منو
 کاربر Online
864 کاربر online
تاریخچه ی: آنتی بیوتیک

در حال مقایسه نگارشها

نگارش واقعی نگارش:1


آنتی بیوتیکها (Antibiotic) فرآورده‌های حاصل از فعالیت میکروارگانیسمها هستند که بطور اختصاصی رشد دسته‌ای دیگر از میکروارگانیسمها را متوقف ساخته یا آنها را از بین می‌برند. آنتی بیوتیکها برای میزبان نسبتا بی‌زیان می‌باشند و می‌توانند برای درمان بیماریها بکار روند.


img/daneshnameh_up/9/9e/b.Mic.15.gif img/daneshnameh_up/9/9e/b.Mic.15.gif img/daneshnameh_up/9/9e/b.Mic.15.gif img/daneshnameh_up/9/9e/b.Mic.15.gif

اطلاعات اولیه

آنتی بیوتیکها مواد شیمیایی هستند که از میکروارگانیسمهایی مانند قارچهای میکروسکوپی و باکتریها گرفته می‌شوند و از ادامه زندگی سلولهای یوکاریوتها یا پروکاریوتها جلوگیری نموده و یا مانع تکثیر آنها می‌شوند. اجزای سازنده آنتی بیوتیکها بسته به کاری که انجام می‌دهند متفاوت است. بیشتر آنتی بیوتیکها بر روی هر دو نوع سلول پروکاریوتها و یوکاریوتها اثر می‌کنند و به همین دلیل نمی‌توان همه آنها را از نظر درمانی برای انسان مورد استفاده قرار داد.

آنتی بیوتیکها روی واکنشهای بنیادی یک سلول اثر می‌کنند. بعضی از آنها خاصیت ضد سرطانی دارند زیرا اثر آنها بیشتر روی سلولهایی است که در حال تقسیم سریع هستند و به همین دلیل باکتریها و سلولهای مغز استخوان که سازنده گویچه‌های سفید خون و گویچه‌های قرمز خون می‌باشند و همچنین سلولهای سرطانی در مقابل آنتی بیوتیکها حساسیت بیشتری دارند.

تاریخچه

مدتها قبل از کشف پنی‌سیلین بشر آموخته بود بطور تجربی بعضی مواد خام را به عنوان عامل ضد میکروب مورد استفاده قرار دهد. 600 - 500 سال قبل از میلاد ، چینیها شیره کپک زده لوبیای شور را برای درمان عفونتها بکار می‌بردند. اصطلاح آنتی بیوز (Antibiosis) اولین بار در سال 1889 بوسیله ویلمین برای توجیه ماهیت رقابتی جوامع بیولوژیک که در آن فقط قویترین و اصلح‌ترین زنده می‌ماند بکار برده شد و چند سال بعد این اصطلاح برای آنتاگونیسم میکروارگانیسمها نیز مورد استفاده قرار گرفت. به دنبال کشف پنی‌سیلین بوسیله فلیمینگ در سال 1929 دوبوس در سال 1939 آنتی بیوتیک تیرو تریسین را از باکتری باسیلوس برویس بدست آورد.

آنتی بیوتیکهای مهار کننده همانند سازی DNA

آنتی بیوتیکهایی که از همانند سازی DNA جلوگیری می‌کنند عبارتند از:میتومیسین (Mytomycin) که به دو رشته DNA مکمل متصل شده و از جدا شدن آنها از یکدیگر جلوگیری می‌کند. آنتی بیوتیک دیگری به نام اکتینومایسین D درغلظتهای زیاد همانندسازی DNA را مهار می‌کند. این آنتی بیوتیک دارای دو حلقه مسطح با پیوندهای مضاعف است و می‌تواند خود را بین نوکلئوتیدها جای داده و بدین ترتیب همانند سازی را مختل کند.

آنتی بیوتیکهای مهار کننده سنتز RNA

اکتینومایسین آنتی بیوتیکی است که به DNA (به باز گوانین) متصل شده و از سنتز RNA پیک جلوگیری می‌کند. از این آنتی بیوتیک در پژوهشهای بیوشیمی برای مطالعه اثر برخی از مواد شیمیایی بر روی سنتز RNA پیک استفاده می‌شود مثلا برای تعیین طول عمر RNA پیک. اکتینومایسین یکی از داروهای ضد سرطانی خوب محسوب می‌شود. آنتی بیوتیک ریفامپسین با آنزیم RNA پلیمراز ترکیب شده و سنتز RNAها را متوقف می‌کند.

