Tera))
((Meiko))
((Elbrus))
((nCUBE))
((iWarp))
(( سیستم رایانه های پیرو))
(( فن وری هرمی))
((سیستم ابر رایانه))
((پژوهشکده ی مربع کندال(Kendall) ))
(( ریز رایانه ها))
((مینی رایاه ها))
((رایانه های بزرگ(mainframe)))
((محاسبه توزیعی))
((رایانه های Flash mob))
پیوند های یرونی
+||دوره | ابر رایانه| بیشینه سرعت| مکان
|
1943-1944 |Colossus |5000 نویسه در ثانیه |Bletchley Park, England
|
1945-1950 |Manchester Mark I 500| دستور | University of Manchester, England
|
1950-1955 |MIT Whirwind| 20 KIPS (CRT)40 KIPS (Core)| Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA
|
1956-1958| IBM 704 |40 KIPS12 کیلو فلاپ |
|
1958-1959| IBM 709 |40 KIPS12 کیلو فلاپ |
|
1959-1960 |IBM 7090 |210 کیلو فلاپ |U.S. Air Force BMEWS (RADC), Rome, NY
|
1960-1961 |LARC| 500 کیلو فلاپ(دارای دو سی پی یو)| Lawrence Livermore Laboratory, California
|
1961-1964 |IBM 7030 "Stretch" |1.2 MIPS600 کیلو فلاپ| Los Alamos National Laboratory, New Mexico
|
1965-1969 |CDC 6600 |10 MIPS 3 مگا فلاپ| Lawrence Livermore Laboratory, California
|
1969-1975 |CDC 7600 |36 مگا فلاپ| Lawrence Livermore Laboratory, California
|
1974-1975 |CDC Star-100| 100 مگا فلاپ(برداری)2 مگا فلاپ(نرده ای)| Lawrence Livermore Laboratory, California
|
1975-1983 |Cray-1 |80 مگا فلاپ(برداری)72 مگا فلاپ(نرده ای)| Los Alamos National Laboratory, New Mexico (1976)
|
1975-1982 |ILLIAC IV| 150 مگا فلاپ,< 100 مگا فلاپ(متوسط) |NASA Ames Research Center, Californiaمطمین نیست.
|
1981-1983 |CDC Cyber-205| 400 مگا فلاپ(برداری)متوسط خیلی کمتر |
|
1983-1985 |Cray X-MP| 500 مگا فلاپ( دارای 4 سی پی یو)| Los Alamos National Laboratory, New Mexico
|
1985-1990| Cray-2 |95/1 گیگا فلاپ(با 4 سی پی یو)9/3 گیگا فلاپ(با 8 سی پی یو)| Lawrence Livermore Laboratory وNASALawrence Berkeley National Laboratory (تنها سیستم با 8 سی پی یو)
|
1989-1990 |ETA-10G| 3/10 گیگا فلاپ(برداری)|(8 سی پی یو)متوسط خیلی کمتر
|
1990-1995| Fujitsu Numerical Wind Tunnel| 236 گیگا فلاپ| National Aerospace Lab
|
1995-2000 |Intel ASCI Red |15/2 ترا فلاپ |Sandia National Laboratories, New Mexico
|
2000-2002 |IBM ASCI White, SP Power3 375 MHz| 226/7 ترا فلاپ |Lawrence Livermore Laboratory, California
|
2002-2004 |Earth Simulator| 86/35 ترا فلاپ| Yokohama Institute for Earth Sciences, Japan
|
2004-| Blue Gene/L prototype| 01/36 ترافلاپ*| IBM, Rochester, Minnesotafuture||
*Blue Gene/L طی ربع اول سال 2005 احتمالاً به ظرفیت اولیه کامل (360 ترا فلاپ) می رسد.
#@
@#16:
---
!نسل های بعدی ابر رایانه
*(( Blue Gene ))
*((ASCI Purple))
*((ASCI Thor's Hammer))
---
!
همچنین ببینید
*(( محاسبه موازی))
*(( خوشه ی Beowulf))
*(( محاسبه Grid ))
*((تاریخچه ی محاسبه))
*((MOSIX))
*((پژوهشکده ی کری))
*((رایانه های محدب))
*((MasP))
*(( ابر رایانه های کوچک))
*((ماشین های متفکر ))
*((Tera))
*((Meiko))
*((Elbrus))
*((nCUBE))
*((iWarp))
*((سیستم رایانه های پیرو))
*(( فن وری هرمی))
*((سیستم ابر رایانه))
*((پژوهشکده ی مربع کندال«Kendall» ))
*((ریز رایانه|ریز رایانه ها))
*((کامپیوتر کوچک|مینی کامپیترها))
*((رایانه های بزرگ)) (mainframe)
*((محاسبه توزیعی))
*((رایانه های Flash mob))
---
!
پیوندهای ارجی
*[http://en.wikipedia.org/wiki/Super_computer ]
*[http://www.top500.org/ ]
*[http://www.linuxhpc.org/ ]
*[http://www.clusterresources.com/ ]
#@^

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 09 آبان 1385 [12:24 ]   19   زینب معزی      جاری 
 دوشنبه 10 مهر 1385 [11:23 ]   18   زینب معزی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 23 شهریور 1385 [12:20 ]   17   زینب معزی      v  c  d  s 
 دوشنبه 09 آذر 1383 [07:09 ]   16   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 09 آذر 1383 [05:46 ]   15   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 شنبه 07 آذر 1383 [09:47 ]   14   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 شنبه 07 آذر 1383 [08:19 ]   13   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 شنبه 07 آذر 1383 [08:01 ]   12   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 شنبه 07 آذر 1383 [06:08 ]   11   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 شنبه 07 آذر 1383 [05:50 ]   10   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 شنبه 07 آذر 1383 [04:57 ]   9   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 شنبه 07 آذر 1383 [04:41 ]   8   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 شنبه 07 آذر 1383 [04:24 ]   7   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 شنبه 07 آذر 1383 [04:12 ]   6   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 شنبه 07 آذر 1383 [04:06 ]   5   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 05 آذر 1383 [04:17 ]   4   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 05 آذر 1383 [04:00 ]   3   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 05 آذر 1383 [03:56 ]   2   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 آذر 1383 [21:09 ]   1   حمید حسن نیا      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..