منو
 کاربر Online
487 کاربر online
تاریخچه ی: آنفلوانزا

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-65Lines: 1-49
 V{maketoc} V{maketoc}
-! شر بیماری +

@#15:
||آنفلوانزا عبارت‌ است‌ از یک‌ عفونت‌ تنفسی‌ مسری‌ و شایع‌ که‌ در اثر ویروس‌ ایجاد می‌شود. مدت‌ زمان‌ شروع‌ علایم‌ از زمان‌ وارد شدن‌ ویروس‌ به‌ بدن‌ 48-24 ساعت‌ است‌. سه‌ نوع‌ اصلی‌ ویروس‌ آنفلوانزا وجود دارد (__A,B,C__) ، اما این‌ ویروسها توانایی‌ جهش‌ به‌ انواع‌ گوناگونی‌ را دارند.||
!علائم بیماری
((تب و ت
شنج|تب و لر))، ((سردرد))، دردهای‌ عضلانی‌ از جمله‌ کمردرد، خستگی،‌ ((سرفه‌)) (که ممکن است‌ با خلط‌ همراه‌ باشد.)، ((گلودرد))، خشونت‌ صدا، آبریزش‌ از بینی از علایم‌ شایع‌ بیماری هستند. آنفلوانزا در تمام‌ سنین‌ به‌ غیر از دوران‌ شیرخوارگی‌ دیده‌ می‌شود. شیوع‌ ناگهانی‌ انواع‌ مختلف‌ آنفلوانزا تقریباً هر زمستان‌ رخ‌ می‌دهد و شدت‌ آنها متفاوت‌ است‌.
-فلوانزا عبارتست ا یک‌ عفونت‌ نفسی‌ مسری‌ و شایع‌ که‌ در اثر یک‌ ویروسایجاد می‌شود. مدت‌ زمان‌ شروع‌ علایم‌ ز زمان‌ وارد شدن‌ ((ویروس‌)) به‌ بدن‌ 48-24 ساعت‌ است. سه‌ نوع‌ اصلی‌ ویروس‌ آفلوانزا وو دارد (__A,B,C__) اما ینیروس‌ها تانایی‌ جشبه انواع‌ گونگونیر ارد. شیعگای‌ انوع‌ مختلف‌ آنفلوانا تقریباً هر زمستان ی‌دهد و دت‌ آنها متفاوت است‌. آنفلونزا هم مد و هم‌ در ندر تمام‌ سنین به‌ غیر ا دوران‌ شیرخوارگی‌ دیده‌ می‌شود. +!ل‌ مای />عفونت‌ ا ویروسهای‌ دسته‌ میکوویروسها. ان‌ ویروس‌ا اثر ماستیا یرمی(ا اتفاه‌ یون‌ آلوه‌) ر‌ می‌یاند.
-! لیم‌ شی
*لرز و ((
ت)) س باا
ردهای‌ لانی‌، ا جم((کمدرد)) />*فه‌ ، ک‌ مماً یا ا خ‌ بسیار کم‌ همراه‌ است ی اصلا لی‌ همه‌ ود ند.
*
لورد
*
شندا />*آبری بن
*((
ردر)) />*گی‌
+((استرس‌))، تگی‌ شی تذیهناس وو بیاری‌ یر که موب کاه مامتدن‌ ه‌ باشد.، بیاری‌ مم‌، خصصاً بیمای‌ منقلبی‌ یا ریوی‌، حاملگیهماه‌ سوم) ارادی‌ ک یک‌ می‌ نیمه‌ ستدگی‌ می‌کنند. و ینی‌ نشیز دارو یا بیماری‌ و مکن‌هیلو به هنگام رو همه‌یری‌ ز عوامل‌ فیشدهنده‌ خطر هستند.
-! علل‌
*عفونت‌ با ویروس‌های‌ دسته‌ ((میکسوویروس))‌ها . این‌ ویروس‌ها در اثر تماس‌ مستقیم‌ یا غیرمستقیم‌ (مثلاً استفاده‌ از لیوان‌ آلوده‌) گسترش‌ می‌یابند.

