منو
 صفحه های تصادفی
تعادل
ارزبری
اندیشه اقتصادی در تولید تلویزیونی
entropion
منبع برگه باریکه
شکست نور
اختفای امام مهدی علیه السلام در کوه رضوی
اطلس مصور فسیلهای بی مهرگان1
مواد مخدر
رادارهای هواشناسی
 کاربر Online
541 کاربر online
تاریخچه ی: آنژیوگرافی

تفاوت با نگارش: 7

Lines: 1-23Lines: 1-41
 +
 +||کاتتریزاسیون و آنژیوگرافی قلب روش قطعی و استاندارد برای بررسی آناتومی و فیزیولوژی قلب و عروق می‌باشد.||
 +!تاریخچه آنژیوگرافی
 +این روش که در ابتدا بر روی حیوانات آزمایشگاهی انجام شد، برای اولین بار در سال 1929توسط ورنر فورسمن بر روی انسان صورت گرفت.هدف فورسمن ابداع روشی برای رساندن مستقیم داروها به درون قلب بود، اما قابلیت تکنیک فورسمن، به عنوان یک ابزار تشخیصی توسط افراد دیگر مورد توجه قرار گرفت. امروزه سالانه بیش از یک میلیون مورد کاتتریزاسیون و آنژیوگرافی قلبی برای اهداف تشخیصی، مداخله درمانی و یا هر دو انجام می‌پذیرند.
 +
 
 
 
 
  
 {picture=cathlab1.jpg} {picture=cathlab1.jpg}
  
 
 
 
 
-__آنژیوگرافی__ یکی از اقدامات تهاجمی ((قلب))ی به شمار می‌رود به این صورت ((کاتتر)) با لوله‌ای باریک از طریق ((سیاهرگ)) یا ((سرخرگ))های پا یا دست به سمت قلب هدایت شده و مستقیماً اندازه‌گیری‌ها و تصویر برداریهای لازم را انجام می‌دهد. اگر کاتتر از سیستم سیاهرگ وارد قلب شود . ((قلب راست)) و ((سرخرگ ریوی)) مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر از مسیر سرخرگی وارد قلب شود . ((آئورت)) ((قلب چپ)) و ((سرخرگهای کرونروی|سرخرگ کرونروی)) ارزیابی می‌شوند.

کار دخل قلی قادر است ((ت)) ((اکیژن)) را د فره‌هی مت ی انداگی ماید به طور مستقیم فشار خون ((بطن))ها , ((دهلیز))ها و ((سرخرگ قلبی|سرخرگهای قلبی)) و حتی ((مویرگ ریوی|مویرگهای ریوی)) را اندازه‌گیری نماید. ا سوی دیر با ((تزریق)) ((ماده حاجب)) می‌توان از مسیر حرکت ((خون)) در قلب یا رگهاب کرونری فیلم یا عکس تهیه کرد ه عوان سندی قا د صی گیریهای دشوار پکی مورد استاده ار داد. />
انم ای بررسی یاز به یک روز ((بستی)) شدن دارد وی نجام آ دقایی یش به طول نمی‌انامد و ممول بیا دون عارضای ص از بیمارستان ص ی‌شود. اگ ر حین ور کر بیر چار مشکل ود مولاً متوان ر دارهای لازم را به ور متیم به داخل قلب ((زریق)) گ و مشکل ر ر نمو.
اقدام دیگری که گاه از طریق همین کاتتر انجام می‌گردد ((آنژیوپلاستی)) نام دارد. در این روش رگ مسدود توسط بادکنکی متسع می‌شود و چند ثانیه در این حالت نگاه داشته می‌شود تا باز اند. گاهی نیز برای محکم کاری یک لوله محکم به نام ((استنت)) (Stent) داخل رگ مسدود قرار داده می‌شود تا از انسداد مجدد آن جلوگیری به عمل آید.
+!نحوه انجام آنژیوگرافی
آنژیوگرافی یکی از اقدامات تهاجمی قلبی به شمار می‌رود به این صورت که کاتتر یا لوله‌ای باریک از طریق ((سیاهرگ)) یا ((سرخرگ|سرخرگهای)) پا یا دست به سمت قلب هدایت شده و مستقیماً اندازه‌گیری‌ها و تصویربرداریهای لازم را انجام می‌دهد. اگر کاتتر از سیستم سیاهرگ وارد قلب شود. قلب راست و سرخرگ ریوی مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر از مسیر سرخرگی وارد قلب شود، آئورت، قلب چپ و سرخرگ کرونروی ارزیابی می‌شوند.
!کاربرد آنژیوگرافی
!!کارد شخیی />در این امکن انده‌گیی متی شاری دا قلب (میاند به طور مستقیم فشار خون بطنها ، دهلیزها و سرخرگهای قلبی و حتی مویرگهای ریوی را اندازه‌گیری نماید میزان شباع اکسین و با تزریق ماده حاجب امکان مشاهده عروق کرونر قلب، حفره‌های قلبی و عروق بزرگ (می‌توان از مسیر حرکت خون در قلب یا رگهاب کرونری فیلم یا عکس تهیه کرد) اهم ی‌شود. کارد ممول ژیگرافی شامل یید اهاریهای امای لب و تیین موعیت ناتومیک اهمیت ییولوژیک آنها می‌باد. غل ب ا قداات مانی مان ژیوپلاتی ریان (خرگ) کون پین روق کو یا ل ری دریچها نیز به نژیوگری قلبی نیز . />!!کاررد درنی نژیوپلستی)
اقدام دیگری که گاه از طریق همین کاتر انجام می‌گردد آنژیوپلاستی نام دارد. آنژیوپلاستی به معنی باز کردن یا ترمیم رگ می‌باشد. در این روش رگ مسدود توسط بادکنکی متسع می‌شود و چند ثانیه در این حالت نگاه داشته می‌شود تا رگ باز د. گاهی نیز برای محکم کاری یک لوله محکم به نام استنت (Stent) داخل رگ مسدود قرار داده می‌شود تا از انسداد مجدد آن جلوگیری به عمل آید.