آنتی بیوتیکهای مهارکننده پروتئین سازی

موثر در پروکاریوتها

تعداد زیادی از این آنتی بیوتیکها وجود دارد که به بعضی از آنها اشاره می‌شود. یورین تری کربوکسیلیک اسید در مرحله آغازی سنتز پروتئین ، آنیزومایسین و کلرامفنیکل و تتراسایکلین در مرحله طویل شدن و تتراسایکلین و استرپتومایسین در مرحله آخر از پروتئین سازی ممانعت به عمل می‌آورند.

موثر در یوکاریوتها

پورومایسین و اسپارسومایسین و استرپتومایسین از پروتئین سازی در یوکاریوتها جلوگیری می‌کنند.

منابع و اختصاصات برخی از آنتی بیوتیکهای متداول

آنتی بیوتیکتاریخ کشفمنبعماهیت شیمیاییموارد مصرف اختصاصی
پنی‌سیلین1929پنی‌سیلیوم نوتاتومدی‌پپتیدعلیه باکتریهای گرم منفی ، گونوککها ، مننگوکوکها)) و اسپیروکت
استرپتومایسین1944استرپتومیسس تری رئوسگلوکوزید بازیعلیه سالمونلا و در درمان بیماری سل
نئومایسین1949استرپتومیسس فرادیآمینو گلوکوزیدعلیه باکتریهای گرم مثبت و منفی و بکار رفتن آن به عنوان ضدعفونی کننده موضعی و عمومی
نیستاتین1951استرپتومیسس نورسئینامشخصموثر علیه قارچ کاندیدا آلبیکنس و سایر قارچها
کانامایسین1957استرپتومیسس نیوئوسآمینو گلیکوزیدموثر بر علیه استافیلوکوکوس طلایی و اغلب باکتریهای گرم منفی بجز سودوموناس و درمان عفونت مجاری ادراری

خصوصیات آنتی‌بیوتیک موفق برای درمان بیماریها

یک آنتی بیوتیک وقتی می‌تواند برای درمان بیماریها با موفقیت بکار رود که دارای خصوصیات زیر باشد.
 • روی عامل بیماری اثر داشته باشد بدون اینکه آثار جانبی سمی قابل توجهی ایجاد نماید.
 • باید به حد کافی پایدار باشد بطوری که بتوان آنرا از محیط کشت جدا نمود و برای مدت معقولی ذخیره کرد بدون اینکه اثرش کاهش یابد.
 • سرعت دتوکسیفیکاسیون (سم زدایی) و دفع دارو از بدن به گونه‌ای باشد که غلظت کافی را برای مدت معینی در خون نگاه داشته و احتیاجی به دوزهای مکرر نباشد.
 • دفع دارو به حد کافی سریع و کامل باشد و پس از قطع مصرف دارو بطور کامل دفع گردد.

مقاومت بر علیه آنتی بیوتیکها

در هر یک میلیون تقسیم سلولی یک جهش یافته را می‌توان یافت که به یک آنتی بیوتیک مقاوم باشد. هر گاه این جهش در بیمار تحت درمان با آنتی بیوتیک رخ دهد، جهش یافته قدرت زنده ماندن بیشتر از سایر میکروارگانیسمهای میزبان را دارا بوده و در مدت کوتاهی تعداد آنها افزایش می‌یابد و از اینرو درمان با همان آنتی بیوتیک نتیجه مطلوبی بدست نمی‌دهد. و باید آنتی بیوتیک دیگری جایگزین آن شود.

چشم انداز

با تکیه بر آنتی بیوتیکها جهت کنترل عفونتهای میکروبی بدون شک پزشکان به تکنیک سترونی توجه زیادی معطوف نداشته و بدون تشخیص دقیق مکان به درمان عفونتهای میکروبی پرداختند. این روش غالبا قبل از پیدایش میکروارگانیسمهای مقاوم به آنتی بیوتیکهای بدون نسخه در دسترس عموم قرار گرفت و مصرف بیش از حد آنها در درمان بیماریها موجب پیدایش حساسیت و آلرژی در بسیاری از افراد گردید.