! عوامل‌ افزایش‌ دهنده‌ خطر
*((استرس‌))
*خستگی‌ شدید
*تغذیه‌ نامناسب‌
*وجود بیماری‌ اخیر که‌ موجب‌ کاهش‌ مقاومت‌ بدن‌ شده‌ باشد.
*بیماری‌ مزمن‌، خصوصاً بیماری‌ مزمن‌ قلبی‌ یا ریوی‌
*حاملگی‌ (سه‌ ماه‌ سوم‌)
*افرادی‌ که‌ در یک‌ محیط‌ نیمه‌ بسته‌ زندگی‌ می‌کنند.
*سرکوب‌ ایمنی‌ ناشی‌ از دارو یا بیماری‌
*مکان‌های‌ شلوغ‌ به‌ هنگام‌ بروز همه‌گیری‌

!
پیشگیری‌
+!پیشگیری‌
 *حتی‌المقدور از خطرات‌ ذکر شده‌ در بالا پرهیز کنید.  *حتی‌المقدور از خطرات‌ ذکر شده‌ در بالا پرهیز کنید.
 *اگر بالای‌ 65 سال‌ سن‌ دارید یا مبتلا به‌ بیماری‌ مزمن‌ قلبی‌ یا ریوی‌ هستید، سالانه‌ ((واکسن‌)) آنفلوانزا دریافت‌ کنید. این‌ واکسن‌ تنها در برابر 2 یا 3 زیر نوع‌ به‌ خصوص‌ از آنفلوانزای‌ نوع‌ A حفاظت‌ ایجاد می‌کند.  *اگر بالای‌ 65 سال‌ سن‌ دارید یا مبتلا به‌ بیماری‌ مزمن‌ قلبی‌ یا ریوی‌ هستید، سالانه‌ ((واکسن‌)) آنفلوانزا دریافت‌ کنید. این‌ واکسن‌ تنها در برابر 2 یا 3 زیر نوع‌ به‌ خصوص‌ از آنفلوانزای‌ نوع‌ A حفاظت‌ ایجاد می‌کند.
 *از تماس‌ غیرضروری‌ با افرادی‌ که‌ دچار عفونت‌های‌ دستگاه‌ تنفسی‌فوقانی‌ به‌ هنگام‌ فصل‌ آنفلوانزا (زمستان‌) هستند خودداری‌ کنید.  *از تماس‌ غیرضروری‌ با افرادی‌ که‌ دچار عفونت‌های‌ دستگاه‌ تنفسی‌فوقانی‌ به‌ هنگام‌ فصل‌ آنفلوانزا (زمستان‌) هستند خودداری‌ کنید.
 *استفاده‌ از داروی‌ ((آمانتادیس‌)) برای‌ افراد پرخطر (که‌ واکسن‌ تزریق‌ نکرده‌ باشند) یا افرادی‌ که‌ نیازمند اقدامات‌ کنترلی‌ اضافه‌تری‌ هستند.  *استفاده‌ از داروی‌ ((آمانتادیس‌)) برای‌ افراد پرخطر (که‌ واکسن‌ تزریق‌ نکرده‌ باشند) یا افرادی‌ که‌ نیازمند اقدامات‌ کنترلی‌ اضافه‌تری‌ هستند.
-! وقب‌ مورد انتظار
*بهبود خود به‌ خودی‌ در عرض‌ 10-7 روز در صورتی‌ که‌ هیچ‌ عارضه‌ای‌ رخ‌ ندهد. اگر عارضه‌ای‌ رخ‌ دهد، درمان‌ با ((آنتی‌بیوتیک‌)) معمولاً ضروری‌ است‌، و بهبود ممکن‌ است‌ 6-3 هفته‌ به‌ درازا انجامد.
