منو
 صفحه های تصادفی
طیف سنج منشوری
فارابی(مدینه فاضله_انواع اجتماعات و عدالت در مدینه فاضله
آب سخت و مشکل سفیدک زدن
گیاه شناسی
دانشمندان خارجی
خواص میوه جات
روشهای کاشت
نفتگیر دیاپیری
رگ
مصلحت و حقیقت
 کاربر Online
248 کاربر online
تاریخچه ی: آیت‌الله گلپایگانی

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-10Lines: 1-100
-یله لمی گلپایگانی در روز دشن ت ذی‌القعده 1316 ری در قریه گوگدی دی ه ان د. ر پی و ضمی فرزند کک د را د نین ن سالگی به متب رستاد و ا را ب اگیی را ان و ون اری مد. پس از پری وا کودکی پت سر نها تحصیلات متی شق اگیری لوم الای ری ر اش براگیت ن یالله ون ا مد تی گوگدی به وادن کتا «ا ایان» رداخت. هگی که و اله د ب ست ااک کت کد و در مدرسهی آا سید یا ادین ایری دان سای رات. س ا ایری وح ایه در ا 1337ق به در مرحوم ا ی ده از درس و ول بهرهها رد. ایشان در 24 سالگی به قم مرف شده و در در‌ی ییه اک میود. م الی ا در دی ه رم اهانی م دات ه درس ایشان ا ه ا دان آ ی زرگ ا مرد. سس به و مس نف فر کد و ه مه رس ی ر ب لم رزان ید لن ایه‌ی آ اتاد کد. تی ای تن ا حا سید محمد حسن خاناری، حا شیخبداکری ایی یی و ما م تقی گوگی گلیانی ک ای ه برر ا ااتید عمه‌ی یشان بو و مرت یه لمی ایشان مل نا کوفا شد. بری از هم مباثهی ایا عباتد ا حا قا را نی کاای ای ی احمد وافی یدی. حا یالکری اری یی ه ایا اجای اا اد. ا شیاال اصهای ااه‌ی ای. اگردان یان ایا عار ودن از کر محمد مفتح در هشی اج ی اسالله دی و …. صویا درس ایشان بار ب ا 1- و مطا ام ه اا در نمی کرد 2-با یاددشت بداشه و دفتر ا مراه ود می‌ردند 3- بر یان مل و تهیم ن اا داشد . .. . خی ا ار ایشان ارتت از:
1- ای ر ره اوی /> 2- ایه ب ویه اه /> 3- کا الهار 4- منتخب ااک /> 5- م ااکا /> 6- راد ال
یژی‌ای نفنی آن رد رگ بار بود ا د، وتنی ی از فا مار ها ه رآن ریم، عش ا حسینی، حترام به استا، م در دگی و ای مستحبات. مبزا یی ایان ی ا انلا: ا اش مبا و هادر اا ندیک داشت با نها ر و آد می‌کد و دارای یهای یز و و یتین حات نختین ملد کتاب اسن انا اسمی ه اعلامیههای یان اخت دارد. ی یکبار م هوم ژیم را رتند. س ا اقا ی یان هموره در ه تأیی ام و یانی ا ن مهی مور داته ه یرا ی تی می کرن. ایان ا هبر یر انقلا رابطی صیمی و بسیار ندیک داتان. گتار دیگران آیتاله، ادل نابه، فیه هتن. ایشان با یندهنری احدا نهای االمنفه راند که ری ز ا عبارند از دارلرآ الکی، بیاستان کاباه ج بعهی ، مدارس علمی
و سرانجام ر اماه پنج شنبه 18 آذر 1372 (برابر با 24 جمادی اانی 1414 ) به وار رم شا.
