منو
 کاربر Online
720 کاربر online
تاریخچه ی: آنتی بیوتیک

تفاوت با نگارش: 8

Lines: 1-50Lines: 1-47
 +
 ||آنتی بیوتیکها (Antibiotic) فرآورده‌های حاصل از فعالیت ((منشا میکروارگانیسمها|میکروارگانیسمها)) هستند که بطور اختصاصی رشد دسته‌ای دیگر از میکروارگانیسمها را متوقف ساخته یا آنها را از بین می‌برند. آنتی بیوتیکها برای میزبان نسبتا بی‌زیان می‌باشند و می‌توانند برای درمان بیماریها بکار روند.|| ||آنتی بیوتیکها (Antibiotic) فرآورده‌های حاصل از فعالیت ((منشا میکروارگانیسمها|میکروارگانیسمها)) هستند که بطور اختصاصی رشد دسته‌ای دیگر از میکروارگانیسمها را متوقف ساخته یا آنها را از بین می‌برند. آنتی بیوتیکها برای میزبان نسبتا بی‌زیان می‌باشند و می‌توانند برای درمان بیماریها بکار روند.||
-::{picture file=img/daneshnameh_up/آنتی بیوتیک.JPG}::
+::{picture=b.Mic.15.gif} {picture=b.Mic.15.gif} {picture=b.Mic.15.gif} {picture=b.Mic.15.gif}::
 !اطلاعات اولیه !اطلاعات اولیه
-آنتی بیوتیکها مواد شیمیایی هستند که از میکروارگانیسمهایی مانند ((قارچهای میکروسکوپی)) و ((گروههای عمده باکتریها|باکتریها)) گرفته می‌شوند و از ادامه زندگی سلولهای ((یوکاریوتها)) یا ((پروکاریوتها)) جلوگیری نموده و یا مانع تکثیر آنها می‌شوند. اجزای سازنده آنتی بیوتیکها بسته به کاری که انجام می‌دهند متفاوت است. بیشتر آنتی بیوتیکها بر روی هر دو نوع سلول پروکاریوتها و یوکاریوتها اثر می‌کنند و به همین دلیل نمی‌توان همه آنها را از نظر درمانی برای انسان مورد استفاده قرار داد.

آنتی بیوتیکها روی واکنشهای بنیادی یک سلول اثر می‌کنند. بعضی از آنها خاصیت ضد سرطانی دارند زیرا اثر آنها بیشتر روی سلولهایی است که در حال تقسیم سریع هستند و به همین دلیل باکتریها و سلولهای ((مغز استخوان)) که سازنده ((گویچه‌های سفید خون)) و ((گویچه‌های قرمز خون)) می‌باشند و همچنین ((سرطان|سلولهای سرطانی)) در مقابل آنتی بیوتیکها حساسیت بیشتری دارند.
+آنتی بیوتیکها مواد شیمیایی هستند که از میکروارگانیسمهایی مانند ((قارچهای میکروسکوپی)) و ((گروههای عمده باکتریها|باکتریها)) گرفته می‌شوند و از ادامه زندگی سلولهای یوکاریوتها یا پروکاریوتها جلوگیری نموده و یا مانع تکثیر آنها می‌شوند. اجزای سازنده آنتی بیوتیکها بسته به کاری که انجام می‌دهند متفاوت است. بیشتر آنتی بیوتیکها بر روی هر دو نوع سلول پروکاریوتها و یوکاریوتها اثر می‌کنند و به همین دلیل نمی‌توان همه آنها را از نظر درمانی برای انسان مورد استفاده قرار داد.

