منو
 صفحه های تصادفی
معادله
حدیث لوح جابر
ترکیب تصاویر
امام خمینی و مفهوم آزادی
امام خمینی - عشق به اهل بیت
گل آویز
آصف بن برخیا
تسامح یا تساهل دینی
خورشید
واژگان اختلالات روانی
 کاربر Online
445 کاربر online
تاریخچه ی: آی سی های مربوط به گیتهای منطقی

V{maketoc}

در این صفحه به معرفی آیسی های مربوط به گیتهای منطقی و ارایه چند مدار ساده جهت یادگیری این المانهای منطقی می پردازیم.

کار را با آیسی مربوط به گیت منطقی AND شروع می کنیم.آیسی های زیادی در رابطه با این گیت وجود دارد.که در اینجا آیسی

74HC08 را به شما معرفی می کنم.این آیسی حاوی 4 عدد گیت منطقی AND است.

بیایید برای شروع مدار ساده ای را با استفاده از این آیسی ببندیم .تا شما با عملکرد آن آشنا شوید.

!گیت AND
!!!قطعات مورد نیاز برای گیت AND

#1 عدد آیسی 74HC08
# 3 عدد LED
# 1 عدد خازن 0.01 میکرو فاراد
#3 عدد مقاومت 1 کیلواهم
#((برد بورد))
# سیم تلفنی

!!! نقشه مدار مربوط به گیت AND

طبق معمول در ابتدا پایه های مربوط به تغذیه آیسی 74HC08 را بر روی برد بورد ببندید.

{picture file=img/daneshnameh_up/f/f3/GATEAND1.jpg}

در این آیسی پایه 7 تغذیه زمین و پایه 14 تغذیه مثبت است.دو پایه 1و 2 این آیسی را با دو مقاومت 1 کیلواهم همانطور که در نقشه مشخص است به زمین متصل کنید.

دومرتبه از پایه های 1و2 به یک سر کلید کلنگی یک حالته وصل کنید سر دیگر این کلید را به کاتد یا منفی LED متصل نمایید.سر مثبت یا آند LED ها را به طور مستقیم به مثبت ولتاژ وصل نمایید.
در این هنگام هر کلیدی را که می بندید LED مربوط به آن روشن می شود.همانطور که می دانید.زمانی خروجی گیت AND یک یا HIGH می شود.که هر دو ورودی آن یک یا HIGH باشد.

{picture file=img/daneshnameh_up/b/bb/AND_08.jpg}

اگر کلید متصل به پایه های ورودی 1و2 بسته شود.پایه ورودی 1و2 که در واقع دو ورودی یکی از 4 گیت موجود در این آیسی است.HIGH یا یک می شو د وخروجی این گیت از آیسی پایه 3 است.،که با بستن هر دو کلید ورودی HIGH یا 1 می شود.


همانطور که در شکل مربوط به شماتیک داخلی آیسی 74hc08 می بینید.این آیسی دارای 4 گیت AND مجزا است.پایه 7 تغذیه زمین و پایه 14 تغذیه مثبت است.
پایه های 1،2،4،5،9،10،13،12 ورودی و پایه های 3، 6،11و8 خروجی هستند.هر گیت AND به همراه دو ورودی و خروجی آن به همراه پایه ها در شکل زیر مشخص شده است.

!!!فرمول مربوط به گیت AND

با توجه به فرمول زیر زمانی این گیت منطقی خروجی یک یا HIGH دارد.؛که هر دو ورودی آن یک باشد.در واقع در ضرب منطقی زمانی خروجی یک می شود که هر دو ورودی یک باشند.در غیر اینصورت خروجی صفر یا LOW است.

{TEX()} {AND(A,B)=A . B} {TEX}

!گیت OR
!!! قطعات مورد نیاز برای گیت OR
# 1 عدد آیسی 74HC32
# 3 عدد مقاومت 1 کیلو اهم
# 3 عددد LED
# 2 عدد کلید کلنگی یک حالته
# ((برد بورد))
#سیم تلفنی
!!!نقشه مدار مربوط به گیت OR

طبق معمول پایه های مربوط به تغذیه آیسی را در ابتدا ببندید.پایه 7 تغذیه زمین و پایه 14 تغذیه مثبت است.

{picture file=img/daneshnameh_up/2/21/74HC32.jpg}

1و 2 این آیسی را با دو مقاومت 1 کیلواهم همانطور که در نقشه مشخص است به زمین متصل کنید.

دومرتبه از پایه های 1و2 به یک سر کلید کلنگی یک حالته وصل کنید سر دیگر این کلید را به کاتد یا منفی LED متصل نمایید.سر مثبت یا آند LED ها را به طور مستقیم به مثبت ولتاژ وصل نمایید.
در این هنگام هر کلیدی را که می بندید LED مربوط به آن روشن می شود.همانطور که می دانید.زمانی خروجی گیت OR یک یا HIGH می شود.که یکی یا هر دو ورودی آن یک یا HIGH باشد.