+V{maketoc}
::-=
ی مد گلپایگانى 1316 ـ 1414 هـ. ق=-::
!ولادت :
در روز ش ذى القعده سال 1316 . ق در قریه (گوگد) ز توابع ((لپایا)) ر خانه , ا سی مد بقـر گـلـپایگنى، بعد از توسل احت دسى ((امام رضا|ثامن الحجج)) (علیه للام) فرزند سری به دیا د و او را سید ممد ضا نام گذاری نمودند. />نو بیش از 9 سال از بهار عمرش نذشته بود ک والد گرامی خود را از دست داد و بعد از آ در کنف عنایت رباى مای ادرش, بانو یه ر ک یک ز زان یفه و رهیزکار بو, ندگ ر اامه د.
!تحصیلات
او
پس از فو پدر ـه ــیـل لوم مداله, به خصوص علوم دیى پداخت پس ا ط تحصیلات مقدماتى, و ـکمیل قدارى از سط, نزد علماى بزر آن یار, ر اوال سا 1336 هـ. ق که شیخ ـدالکریم ائرى ه اراک ارد شد به ا پیوت س کمیل طوح, در سال 1337 هـ. ق درو قه و اصول شرکت مود, و با تجه به استعداد شایسته و ذهن بدیع خود, بـه ودى از شـردان مـمتا, رف توجه اتاد قرار گر.
!
ساتید
ایـشـا ن با توجه به اج پویا گ و اشتیاق فراوانى که ب صی لوم اسلامى داشته د, طبیع است اای متدد متنوعى را در طول ایام تحصیل دیده باشند, ولى مؤثرترین و سابقه دارترین آان که نقش اساسى در وحیه او اشته اد, انگشت ار ى اشن.
1 ـ س
ید محمد باقر گلپایگانى والد محترمشان.
2 ـ
ید ممد حس خواسارى .
3 ـ ش
یخ عبداکریم ارى.
4 ـ ملا محمد
تقى گوگدى.
5
میرزا محمد حسین ناینى.
6
قا ضیاالین عراقى.
7 ـ س
ید والحسن صفهاى.
!تدر
یس :
در عبا 1340 هـ. ق که شیخ عبدالکریم ـائرى به قم مشرف,و به تأسیس حوزه علمیه قم مارت وزی, ت مه ا از ارد ساعى کشا خود, و به عمل آورد تا به قم مهارت کند ایشان هم در ال همان سال به قم مهجرت نمود و تدریس سطح را در حه مارک تصدى نمود که این هـمـکرى و مون ا سال 1355 ـ. ق که شیخ عبداکری حائر در ید یات بودند ادامه داشت.
!شا
ردان :
هزاران فر ز حضر مبارک ایـان لم موده ان, و تعداد فرادى که در پاى دروس ایشان ه مقام لى تهاد ال آمده ان, کم یستند و هزاران شار اام و قرآن تربی کرد ک به نو تیم و برک, اساى حـدود 20 تـن ز فـلا و فارغ التحصیلان مکب تدریسى او ا ارائه مى هیم .
1 ـ
ی ذرى قمى .
2 ـ
سد مد حسی ابى.
3 ـ
ی علی احم یانج.
4
ی ین لى منظرى.
5
حاج آاى اتارد.
6 ـ
ابتى همدانى.
7 ـ
ی نتى.
8 ـ ش
ی مرتضى حائرى ی.
9 ـ
ی من رم پناهى.
10 ـ
یخ حسن زاه آملى.
11 ـ
سید محمد حسین حسینى بهشتى.
12 ـ آقاى
خدائ .
13 ـ آقاى رازى همد
انى.
14 ـ
قاى رفیى.
15 ـ ش
خ سبحانى بریزى.
16 ـ سید على سیستانى.
17 ـ
شیخ شاه آبادى.
18
ابرى همداى .
19 ـ استاد م
رتضى مطهرى.
20 ـ ش
یخ استاد هرانی.
!
ألیفات :
آثار و تال
یف ایشان بر سه نوع م باشد. />اف ـ ثارى که متقیم ه قل خودشان به رشته تحریر تالی رآمده است.
ب ـ ثارى حت نظر و اراف ایان به صورت تقریرات و دروس معظم له ه ویله شاگردان و مذه فاضل و عالم به مرله تلیف و ین درآمده ست.
