منو
 صفحه های تصادفی
تصریح امام باقر بر امامت امام صادق علیهماالسلام
علل ختم پیامبران (نبوت شریعی
کانسارهای ایران
سیپروفلوکساسین
ژوهانسنیت
حضرت عبدالمطلب علیه السلام
ارز بازرگانی
فلسفه وجودی حروف مقطعه
پایتختهای قرون اولیه اسلامی
رنگ سفید
 کاربر Online
197 کاربر online
Lines: 1-244Lines: 1-322
 V{maketoc} V{maketoc}
 در این صفحه به معرفی آیسی های مربوط به گیتهای منطقی و ارایه چند مدار ساده جهت یادگیری این المانهای منطقی می پردازیم. در این صفحه به معرفی آیسی های مربوط به گیتهای منطقی و ارایه چند مدار ساده جهت یادگیری این المانهای منطقی می پردازیم.
-کار را با آیسی مربوط به گیت منطقی AND شروع می کنیم.آیسی های زیادی در رابطه با این گیت وجود دارد.که در اینجا آیسی +کار را با آیسی مربوط به گیت منطقی ANDشروع می کنیم.آیسی های زیادی در رابطه با این گیت وجود دارد.که در اینجا آیسی
  74HC08 را به شما معرفی می کنم.این آیسی حاوی 4 عدد گیت منطقی AND است.  74HC08 را به شما معرفی می کنم.این آیسی حاوی 4 عدد گیت منطقی AND است.
-بیایید برای شروع مدار ساده ای را با استفاده از این آیسی ببندیم .تا شما با عملکرد آن آشنا شوید. +بیایید برای شروع مدار، ساده ای را با استفاده از این آیسی ببندیم .تا شما با عملکرد آن آشنا شوید.
-!گیت AND +!گیت(( گیت منطقی|AND))
 !!!قطعات مورد نیاز برای گیت AND !!!قطعات مورد نیاز برای گیت AND
 #1 عدد آیسی 74HC08  #1 عدد آیسی 74HC08
 # 3 عدد LED # 3 عدد LED
 # 1 عدد خازن 0.01 میکرو فاراد # 1 عدد خازن 0.01 میکرو فاراد
 #3 عدد مقاومت 1 کیلواهم #3 عدد مقاومت 1 کیلواهم
 #((برد بورد)) #((برد بورد))
 # سیم تلفنی # سیم تلفنی
 !!! نقشه مدار مربوط به گیت AND !!! نقشه مدار مربوط به گیت AND
 طبق معمول در ابتدا پایه های مربوط به تغذیه آیسی 74HC08 را بر روی برد بورد ببندید. طبق معمول در ابتدا پایه های مربوط به تغذیه آیسی 74HC08 را بر روی برد بورد ببندید.
-left>
+center>
 
 
  
- {picture file=img/daneshnameh_up/f/f3/GATEAND1.jpg} + {picture=GATEAND1.jpg}
  
 
 
 
 
 در این آیسی پایه 7 تغذیه زمین و پایه 14 تغذیه مثبت است.دو پایه 1و 2 این آیسی را با دو مقاومت 1 کیلواهم همانطور که در نقشه مشخص است به زمین متصل کنید. در این آیسی پایه 7 تغذیه زمین و پایه 14 تغذیه مثبت است.دو پایه 1و 2 این آیسی را با دو مقاومت 1 کیلواهم همانطور که در نقشه مشخص است به زمین متصل کنید.
 +datasheet مربوط به این آیسی را از [ http://217.218.177.31/mavara/mavara-download_file.php?fileId=200|اینجا] دانلود کنید.برای باز کردن فایل دانلود شده می بایست برنامه acrobat reader را در داخل سیستم داشته باشید.
 دومرتبه از پایه های 1و2 به یک سر کلید کلنگی یک حالته وصل کنید سر دیگر این کلید را به کاتد یا منفی LED متصل نمایید.سر مثبت یا آند LED ها را به طور مستقیم به مثبت ولتاژ وصل نمایید. دومرتبه از پایه های 1و2 به یک سر کلید کلنگی یک حالته وصل کنید سر دیگر این کلید را به کاتد یا منفی LED متصل نمایید.سر مثبت یا آند LED ها را به طور مستقیم به مثبت ولتاژ وصل نمایید.
 در این هنگام هر کلیدی را که می بندید LED مربوط به آن روشن می شود.همانطور که می دانید.زمانی خروجی گیت AND یک یا HIGH می شود.که هر دو ورودی آن یک یا HIGH باشد. در این هنگام هر کلیدی را که می بندید LED مربوط به آن روشن می شود.همانطور که می دانید.زمانی خروجی گیت AND یک یا HIGH می شود.که هر دو ورودی آن یک یا HIGH باشد.
 در حالت عادی یعنی زمانی که کلید باز باشد.،همانطور که در نقشه می بینید.هر دو ورودی گیت با دو مقاومت 1 کیلو اهم زمین شده است.در واقع ورودی صفر را در حالت عادی در هر دو ورودی خواهیم داشت. در حالت عادی یعنی زمانی که کلید باز باشد.،همانطور که در نقشه می بینید.هر دو ورودی گیت با دو مقاومت 1 کیلو اهم زمین شده است.در واقع ورودی صفر را در حالت عادی در هر دو ورودی خواهیم داشت.
-در دو پایه ورودی گیت AND صفر یا زمین را داریم.در هنگام بسته شدن کلیدپایه های ورودی از طریق LED به مثبت ولتاژ‌وصل می شود.و در یان حالت هر دو ورودی HIGH می شود. +در هنگام بسته شدن کلید پایه های ورودی از طریق LED به مثبت ولتاژ‌ وصل می شو ند.و در این حالت هر دو ورودی HIGH می شود.
 