{picture file=img/daneshnameh_up/1/1f/74HC32.gif}


اگر کلید متصل به پایه های ورودی 1و2 بسته شود.پایه ورودی 1و2 که در واقع دو ورودی یکی از 4 گیت موجود در این آیسی است.HIGH یا یک می شو د وخروجی این گیت از آیسی پایه 3 است.که با بستن یکی یا هر دو کلیدهای مربوط به پایه های ورودی HIGH یا 1 می شود.

همانطور که در شکل مربوط به شماتیک داخلی آیسی 74hc32 می بینید.این آیسی دارای 4 گیت OR مجزا است.پایه 7 تغذیه زمین و پایه 14 تغذیه مثبت است.
پایه های 1،2،4،5،9،10،13،12 ورودی و پایه های 3، 6،11و8 خروجی هستند.هر گیت OR به همراه دو ورودی و خروجی آن به همراه پایه ها در شکل زیر مشخص شده است.

!!!فرمول مربوط به گیت OR

با توجه به فرمول زیر زمانی خروجی این گیت یک یا HIGH می شود.که هر دو ورودی آن صفر یا LOW نباشد.بنابراین اگر یکی از ورودی ها یک باشد و دیگری صفر خروجی یک یا HIGH می شودوهمچنین اگر هر دو ورودی یک باشند خروجی نیز یک یا HIGH می شود.
{TEX()} {OR(A,B)=(A + B)} {TEX}

!گیت NOT
!!قطعات مورد نیاز برای گیت NOT

# 1عدد آیسی 74HC04
# 2 عدد LED
# 2 عدد مقاومت 1 کیلو اهم
# 1 عدد کلید کلنگی یک حالته
# ((برد بورد))
# سیم تلفنی

!!نقشه مدار مربوط به گیت NOT
طبق معمول در ابتدا پایه های مربوط به تغذیه آیسی 74HC04 را بر روی برد بورد ببندید.


{picture file=img/daneshnameh_up/5/58/74HC04NOT1.jpg}

در این آیسی پایه 7 تغذیه زمین و پایه 14 تغذیه مثبت است. پایه 1 این آیسی را با یک مقاومت 1 کیلواهم همانطور که در نقشه مشخص است به زمین متصل کنید.

{picture file=img/daneshnameh_up/4/48/74HC04.gif}

دومرتبه از پایه های 1 به یک سر کلید کلنگی یک حالته وصل کنید سر دیگر این کلید را به کاتد یا منفی LED متصل نمایید.سر مثبت یا آند LED را به طور مستقیم به مثبت ولتاژ وصل نمایید.
در این هنگام زمانیکه کلید بسته شودکلید متصل به پایه 1 روشن می شود.،و LED متصل به پایه 2 خاموش می شود.همانطور که می دانید.زمانی خروجی گیت NOT یک یا HIGH می شود.که ورودی آن صفر یا LOW باشد.
بنابراین هر زمان که LED متصل به پایه یک روشن باشد LED متصل به خروجی خاموش است.در واقع خروجی عکس ورودی است
همانطور که در شکل مربوط به شماتیک داخلی آیسی 74hc32 می بینید.این آیسی دارای 4 گیت OR مجزا است.پایه 7 تغذیه زمین و پایه 14 تغذیه مثبت است.
پایه های 1،3،5،9،11،13 ورودی و پایه های 2،4،6،12،10،8خروجی هستند.هر گیت NOT دارای یک ورودی و خروجی است پایه های ورودی و خروجی در شکل مربوط به شماتیک آیسی 74HC04 مشخص شده است.

!گیت NAND

!!قطعات مورد نیاز برای گیت NAND

# آیسی 74HC00
# 3 عدد مقاومت 1 کیلو اهم
# 3 عدد LED
# 2 عدد کلید کلنگی یک حالته
#(( برد بورد))
# سیم تلفنی

!!نقشه مربوط به گیت NAND
طبق معمول در ابتدا پایه های مربوط به تغذیه آیس74hc00 را بر روی برد بورد ببندید.

{picture file=img/daneshnameh_up/e/ee/NAND.GIF}

در این آیسی پایه 7 تغذیه زمین و پایه 14 تغذیه مثبت است.دو پایه 1و 2 این آیسی را با دو مقاومت 1 کیلواهم همانطور که در نقشه مشخص است به زمین متصل کنید.