+!مان
بهبود خود به‌ خودی‌ در عرض‌ 10-7 روز در صورتی‌ که‌ هیچ‌ عارضه‌ای‌ رخ‌ ندهد. اگر عارضه‌ای‌ رخ‌ دهد، درمان‌ با ((آنتی‌بیوتیک‌)) معمولاً ضروری‌ است‌، و بهبود ممکن‌ است‌ 6-3 هفته‌ به‌ درازا انجامد. عفونت‌های‌ باکتریایی‌ از جمله‌ ((برونشیت‌)) یا ((ذات‌الریه‌)) از عوارض‌ احتمالی‌ بیماری است. این‌ عفونت‌ها ممکن‌ است‌ خصوصاً در افرادی‌ که‌ بیماری‌ مزمن‌ دارند یا افراد بالای‌ 65 سال‌ خطرناک‌ باشند.
-! عوارض‌ احتمالی‌  
-*عفونت‌های‌ باکتریایی‌ از جمله‌ ((برونشیت‌)) یا ((ذات‌الریه‌)). این‌ عفونت‌ها ممکن‌ است‌ خصوصاً در افرادی‌ که‌ بیماری‌ مزمن‌ دارند یا افراد بالای‌ 65 سال‌ خطرناک‌ باشند.  
-! درمان  
-__اصول‌ کلی‌__  
-*بررسی‌های‌ آزمایشگاهی‌، مثل‌ آزمایش‌ خون‌ و ((کشت‌ خلط‌)) ؛ عکس‌برداری‌ ((اشعه‌ ایکس‌)) از ((قفسه‌ سینه‌)) (تنها در صورت‌ بروز عوارض‌).  
 *برای‌ تخفیف‌ گرفتگی‌ بینی‌، غالباً با آب‌ گرم‌ یا سرد، ((چای‌)) غلیظ‌ یا آب‌ نمک‌ قرقره‌ کنید.  *برای‌ تخفیف‌ گرفتگی‌ بینی‌، غالباً با آب‌ گرم‌ یا سرد، ((چای‌)) غلیظ‌ یا آب‌ نمک‌ قرقره‌ کنید.
 *برای‌ افزایش‌ رطوبت‌ هوا از یک‌ دستگاه‌ بخور خنک‌ استفاده‌ نمایید. رطوبت‌ کمک‌ می‌کند تا ترشحات‌ ((ریه‌)) رقیق‌ و بنابراین‌ راحت‌تر تخلیه‌ شوند. درون‌ دستگاه‌ بخور خنک‌ دارو نگذارید، زیرا کمکی‌ نمی‌کند. دستگاه‌ را روزانه‌ تمیز کنید.  *برای‌ افزایش‌ رطوبت‌ هوا از یک‌ دستگاه‌ بخور خنک‌ استفاده‌ نمایید. رطوبت‌ کمک‌ می‌کند تا ترشحات‌ ((ریه‌)) رقیق‌ و بنابراین‌ راحت‌تر تخلیه‌ شوند. درون‌ دستگاه‌ بخور خنک‌ دارو نگذارید، زیرا کمکی‌ نمی‌کند. دستگاه‌ را روزانه‌ تمیز کنید.
 *برای‌ جلوگیری‌ از سرایت‌ بیماری‌ به‌ دیگران‌، دستان‌ خود را مرتباً بشویید، خصوصاً پس‌ از فین‌ کردن‌ یا پیش‌ از دست‌ زدن‌ به‌ غذا یا مواد غذایی‌  *برای‌ جلوگیری‌ از سرایت‌ بیماری‌ به‌ دیگران‌، دستان‌ خود را مرتباً بشویید، خصوصاً پس‌ از فین‌ کردن‌ یا پیش‌ از دست‌ زدن‌ به‌ غذا یا مواد غذایی‌
 *روی‌ عضلاتی‌ که‌ دچار درد هستند کمپرس‌ گرم‌ یا صفحه‌ گرم‌کننده‌ بگذارید.  *روی‌ عضلاتی‌ که‌ دچار درد هستند کمپرس‌ گرم‌ یا صفحه‌ گرم‌کننده‌ بگذارید.