 
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/b/bb/AND_08.jpg} +{picture=AND_08.jpg}
  
 
 
 
 
-هما نطور که گفته شد.،اگر کلید متصل به پایه های ورودی 1و2 بسته شود.پایه ورودی 1و2 که در واقع دو ورودی یکی از 4 گیت موجود در این آیسی است.HIGH یا یک می شو د وخروجی این گیت از آیسی که پایه 3 است.،که با بستن هر دو کلید ورودی HIGH یا 1 می شود. +هما نطور که گفته شد.،اگر کلید متصل به پایه های ورودی 1و2 بسته شود.پایه ورودی 1و2 که در واقع دو ورودی یکی از 4 گیت موجود در این آیسی است.HIGH یا یک می شو د وخروجی این گیت از آیسی که پایه 3 است.، با بستن هر دو کلید ورودی HIGH یا 1 می شود.
 همانطور که در شکل مربوط به شماتیک داخلی آیسی 74hc08 می بینید.این آیسی دارای 4 گیت AND مجزا است.پایه 7 تغذیه زمین و پایه 14 تغذیه مثبت است. همانطور که در شکل مربوط به شماتیک داخلی آیسی 74hc08 می بینید.این آیسی دارای 4 گیت AND مجزا است.پایه 7 تغذیه زمین و پایه 14 تغذیه مثبت است.
-پایه های 1،2،4،5،9،10،13،12 ورودی و پایه های 3، 6،11و8 خروجی هستند.هر گیت AND به همراه دو ورودی و خروجی آن به همراه پایه ها در شکل ی مشخص شده است. +هر گیت AND به همراه دو ورودی و خروجی آن به همراه پایه ها در شکل لا مشخص شده است.
 !!!فرمول مربوط به گیت AND !!!فرمول مربوط به گیت AND
 با توجه به فرمول زیر زمانی این گیت منطقی خروجی یک یا HIGH دارد.؛که هر دو ورودی آن یک باشد.در واقع در ضرب منطقی زمانی خروجی یک می شود که هر دو ورودی یک باشند.در غیر اینصورت خروجی صفر یا LOW است. با توجه به فرمول زیر زمانی این گیت منطقی خروجی یک یا HIGH دارد.؛که هر دو ورودی آن یک باشد.در واقع در ضرب منطقی زمانی خروجی یک می شود که هر دو ورودی یک باشند.در غیر اینصورت خروجی صفر یا LOW است.
 {TEX()} {AND(A,B)=A . B} {TEX} {TEX()} {AND(A,B)=A . B} {TEX}
-!گیت OR +!گیت(( گیت منطقی|OR))
 !!! قطعات مورد نیاز برای گیت OR !!! قطعات مورد نیاز برای گیت OR
 # 1 عدد آیسی 74HC32 # 1 عدد آیسی 74HC32
 # 3 عدد مقاومت 1 کیلو اهم  # 3 عدد مقاومت 1 کیلو اهم
 # 3 عددد LED  # 3 عددد LED
 # 2 عدد کلید کلنگی یک حالته # 2 عدد کلید کلنگی یک حالته
 # ((برد بورد)) # ((برد بورد))
 #سیم تلفنی #سیم تلفنی
 !!!نقشه مدار مربوط به گیت OR !!!نقشه مدار مربوط به گیت OR
 طبق معمول پایه های مربوط به تغذیه آیسی را در ابتدا ببندید.پایه 7 تغذیه زمین و پایه 14 تغذیه مثبت است. طبق معمول پایه های مربوط به تغذیه آیسی را در ابتدا ببندید.پایه 7 تغذیه زمین و پایه 14 تغذیه مثبت است.
-left>
+center>
 
 
  
- {picture file=img/daneshnameh_up/2/21/74HC32.jpg} + {picture=74HC32.jpg}
  
 
 
 
 
  1و 2 این آیسی را با دو مقاومت 1 کیلواهم همانطور که در نقشه مشخص است به زمین متصل کنید.  1و 2 این آیسی را با دو مقاومت 1 کیلواهم همانطور که در نقشه مشخص است به زمین متصل کنید.
 دومرتبه از پایه های 1و2 به یک سر کلید کلنگی یک حالته وصل کنید سر دیگر این کلید را به کاتد یا منفی LED متصل نمایید.سر مثبت یا آند LED ها را به طور مستقیم به مثبت ولتاژ وصل نمایید. دومرتبه از پایه های 1و2 به یک سر کلید کلنگی یک حالته وصل کنید سر دیگر این کلید را به کاتد یا منفی LED متصل نمایید.سر مثبت یا آند LED ها را به طور مستقیم به مثبت ولتاژ وصل نمایید.
 در این هنگام هر کلیدی را که می بندید LED مربوط به آن روشن می شود.همانطور که می دانید.زمانی خروجی گیت OR یک یا HIGH می شود.که یکی یا هر دو ورودی آن یک یا HIGH باشد. در این هنگام هر کلیدی را که می بندید LED مربوط به آن روشن می شود.همانطور که می دانید.زمانی خروجی گیت OR یک یا HIGH می شود.که یکی یا هر دو ورودی آن یک یا HIGH باشد.
 +برای دریافت datasheet این آیسی [ http://217.218.177.31/mavara/mavara-download_file.php?fileId=201
 +|اینجا] را کلیک کنید
 