{picture file=img/daneshnameh_up/f/ff/74HC00.gif}

دومرتبه از پایه های 1و2 به یک سر کلید کلنگی یک حالته وصل کنید سر دیگر این کلید را به کاتد یا منفی LED متصل نمایید.سر مثبت یا آند LED ها را به طور مستقیم به مثبت ولتاژ وصل نمایید.
در این هنگام هر کلیدی را که می بندید LED مربوط به آن روشن می شود.همانطور که می دانید.نحوه عملکرد گیت NAND برخلاف AND است.دراین گیت زمانی خروجی یک HIGH است.،که هر دو ورودی صفر یا low یا اینکه هر دو ورودی مخالف یکدیگر باشند.در واقع یعنی اگر یکی از ورودی ها یک باشد دیگری صفر باشد.،در این حالت خروجی یک یا high است.

!آیسی های مربوط به گیت های NOR،XOR و XNOR

در مورد این آیسی ها نیز می توانید با بستن مداراتی شبیه مدارات فوق عملکرد آنها را تجربه کنید.روش کار با این آیسی ها نیز کاملا شبیه به مدارت فوق است.
!!آیسی NOR

این المان منطقی در واقع NOT یا عکس گیت OR است.همانطور که دیدید.زمانیکه یکی از ورودی های گیت OR یا هر دو آنها یک یا HIGH باشد.خروجی آن HIGH می شود.حال شما عکس این قضیه را برای گیت NOR در نظر بگیرید.
بنابراین می توان گفت هر زمان که هر دو ورودی صفر یا LOW باشند.، خروجی این المان منطقی HIGH یا یک خواهد بود.

{picture file=img/daneshnameh_up/9/99/74hc02_pin.gif}

آیسی مناسبی که می توان برای این المان منطقی در نظر گرفت 74HC02 است.به شماتیک درونی این آیسی در شکل زیر توجه کنید.پایه های 7 و 14 مربوط به تغذیه زمین و مثبت آیسی هستند.برخلاف آیسی های منطقی که تا کنون بررسی کردیم .،اولین خروجی آن پایه 1 و دو ورودی اولین گیت از چهار گیت پایه های 2 و 3 آیسی 74HC02 می باشد.
پایه های 2،3،5،6،8،9،11،12 پایه های ورودی و پایه های 1،4،10،13 پایه های خروجی هستند.
!!XOR
این المان منطقی زمانی خروجی آن یک یا high است.که هر دو ورودی آن یکسان نباشد.در واقع زمانیکه هر در ورودی high یا یک
و یا low یا صفر باشند.،خروجی آن low یا صفر است.اگر بخواهید.مانند حالت های قبل مدار ببندید.زمانیکه هر دو کلید در، وردی باز باشند.و هر دو پایه ورودی به زمین متصل باشند در واقع هر دو ورودی صفر هستند.و با توجه به قانونی که بر این گیت حاکم است.خروجی آن نیز low یا صفر است.بنابراین LED متصل در پایه خروجی نیز خاموش می باشد.
زمانیکه هر دو کلید را می بندید. دو ورودی یک گیت از چهار گیت high یا یک می شود.در این حالت نیز خروجی صفر می شود.

{picture file=img/daneshnameh_up/0/07/XOR1.JPG}

در شکل فوق شماتیک درونی آیسی 74HC86 را مشاهده می کنید.این آیسی دارای 4 گیت XOR است.پایه های ورودی و خروجی در شکل این آیسی کاملا مشخص است.پایه های 1،2،5،6،8،9،12و13 پایه های ورودی 4 گیت موجود درا ین آیسی و پایه های 3،4،10،11 خروجی هستند.پایه 7 تغذیه زمین و پایه 14 تغذیه مثبت است.

!!!فرمول مربوط به گیت XOR

در زیر فرمول حاکم بر این گیت را مشاهده می کنید.! این علامت بیانگر NOT یا برعکس است.فرض کنید A=0 و B=1 باشد.بنابر مسایل گفته شده.،خروجی این گیت باید یک یا HIGH باشد.
با توجه به فرمول زیر به جای مقدار A عکس آنرا قرار دهید.،عکس A برابر یک می شود.حال به جای B مقدار اصلی آنرا قرار دهید.این مقدار یک است. همانطور که می دانید حاصلضرب دو عدد منطقی در صورتی یک خواهد شد.که دو ورودی آن یک باشد.این خاصیت را به راحتی در گیت AND مشاهده کردید.بنابراین با توجه به این قضیه خروجی اولین پرانتز یک می شود.

به پرانتز دوم دقت کنید.چون مقدار A صفر است.بدون توجه به مقدار B جواب این پرانتز صفر می شود.