-__داروها__ +
 *برای‌ ناراحتی‌ خفیف‌ می‌توان‌ از داروهایی‌ مثل‌ ((استامینوفن‌)) ، شربت‌های‌ ضد سرفه‌، افشانه‌ها (اسپری‌های‌) بینی‌ یا ضد احتقان‌ها (رفع‌کننده‌ گرفتگی‌ بینی‌) استفاده‌ نمود.  *برای‌ ناراحتی‌ خفیف‌ می‌توان‌ از داروهایی‌ مثل‌ ((استامینوفن‌)) ، شربت‌های‌ ضد سرفه‌، افشانه‌ها (اسپری‌های‌) بینی‌ یا ضد احتقان‌ها (رفع‌کننده‌ گرفتگی‌ بینی‌) استفاده‌ نمود.
-*((آسپیرین‌)) نخورید، زیرا در بعضی‌ از تحقیقات‌ مشخص‌ شده‌ است‌ که‌ بین‌ مصرف‌ آسپیرین‌ (خصوصاً در کودکان‌) به‌ هنگام‌ بروز یک‌ بیماری‌ ویروسی‌ و به‌ وجود آمدن‌ ((نشانگان‌ رای))‌ ارتباط‌ وجود دارد. نشانگان‌ رای‌ یک‌ نوع‌ آنسفالیت‌ ((«التهاب‌ مغز))) است‌. +*((آسپیرین‌)) نخورید، زیرا در بعضی‌ از تحقیقات‌ مشخص‌ شده‌ است‌ که‌ بین‌ مصرف‌ آسپیرین‌ (خصوصاً در کودکان‌) به‌ هنگام‌ بروز یک‌ بیماری‌ ویروسی‌ و به‌ وجود آمدن‌ نشانگان‌ رای‌ ارتباط‌ وجود دارد. نشانگان‌ رای‌ یک‌ نوع‌ آنسفالیت‌ (((التهاب‌ مغز))) است‌.
 *می‌توان‌ از یک‌ دسته‌ داروهای‌ ضد ویروسی‌ در موارد شدید یا برای‌ کسانی‌ که‌ در معرض‌ بیشترین‌ خطر بروز عوارض‌ هستند استفاده‌ نمود.  *می‌توان‌ از یک‌ دسته‌ داروهای‌ ضد ویروسی‌ در موارد شدید یا برای‌ کسانی‌ که‌ در معرض‌ بیشترین‌ خطر بروز عوارض‌ هستند استفاده‌ نمود.
-! فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری  
 *بهترین‌ درمان‌ برای‌ آنفلوانزا استراحت‌ است‌. اگر وضعیت‌ سلامت‌ عمومی‌ شما خوب‌ باشد، استراحت‌ کمک‌ می‌کند تا بدنتان‌ با ویروس‌ به‌ خوبی‌ مبارزه‌ کند.  *بهترین‌ درمان‌ برای‌ آنفلوانزا استراحت‌ است‌. اگر وضعیت‌ سلامت‌ عمومی‌ شما خوب‌ باشد، استراحت‌ کمک‌ می‌کند تا بدنتان‌ با ویروس‌ به‌ خوبی‌ مبارزه‌ کند.
 ! رژیم‌ غذایی  ! رژیم‌ غذایی
 *معمولاً اشتها به‌ هنگام‌ آنفلوانزا کم‌ می‌شود. شاید در ابتدا فقط‌ اشتها به‌ مایعات‌ داشته‌ باشید، سپس‌ پس‌ از مدتی‌ به‌ وعده‌های‌ غذایی‌ کوچک‌ حاوی‌ مواد نشاسته‌ای‌ بدون‌ ادویه‌ (نان‌ سوخاری‌، ((برنج‌)) ، پوره ‌، ((غلات‌)) پخته‌ شده‌، ((سیب‌زمینی‌)) پخته‌) اشتها پیدا کنید.  *معمولاً اشتها به‌ هنگام‌ آنفلوانزا کم‌ می‌شود. شاید در ابتدا فقط‌ اشتها به‌ مایعات‌ داشته‌ باشید، سپس‌ پس‌ از مدتی‌ به‌ وعده‌های‌ غذایی‌ کوچک‌ حاوی‌ مواد نشاسته‌ای‌ بدون‌ ادویه‌ (نان‌ سوخاری‌، ((برنج‌)) ، پوره ‌، ((غلات‌)) پخته‌ شده‌، ((سیب‌زمینی‌)) پخته‌) اشتها پیدا کنید.