 
 
 
 
  
 {picture=figure1_04_2001.jpg} {picture=figure1_04_2001.jpg}
  
 
 
 
 
-
در مواردی که آنژیوپلاستی با موفقیت روبرو نمی‌شود یا تعداد رگهای مسدود یا شدت انسداد آن زیاد باشد از اقدام دیگری به نام ((بای پس شریان کرونروی))( یا عمل کنار گذر) استفاده می‌شود. در این ((عمل جراحی|عمل)) که معمولاً چند ساعت به طول می‌انجامد تکه‌ای از ((سیاهرگ))های پا یا ((سرخرگ))های داخل ((قفسه سینه)) بریده شده و به صورت کنار گذر در محل انسداد ((سرخرگ کرونری)) پیونده زده می‌شد تا ((جریان خون)) به نواحی پائین دست آن برقرار بماند و از ((سکته‌ قلبی|سکته‌های قلبی)) یا قطع کامل جریان خون پیشگیری شود.
+

در مواردی که آنژیوپلاستی با موفقیت روبرو نمی‌شود یا تعداد رگهای مسدود یا شدت انسداد آن زیاد باشد از اقدام دیگری به نام بایپس شریان کرونروی (یا عمل کنار گذر) استفاده می‌شود. در این عمل جراحی که معمولاً چند ساعت به طول می‌انجامد تکه‌ای از سیاهرگهای پا یا سرخرگهای داخل قفسه سینه بریده شده و به صورت کنار گذر در محل انسداد سرخرگ کرونری پیونده زده می‌شود تا جریان خون به نواحی پائین دست آن برقرار بماند و از ((سکته‌ قلبی|سکته‌های قلبی)) یا قطع کامل جریان خون پیشگیری شود.
!عوارض آنژیوگرافی
انجام این بررسی نیاز به یک روز بستری شدن دارد ولی انجام آن دقایقی بیش به طول نمی‌انجامد و معمولاً بیمار بدون عارضه‌ای خاص از بیمارستان مرخص می‌شود. اگر در حین عبور کاتتر بیمار دچار مشکل شود معمولاً می‌توان به سرعت داروهای لازم را به طور مستقیم به داخل قلب تزریق کرد و مشکل را رفع نمود. اگرچه آنژیوگرافی قلب معمولا روش بی‌خطری است، بصورت نادر ممکن است با عوارضی چون آسیب عروق، ((نارساییهای کلیه|نارسایی کلیه)) (به علت ماده حاجب) سکته قلبی یا مغزی همراه باشد.
!مباحث مرتبط با عنوان
*((اسکن قلب))
*((اکوی قلب))
*((تست ورزش))
*((درد قلبی))
*((سکته قلبی))
*((سونوگرافی))
*((گرفتگی عروق))
*((ماورای صوت در پزشکی))
*((نوار قلب))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 08 شهریور 1385 [15:10 ]   8   سبحانی      جاری 
 شنبه 14 آذر 1383 [05:32 ]   7   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [05:29 ]   6   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [05:21 ]   5   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [04:24 ]   4   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 03 آذر 1383 [19:11 ]   3   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 20 آبان 1383 [03:53 ]   2   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 آبان 1383 [05:07 ]   1   سارا بهنیا      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..