آنتی بیوتیکها روی واکنشهای بنیادی یک سلول اثر می‌کنند. بعضی از آنها خاصیت ضد سرطانی دارند زیرا اثر آنها بیشتر روی سلولهایی است که در حال تقسیم سریع هستند و به همین دلیل باکتریها و سلولهای ((مغز استخوان)) که سازنده ((گویچه‌های سفید خون)) و ((گویچه‌های قرمز خون)) می‌باشند و همچنین ((سرطان|سلولهای سرطانی)) در مقابل آنتی بیوتیکها حساسیت بیشتری دارند.
 !تاریخچه !تاریخچه
 مدتها قبل از کشف ((پنی‌سیلین)) بشر آموخته بود بطور تجربی بعضی مواد خام را به عنوان عامل ضد میکروب مورد استفاده قرار دهد. 600 - 500 سال قبل از میلاد ، چینیها شیره کپک زده لوبیای شور را برای درمان عفونتها بکار می‌بردند. اصطلاح __آنتی بیوز (Antibiosis)__ اولین بار در سال 1889 بوسیله ویلمین برای توجیه ماهیت رقابتی جوامع بیولوژیک که در آن فقط قویترین و اصلح‌ترین زنده می‌ماند بکار برده شد و چند سال بعد این اصطلاح برای آنتاگونیسم میکروارگانیسمها نیز مورد استفاده قرار گرفت. به دنبال __کشف پنی‌سیلین بوسیله فلیمینگ__ در سال 1929 __دوبوس__ در سال 1939 آنتی بیوتیک تیرو تریسین را از باکتری باسیلوس برویس بدست آورد. مدتها قبل از کشف ((پنی‌سیلین)) بشر آموخته بود بطور تجربی بعضی مواد خام را به عنوان عامل ضد میکروب مورد استفاده قرار دهد. 600 - 500 سال قبل از میلاد ، چینیها شیره کپک زده لوبیای شور را برای درمان عفونتها بکار می‌بردند. اصطلاح __آنتی بیوز (Antibiosis)__ اولین بار در سال 1889 بوسیله ویلمین برای توجیه ماهیت رقابتی جوامع بیولوژیک که در آن فقط قویترین و اصلح‌ترین زنده می‌ماند بکار برده شد و چند سال بعد این اصطلاح برای آنتاگونیسم میکروارگانیسمها نیز مورد استفاده قرار گرفت. به دنبال __کشف پنی‌سیلین بوسیله فلیمینگ__ در سال 1929 __دوبوس__ در سال 1939 آنتی بیوتیک تیرو تریسین را از باکتری باسیلوس برویس بدست آورد.
-
::{picture file=img/daneshnameh_up/b.Mic.15.gif}::

