منو
 صفحه های تصادفی
شخصیت های مطرح سینمای جهان
آرایه ها
داراییهای جاری
مکانیسم تشکیل گسله ها
ظرفیت خازن
سرمایه داری
سازمان فنی و حرفه ای
ویروس ایدز
امام حسین علیه السلام از دیدگاه محمد بن حنفیه
رویکرد نانوتکنولوژی
 کاربر Online
522 کاربر online
تاریخچه ی: آنفلوانزای مرغی

تفاوت با نگارش: 8

Lines: 1-116Lines: 1-128
 {DYNAMICMENU()} {DYNAMICMENU()}
 __واژه‌نامه__ __واژه‌نامه__
-*((واژگان و))
*((واژگان اختر یی))
*((واژگان کیهان شناسی))
*((واژگان فییک ضا))
+*((واژگان یوس شاسی))
*((واژگان یکرویولوی))
*((واژگان باکتری شناسی))
*((واژگان م شاسی))
 __مقالات مرتبط__ __مقالات مرتبط__
-*((نوم|فهت قالات نجوم)) />*(( ستاره شناسی))
*((اریچه وم))
*((نو اامی))
*((ییک نوی))
*((رایو و))
*((اا سمای))
*((د سان شب))
*((ه ستاگان))
*((نامگذاری ستارگا))
+*((احات رایج ر یرس شناسی))
*((یماریایی یوسی))
*((درمان یماریهای ویرسی ا طری مواد شیمیایی))
*((رهای انقال و اتشار ویروسها))
*((ریخت شنای یوسا))
*((ساما یمیایی یروسها))
*((قه بندی ویوسا))
*((یرهای انوری))
*((مورفولوژی ویروس))
*((کن
ترل بیماریهای یروسی))
 __کتابهای مرتبط__ __کتابهای مرتبط__
-*((کتابهای و))
__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=54|انجمن نوم]__
+*((کتابهای یوس شاسی))
__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=44|انجمن زیست شنسی]__
 __سایتهای مرتبط__ __سایتهای مرتبط__
 *سایتهای داخلی *سایتهای داخلی
-**[http://www.nojum.irل و]
**[http://parssky.com|پرس اسکی]
**[http://www.hupaa.com|بکه ییک هوپا]
**[http://robot.ir/blog/mollasadra|ارا]
**[http://www.sact.ir/home.htm| لوم و اه نی هران]
+**[http://e.1asphost.com/foolad/forum_topics.asp?FID=3|آموش میکروبیولژی ویوس شاسی]
**[http://microbes.blogfa.com/cat-2.aspx|انه میکوبیولوژی]
**[http://www.pasteur.ac.ir/ICT/P_index.html|کابخانه اتیتو پاستور ایران]
**[http://www.ipt.ir/index.php|دار ناوی یران]
**[http://delikhoun.blogfa.com/|حکیم باشی]r />**[http://iransalamat.com/index.php|یه امع لا سانی پکی یران سلامت]
 *سایتهای خارجی *سایتهای خارجی
-**[http://www.astronomy.com/asy/default.aspx|ه astronomy]
**[http://www.nasa.gov/externalflash/constellation_front/index.html|سامان و - ی مریکا]
**[http://www.esa.int/esaCP/index.html|ژان فایی اروا]
**[http://www.space-frontier.org|یاد مرای ا]
**[http://www.challenger.org|کو ضا]
**[http://www.heavens-above.com/skychart.asp|ه سا ش]
**[http://www.windows.ucar.edu/windows.html|نر سوی الم]
+**[http://www.virology.net|چگنه ویسها را طبقه بندی کنیم.]
**[h
ttp://en.wikipedia.org/wiki/Virology|ویکی پدیا]
**[http://www.virology.org/|ویروس شناسی]r />**[http://www.lgcpromochem-atcc.com/common/catalog/animalVirology/animalVirologyIndex.cfm|طبقه بندی ویروسهای انوری] />**[http://hsc.usf.edu/nocms/medicine/medmicro/virology/page.htm|یرو شناسی کی] />**[http://www.mcb.uct.ac.za/tutorial/virtut1.html|طلاعات جامع در مورد ویروس شناسی]
**[http://www.virology.net/|ویروس شناسی]
**[http://w
eb.uct.ac.za/depts/mmi/stannard/linda.html|فاختار ویروسا]
**[http://www.bact.wisc.edu/Microtextbook/index.php?name=Sections&req=viewarticle&artid=126&page=1|ویروس آنفلوآنزا]
**[http://www.microbeworld
.org/htm/aboutmicro/microbes/types/virus.htm|طاعات جامع در مور یرها]
**[http://nsm1.utdallas.edu/bio/gonzalez/lecture/micro/virology.htm|ویو شاسی]
**[http://www-micro.msb.le.ac.uk/3035/index.html|طبقه بندی ویروسها]
**[http://www-mi
cro.msb.le.ac.uk/3035/index.html|بیماریزایی ویروسها]r />**[http://jvi.asm.org/|ژرلهای ویوس شاسی]
**[http://web.uct.ac.za/depts/mmi/jmoodie/welcome1.html|
یروس شنسی پزشکی]
**[http://www-micro.msb.le.ac.uk/MBChB/VirGloss.html|اصطحات ویرس ناسی]
**[http://www.thailabonline.com/virus.htm|
ویروس ناسی]
**[http://www.cdc.gov/|کنتر
ل بیماریها]
 __گالری تصویر__ __گالری تصویر__
-*[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=12|گالری علوم]
**[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=38|گالری نوم]
+*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=39|گالری علوم]
**[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=44|گالری زیست شنسی]
 body=  body=
 |~| |~|
 {DYNAMICMENU} {DYNAMICMENU}
 