ج ـ ترجمه رسا
له هاى عملیه ایشان ه بانهاى متلف.
م
موع ه سه نع بالغ ر 40 عنوان کتاب و رساله مى شود که به تریب زیر ه معرفى چند نمونه ا هر و می پردازیم.
1 ـ
فـاضة الـعـواد فـى الـتعـلـیق على درر الفوئد.
2 ـ
حـایه ر العروة الوثقى .
3 ـ حـ
اشـیـه بر ویلة النجاة اصهنى.
4 ـ تـوضـ
یـح المائ (رساله عملیه ).
5
هایة اعباد ب : آثار غیر متقیم :
6 ـ کـ
اب الحج : (در 4 مجلد).
7 ـ
ولایـة الـفـقـیـه.
8 ـ
لدر المنضود فی احکام لحدود. />9 ـ نای الافکار ف نة الکفار.
10
کــا الـطـهارة .
11 ـ
ـلـه اـکـا اموا .
12
ـ بلغة الب فى العلیق لى امکسب.
13
کــا الـشـهـدات .
14
اشاد اسائل.
15
ـاـه مـختصر ااکام ه با انگلیى . />!گفار زران :
م
حوم سی ریحان اللّه یدى در مـقا معفى مجالس در و وزه هاى تدریسى آن وزها, از له درس مرحوم آقا سید محمد ضا لپاینى ین گونه گزارش مى ه : (قـاى گـلـپیانى سوح عالیه ه و صول ا تدریس مى کنند و جایگه درس ایشان, مر قبى فییه ات). />حاج می اه ود اما اعت رم هرستا لای در مود ایشان می فرمودند :( یک از بیمارستا هاى تهران, پنج شش روز بود که د بخش (سى سى یو ) تحت مراقب بودم وضع روحى و جسمى ام در شایط فوق العاده نا مناسبى بود که در شب هفتم در ام رؤیا دیدم که محوم سید مدرا لپایگانى در کنار بسترم جاده پهن کرده است با حالت خاصى مغول نمز و تهـجـد مى اشد تا خوا بیدار ش, به خود گفتم من از ین وعیت وخیم شفا و نات پی خواهم کرد نماز و دعاى ایشان کنار تتخواب, نشانى از استجابت این دعا است .
اتـفاقا آقاى نصایا میر متر اشارات اصاریان قم به یات اینجانب آمده بو من خوبى را کـه آن شـب دیده م کوتاه و فشرده براى او تعریف نمودم که چنین حنه اى ا در عالم ؤیا دیـده ام ایـشـان در باز گشت به قم این خواب را ب آقا عریف کد بود آقا مکى نموه و آقا اناریا پرسیده بودند : ( ن ریا در چه ب به ات ؟
پاسخ داد در لان شب آقا فموند : ( من در آن شب, ارادى در نماز شب یاد رم و نم بردم, یکى هم آقاى میر اه ولد بود ).
!خصوصی
ا خقی :
ـ چه خصوصات اخقى و مکارم صفات ایشان را همگان می ی و نیازى به تفصی داد, ام ااره ه چن خصصیات ایشا ا جهت تذکر یادگاری برای آیندان مى آوریم.
ـش اى ذـن ـی و حسن سلیقه و پتکار کامل در مسائل تحقیقى و فقهى, و متصلب در عقیده, و استوا مکم در ظ معتقدات و خصوصیت لقى خویش و.
ایان مرد دعا و توسل, و اهل نماز و تهجد, و حلیف شب و انیس خلوت و مونس جلوت بو ه نماز و دعا و قآن ق مى وزید حال و حوال انس کال ا خداى معال داشت نادر حالا و قایاى شگف وى که مربوط به عوالم منوی و وح بوده باشد, ر زندگى این فاون وود داشت که برخى از زیزان به نگارش مع آورى آها اقدام نموه اند و ما را نیاز از گویى آنها نیت, قط مودى از ول و اى مستاب آن حانى متعبد را از نظر خونندگان محترم می گذرانیم. />!خدمت :
مرحوم سید محمدرضا گ
لپیانى, در عمر پر برکت 98 ساله خود, موفق به انم کارهایى شدند ک به آنها شاره می نمائیم.