 
 
 
  
- {picture file=img/daneshnameh_up/1/1f/74HC32.gif} + {picture=74HC32.gif}
  
 
 
 
 
-اگر کلید متصل به پایه های ورودی 1و2 بسته شود.پایه ورودی 1و2 که در واقع دو ورودی یکی از 4 گیت موجود در این آیسی است.HIGH یا یک می شو د وخروجی این گیت از آیسی پایه 3 است.که با بستن یکی یا هر دو کلیدهای مربوط به پایه های ورودی HIGH یا 1 می شود. +اگر کلید متصل به پایه های ورودی 1و2 بسته شود.پایه ورودی 1و2 که در واقع دو ورودی یکی از 4 گیت موجود در این آیسی است.HIGH یا یک می شو د.،HIGH شدن ورودی از طریق LED ها و بسته شدن کلید ها صورت می گیرد.یک شدن ورودی ها با بسته شدن کلید ها و روشن شدن LED ها کاملا مشخص است. خروجی این گیت از آیسی که پایه 3 است.،با بستن یکی یا هر دو کلیدهای مربوط به پایه های ورودی HIGH یا 1 می شود.
 همانطور که در شکل مربوط به شماتیک داخلی آیسی 74hc32 می بینید.این آیسی دارای 4 گیت OR مجزا است.پایه 7 تغذیه زمین و پایه 14 تغذیه مثبت است. همانطور که در شکل مربوط به شماتیک داخلی آیسی 74hc32 می بینید.این آیسی دارای 4 گیت OR مجزا است.پایه 7 تغذیه زمین و پایه 14 تغذیه مثبت است.
-پایه های 1،2،4،5،9،10،13،12 ورودی و پایه های 3، 6،11و8 خروجی هستند.هر گیت OR به همراه دو ورودی و خروجی آن به همراه پایه ها در شکل ی مشخص شده است. +پایه های ورودی و خروجی هر گیت OR به همراه دو ورودی و یک خروجی آن در شکل لا مشخص است.
 !!!فرمول مربوط به گیت OR !!!فرمول مربوط به گیت OR
  با توجه به فرمول زیر زمانی خروجی این گیت یک یا HIGH می شود.که هر دو ورودی آن صفر یا LOW نباشد.بنابراین اگر یکی از ورودی ها یک باشد و دیگری صفر خروجی یک یا HIGH می شودوهمچنین اگر هر دو ورودی یک باشند خروجی نیز یک یا HIGH می شود.   با توجه به فرمول زیر زمانی خروجی این گیت یک یا HIGH می شود.که هر دو ورودی آن صفر یا LOW نباشد.بنابراین اگر یکی از ورودی ها یک باشد و دیگری صفر خروجی یک یا HIGH می شودوهمچنین اگر هر دو ورودی یک باشند خروجی نیز یک یا HIGH می شود.
 در جمع منطقی تنها در حالتی خروجی صفر می شود.که هر دو ورودی صفر باشند. در جمع منطقی تنها در حالتی خروجی صفر می شود.که هر دو ورودی صفر باشند.
   
 {TEX()} {OR(A,B)=(A + B)} {TEX} {TEX()} {OR(A,B)=(A + B)} {TEX}
-!گیت NOT +!گیت ((گیت منطقی|NOT))
 !!!قطعات مورد نیاز برای گیت NOT !!!قطعات مورد نیاز برای گیت NOT
 # 1عدد آیسی 74HC04  # 1عدد آیسی 74HC04
 # 2 عدد LED  # 2 عدد LED
 # 2 عدد مقاومت 1 کیلو اهم # 2 عدد مقاومت 1 کیلو اهم
 # 1 عدد کلید کلنگی یک حالته # 1 عدد کلید کلنگی یک حالته
 # ((برد بورد)) # ((برد بورد))
 # سیم تلفنی # سیم تلفنی
 !!!نقشه مدار مربوط به گیت NOT !!!نقشه مدار مربوط به گیت NOT
 طبق معمول در ابتدا پایه های مربوط به تغذیه آیسی 74HC04 را بر روی برد بورد ببندید. طبق معمول در ابتدا پایه های مربوط به تغذیه آیسی 74HC04 را بر روی برد بورد ببندید.
-left>
+center>
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/5/58/74HC04NOT1.jpg} +{picture=74HC04NOT1.jpg}
  
 
 
 
 
 در این آیسی پایه 7 تغذیه زمین و پایه 14 تغذیه مثبت است. پایه 1 این آیسی را با یک مقاومت 1 کیلواهم همانطور که در نقشه مشخص است به زمین متصل کنید. در این آیسی پایه 7 تغذیه زمین و پایه 14 تغذیه مثبت است. پایه 1 این آیسی را با یک مقاومت 1 کیلواهم همانطور که در نقشه مشخص است به زمین متصل کنید.
 +datasheet مربوط به آیسی 74hc04 را از [http://217.218.177.31/mavara/mavara-download_file.php?fileId=202|اینجا] دانلود کنید
 
 
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/4/48/74HC04.gif} +{picture=74HC04.gif}
  
 
 
 
 