 

 
 
 
 
  
 {picture=influenza_virus.JPG height=300 width=300} {picture=influenza_virus.JPG height=300 width=300}
  
 
 
 
 
 !آشنایی  !آشنایی
 آنفلوانزای بسیار بیماریزای پرندگان HPAI) Highly Pathogenic Avian Influenza) بوسیله ((ویروس آنفلوانزا|ویروس آنفلوانزایA)) تیپ H5 N1 و H7 و احتمالا سایر موارد در جمعیت حیوانات بخصوص ماکیان ایجاد می‌گردد و می‌تواند به انسان منتقل شود. این ویروس می‌تواند انسان را آلوده کرده و موجب بیماری شدید با میزان مرگ بالا گردد. و حتی این توانایی را دارد که خود را با انسان تطبیق داده و به عنوان یک عامل بالقوه بیماریزا برای انسان مطرح گردد و یا با سایر ویروسهای ((آنفلوانزای انسانی)) ترکیب شده وموجب پدیدار شدن یک عامل بیماریزا با توانایی ایجاد پاند می‌شود، چون در این صورت انتقال آن خیلی سریعتر صورت می‌گیرد. آنفلوانزای بسیار بیماریزای پرندگان HPAI) Highly Pathogenic Avian Influenza) بوسیله ((ویروس آنفلوانزا|ویروس آنفلوانزایA)) تیپ H5 N1 و H7 و احتمالا سایر موارد در جمعیت حیوانات بخصوص ماکیان ایجاد می‌گردد و می‌تواند به انسان منتقل شود. این ویروس می‌تواند انسان را آلوده کرده و موجب بیماری شدید با میزان مرگ بالا گردد. و حتی این توانایی را دارد که خود را با انسان تطبیق داده و به عنوان یک عامل بالقوه بیماریزا برای انسان مطرح گردد و یا با سایر ویروسهای ((آنفلوانزای انسانی)) ترکیب شده وموجب پدیدار شدن یک عامل بیماریزا با توانایی ایجاد پاند می‌شود، چون در این صورت انتقال آن خیلی سریعتر صورت می‌گیرد.
 !مناطق شیوع آنفلوانزای مرغی  !مناطق شیوع آنفلوانزای مرغی
 در ایران هنوز آنفلوانزای A/H5 و A/H7 به عنوان یک عامل بیماریزا در انسان یا جمعیت حیوانات ثبت و گزارش نشده است.  در ایران هنوز آنفلوانزای A/H5 و A/H7 به عنوان یک عامل بیماریزا در انسان یا جمعیت حیوانات ثبت و گزارش نشده است.
 این بیماری بیشتر در مناطقی مانند ویتنام ، چین ، لائوس ، تایلند ، کمبوجیه ، اندونزی ، کره ، ژاپن ، هنگ کنگ ، سنگاپور و پاکستان فراگیر شده است. این بیماری بیشتر در مناطقی مانند ویتنام ، چین ، لائوس ، تایلند ، کمبوجیه ، اندونزی ، کره ، ژاپن ، هنگ کنگ ، سنگاپور و پاکستان فراگیر شده است.
 