!آنتی بیوتیکهای مهار کننده ((همانند سازی DNA))
آنتی بیوتیکهایی که از همانند سازی DNA جلوگیری می‌کنند عبارتند از:((میتومیسین)) (Mytomycin) که به دو رشته DNA مکمل متصل شده و از جدا شدن آنها از یکدیگر جلوگیری می‌کند. آنتی بیوتیک دیگری به نام ((اکتینومایسین D)) درغلظتهای زیاد همانندسازی DNA را مهار می‌کند. این آنتی بیوتیک دارای دو حلقه مسطح با پیوندهای مضاعف است و می‌تواند خود را بین ((نوکلئوتید|نوکلئوتیدها)) جای داده و بدین ترتیب همانند سازی را مختل کند.
!آنتی بیوتیکهای مهار کننده ((سنتز RNA))
اکتینومایسین آنتی بیوتیکی است که به DNA (به باز گوانین) متصل شده و از سنتز ((RNA پیک)) جلوگیری می‌کند. از این آنتی بیوتیک در پژوهشهای بیوشیمی برای مطالعه اثر برخی از مواد شیمیایی بر روی سنتز RNA پیک استفاده می‌شود مثلا برای تعیین طول عمر RNA پیک. ((اکتینومایسین)) یکی از داروهای ضد سرطانی خوب محسوب می‌شود. آنتی بیوتیک ((ریفامپسین)) با آنزیم RNA پلیمراز ترکیب شده و سنتز RNAها را متوقف می‌کند.
!آنتی بیوتیکهای مهارکننده ((پروتئین سازی))
+!آنتی بیوتیکهای مهار کننده همانند سازی DNA
آنتی بیوتیکهایی که از همانند سازی DNA جلوگیری می‌کنند عبارتند از:__میتومیسین (Mytomycin)__ که به دو رشته DNA مکمل متصل شده و از جدا شدن آنها از یکدیگر جلوگیری می‌کند. آنتی بیوتیک دیگری به نام __اکتینومایسین D__ درغلظتهای زیاد همانندسازی DNA را مهار می‌کند. این آنتی بیوتیک دارای دو حلقه مسطح با پیوندهای مضاعف است و می‌تواند خود را بین ((اسید نوکلئیک|نوکلئوتیدها)) جای داده و بدین ترتیب همانند سازی را مختل کند.
!آنتی بیوتیکهای مهار کننده سنتز RNA
__اکتینومایسین__ آنتی بیوتیکی است که به DNA (به باز گوانین) متصل شده و از سنتز ((ساختمان RNA|RNA پیک)) جلوگیری می‌کند. از این آنتی بیوتیک در پژوهشهای بیوشیمی برای مطالعه اثر برخی از مواد شیمیایی بر روی سنتز RNA پیک استفاده می‌شود مثلا برای تعیین طول عمر RNA پیک. اکتینومایسین یکی از داروهای ضد سرطانی خوب محسوب می‌شود. آنتی بیوتیک __ریفامپسین__ با آنزیم RNA پلیمراز ترکیب شده و سنتز RNAها را متوقف می‌کند.
!آنتی بیوتیکهای مهارکننده پروتئین سازی
 !!موثر در پروکاریوتها !!موثر در پروکاریوتها
-تعداد زیادی از این آنتی بیوتیکها وجود دارد که به بعضی از آنها اشاره می‌شود. یورین تری کربوکسیلیک اسید در مرحله آغازی سنتز پروتئین ، ((آنیزومایسین)) و ((کلرامفنیکل)) و ((تتراسایکلین)) در مرحله طویل شدن و ((تتراسایکلین)) و ((استرپتومایسین)) در مرحله آخر از پروتئین سازی ممانعت به عمل می‌آورند. +تعداد زیادی از این آنتی بیوتیکها وجود دارد که به بعضی از آنها اشاره می‌شود. __یورین تری کربوکسیلیک اسید__ در مرحله آغازی سنتز پروتئین ، __آنیزومایسین__ و __کلرامفنیکل__ و __تتراسایکلین__ در مرحله طویل شدن و تتراسایکلین و __استرپتومایسین__ در مرحله آخر از پروتئین سازی ممانعت به عمل می‌آورند.
 !!موثر در یوکاریوتها !!موثر در یوکاریوتها
 پورومایسین و اسپارسومایسین و استرپتومایسین از پروتئین سازی در یوکاریوتها جلوگیری می‌کنند. پورومایسین و اسپارسومایسین و استرپتومایسین از پروتئین سازی در یوکاریوتها جلوگیری می‌کنند.
 !منابع و اختصاصات برخی از آنتی بیوتیکهای متداول !منابع و اختصاصات برخی از آنتی بیوتیکهای متداول
 
 
 