 دومرتبه از پایه های 1 به یک سر کلید کلنگی یک حالته وصل کنید سر دیگر این کلید را به کاتد یا منفی LED متصل نمایید.سر مثبت یا آند LED را به طور مستقیم به مثبت ولتاژ وصل نمایید. دومرتبه از پایه های 1 به یک سر کلید کلنگی یک حالته وصل کنید سر دیگر این کلید را به کاتد یا منفی LED متصل نمایید.سر مثبت یا آند LED را به طور مستقیم به مثبت ولتاژ وصل نمایید.
 در این هنگام زمانیکه کلید بسته شودکلید متصل به پایه 1 روشن می شود.،و LED متصل به پایه 2 خاموش می شود.همانطور که می دانید.زمانی خروجی گیت NOT یک یا HIGH می شود.که ورودی آن صفر یا LOW باشد. در این هنگام زمانیکه کلید بسته شودکلید متصل به پایه 1 روشن می شود.،و LED متصل به پایه 2 خاموش می شود.همانطور که می دانید.زمانی خروجی گیت NOT یک یا HIGH می شود.که ورودی آن صفر یا LOW باشد.
 بنابراین هر زمان که LED متصل به پایه یک روشن باشد LED متصل به خروجی خاموش است.در واقع خروجی عکس ورودی است بنابراین هر زمان که LED متصل به پایه یک روشن باشد LED متصل به خروجی خاموش است.در واقع خروجی عکس ورودی است
 همانطور که در شکل مربوط به شماتیک داخلی آیسی 74hc32 می بینید.این آیسی دارای 4 گیت OR مجزا است.پایه 7 تغذیه زمین و پایه 14 تغذیه مثبت است. همانطور که در شکل مربوط به شماتیک داخلی آیسی 74hc32 می بینید.این آیسی دارای 4 گیت OR مجزا است.پایه 7 تغذیه زمین و پایه 14 تغذیه مثبت است.
-پایه های 1،3،5،9،11،13 ورودی و پایه های 2،4،6،12،10،8خروجی هستند.هر گیت NOT دارای یک ورودی و خروجی است پایه های ورودی و خروجی در شکل مربوط به شماتیک آیسی 74HC04 مشخص شده است. +هر گیت NOT دارای یک ورودی و خروجی است پایه های ورودی و خروجی در شکل مربوط به شماتیک آیسی 74HC04 مشخص شده است.
 !!!فرمول مربوط به گیت NOT !!!فرمول مربوط به گیت NOT
-فرمول زیر مربوط به گیت منطقی NOT است.خروجی این گیت همواره عکس مقدار ورودی است.اگر ورودی یک یا HIGH باشد.،خروجی آن LOW یا صفر است.و اگر ورودی آن LOW یا صفر باشد.خروجی آن HIGH یا یک می شود. +فرمول زیر مربوط به گیت منطقی NOT است.خروجی این گیت همواره عکس مقدار ورودی است.اگر ورودی یک یا HIGH باشد.،خروجی آن LOW یا صفر است.و اگر ورودی آن LOW یا صفر باشد.خروجی آن HIGH یا یک می شود.عبارت ! در فرمول زیر بیانگر NOT یا معکوس است.
 {TEX()} {NOT(A)=!A} {TEX} {TEX()} {NOT(A)=!A} {TEX}
-!گیت NAND +!گیت (( گیت منطقی|NAND))
 !!!قطعات مورد نیاز برای گیت NAND !!!قطعات مورد نیاز برای گیت NAND
 # آیسی 74HC00 # آیسی 74HC00
 # 3 عدد مقاومت 1 کیلو اهم # 3 عدد مقاومت 1 کیلو اهم
 # 3 عدد LED # 3 عدد LED
 # 2 عدد کلید کلنگی یک حالته # 2 عدد کلید کلنگی یک حالته
 #(( برد بورد)) #(( برد بورد))
 # سیم تلفنی # سیم تلفنی
 !!!نقشه مربوط به گیت NAND !!!نقشه مربوط به گیت NAND
 طبق معمول در ابتدا پایه های مربوط به تغذیه آیس74hc00 را بر روی برد بورد ببندید. طبق معمول در ابتدا پایه های مربوط به تغذیه آیس74hc00 را بر روی برد بورد ببندید.
-left>
+center>
 
 
  
- {picture file=img/daneshnameh_up/e/ee/NAND.GIF} + {picture=NAND.GIF}
  
 
 
 
 
-در این آیسی پایه 7 تغذیه زمین و پایه 14 تغذیه مثبت است.دو پایه 1و 2 این آیسی را با دو مقاومت 1 کیلواهم همانطور که در نقشه مشخص است به زمین متصل کنید. +در این آیسی پایه 7 تغذیه زمین و پایه 14 تغذیه مثبت است.دو پایه 1و 2 این آیسی را با دو مقاومت 1 کیلواهم همانطور که در نقشه مشخص است و مانند حالتهای قبلی به زمین متصل کنید.
datasheet آیسی 74hc00 را از [ http://217.218.177.31/mavara/mavara-download_file.php?fileId=203|اینجا] دانلود
کنید.
 