1 ـ
سپـرسـتى و مدیریت وزه هاى علمیه شعه در داخل وخارج کشور.
2 ـ تـأسـ
یـس ـیمرستانها.
3 ـ
تی مدرسه مهدیه قم .
5 ـ
ـأسـیـ مرس کبرى قم .
6
کبخانه مومى قم .
7 ـ
سیس مع عمى الامى ر ندن .
8
دااـقرآ الکیم.
9
تأسی مرسه علوى در قم خیبان امام, کوچه منوچهى.
10 ـ تأسیس مد
رسه با شکوهى در قم یابان چهر مردان .
11 ـ
تأسی رسه امام موسى ب فر (علیه لسلا ), قم آخر هار مردان .
12 ـ تأس
یس مدرسه حا ضنفر قم.
13
تأسس مدرسه تیه در جور قماه ضرت معصومه ام لله لیها )ر قم.
14 ـ تـ
اسیس رکز کامپیورى معجم فقهى قم .
15 ـ
تمـین زمـیـن قـبـرتان قیع قم . />16 ـ مـرمـت مـسـاجـد و حـسـینیه هى لبنان .
الیت :
ف
الیتهاى سیاسى و اجتماعى آن بزر مجع تقلید شیعیان, در این 32 سال دوران عامت و مـرجـعیت, را بط خلاص مى توان این گونه بیان نمو.
1 ـ
در مـورد غـالـه انـمنهاى یتى و ولایتى, همراه دیگر حضرات آیات, اعلایه دد للحن و تلگراف مؤثرى را مخابره نمودند.
2 ـ در مـاجـراى حم
له کمندوها و دژخیمان شاه به مرسه فی در فرردین سال 1342 هـ. ش که ود آن حـضرت نی مصون از حمله و یورش آنان نبودند, با نتشار بیانیه اى تن, رژیم اغتى را استیضاح نمودند.
3 ـ در م
اراى نگ ش روزه اعراب و اسرائیل, و جاز صهیونستها به بلاد مسلمین, و تصرف مجد الاقـصـى, بیانیه شدید الحنى ر صا نموده, و ر مرسه فیضیه زاى مى اعلام کردند, که رژیم حامى صهیونیزم ز بر زارى ن جل گیرى به عمل آرد.
4 ـ در
ارتـباط با مسأله بدی ارخ هجرى به تاریخ شانشاهى, کس العمل شدید و تندى نشان ادند, که کم ابقه, لکه بى سابه ود.
5
ر جان تبعی حضرت امام (ره) بانیه مى را صادر نمودند که طى آن, چهره کره رژیم را به مردم شناسانده, و خواستار باز گشت سریع و عاجل معظ ه شدند.
!وفات :
سـر انـجـام پـ از عـمـرى لاش و مجاهت در راه خدا در عصر روز پنجشنبه 24 جمادى الثانى 1414 هـ. ق, مطابق با 18 آذر سال 1372 هـ. ش, در بیمارستان قلب تهران به لقا الهى شتافت و پیکر پاک آن فقید با حـضـور جـمـعـیت عزادار از تهران به قم منتقل گردید و پس از اام نـمـاز تـوسط داماد بزرگوارشان, ((شیخ لطف الّه صافى گلپایگانی)), در مسجد بالاى سر حضرت معصومه (لیها السلام ), و در کـنـار قـبـر ستاد و مبى د, ((شی عبداکیم حائرى)) به خاک سپرده شد. />
   

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 27 تیر 1385 [14:30 ]   3   یاسر ناظم نیا      جاری 
 شنبه 24 تیر 1385 [10:36 ]   2   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [03:43 ]   1   رضا معرب      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..