منو
 کاربر Online
787 کاربر online
تاریخچه ی: آکانتیت

تفاوت با نگارش: 6

Lines: 1-71Lines: 1-69
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Acanthite.jpg} +{picture=Acanthite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 آکانتیت (آرژانتیت) - بلورهای
ایدیومرف (4 میلیمتر)‌ آکانتیت روی کوارتز
 آکانتیت (آرژانتیت) - بلورهای
ایدیومرف (4 میلیمتر)‌ آکانتیت روی کوارتز
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::آکانتیت (Acanthite)::__ ||__::آکانتیت (Acanthite)::__
 ::Ag2S:: ::Ag2S::
-::دوشکلی - ارترومبیک :‌ آکانتیت (زیر 179 درجه سانتی گراد) - کوبیک (مکعبی) : آرژانتینیت (بالای 179 درجه ::|__::سیستم ((تبلور))::__
::سولفور::|__::رده بندی::__
:: ناقص::|__::رخ::__
+::دوشکلی - ((ارترومبیک)) -((آکانتیت)) (زیر 179 درجه سانتی گراد) - (کوبیک (مکعبی) - ((آرژانتینیت)) (بالای 179 درجه ::|__::سیستم ((تبلور))::__
::((سولفور))::|__::((رده بندی))::__
:: ناقص::|__::((رخ))::__
 ::((فلز))ی - مات::|__::((جلا))::__ ::((فلز))ی - مات::|__::((جلا))::__
-::صدفی - نامنظم::|__::شکستگی::__
::کدر اپاک::|__::((شفافیت))::__
:: ::|__::نوع سختی::__
:: ::|__::((خاصیت مغناطیسی))::__

::بلوری - دندریتی - اسکلتی - اگرگاتهای دانه ای و توده ای - پسودومرف::|__::اشکال ظاهری::__
::تقریباْ کمیاب ; ((آلمان)) شرقی ، ((چک و اسلواکی)) ، ((نروژ)) ، ((انگلیس ))، ((مکزیک)) و ((امریکا)) ::|__::ژیزمان::__
::.محلول است در آمونیاک و اسیدهای NO3H,HCl |__((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
:: Ag=87.06% S=12.94%::|__::((ترکیب شیمیایی))::__
::کانی :خاکستری سربی یا سیاه که مات تا روشن میشود ::|__::رنگ ((کانی))::__
+::((صدف))ی - نامنظم::|__::((شکستگی))::__
::(کدر (اپاک::|__::((شفافیت))::__
|__::نوع ((سختی))::__
|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
::((بلور))ی - ((دندریت))ی - اسکلتی - اگرگاتهای دانه ای و توده ای - ((پسودومرف))::|__::اشکال ظاهری::__
::تقریباْ کمیاب ; ((آلمان)) شرقی ، ((چک و اسلواکی)) ، ((نروژ)) ، ((انگلیس )) ((مکزیک)) و ((امریکا)) ::|__::((ژیزمان))::__
::.محلول است(( NO3H)),((HCl)) در ((آمونیاک)) و ((اسید))های |__((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::((کانسار نقره|Ag))=87.06% ((S))=12.94%::|__::((ترکیب شیمیایی))::__
::خاکستری سربی یا سیاه که مات تا روشن میشود ::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::سیاه نیمه درخشان::|__::رنگ اثر خط ::__ ::سیاه نیمه درخشان::|__::رنگ اثر خط ::__
-:: ::|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
::نقره - کالکوزین - گالن::|__::تشابه کانی شناسی::__
::- پلی بازیت نقره پروسیت پیرارگیریت استفانیت گالن::|__::پاراژنز::__
+|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
::((کانسار نقره)) - ((کالکوزین)) - ((گالن))::|__::تشابه کانی شناسی::__
::((پلی بازیت)) ((کانسار نقره)) ((پروسیت)) - ((پیرارگیریت)) - ((استفانیت گالن))::|__::((پاراژنز))::__
 ::هیدروترمال ثانوی::|__::منشا تشکیل::__ ::هیدروترمال ثانوی::|__::منشا تشکیل::__
-:: اکتائدر - هگزائدر - رومبودودکائدر (آرژانتینیت) - باسطوح اغلب خمیده و نامساوی - ماکله - پهن و کوتاه - ایزومتریک ::|__::شکل ((بلور))ها::__
::کانسار مهم ((نقره))::|__::کاربرد::__
::چک و اسلواکی::|__::محل پیدایش::__

::. باکاردبریده میشود و قابل انعطاف است-دارای سطوح خاردار epieux (آکانتیت) است که اغلب پسودومرفوزهای آرژانتینیت را میسازد.از کانیهای مشابه آن نقره ، ((کالکوزین)) و ((گالن)) است ::|__::سایر مشخصات::__
::از کلمه یونانی akantha به معنای خار گرفته شده است. ضمناْ کلمه argentum نیز درلاتین به معنای نقره است که وجه تسمیه آرژانتینیت است ::|__::وجه تسمیه::__||
+:: ((اکتائدر)) - ((هگزائدر)) - رومبودودکائدر (آرژانتینیت) - باسطوح اغلب خمیده و نامساوی - ((ماکله)) - پهن و کوتاه - ((ایزومتریک)) ::|__::شکل ((بلور))ها::__
::کانسار مهم ((کانسار نقره))::|__::((کاربرد))::__
::((چک و اسلواکی))::|__::محل پیدایش::__
::با((کارد)) بریده میشود و قابل انعطاف است-دارای سطوح خاردار epieux ((آکانتیت)) است که اغلب پسودومرفوزهای ((آرژانتینیت)) را میسازد.از کانیهای مشابه آن نقره ، ((کالکوزین)) و ((گالن)) است ::|__::سایر مشخصات::__
::به معنای خار گرفته شده است ضمناْ akantha از کلمه ((یونان))یr>.نیز درلاتین به معنای نقره است که وجه تسمیه ((آرژانتینیت)) است argentumکلمه ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::چگالی::__ ||__::سختی::__|__::چگالی::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
-ــ|2|7.3|-|| +ــ|2|7.3|ــ||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 11 مرداد 1384 [12:04 ]   19   نفیسه ناجی      جاری 
 سه شنبه 14 تیر 1384 [10:39 ]   18   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 14 تیر 1384 [09:24 ]   17   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 14 تیر 1384 [09:02 ]   16   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 خرداد 1384 [10:25 ]   15   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 خرداد 1384 [12:28 ]   14   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 خرداد 1384 [12:15 ]   13   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 خرداد 1384 [10:50 ]   12   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 خرداد 1384 [10:50 ]   11   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 خرداد 1384 [07:38 ]   10   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 خرداد 1384 [11:40 ]   9   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 اردیبهشت 1384 [12:48 ]   8   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 10 اردیبهشت 1384 [06:59 ]   7   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [10:49 ]   6   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [10:32 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..