 
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/f/ff/74HC00.gif} +{picture=74HC00.gif}
  
 
 
 
 
 دومرتبه از پایه های 1و2 به یک سر کلید کلنگی یک حالته وصل کنید سر دیگر این کلید را به کاتد یا منفی LED متصل نمایید.سر مثبت یا آند LED ها را به طور مستقیم به مثبت ولتاژ وصل نمایید. دومرتبه از پایه های 1و2 به یک سر کلید کلنگی یک حالته وصل کنید سر دیگر این کلید را به کاتد یا منفی LED متصل نمایید.سر مثبت یا آند LED ها را به طور مستقیم به مثبت ولتاژ وصل نمایید.
 در این هنگام هر کلیدی را که می بندید LED مربوط به آن روشن می شود.همانطور که می دانید.نحوه عملکرد گیت NAND برخلاف AND است.دراین گیت زمانی خروجی یک HIGH است.،که هر دو ورودی صفر یا low یا اینکه هر دو ورودی مخالف یکدیگر باشند.در واقع یعنی اگر یکی از ورودی ها یک باشد دیگری صفر باشد.،در این حالت خروجی یک یا high است. در این هنگام هر کلیدی را که می بندید LED مربوط به آن روشن می شود.همانطور که می دانید.نحوه عملکرد گیت NAND برخلاف AND است.دراین گیت زمانی خروجی یک HIGH است.،که هر دو ورودی صفر یا low یا اینکه هر دو ورودی مخالف یکدیگر باشند.در واقع یعنی اگر یکی از ورودی ها یک باشد دیگری صفر باشد.،در این حالت خروجی یک یا high است.
 !!!فرمول مربوط به گیت NAND !!!فرمول مربوط به گیت NAND
 با توجه به فرمول زیر گیت NAND عکس گیت AND است.بنابراین زمانی خروجی آن high یا یک می شود که هر دو وردی آن مخلف هم یا هر دو صفر باشند. با توجه به فرمول زیر گیت NAND عکس گیت AND است.بنابراین زمانی خروجی آن high یا یک می شود که هر دو وردی آن مخلف هم یا هر دو صفر باشند.
 {TEX()} {NAND(A,B)=!(AND(A,B))} {TEX} {TEX()} {NAND(A,B)=!(AND(A,B))} {TEX}
 !آیسی های مربوط به گیت های NOR،XOR و XNOR !آیسی های مربوط به گیت های NOR،XOR و XNOR
 در مورد این آیسی ها نیز می توانید با بستن مداراتی شبیه مدارات فوق عملکرد آنها را تجربه کنید.روش کار با این آیسی ها نیز کاملا شبیه به مدارت فوق است. در مورد این آیسی ها نیز می توانید با بستن مداراتی شبیه مدارات فوق عملکرد آنها را تجربه کنید.روش کار با این آیسی ها نیز کاملا شبیه به مدارت فوق است.
-!!یی NOR +!!گی(( گی منطقی| NOR))
 این المان منطقی در واقع NOT یا عکس گیت OR است.همانطور که دیدید.زمانیکه یکی از ورودی های گیت OR یا هر دو آنها یک یا HIGH باشد.خروجی آن HIGH می شود.حال شما عکس این قضیه را برای گیت NOR در نظر بگیرید. این المان منطقی در واقع NOT یا عکس گیت OR است.همانطور که دیدید.زمانیکه یکی از ورودی های گیت OR یا هر دو آنها یک یا HIGH باشد.خروجی آن HIGH می شود.حال شما عکس این قضیه را برای گیت NOR در نظر بگیرید.
-بنابراین می توان گفت ه زمان که هر دو ورودی صفر یا LOW باشند.، خروجی این المان منطقی HIGH یا یک خواهد بود.
left>
+بنابراین می توان گفت تنه زمانی خروجی آن HIGH می شود.،که هر دو ورودی صفر یا LOW باشند.
center>
 
 
  
- {picture file=img/daneshnameh_up/9/99/74hc02_pin.gif} + {picture=74hc02_pin.gif}
  
 
 
 
 
 آیسی مناسبی که می توان برای این المان منطقی در نظر گرفت 74HC02 است.به شماتیک درونی این آیسی در شکل زیر توجه کنید.پایه های 7 و 14 مربوط به تغذیه زمین و مثبت آیسی هستند.برخلاف آیسی های منطقی که تا کنون بررسی کردیم .،اولین خروجی آن پایه 1 و دو ورودی اولین گیت از چهار گیت پایه های 2 و 3 آیسی 74HC02 می باشد. آیسی مناسبی که می توان برای این المان منطقی در نظر گرفت 74HC02 است.به شماتیک درونی این آیسی در شکل زیر توجه کنید.پایه های 7 و 14 مربوط به تغذیه زمین و مثبت آیسی هستند.برخلاف آیسی های منطقی که تا کنون بررسی کردیم .،اولین خروجی آن پایه 1 و دو ورودی اولین گیت از چهار گیت پایه های 2 و 3 آیسی 74HC02 می باشد.
 پایه های 2،3،5،6،8،9،11،12 پایه های ورودی و پایه های 1،4،10،13 پایه های خروجی هستند. پایه های 2،3،5،6،8،9،11،12 پایه های ورودی و پایه های 1،4،10،13 پایه های خروجی هستند.
 