 

 
 
 
 
  
 {picture=influenza_1.jpg} {picture=influenza_1.jpg}
  
 
 
 
 
 !علایم بیماری در انسان !علایم بیماری در انسان
 هر بیمار تب‌دار (بیش از 38 درجه سانتیگراد) به همراه حداقل یکی از علایم سرفه ، گلودرد ، تنگی نفس ، کونژنکتیویت به شرطی که یکی از شرایط تماس زیر را داشته باشد مشکوک به آنفلوانزای مرغی می‌باشد. هر بیمار تب‌دار (بیش از 38 درجه سانتیگراد) به همراه حداقل یکی از علایم سرفه ، گلودرد ، تنگی نفس ، کونژنکتیویت به شرطی که یکی از شرایط تماس زیر را داشته باشد مشکوک به آنفلوانزای مرغی می‌باشد.
   
 *سابقه تماس در 7 روز قبل از شروع علایم با یکی از موارد زیر  *سابقه تماس در 7 روز قبل از شروع علایم با یکی از موارد زیر
 *پرندگان به خصوص ((مرغ)) که به دلیل یک بیماری مرده باشد.  *پرندگان به خصوص ((مرغ)) که به دلیل یک بیماری مرده باشد.
 *یک مورد تایید شده آنفلوانزای A/H7 و A/H5 که در مرحله واگیرداری بیماری بوده است.  *یک مورد تایید شده آنفلوانزای A/H7 و A/H5 که در مرحله واگیرداری بیماری بوده است.
 *سطوح و یا محیط آلوده به آنفلوانزای پرندگان.  *سطوح و یا محیط آلوده به آنفلوانزای پرندگان.
 *سابقه کار در آزمایشگاهی که نمونه‌های انسانی یا حیوانی مشکوک به آلودگی آنفلوانزای پرندگان داشته‌اند در طی 7 روز قبل از شروع علایم.  *سابقه کار در آزمایشگاهی که نمونه‌های انسانی یا حیوانی مشکوک به آلودگی آنفلوانزای پرندگان داشته‌اند در طی 7 روز قبل از شروع علایم.
 *وجود یک تست آزمایشگاهی مثبت آنفلوانزای A که نتواند نوع ویروس را مشخص کند.  *وجود یک تست آزمایشگاهی مثبت آنفلوانزای A که نتواند نوع ویروس را مشخص کند.
 *همچنین بیماری که به دلیل ((نارسایی تنفسی|بیماری حاد تنفسی)) با علت نامشخص فوت کرده است و در صورتیکه یکی از شرایط زیر را دارا باشد مشکوک به ابتلا به آنفلوانزای مرغی می‌باشد.  *همچنین بیماری که به دلیل ((نارسایی تنفسی|بیماری حاد تنفسی)) با علت نامشخص فوت کرده است و در صورتیکه یکی از شرایط زیر را دارا باشد مشکوک به ابتلا به آنفلوانزای مرغی می‌باشد.
 *اقامت در مناطقی که موارد مشکوک یا تایید شده آلودگی با آنفلوانزای پرندگان گزارش شده است.  *اقامت در مناطقی که موارد مشکوک یا تایید شده آلودگی با آنفلوانزای پرندگان گزارش شده است.
 *وجود سابقه تماس در طی 7 روز قبل از شروع علایم با یک مورد تایید شده انسانی آنفلوانزای A/H5 که درمرحله واگیرداری بیماری بوده است. *وجود سابقه تماس در طی 7 روز قبل از شروع علایم با یک مورد تایید شده انسانی آنفلوانزای A/H5 که درمرحله واگیرداری بیماری بوده است.
 !طریقه انتقال بیماری  !طریقه انتقال بیماری
 این بیماری معمولا از پرندگان مبتلا به انسان منتقل می‌شود. هیچگونه شواهدی که نشان دهد بیماری از انسان به انسان منتقل می‌شود وجود ندارد و افراد محدودی که مبتلا شده‌اند تماس مستقیم با پرندگان مبتلا داشته‌اند. انتقال از طریق تماس (کمتر از 1متر) با ماکیان مرده یا زنده ، پرندگان وحشی یا خوک مبتلا که میزبان اصلی این ویروس هستند، صورت می گیرد. البته احتمال انتقال از طریق تماس (لمس کردن یا فاصله شنیدن صحبت معمولی) با مورد انسانی آلوده به آنفلوانزای A/H5 نیز وجود دارد. این بیماری معمولا از پرندگان مبتلا به انسان منتقل می‌شود. هیچگونه شواهدی که نشان دهد بیماری از انسان به انسان منتقل می‌شود وجود ندارد و افراد محدودی که مبتلا شده‌اند تماس مستقیم با پرندگان مبتلا داشته‌اند. انتقال از طریق تماس (کمتر از 1متر) با ماکیان مرده یا زنده ، پرندگان وحشی یا خوک مبتلا که میزبان اصلی این ویروس هستند، صورت می گیرد. البته احتمال انتقال از طریق تماس (لمس کردن یا فاصله شنیدن صحبت معمولی) با مورد انسانی آلوده به آنفلوانزای A/H5 نیز وجود دارد.
