منو
 کاربر Online
504 کاربر online
تاریخچه ی: آپاندیسیت

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-76Lines: 1-44
 V{maketoc} V{maketoc}
 !شرح بیماری  !شرح بیماری
-
آپاندیسیت‌ عبارت‌ است‌ از التهاب‌ زایده‌ کرمی‌ شکل‌ آپاندیس‌ که‌ از اولین‌ قسمت‌ روده‌ بزرگ‌ به‌ نام‌ سکوم‌ منشاء می‌گیرد. آپاندیس‌ هیچ‌ کار شناخته‌شده‌ای‌ ندارد، ولی‌ باعث‌ بیماری‌ می‌شود. هر ساله‌ از هر 500 نفر جمعیت‌ یک‌ نفر دچار آپاندیسیت‌ می‌شود. علایم‌ آپاندیسیت‌ بسیار متغیر هستند. در مورد هر فردی‌ که‌ درد شکمی‌ تشخیص‌ داده‌ نشده‌ دارد، آپاندیسیت‌ حتماً باید مدنظر باشد. این‌ بیماری‌ در هر سنی‌ می‌تواند رخ‌ دهد (در مردان‌ بیشتر از زنان‌)، اما در کودکان‌ زیر 2 سال‌ نادر است‌. حداکثر بروز بیماری‌ در سنین‌ 24-15 سالگی‌ است‌.
+آپاندیسیت‌ عبارت‌ است‌ از التهاب‌ زایده‌ کرمی‌ شکل‌ ((آپاندیس))‌ که‌ از اولین‌ قسمت‌ ((روده‌ بزرگ‌)) به‌ نام‌ سکوم‌ منشاء می‌گیرد. آپاندیس‌ هیچ‌ کار شناخته‌شده‌ای‌ ندارد، ولی‌ باعث‌ بیماری‌ می‌شود. هر ساله‌ از هر 500 نفر جمعیت‌ یک‌ نفر دچار آپاندیسیت‌ می‌شود. علایم‌ آپاندیسیت‌ بسیار متغیر هستند. در مورد هر فردی‌ که‌ درد شکمی‌ تشخیص‌ داده‌ نشده‌ دارد، آپاندیسیت‌ حتماً باید مدنظر باشد. این‌ بیماری‌ در هر سنی‌ می‌تواند رخ‌ دهد (در مردان‌ بیشتر از زنان‌)، اما در کودکان‌ زیر 2 سال‌ نادر است‌. حداکثر بروز بیماری‌ در سنین‌ 24-15 سالگی‌ است‌.
 !علایم‌ شایع‌  !علایم‌ شایع‌
 +*دردی‌ که‌ از نزدیک‌ ناف‌ شروع‌ می‌شود و تدریجاً به‌ قسمت‌ تحتانی‌ شکم‌ در سمت‌ راست‌ نقل‌ مکان‌ می‌کند. درد کم‌کم‌ مداوم‌ می‌شود و از حالت‌ مبهم‌ به‌ صورت‌ کاملاً مشخص‌ در می‌آید بطوری‌ که‌ مکان‌ آن‌ دقیق‌تر توسط‌ بیمار نشان‌ داده‌ می‌شود. درد با حرکت‌، تنفس‌ عمیق‌، ((سرفه))‌، ((عطسه))‌، راه‌ رفتن‌، یا لمس‌، بدتر می‌شود.
 +*تهوع‌ و گاهی‌ استفراغ‌
 +*((یبوست))‌ و ناتوانی‌ در دفع‌ گاز
 +*((اسهال))‌ (گاهی‌)