 
 !!!فرمول مربوط به گیت NOR !!!فرمول مربوط به گیت NOR
 این گیت بنابر فرمول زیر عکس گیت OR است.در واقع زمانی خروجی آن HIGH یا یک است.که هر دو ورودی آن LOW یا صفر باشد.در غیر اینصورت خروجی آن LOW یا صفر خواهد بود. این گیت بنابر فرمول زیر عکس گیت OR است.در واقع زمانی خروجی آن HIGH یا یک است.که هر دو ورودی آن LOW یا صفر باشد.در غیر اینصورت خروجی آن LOW یا صفر خواهد بود.
 {TEX()} {NOR(A,B)=!(OR(A,B))} {TEX} {TEX()} {NOR(A,B)=!(OR(A,B))} {TEX}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-!!XOR +!!گیت(( گیت منطقی|XOR))
 این المان منطقی زمانی خروجی آن یک یا high است.که هر دو ورودی آن یکسان نباشد.در واقع زمانیکه هر در ورودی high یا یک  این المان منطقی زمانی خروجی آن یک یا high است.که هر دو ورودی آن یکسان نباشد.در واقع زمانیکه هر در ورودی high یا یک
-و یا low یا صفر باشند.،خروجی آن low یا صفر است.اگر بخواهید.مانند حالت های قبل مدار ببندید.زمانیکه هر دو کلید در، وردی باز باشند.و هر دو پایه ورودی به زمین متصل شند در ا هر دو ورودی صفر هستند.و با توجه به قانونی که بر این گیت حاکم است.خروجی آن نیز low یا صفر است.بنابراین LED متصل در پایه خروجی نیز خاموش می باشد. +و یا low یا صفر باشند.،خروجی آن low یا صفر است.اگر بخواهید.مانند حالت های قبل مدار ببندید.زمانیکه هر دو کلید در پیه ها وردی باز باشند.در واقع مانند حالت های قبلی هر دو پایه ورودی به زمین متصل هند.در ای حا هر دو ورودی ما صفر است.و با توجه به قانونی که بر این گیت حاکم است.خروجی آن نیز low یا صفر است.بنابراین LED متصل در پایه خروجی نیز خاموش می باشد.
 زمانیکه هر دو کلید را می بندید. دو ورودی یک گیت از چهار گیت high یا یک می شود.در این حالت نیز خروجی صفر می شود. زمانیکه هر دو کلید را می بندید. دو ورودی یک گیت از چهار گیت high یا یک می شود.در این حالت نیز خروجی صفر می شود.
-left>
+مسیر HIGH شدن همانطور که دیدید.از طریق LED که به مثبت ولتاژ در مدارات قبلی اتصال داشت ایجاد می شود.
center>
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/0/07/XOR1.JPG} +{picture=XOR1.JPG}
  
 
 
 
 
 در شکل فوق شماتیک درونی آیسی 74HC86 را مشاهده می کنید.این آیسی دارای 4 گیت XOR است.پایه های ورودی و خروجی در شکل این آیسی کاملا مشخص است.پایه های 1،2،5،6،8،9،12و13 پایه های ورودی 4 گیت موجود درا ین آیسی و پایه های 3،4،10،11 خروجی هستند.پایه 7 تغذیه زمین و پایه 14 تغذیه مثبت است. در شکل فوق شماتیک درونی آیسی 74HC86 را مشاهده می کنید.این آیسی دارای 4 گیت XOR است.پایه های ورودی و خروجی در شکل این آیسی کاملا مشخص است.پایه های 1،2،5،6،8،9،12و13 پایه های ورودی 4 گیت موجود درا ین آیسی و پایه های 3،4،10،11 خروجی هستند.پایه 7 تغذیه زمین و پایه 14 تغذیه مثبت است.
 !!!فرمول مربوط به گیت XOR !!!فرمول مربوط به گیت XOR
 {TEX()} {XOR(A,B)=(!A.B) + (A.!B)} {TEX} {TEX()} {XOR(A,B)=(!A.B) + (A.!B)} {TEX}
 درعبارت فوق فرمول حاکم بر این گیت را مشاهده می کنید.! این علامت بیانگر NOT یا برعکس است.فرض کنید A=0 و B=1 باشد.بنابر مسایل گفته شده.،خروجی این گیت باید یک یا HIGH باشد. درعبارت فوق فرمول حاکم بر این گیت را مشاهده می کنید.! این علامت بیانگر NOT یا برعکس است.فرض کنید A=0 و B=1 باشد.بنابر مسایل گفته شده.،خروجی این گیت باید یک یا HIGH باشد.
 با توجه به فرمول زیر به جای مقدار A عکس آنرا قرار دهید.،عکس A برابر یک می شود.حال به جای B مقدار اصلی آنرا قرار دهید.این مقدار یک است. همانطور که می دانید حاصلضرب دو عدد منطقی در صورتی یک خواهد شد.که دو ورودی آن یک باشد.این خاصیت را به راحتی در گیت AND مشاهده کردید.بنابراین با توجه به این قضیه خروجی اولین پرانتز یک می شود. با توجه به فرمول زیر به جای مقدار A عکس آنرا قرار دهید.،عکس A برابر یک می شود.حال به جای B مقدار اصلی آنرا قرار دهید.این مقدار یک است. همانطور که می دانید حاصلضرب دو عدد منطقی در صورتی یک خواهد شد.که دو ورودی آن یک باشد.این خاصیت را به راحتی در گیت AND مشاهده کردید.بنابراین با توجه به این قضیه خروجی اولین پرانتز یک می شود.
 به پرانتز دوم دقت کنید.چون مقدار A صفر است.بدون توجه به مقدار B جواب این پرانتز صفر می شود. به پرانتز دوم دقت کنید.چون مقدار A صفر است.بدون توجه به مقدار B جواب این پرانتز صفر می شود.
 همانطور که می دانید.،مجموع دو عدد منطقی در صورتی یک می شود.که یکی یا هر دو آنها یک باشند.این قضیه را براحتی می توانید در گیت OR ببینید. همانطور که می دانید.،مجموع دو عدد منطقی در صورتی یک می شود.که یکی یا هر دو آنها یک باشند.این قضیه را براحتی می توانید در گیت OR ببینید.
 بنابراین جواب این مسئله با توجه به دو ورودی متفاوت یک خواهد شد.که این همان رابطه حاکم بر گیت XOR است. بنابراین جواب این مسئله با توجه به دو ورودی متفاوت یک خواهد شد.که این همان رابطه حاکم بر گیت XOR است.
-!!XNOR
این گیت در واقع عکس گیت XOR است.بنابراین زمانی خروجی آن یک یا HIGH می شود.که هر دو ورودی آن یکسان باشد.یعنی زمانی خروجی آن HIGH می شود.که هر دو ورودی آن یک یا HIGH و یا LOW یا صفر باشند.اگر هر دو ورودی آن یکسان نباشند.خروجی آن LOW یا صغر است.
+!!گیت ((گیت منطقی|XNOR))
این گیت در واقع عکس گیت XOR است.بنابراین زمانی خروجی آن یک یا HIGH می شود.که هر دو ورودی آن یکسان باشد.یعنی زمانی خروجی آن HIGH می شود.که هر دو ورودی آن یک یا HIGH و یا LOW یا صفر باشند.اگر هر دو ورودی آن یکسان نباشند.خروجی آن LOW یا صفر است.
 آیسی معادلی که می توان برای این گیت در نظر گرفت.،آیسی 4077 است.این آیسی حاوی 4 گیت XNOR است.پایه های ورودی و خروجی در شکل بالا کاملا مشخص است. آیسی معادلی که می توان برای این گیت در نظر گرفت.،آیسی 4077 است.این آیسی حاوی 4 گیت XNOR است.پایه های ورودی و خروجی در شکل بالا کاملا مشخص است.
-left>
+center>
 