 *روزانه‌ حداقل‌ 8 لیوان‌ آب‌ بنوشید (خصوصاً اگر تبتان‌ بالا باشد). نوشیدن‌ مایعات‌ بیشتر مثل‌ آب‌ میوه‌، چای‌ و نوشیدنی‌های‌ غیر گازدار نیز به‌ رقیق‌ شدن‌ ترشحات‌ کمک‌ می‌کنند.  *روزانه‌ حداقل‌ 8 لیوان‌ آب‌ بنوشید (خصوصاً اگر تبتان‌ بالا باشد). نوشیدن‌ مایعات‌ بیشتر مثل‌ آب‌ میوه‌، چای‌ و نوشیدنی‌های‌ غیر گازدار نیز به‌ رقیق‌ شدن‌ ترشحات‌ کمک‌ می‌کنند.
 ! درچه شرایطی باید به پزشک مراجعه نمود؟  ! درچه شرایطی باید به پزشک مراجعه نمود؟
-*اگر شما یا یکی‌ از اعضای‌ خانواده‌تان‌ علایم‌ آنفوآنزا را دارید.
*اگر یکی‌ از موارد زیر به‌ هنگام‌ درمان‌ رخ‌ دهند: ـ افزایش‌ تب‌ یا سرفه‌ ـ وجود خون‌ در خلط‌ ـ ((گوش‌ درد)) ـ ((تنگی‌ نفس‌)) یا درد قفسه‌ سینه‌ ـ ترشحات‌ غلیظ‌ از بینی‌، ((سینوس))‌ها یا گوش‌ها ـ درد سینوس‌ ـ درد یا سفتی‌ ((گردن‌))
*اگر دچار علایم‌ جدید و غیر قابل‌ توجیه‌ شده‌اید. داروهای‌ مورد استفاده‌ در درمان‌ ممکن‌ است‌ عوارض‌ جانبی‌ به‌ همراه‌ داشته‌ باشند
+*اگر یکی‌ از موارد زیر به‌ هنگام‌ درمان‌ رخ‌ دهند: ـ افزایش‌ تب‌ یا سرفه‌ ـ وجود خون‌ در خلط‌ ـ ((گوش‌ درد)) ـ ((تنگی‌ نفس‌)) یا درد قفسه‌ سینه‌ ـ ترشحات‌ غلیظ‌ از بینی‌، ((عفونت سینوسها|سینوس‌ها)) یا گوش‌ها ـ درد سینوس‌ ـ درد یا سفتی‌ ((گردن‌))
 +!مباحث مرتبط با عنوان
 +*((آنفلوانزا و سرماخوردگی))
 +*((آنفلوانزای مرغی))
 +*((پیشگیری از سرماخوردگی))
 +*((تب و تشنج))
 +*((تنگی‌ نفس‌))
 +*((سرفه))
 +*((عفونت سینوسها))
 +*((گلودرد))
 +*((واکسن آنفلوانزا و سرماخوردگی))#@

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 22 خرداد 1386 [13:54 ]   5   سبحانی      جاری 
 سه شنبه 22 خرداد 1386 [13:53 ]   4   سبحانی      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 خرداد 1386 [13:53 ]   3   سبحانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 دی 1383 [10:41 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 مهر 1383 [06:34 ]   1   خدیجه جفاکش      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..