 !دوره نهفته و واگیر بیماری !دوره نهفته و واگیر بیماری
 دوره کمون یا نهفته این بیماری حدود 7 روز می‌باشد. و از یک روز قبل از شروع علایم تا 7 روز بعد از آن بیماری می‌تواند مسری باشد. دوره کمون یا نهفته این بیماری حدود 7 روز می‌باشد. و از یک روز قبل از شروع علایم تا 7 روز بعد از آن بیماری می‌تواند مسری باشد.
 !افراد در معرض خطر  !افراد در معرض خطر
 *مشاغلی که به هر نوعی با میزبان اصلی این بیماری (پرندگان وحشی ، ماکیان زنده یا مرده و یا خوک) و یا فراورده‌ها و یا مدفوع و محل زندگی آنها سروکار دارند.  *مشاغلی که به هر نوعی با میزبان اصلی این بیماری (پرندگان وحشی ، ماکیان زنده یا مرده و یا خوک) و یا فراورده‌ها و یا مدفوع و محل زندگی آنها سروکار دارند.
 *افرادی که در آزمایشگاههایی که نمونه‌ها برای ویروس‌های آنفلوانزای A/H5 و A/H7 بررسی می‌شوند، فعالیت دارند.  *افرادی که در آزمایشگاههایی که نمونه‌ها برای ویروس‌های آنفلوانزای A/H5 و A/H7 بررسی می‌شوند، فعالیت دارند.
 *کارکنان مراقبتهای بهداشتی  *کارکنان مراقبتهای بهداشتی
 *افراد ساکن در مناطقی که مرگ ماکیان خانگی وپرندگان وحشی بیش از حد مورد انتظار اتفاق افتاده است.  *افراد ساکن در مناطقی که مرگ ماکیان خانگی وپرندگان وحشی بیش از حد مورد انتظار اتفاق افتاده است.
 *سابقه مسافرت در 7 روز گذشته به مناطقی که طغیان آنفلوانزای A درجمعیت حیوانی گزارش شده به همراه حداقل یکی از موارد زیر  *سابقه مسافرت در 7 روز گذشته به مناطقی که طغیان آنفلوانزای A درجمعیت حیوانی گزارش شده به همراه حداقل یکی از موارد زیر
 **تماس کمتر از 1 متر با ماکیان مبتلا  **تماس کمتر از 1 متر با ماکیان مبتلا
 **مراجعه به محلی که ماکیان و یا خوک مبتلا در 6 هفته قبل وجود داشته اند.  **مراجعه به محلی که ماکیان و یا خوک مبتلا در 6 هفته قبل وجود داشته اند.
 **تماس با یک مورد انسانی مبتلا به آنفلوانزای A/H5  **تماس با یک مورد انسانی مبتلا به آنفلوانزای A/H5
 **تماس با یک شخص مبتلا به ((نارسایی تنفسی|بیماری حاد تنفسی)) با علت نامشخص که بعدا منجر به مرگ وی شده است. **تماس با یک شخص مبتلا به ((نارسایی تنفسی|بیماری حاد تنفسی)) با علت نامشخص که بعدا منجر به مرگ وی شده است.
 !پیشگیری  !پیشگیری
 مراقبت افراد بر اساس بروز موارد آنفلوانزا در پرندگان و به خصوص مرغداریها و افرادی که از مناطق فعال بیماری در پرندگان مراجعت کرده‌اند، انجام می‌پذیرد. و اقدامات لازم در هنگام بروز آنفلوانزای پرندگان برای افراد در معرض خطر شامل موارد زیر می‌باشد: مراقبت افراد بر اساس بروز موارد آنفلوانزا در پرندگان و به خصوص مرغداریها و افرادی که از مناطق فعال بیماری در پرندگان مراجعت کرده‌اند، انجام می‌پذیرد. و اقدامات لازم در هنگام بروز آنفلوانزای پرندگان برای افراد در معرض خطر شامل موارد زیر می‌باشد:
   