همانطور که می دانید.،مجموع دو عدد منطقی در صورتی یک می شود.که یکی یا هر دو آنها یک باشند.این قضیه را براحتی می توانید در گیت OR ببینید.
بنابراین جواب این مسئله با توجه به دو ورودی متفاوت یک خواهد شد.که این همان رابطه حاکم بر گیت XOR است.
{TEX()} {XOR(A,B)=(!A.B) + (A.!B)} {TEX}!!XNOR
این گیت در واقع عکس گیت XOR است.بنابراین زمانی خروجی آن یک یا HIGH می شود.که هر دو ورودی آن یکسان باشد.یعنی زمانی خروجی آن HIGH می شود.که هر دو ورودی آن یک یا HIGH و یا LOW یا صفر باشند.اگر هر دو ورودی آن یکسان نباشند.خروجی آن LOW یا صغر است.

آیسی معادلی که می توان برای این گیت در نظر گرفت.،آیسی 4077 است.این آیسی حاوی 4 گیت XNOR است.پایه های ورودی و خروجی در شکل بالا کاملا مشخص است.

{picture file=img/daneshnameh_up/8/8f/XNOR2.JPG}

!!!فرمول مربوط به گیت XNOR

فرض کنید A=0 و B=1 باشد.با توجه به فرمول زیر جواب و توضیحات داده شده در مورد گیت XOR جواب این دو پرانتز داخلی و مجموع آنها برابر یک می شود.به علامت NOT در بیرون هر دو پرانتز توجه کنید.این علامت جواب دو پرانتز داخلی و جواب کلی را عکس می کند.بنابراین جواب کلی صفر یا LOW است.شما می توانید براحتی و با استفاده از این فرمول بفهمید که جواب خروجی این گیت منطقی زمانی یک است.که هر در ورودی آن یک یا صفر باشند.

{TEX()} {XNOR(A,B)=!((A + !B) +(!A +B))} {TEX}

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 21 آذر 1384 [06:32 ]   77   جواد حمزه      جاری 
 دوشنبه 21 آذر 1384 [06:02 ]   76   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 آذر 1384 [05:53 ]   75   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 آذر 1384 [05:44 ]   74   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 آذر 1384 [05:42 ]   73   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 مهر 1384 [11:39 ]   72   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 20 مهر 1384 [10:17 ]   71   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [13:39 ]   70   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [13:08 ]   69   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [13:05 ]   68   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [12:59 ]   67   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [12:53 ]   66   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [12:42 ]   65   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [12:35 ]   64   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [12:19 ]   63   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [12:11 ]   62   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [12:03 ]   61   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [12:01 ]   60   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [11:54 ]   59   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [11:53 ]   58   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [11:35 ]   57   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [11:18 ]   56   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [10:55 ]   55   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [10:47 ]   54   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [10:14 ]   53   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [09:54 ]   52   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [09:50 ]   51   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [09:35 ]   50   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [09:30 ]   49   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [09:29 ]   48   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [09:22 ]   47   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [09:17 ]   46   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [09:09 ]   45   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [09:06 ]   44   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [09:01 ]   43   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [08:43 ]   42   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [08:39 ]   41   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [08:27 ]   40   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [08:16 ]   39   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [08:04 ]   38   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [08:00 ]   37   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [07:54 ]   36   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [07:47 ]   35   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [07:04 ]   34   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [06:56 ]   33   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [06:50 ]   32   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [06:21 ]   31   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [06:05 ]   30   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [06:02 ]   29   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [05:20 ]   28   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [05:18 ]   27   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [05:17 ]   26   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 16 مهر 1384 [13:32 ]   25   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 16 مهر 1384 [13:31 ]   24   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 16 مهر 1384 [13:21 ]   23   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 16 مهر 1384 [13:16 ]   22   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 16 مهر 1384 [13:14 ]   21   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 16 مهر 1384 [13:01 ]   20   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 16 مهر 1384 [10:33 ]   19   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 16 مهر 1384 [10:01 ]   18   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 16 مهر 1384 [09:59 ]   17   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 16 مهر 1384 [09:35 ]   16   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 16 مهر 1384 [09:30 ]   15   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 16 مهر 1384 [09:14 ]   14   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 16 مهر 1384 [09:01 ]   13   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 16 مهر 1384 [08:53 ]   12   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 16 مهر 1384 [08:46 ]   11   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 16 مهر 1384 [08:37 ]   10   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 16 مهر 1384 [08:09 ]   9   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 16 مهر 1384 [07:36 ]   8   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 16 مهر 1384 [07:29 ]   7   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 16 مهر 1384 [07:06 ]   6   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 16 مهر 1384 [06:59 ]   5   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 16 مهر 1384 [06:49 ]   4   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 16 مهر 1384 [06:44 ]   3   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 16 مهر 1384 [06:01 ]   2   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 16 مهر 1384 [05:58 ]   1   جواد حمزه      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..