 +*تب‌ کم‌ شدت‌، که‌ پس‌ از سایر علایم‌ آغاز می‌گردد.
 +*تشدید درد به‌ هنگام‌ لمس‌ ناحیه‌ تحتانی‌ شکم‌ در سمت‌ راست‌، معمولاً در نقطه‌ای‌ حدود یک‌ سوم‌ مسیر ناف‌ به‌ برجستگی‌ بالایی‌ استخوان‌ لگن‌. (توجه‌ داشته‌ باشید که‌ این‌ توصیف‌ فقط‌ زمانی‌ صدق‌ می‌کند که‌ آپاندیس‌ در جای‌ طبیعی‌ خود باشد. در بعضی‌ موارد، نوک‌ آپاندیس‌ در جای‌ دیگر واقع‌ شده‌ است‌، که‌ این‌ باعث‌ مشکل‌ شدن‌ تشخیص‌ می‌شود)
 +*تورم‌ شکم‌ (در مراحل‌ انتهایی‌)
 +*افزایش‌ تعداد ((گلبولهای‌ سفید خون‌))
 +!!عوارض‌ احتمالی‌
-ردی‌ که‌ ز نزدیک‌ نافری‌شود و تدریاً به قمت تحتانی‌ شک ست است قل‌ کن‌ می‌کن. درد کم‌کم‌ مداو‌ مود و از حالت بهمه‌ صورت‌ کاملً مخص‌ در می‌ید ب‌ طوری‌ که‌ مکان‌ آن‌ دقیق‌تر تسط‌ بیمار نشان‌ اده‌ می‌شود. درد با حرکت تنف مق سرفه‌، عطسه‌، راه‌ رفتن‌، یا لمس‌، بدتر می‌شود.
هو‌ و ایاستفغ‌
یوست‌ و ناتوانی‌ در ف گز
اسهال
هی)
ب‌ ک‌ شدت که‌ پس‌ از سایر علایم‌ غاز ی‌گردد.
تشدید درد به‌ ه
نگاملمس ناحیه‌ تحتانی‌ شکم‌ در سمت‌ راست‌، معمولاً در نقطه‌ایدود یک‌ سممیر اف ب رجستگی بااییاستخون‌ لگن‌. (توه‌ دشته‌ اشید ک‌ این‌ وصی‌ فقط‌ زمانی‌ صدق‌ می‌کند که‌ آپاندیس‌ در جای‌ طبیعی‌ خود باشد. در بعضی‌ موارد، نوکآپاندیس‌ در جای‌ یگر اقع‌ شده‌ است‌، که‌ این‌ باعث‌ مشکلدن‌ تشخیص‌ می‌شود)
تورم‌ شکم (در مراحل‌ نتهایی‌)
افزایش‌ تعداد گل
بول‌های‌ سید خون
+ره‌ دن‌ دی‌، تشکیس‌، ((یوی)). اوا‌ در راد سن‌ر بت یه‌ می‌شود.
*د‌ تی‌ در‌، ه‌ ت‌ کم‌ دن‌ ا نامعمول‌ ودا‌، ب‌ خو‌ د ین‌ یی‌ پایین‌ یا یی‌ بال
*تشکل‌ بس
 !علل‌  !علل‌
-
عفونت‌ به‌ دلیل‌ نامشخص‌، معمولاً توسط‌ باکتری‌های‌ موجود در لوله‌ گوارش‌. آپاندیس‌ ممکن‌ است‌ توسط‌ محتویات‌ در حال‌ عبور در لوله‌ گوارشی‌ یا یک‌ رشته‌ بافتی‌ غیرطبیعی‌ که‌ از بیرون‌ به‌ آن‌ فشار وارد می‌آورد، مسدود شود. زمانی‌ که‌ آپاندیس‌ عفونی‌ می‌شود، متورم‌ و ملتهب‌ گشته‌ و از چرک‌ پر می‌شود.