 *پس از تایید اولین مورد آلودگی ماکیان کشور به A/H5 در صورت بروز مورد مشکوک به آنفلوانزا در مرغداری داروی ضد ویروسی Oseltamivir به میزان 75 میلی گرم روزانه برای کارکنان مرغداری و افراد شاغل در آن شروع میگردد و در صورت تایید وجود H5 دارو حداقل برای 7 روز یا تا زمانی که افراد در تماس با ماکیان عفونی در مرغداری مزبور و مرغداریهای با شعاع یک کیلومتر با سطوح و محیط آلوده هستند تجویز می‌گردد. *پس از تایید اولین مورد آلودگی ماکیان کشور به A/H5 در صورت بروز مورد مشکوک به آنفلوانزا در مرغداری داروی ضد ویروسی Oseltamivir به میزان 75 میلی گرم روزانه برای کارکنان مرغداری و افراد شاغل در آن شروع میگردد و در صورت تایید وجود H5 دارو حداقل برای 7 روز یا تا زمانی که افراد در تماس با ماکیان عفونی در مرغداری مزبور و مرغداریهای با شعاع یک کیلومتر با سطوح و محیط آلوده هستند تجویز می‌گردد.
   
 *ضمنا در صورت تایید وجود H5 در اولین فرصت نسبت به ((واکسیناسیون)) این افراد و شاغلین در مرغداری‌های تا شعاع پنج کیلومتری بر علیه ((آنفلوانزای انسانی)) نیز اقدام می‌گردد. به علاوه استفاده از وسایل ایمنی شامل دستکش، روپوش و چکمه و ماسک در افراد در معرض خطر الزامی است. *ضمنا در صورت تایید وجود H5 در اولین فرصت نسبت به ((واکسیناسیون)) این افراد و شاغلین در مرغداری‌های تا شعاع پنج کیلومتری بر علیه ((آنفلوانزای انسانی)) نیز اقدام می‌گردد. به علاوه استفاده از وسایل ایمنی شامل دستکش، روپوش و چکمه و ماسک در افراد در معرض خطر الزامی است.
   