 
 ||__آنتی بیوتیک__|__تاریخ کشف__|__منبع__|__ماهیت شیمیایی__|__موارد مصرف اختصاصی__ ||__آنتی بیوتیک__|__تاریخ کشف__|__منبع__|__ماهیت شیمیایی__|__موارد مصرف اختصاصی__
-((پنی‌سیلین))|1929|پنی‌سیلیوم نوتاتوم|دی‌پپتید|علیه ((باکتریهای گرم منفی)) ، ((گونوککها)) ، ((مننگوکوکها)) و ((اسپیروکت))
((استرپتومایسین))|1944|استرپتومیسس تری رئوس|گلوکوزید بازی|علیه ((سالمونلا)) و در درمان ((بیماری سل))
((نئومایسین))|1949|استرپتومیسس فرادی|آمینو گلوکوزید|علیه ((باکتریهای گرم مثبت)) و منفی و بکار رفتن آن به عنوان ضدعفونی کننده موضعی و عمومی
((نیستاتین))|1951|استرپتومیسس نورسئی|نامشخص|موثر علیه ((قارچ کاندیدا آلبیکنس)) و سایر قارچها
((کانامایسین))|1957|استرپتومیسس نیوئوس|آمینو گلیکوزید|موثر بر علیه استافیلوکوکوس طلایی و اغلب باکتریهای گرم منفی بجز سودوموناس و درمان ((عفونت مجاری ادراری))||
+((پنی‌سیلین))|1929|پنی‌سیلیوم نوتاتوم|دی‌پپتید|علیه ((باکتریهای گرم منفی)) ، ((گونوککها)) ، مننگوکوکها)) و ((اسپیروکت))
__استرپتومایسین__|1944|استرپتومیسس تری رئوس|گلوکوزید بازی|علیه ((سالمونلا)) و در درمان ((بیماری سل))
__نئومایسین__|1949|استرپتومیسس فرادی|آمینو گلوکوزید|علیه ((باکتریهای گرم مثبت)) و منفی و بکار رفتن آن به عنوان ضدعفونی کننده موضعی و عمومی
__نیستاتین__|1951|استرپتومیسس نورسئی|نامشخص|موثر علیه ((قارچ کاندیدا آلبیکنس)) و سایر قارچها
__کانامایسین__|1957|استرپتومیسس نیوئوس|آمینو گلیکوزید|موثر بر علیه استافیلوکوکوس طلایی و اغلب باکتریهای گرم منفی بجز سودوموناس و درمان ((عفونت مجاری ادراری))||
 
 
 