مباحث مربتط با عنوان

Antibiotic

ریشه لغوی

لغت پر مصرف آنتی بیوتیک از اصطلاح آنتی بیوز که معنی تحت الفظی آن ( ضد حیات ) است ریشه گرفته است.

نگاه اجمالی

کشف اتفاقی پنی‌سیلین بوسیله الکساندر فلمینگ در سال 1929 اولین عامل برای شروع تحقیقات پر ثمری بود که منجر به تهیه مواد ضد میکروبی شگفت آوری شد این مواد را بطور عموم ( آنتی‌بیوتیک ) نامیدند. با اینحال تا سال 1945 طول کشید تا دانشمندانی آنتی بیوتیکها را در درمان بیماریها بکار بردند و ارزش کشف فلمینگ عملا باثبات رسید. مشخص شده که آنتی بیوتیکا بطور وسیع در طبیعت ایجاد می‌شود و توجهات علمی و موفقیت تجاری روی آنتی بیوتیکهای مورد مصرف در درمانشناسی ، منجر به تهیه هزاران آنتی‌بیوتیک شد.

تاریخچه

مدتها قبل از کشف پنی‌سیلین بشر آموخته بود بطور تجربی بعضی مواد خام را بعنوان عامل ضد میکروب مورد استفاده قرار دهد، امروزه ما خاصیت آنها را بعلت وجود آنتی‌بیوتیک‌ها در آن مواد می‌دانیم در زمان 500 ـ 600 سال قبل از میلاد ، چینی‌ها شیره کفک زده لوبیای شور را برای درمان کودک ، جوش و عفونتهای مشابه آن بکار می‌بردند.

تعریف آنتی بیوتیک

بنا به تعریف بندیک و لانگ لیک آنتی بیوتیک عبارتست از ترکیبی شیمیایی که از موجودات زنده تولید می‌شود و قادر است با غلظت کم موجب وقفه زندگی موجودات ذره‌بینی شود.
چه ماده‌ای را آنتی بیوتیک می‌نامند؟
به ماده‌آی آنتی‌بیوتیک می‌گوییم که:
 • محصول متابولیک باشد
 • آنالوگ آنتی‌بیوتیک طبیعی بوده و با سنتز بدست آمده باشد.
 • بتواند رشد یا ادامه حیات یک یا چند نمونه از موجودات ذره‌بینی را متوقف کند.
 • با غلظت کم موثر باشد.

خصوصیات آنتی‌بیوتیک موفق در درمانشناسی

یک آنتی بیوتیک وقتی می‌تواند در درمان شناسی با موفقیت بکار رود:
 • روی عامل بیماری اثر داشته باشد بدون اینکه آثار جانبی سمی قابل توجهی ایجاد نماید.
 • باید به حد کافی پایدار باشد بطوریکه بتوان آنرا از محیط کشت جدا نمود و برای مدت معقولی ذخیره کرد بدون اینکه اثرش کاهش یابد.
 • سرعت دتوکسی فی‌کاسیون و دفع دارو از بدن به گونه‌ای باشد که غلظت کافی را برای مدت معینی در خون نگاهداشته و احتیاجی به دوزهای مکرر نباشد.
 • دفع دارو به حد کافی سریع و کامل باشد و پس از قطع مصرف دارو بطور کامل دفع گردد.

برخی مصارف آنتی‌بیوتیک

آنتی بیوتیک در دامپزشکی بطور فراوان استعمال می‌شود و آنرا به عنوان مکمل غذایی در حیوانات بکار برد.
تعدادی از آنتی‌بیوتیکها به منظور کنترل بیماریهای میکربی و قارچی گیاهان مصرف می‌شود و به منظور حفاظت مواد غذایی است. البته غذایی که مقادیری آنتی‌بیوتیک دارد ممکن است در اشخاص ایجاد آلرژی کند.

مباحث مربتط با عنوانتاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 05 دی 1385 [14:09 ]   12   سبحانی      جاری 
 سه شنبه 23 اسفند 1384 [06:44 ]   10   سبحانی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 شهریور 1384 [09:23 ]   9   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 شهریور 1384 [08:36 ]   8   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 دی 1383 [13:02 ]   7   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 دی 1383 [12:57 ]   6   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 آذر 1383 [08:23 ]   5   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 آذر 1383 [06:20 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 آبان 1383 [17:47 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 آبان 1383 [17:25 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [09:29 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..