 
  
- {picture file=img/daneshnameh_up/8/8f/XNOR2.JPG} + {picture=XNOR2.JPG}
  
 
 
 
 
 !!!فرمول مربوط به گیت XNOR  !!!فرمول مربوط به گیت XNOR
 فرض کنید A=0 و B=1 باشد.با توجه به فرمول زیر جواب و توضیحات داده شده در مورد گیت XOR جواب این دو پرانتز داخلی و مجموع آنها برابر یک می شود.به علامت NOT در بیرون هر دو پرانتز توجه کنید.این علامت جواب دو پرانتز داخلی و جواب کلی را عکس می کند.بنابراین جواب کلی صفر یا LOW است.شما می توانید براحتی و با استفاده از این فرمول بفهمید که جواب خروجی این گیت منطقی زمانی یک است.که هر در ورودی آن یک یا صفر باشند. فرض کنید A=0 و B=1 باشد.با توجه به فرمول زیر جواب و توضیحات داده شده در مورد گیت XOR جواب این دو پرانتز داخلی و مجموع آنها برابر یک می شود.به علامت NOT در بیرون هر دو پرانتز توجه کنید.این علامت جواب دو پرانتز داخلی و جواب کلی را عکس می کند.بنابراین جواب کلی صفر یا LOW است.شما می توانید براحتی و با استفاده از این فرمول بفهمید که جواب خروجی این گیت منطقی زمانی یک است.که هر در ورودی آن یک یا صفر باشند.
 {TEX()} {XNOR(A,B)=!((A + !B) +(!A +B))} {TEX} {TEX()} {XNOR(A,B)=!((A + !B) +(!A +B))} {TEX}
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +!اطلاعاتی راجع به آیسی ها سری 74
 +این آیسی ها در نوع TTL ,CMOS در بازار موجود هستند.
 +نوع TTL و CMOS این آیسی ها دارای رتبه بندی های مختلفی است.
 +!!نوع TTL
 +نوع TTL آن شامل L،LS،S،AS،ALS و F می باشد.به طور مثال آیسی مربوط به گیت منطقی AND را در نظر بگیرید.
 +این آیسی را شاید بتوانید در بازار با نام های 74L08،74LS08،74S08،74AS08، 74ALS08 و 74F08بیابید. اگر به یکی از این آیسی ها با دقت کنید.بعد از عبارت 74 شاهد یکی از عبارت های L،LS،S،AS،ALS و F و بعد از آن شماره آیسی را می بینید.
 +همانطور که می بینید برای گیت AND بعد از این عبارات 08 را مشاهده می کنید که بیانگر گیت AND است.این مطلب راجع به بقیه گیتها و آیسی ها نیز صادق است.
 +!!!تغذیه گروه TTL
 +خانواده L ،LS ،AS ،ALS و F دارای تغذیه مثبت بین 4.5 تا 5.5 ولت است.در واقع این رنج از و لتاژ،ولتاژ قابل تحمل این آیسی است.واین آیسی در این رنج درست کار خواهد کرد.
 +خانواده S دارای تغذیه مثبت بین 4.75 تا 5.25 است.
 +!!!میزان ولتاژ خروجی در حالت 1 و 0
 +میزان ولتاژ خروجی در حالت صفریا LOW برای تمامی این گروه TTL برابر 0.3 ولت می باشد.
 +مقدار ولتاژ خروجی در حالت یک یا HIGH برای خانواده گروه L،LS و S برابر 3.4 ولت می باشد.
 +مقدار ولتاژ خروجی در حالت یک یا HIGH خانواده گروه AS و ALS از تفریق تغذیه مثبت آیسی از عدد 2 بدست می آید.
 +مقدار ولتاژ‌ خروجی در حالت یک یا HIGH برای خانواده گروه F نیز برابر 3.5 است.
 +!!!جریان خروجی خانواده گروه TTL
 +مقدار جریان خروجی خانواده TTL به شرح زیر می باشد.
 +مقدار جریان خروجی برای خانواده گروه L برابر5mA (منظور از mA میلی ((آمپر)) است)
 +مقدار جریان خروجی برای خانواده گروه LS برابر 8mA
 +مقدار جریان خروجی برای خانواده گروه S برابر 40mA
 +مقدار جریان خروجی برای خانواده گروه AS برابر 20mA
 +مقدار جریان خروجی برای خانواده گروه ALS برابر 8mA
 +مقدار جریان خروجی برای خانواده گروه F نیز برابر 20mA
 +!!نوع CMOS
 +این آیسی نیز دارای خانواده C،AC،HC و HCT می باشد.
 +به طور مثال اگر یک آیسی AND خریداری کنید.،و نوع آن CMOS باشد.ممکن است.،بعد از عدد 74 هر یک از عبارت های بالا را ببینید.به طور مثال آیسی AND را می توانید به صورت زیر مشاهده کنید.
 +74HC08 ،74HCT08 ، 74C08 و 74AC08 را بر روی آیسی ببینید.
 +!!!میزان ولتاژ خروجی در حالت 1 و 0
 +در تمامی این خانواده ولتاژ خروجی در حالت LOW یا صفر برابر 0.1 ولتاژ مثبت است.
 +ولتاژ خروجی در حالت یک یا HIGH در خانواده گروه C از حاصلضرب 0.9 در مقدار مثبت منبع تغذیه بدست می آید.
 +ولتاژ خروجی در حالت یک یا HIGH در بقیه خانواده این گروه از تفریق مثبت تغذیه از مقدار عددی 0.1 بدست می آید.
 +!!!جریان خروجی خانواده گروه CMOS
 +مقدار جریان خروجی آیسی های نوع CMOS
 +مقدار جریان خروجی برای خانواده گروه C برابر 3.3mA (منظور از mA میلی آمپر است)
 +مقدار جریان خروجی برای خانواده گروه AC برابر 50mA
 +مقدار جریان خروجی برای خانواده گروه HC,HCT برابر 25mA
 +!!!تغذیه آیسی های گرو CMOS
 +خانواده گروه C در رنج ولتاژ‌ بین 3تغذیه 3 تا 15 ولت کار می کنند.
 +خانواده گروه AC ،HC و HCT بین تغذیه 2 تا 6 ولت کار می کنند.
 +!همچنین ببینید
 +((فهرست پروژه های الکترونیک))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 21 آذر 1384 [06:32 ]   77   جواد حمزه      جاری 
 دوشنبه 21 آذر 1384 [06:02 ]   76   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 آذر 1384 [05:53 ]   75   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 آذر 1384 [05:44 ]   74   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 آذر 1384 [05:42 ]   73   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 مهر 1384 [11:39 ]   72   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 20 مهر 1384 [10:17 ]   71   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [13:39 ]   70   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [13:08 ]   69   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [13:05 ]   68   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [12:59 ]   67   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [12:53 ]   66   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [12:42 ]   65   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [12:35 ]   64   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [12:19 ]   63   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [12:11 ]   62   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [12:03 ]   61   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [12:01 ]   60   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [11:54 ]   59   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [11:53 ]   58   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [11:35 ]   57   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [11:18 ]   56   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [10:55 ]   55   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [10:47 ]   54   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [10:14 ]   53   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [09:54 ]   52   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [09:50 ]   51   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [09:35 ]   50   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [09:30 ]   49   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [09:29 ]   48   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [09:22 ]   47   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [09:17 ]   46   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [09:09 ]   45   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [09:06 ]   44   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [09:01 ]   43   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [08:43 ]   42   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [08:39 ]   41   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [08:27 ]   40   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [08:16 ]   39   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [08:04 ]   38   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [08:00 ]   37   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [07:54 ]   36   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [07:47 ]   35   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [07:04 ]   34   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [06:56 ]   33   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [06:50 ]   32   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [06:21 ]   31   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [06:05 ]   30   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [06:02 ]   29   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [05:20 ]   28   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [05:18 ]   27   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [05:17 ]   26   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 16 مهر 1384 [13:32 ]   25   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 16 مهر 1384 [13:31 ]   24   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 16 مهر 1384 [13:21 ]   23   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 16 مهر 1384 [13:16 ]   22   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 16 مهر 1384 [13:14 ]   21   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 16 مهر 1384 [13:01 ]   20   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 16 مهر 1384 [10:33 ]   19   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 16 مهر 1384 [10:01 ]   18   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 16 مهر 1384 [09:59 ]   17   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 16 مهر 1384 [09:35 ]   16   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 16 مهر 1384 [09:30 ]   15   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 16 مهر 1384 [09:14 ]   14   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 16 مهر 1384 [09:01 ]   13   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 16 مهر 1384 [08:53 ]   12   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 16 مهر 1384 [08:46 ]   11   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 16 مهر 1384 [08:37 ]   10   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 16 مهر 1384 [08:09 ]   9   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 16 مهر 1384 [07:36 ]   8   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 16 مهر 1384 [07:29 ]   7   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 16 مهر 1384 [07:06 ]   6   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 16 مهر 1384 [06:59 ]   5   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 16 مهر 1384 [06:49 ]   4   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 16 مهر 1384 [06:44 ]   3   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 16 مهر 1384 [06:01 ]   2   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 16 مهر 1384 [05:58 ]   1   جواد حمزه      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..