!عوامل تشدید کننده بیماری

یک‌ بیماری‌ اخیر، به‌ خصوص‌
آلودگی‌ با کرم‌های‌ حلقوی‌، یا عفونت‌ ویروسی‌ دستگاه‌ گوارش‌.

!پی
گیر

هیچ‌ روش‌ خاصی‌ برای‌ پیشگیری‌ وجود ندارد

!
عواقب‌ مرد انتر

معمولاً با جراح
ی‌ قابل‌ درمان‌ است‌. ار درماننشود، پاره دن‌ آپاندیس‌ مرگبار خواهد بود.

!عوارض‌ احتمال


پار
ه‌ شدن‌ آپاندیس‌، تشکیل‌ آبسه‌، و پریتونیت‌. این‌ عوارض‌ در افراد مسن‌تر بیشتر دیده‌ می‌شود.
عدم‌ تشخیص‌ درست‌، به‌ علت‌ کم‌ بودن‌ یا نامعمول‌ بودن‌ علایم‌، به‌ خصوص‌ در سنین‌ خیلی‌ پایین‌ یا خیلی‌ بالا
تشکیل‌ آبسه‌
+عفونت‌ به‌ دلیل‌ نامشخص‌، معمولاً توسط‌ باکتری‌های‌ موجود در ((لوله‌ گوارش‌)). آپاندیس‌ ممکن‌ است‌ توسط‌ محتویات‌ در حال‌ عبور در لوله‌ گوارشی‌ یا یک‌ رشته‌ بافتی‌ غیرطبیعی‌ که‌ از بیرون‌ به‌ آن‌ فشار وارد می‌آورد، مسدود شود. زمانی‌ که‌ آپاندیس‌ عفونی‌ می‌شود، متورم‌ و ملتهب‌ گشته‌ و از چرک‌ پر می‌شود. آلودگی‌ با کرم‌های‌ حلقوی‌، یا عفونت‌ ویروسی‌ دستگاه‌ گوارش،‌ عوام تید ننده یماری هستند.
 !درمان‌  !درمان‌
- />!الی‌ />
امکان‌ دارد آزمایش‌ خون‌ (افزایش‌ تعداد گلبولهای‌ سفید خون‌) و آزمایش‌ ادرار (برای‌ رد عفونت ادراری‌) انجام‌ شوند. عفونت‌ ادراری‌ ممکن‌ است‌ علایمی‌ شبیه‌ آپاندیسیت‌ داشته‌ باشد.
زمانی‌ که‌ تشخیص‌ هنوز قطعی‌ نیست‌، هر دو ساعت‌ درجه‌ حرارت‌ بدن‌ را با دماسنج‌ مقعدی‌ اندازه‌گیری‌ و ثبت‌ نمایید.
جراحی‌ برای‌ برداشتن‌ آپاندیس‌ (آپاندکتومی‌). از آنجایی‌ که‌ تشخیص‌ آپاندیسیت‌ مشکل‌ است‌، اغلب‌ تا زمانی‌ که‌ تشخیص‌ قطعی‌ داده‌ نشود، دست‌ به‌ جراحی‌ زده‌ نمی‌شود.
اگر آبسه‌ تشکیل‌ شود، امکان‌ دارد جراحی‌ به‌ تعویق‌ افتد تا زمانی‌ که‌ آبسه‌ تخلیه‌ شود و فرصت‌ برای‌ التیام‌ آن‌ باشد.

!داروها

هرگز از داروی‌ مسهل‌، تنقیه‌، یا داروی‌ ضددرد استفاده‌ نکنید. داروهای‌ مسهل‌ می‌توانند باعث‌ پارگی‌ آپاندیس‌ شوند، و داروهای‌ تخفیف‌ دهنده‌ درد یا تب‌ نیز باعث‌ مشکل‌تر شدن‌ تشخیص‌ می‌شوند.
داروهای‌ ضددرد پس‌ از جراحی‌ تجویز می‌شوند.
اگر عفونت‌ وجود داشته‌ باشد آنتی‌بیوتیک‌ نیز تجویز می‌شود.
امکان‌ دارد نرم‌کننده‌های‌ مدفوع‌ برای‌ جلوگیری‌ از یبوست‌ توصیه‌ شوند.

!فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری

تا وقت‌ عمل‌ در تخت‌ یا صندلی‌ استراحت‌ کنید.
پس‌ از عمل‌، تدریجاً فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری های‌ عادی‌ خود را از سر گیرید.

!رژیم‌ غذایی‌

تا زمانی‌ که‌ آپاندیسیت‌ تشخیص‌ داده‌ نشده‌ است‌ از خوردن‌ و آشامیدن‌ بپرهیزید. وقتی‌ که‌ معده‌ خالی‌ باشد، بیهوشی‌ برای‌ عمل‌ جراحی‌ بسیار بی‌خطرتر خواهد بود. اگر خیلی‌ تشنه‌ هستید، دهان‌ خود را با آب‌ بشویید.
پس‌ از عمل‌، ابتدا رژیم‌ مایعات‌ و به‌ تدریج‌ رژیم‌ جامدات‌ آغاز می‌شود.