 
 !خصوصیات آنتی‌بیوتیک موفق برای درمان بیماریها !خصوصیات آنتی‌بیوتیک موفق برای درمان بیماریها
 یک آنتی بیوتیک وقتی می‌تواند برای درمان بیماریها با موفقیت بکار رود که دارای خصوصیات زیر باشد. یک آنتی بیوتیک وقتی می‌تواند برای درمان بیماریها با موفقیت بکار رود که دارای خصوصیات زیر باشد.
 *~~maroon:روی عامل بیماری اثر داشته باشد بدون اینکه آثار جانبی سمی قابل توجهی ایجاد نماید.~~
 *~~maroon:روی عامل بیماری اثر داشته باشد بدون اینکه آثار جانبی سمی قابل توجهی ایجاد نماید.~~
-*~~maroon:باید به حد کافی پایدار باشد بطوریکه بتوان آنرا از محیط کشت جدا نمود و برای مدت معقولی ذخیره کرد بدون اینکه اثرش کاهش یابد.~~
+*~~maroon:باید به حد کافی پایدار باشد بطوری که بتوان آنرا از محیط کشت جدا نمود و برای مدت معقولی ذخیره کرد بدون اینکه اثرش کاهش یابد.~~
 *~~maroon:سرعت دتوکسیفیکاسیون (سم زدایی) و دفع دارو از بدن به گونه‌ای باشد که غلظت کافی را برای مدت معینی در خون نگاه داشته و احتیاجی به دوزهای مکرر نباشد.~~
 *~~maroon:سرعت دتوکسیفیکاسیون (سم زدایی) و دفع دارو از بدن به گونه‌ای باشد که غلظت کافی را برای مدت معینی در خون نگاه داشته و احتیاجی به دوزهای مکرر نباشد.~~
 *~~maroon:دفع دارو به حد کافی سریع و کامل باشد و پس از قطع مصرف دارو بطور کامل دفع گردد.~~ *~~maroon:دفع دارو به حد کافی سریع و کامل باشد و پس از قطع مصرف دارو بطور کامل دفع گردد.~~
 !مقاومت بر علیه آنتی بیوتیکها !مقاومت بر علیه آنتی بیوتیکها
-در هر یک میلیون ((تقسیم میتوز|تقسیم سلولی)) یک جهش یافته را می‌توان یافت که به یک آنتی بیوتیک مقاوم باشد. هر گاه این جهش در بیمار تحت درمان با آنتی بیوتیک رخ دهد، جهش یافته قدرت زنده ماندن بیشتر از سایر میکروارگانیسمهای میزبان را دارا بوده و در مدت کوتاهی تعداد آنها افزایش می‌یابد و از اینرو درمان با همان آنتی بیوتیک نتیجه مطلوبی بدست نمی‌دهد. و باید آنتی بیوتیک دیگری جایگزین آن شود. +در هر یک میلیون ((میتوز|تقسیم سلولی)) یک جهش یافته را می‌توان یافت که به یک آنتی بیوتیک مقاوم باشد. هر گاه این جهش در بیمار تحت درمان با آنتی بیوتیک رخ دهد، جهش یافته قدرت زنده ماندن بیشتر از سایر میکروارگانیسمهای میزبان را دارا بوده و در مدت کوتاهی تعداد آنها افزایش می‌یابد و از اینرو درمان با همان آنتی بیوتیک نتیجه مطلوبی بدست نمی‌دهد. و باید آنتی بیوتیک دیگری جایگزین آن شود.
 !چشم انداز !چشم انداز
 با تکیه بر آنتی بیوتیکها جهت کنترل عفونتهای میکروبی بدون شک پزشکان به تکنیک سترونی توجه زیادی معطوف نداشته و بدون تشخیص دقیق مکان به درمان عفونتهای میکروبی پرداختند. این روش غالبا قبل از پیدایش میکروارگانیسمهای مقاوم به آنتی بیوتیکهای بدون نسخه در دسترس عموم قرار گرفت و مصرف بیش از حد آنها در درمان بیماریها موجب پیدایش حساسیت و ((آلرژی)) در بسیاری از افراد گردید. با تکیه بر آنتی بیوتیکها جهت کنترل عفونتهای میکروبی بدون شک پزشکان به تکنیک سترونی توجه زیادی معطوف نداشته و بدون تشخیص دقیق مکان به درمان عفونتهای میکروبی پرداختند. این روش غالبا قبل از پیدایش میکروارگانیسمهای مقاوم به آنتی بیوتیکهای بدون نسخه در دسترس عموم قرار گرفت و مصرف بیش از حد آنها در درمان بیماریها موجب پیدایش حساسیت و ((آلرژی)) در بسیاری از افراد گردید.
 !مباحث مربتط با عنوان !مباحث مربتط با عنوان
 *((آلرژی)) *((آلرژی))
 *((آمپی‌سیلین)) *((آمپی‌سیلین))
 *((تتراسایکلین)) *((تتراسایکلین))
 *((پنی‌سیلین)) *((پنی‌سیلین))
 *((ژنتیک میکروارگانیسمها)) *((ژنتیک میکروارگانیسمها))
 *((شیمی درمانی)) *((شیمی درمانی))
 *((کلرامفنیکل)) *((کلرامفنیکل))
 *((میکروبیولوژی)) *((میکروبیولوژی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 05 دی 1385 [13:09 ]   12   سبحانی      جاری 
 سه شنبه 23 اسفند 1384 [05:44 ]   10   سبحانی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 شهریور 1384 [08:23 ]   9   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 شهریور 1384 [07:36 ]   8   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 دی 1383 [12:02 ]   7   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 دی 1383 [11:57 ]   6   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 آذر 1383 [07:23 ]   5   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 آذر 1383 [05:20 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 آبان 1383 [16:47 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 آبان 1383 [16:25 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [08:29 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..