 *در سطح پیشگیری برای عموم مردم ، رعایت نکات بهداشتی ، رعایت بهداشت دستها که شستشوی دست با آب و صابون مهمترین اقدام است، همچنین چون این ویروسها بوسیله گرما از بین می‌روند، پختن کامل فراورده‌های بدست آمده از ماکیان شامل گوشت ، تخم مرغ و غیره و جلوگیری از مصرف نیم پز آنها کافی می‌باشد.  *در سطح پیشگیری برای عموم مردم ، رعایت نکات بهداشتی ، رعایت بهداشت دستها که شستشوی دست با آب و صابون مهمترین اقدام است، همچنین چون این ویروسها بوسیله گرما از بین می‌روند، پختن کامل فراورده‌های بدست آمده از ماکیان شامل گوشت ، تخم مرغ و غیره و جلوگیری از مصرف نیم پز آنها کافی می‌باشد.
 *در مورد مسافرت به مناطق فراگیر بیماری منعی وجود ندارد و فقط توصیه می‌شود از مراجعه به مراکز آلوده خودداری کنند و بهداشت غذایی را رعایت کنند. *در مورد مسافرت به مناطق فراگیر بیماری منعی وجود ندارد و فقط توصیه می‌شود از مراجعه به مراکز آلوده خودداری کنند و بهداشت غذایی را رعایت کنند.
 !ارزیابی موارد مشکوک  !ارزیابی موارد مشکوک
 یک نمونه از مجرای تنفسی برای موارد مشکوک گرفته شده و برای آنفلوانزای A به ((تولید مقدار زیاد از یک توالی DNA با استفاده از دستگاههای مخصوص~روش PCR)) بررسی می‌شود. همچنین دو نمونه سرم در مرحله حاد (هفته اول شروع بیماری) و مرحله نقاهت (بعد از 3 هفته از شروع بیماری) جهت بررسی آنتی‌بادی آنفلوانزای پرندگان تهیه می‌شود. یک نمونه از مجرای تنفسی برای موارد مشکوک گرفته شده و برای آنفلوانزای A به ((تولید مقدار زیاد از یک توالی DNA با استفاده از دستگاههای مخصوص~روش PCR)) بررسی می‌شود. همچنین دو نمونه سرم در مرحله حاد (هفته اول شروع بیماری) و مرحله نقاهت (بعد از 3 هفته از شروع بیماری) جهت بررسی آنتی‌بادی آنفلوانزای پرندگان تهیه می‌شود.
 !تشخیص !تشخیص
 تعریف مورد قطعی مبتلا به آنفولانزای A/H7 و A/H5 بوسیله یکی از آزمایشات زیر صورت می‌گیرد. تعریف مورد قطعی مبتلا به آنفولانزای A/H7 و A/H5 بوسیله یکی از آزمایشات زیر صورت می‌گیرد.
 #~~navy:نتیجه کشت مثبت~~  #~~navy:نتیجه کشت مثبت~~
 #~~navy:PCR مثبت~~  #~~navy:PCR مثبت~~
 #~~navy:آنتی‌بادی آنفلوانزای A/H5 یا A/H7 مثبت به روش ایمینوفلئورسانت~~  #~~navy:آنتی‌بادی آنفلوانزای A/H5 یا A/H7 مثبت به روش ایمینوفلئورسانت~~
 #~~navy:چهار برابر افزایش سطح آنتی‌بادی اختصاصی آنفلوانزای A/H5 یا A/H7 در دو نمونه سرم.~~  #~~navy:چهار برابر افزایش سطح آنتی‌بادی اختصاصی آنفلوانزای A/H5 یا A/H7 در دو نمونه سرم.~~
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((آنفلوانزای انسانی)) *((آنفلوانزای انسانی))
 *((بیماریهای واگیردار)) *((بیماریهای واگیردار))
 *((پیشگیری از آنفلوانزا)) *((پیشگیری از آنفلوانزا))
 *((پیشگیری از سرماخوردگی)) *((پیشگیری از سرماخوردگی))
 *((نارسایی تنفسی)) *((نارسایی تنفسی))
 *((واکسن آنفلوانزا)) *((واکسن آنفلوانزا))
 *((ویروس آنفلوانزا)) *((ویروس آنفلوانزا))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 09 مرداد 1385 [08:42 ]   16   سمیه فارابی اصل      جاری 
 شنبه 10 تیر 1385 [17:59 ]   14   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 شنبه 10 تیر 1385 [17:56 ]   13   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 شنبه 10 تیر 1385 [17:55 ]   12   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 شنبه 10 تیر 1385 [15:17 ]   11   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 شنبه 10 تیر 1385 [15:16 ]   10   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 شنبه 10 تیر 1385 [15:15 ]   9   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 شنبه 10 تیر 1385 [15:12 ]   8   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 شنبه 10 تیر 1385 [14:58 ]   7   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 شنبه 10 تیر 1385 [14:52 ]   6   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 شنبه 10 تیر 1385 [14:50 ]   5   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 شنبه 19 آذر 1384 [20:59 ]   4   سبحانی      v  c  d  s 
 شنبه 12 آذر 1384 [19:24 ]   3   سبحانی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 09 آذر 1384 [21:27 ]   2   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 آذر 1384 [07:03 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrow



از پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..