!درچه شرایطی باید به پزشک مراجعه نمود؟
+*معمولاً با جرای‌ ابل درماناست‌. ار دران‌ نشود، پاره‌ شدن‌ آپاندیسمرگبار خواهد بود.
*امکان‌ دارد آزمایش‌ خون‌ (افزایش‌ تعداد گلبولهای‌ سفید خون‌) و آزمایش‌ ادرار (برای‌ رد ((عفونت ادراری‌))) انجام‌ شوند. عفونت‌ ادراری‌ ممکن‌ است‌ علایمی‌ شبیه‌ آپاندیسیت‌ داشته‌ باشد.
*زمانی‌ که‌ تشخیص‌ هنوز قطعی‌ نیست‌، هر دو ساعت‌ درجه‌ حرارت‌ بدن‌ را با دماسنج‌ مقعدی‌ اندازه‌گیری‌ و ثبت‌ نمایید.
*جراحی‌ برای‌ برداشتن‌ آپاندیس‌ (آپاندکتومی‌). از آنجایی‌ که‌ تشخیص‌ آپاندیسیت‌ مشکل‌ است‌، اغلب‌ تا زمانی‌ که‌ تشخیص‌ قطعی‌ داده‌ نشود، دست‌ به‌ جراحی‌ زده‌ نمی‌شود.
*اگر آبسه‌ تشکیل‌ شود، امکان‌ دارد جراحی‌ به‌ تعویق‌ افتد تا زمانی‌ که‌ آبسه‌ تخلیه‌ شود و فرصت‌ برای‌ التیام‌ آن‌ باشد.
-گ شما ی یکی‌ ز اضای‌ خاوده‌ تان عایآپاندی‌ ر اید.
ر یکی‌ ز موارد ی قلیا پس‌ راحی‌ خ‌ دهد:
ـ تب‌ اوی ش‌ 9/38 ده‌ نیراد
ـ افراموم‌
ـ افایش‌ د کمی‌
ـ />ـ جد خ در مدفوع‌ یا متویت‌ اغه‌
منگی‌ یا سردرد
+گ ا اوی‌ هل تنی یا دویضددر ستفاه‌ نکنید.
*داروهای‌ مهل‌ می‌توانند ثپارگی‌ آپاندیس‌ ون، و اروهای‌ خفیف‌ دهند درد یا تب‌ ی باعثمشکلر دن تشخیصمی‌ون. />*((دوهایدرد)) س ا رایویز میشوند.
*اگر ((عفون)) وجود داشتهشد ((نتی بیوتیک)) نیز تجویز می‌شود.
*مکندارد رمکدای‌ مدفوع‌ برای‌ لوگیی‌ ا یویه‌ شند.
 +*تا وقت‌ عمل‌ در تخت‌ یا صندلی‌ استراحت‌ کنید. پس‌ از عمل‌، تدریجاً فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری های‌ عادی‌ خود را از سر گیرید.
 +*تا زمانی‌ که‌ آپاندیسیت‌ تشخیص‌ داده‌ نشده‌ است‌ از خوردن‌ و آشامیدن‌ بپرهیزید. وقتی‌ که‌ ((معده)) خالی‌ باشد، بیهوشی‌ برای‌ عمل‌ جراحی‌ بسیار بی‌خطرتر خواهد بود. اگر خیلی‌ تشنه‌ هستید، دهان‌ خود را با آب‌ بشویید.
 +*پس‌ از عمل‌، ابتدا رژیم‌ مایعات‌ و به‌ تدریج‌ رژیم‌ جامدات‌ آغاز می‌شود.
 +*اگر یکی‌ از موارد تب‌ مساوی‌ یا بیش‌ از 9/38 درجه‌ سانتیگراد، استفراغ‌ مداوم‌، افزایش‌ درد شکمی‌، غش‌، وجود ((خون)) در مدفوع‌ یا محتویات‌ استفراغ‌ شده‌ و منگی‌ یا سردرد قبل‌ یا پس‌ از جراحی‌ رخ‌ دهد، حتما به پزشک مراجعه نمایید.
 +!مباحث مرتبط با عنوان
 +*((آپاندیس))
 +*((بیماریهای دستگاه گوارش))
 +*((تب و تشنج))
 +*((عفونت روده‌ها))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 16 بهمن 1385 [14:18 ]   8   حسین خادم      جاری 
 شنبه 15 اسفند 1383 [04:12 ]   7   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 17 بهمن 1383 [11:03 ]   6   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 17 بهمن 1383 [11:01 ]   5   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 17 بهمن 1383 [10:59 ]   4   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 17 بهمن 1383 [10:49 ]   3   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 17 بهمن 1383 [10:38 ]   2   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 17 بهمن 1383 [10:35 ]   1   پریسا احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..