منو
 صفحه های تصادفی
قارِن پسر سهراب
شکلیابی خط در عکاسی
مهندسی رودخانه در پل سازی
ابوالعباس مأمون
سپیولیت
تصویر دیسک اسرار آمیز
عوامل گرایش آدمی به شرک
رفتار خاک در برابر زمین
وضعیت نیروهای نظامی و امور لشگری پس از تشکیل حکومت و قدرت در عهد صفویه
اسانس زوفا
 کاربر Online
318 کاربر online
تاریخچه ی: آنتی بیوتیک

تفاوت با نگارش: 7

Lines: 1-47Lines: 1-47
-__آنتی بیوتیک (Antibiotic)__ (( میائی|ماده ا شیائی)) ات ک از ((چ)) ی ((میکرو گیای)) گته می و و ((موجود ره بینی|مجودات ذره ینی)) ا می کشد ی رعت نها را کاهش می دهد. نت یوی رده ای از ((ضد میکروب))ها. ضد یکبها گره بزرگتری بود امل (( ویو))ها و (( قاچ))ه نیز می بشد. آنتی بیوتیک ها برای میزبان نسبتا بی زیان می باشند و می توانند برای درمان بیماریها به کار روند. اولین و معوفتی آنتی بیوتیک ((ی یلین)) می باشد.
یشه لغوی />ت مصر نتی ییک ا اطاح آتی یویک ک عنی تحت ی د یات) ات ریشه گرفته ست.
!
ناه املی />کشف اتاقی ((پی‌یی)) ویه ((اکسانر مین)) ال 1929 اولین ا ای روع تحقیات ثری بود که منج ب تیه ((ما میکروبی)) شگفتآی د این مود را بور عو (ی ‌یوتیک) امیدند. با این ال تا سا 1945 کید ا ((دانمنان|انشمدای)) آنتی بیوتیکها را در دران بیمایها بکار ردد و ارزش کشف فلمین عا ا رید. ه که آنی یویکه ر سیع ر ((طبیعت)) یاد می‌شد وجهات لمی و وی تاری وی آی یوتیهای ور م در ((رمان اسی)) منجر ه یه هارا آنتیبیوتیک شد.
+

||
آنتی بیوتیکها (Antibiotic) دهای حا از لی ((منشا میکرورگایها|میکونیسما)) هتن که ور اصی رشد دتهی یر از میکرواگیها را تو اه ی نها ا ین میبند. آنتی بیوتیکها برای میزبان نسبتا بیزیان میباشند و میتوانند برای درمان بیماریها بکار روند.|| />
::{picture=b.Mic.15.gif} {picture=b.Mic.15.gif} {picture=b.Mic.15.gif} {picture=b.Mic.15.gif}::
!
اطلاعت ولی />آنتی بیوتیکها اد یمیایی تند ک ز میکررگانیهیی مانن ((قاچای یکوکی)) و ((گهی ده اکتریها|اکتریها)) گرفته می‌ون و از اامه ندگی سلولهای یوکاریوتا یا پرکریتا لوگیی موده و یا ان تکثیر آا می‌شون. ای ازد نی یوتیکا بست کاری که انج ی‌دهند متاو ت. بیشتر آی یویکها ب روی هر دو نوع سو پکیوتها و یوکاریتها اثر می‌کنند و به همین لیل نمی‌توان مه ا از نر درمانی رای انان مرد استاده قرار داد.

آنتی بیوتیکها روی اکنشهای بنیای یک ول اثر می‌کنن. بعضی از آا ای سرانی دار یا ر آنه بیشتر وی سلولهیی است که ر تسیم ریع هند و به همی دیل اکتیها و سوای ((مز استوان)) که ازنده ((گویه‌هی فید خون)) و ((گویه‌های رم خون)) می‌شد و همچنین ((رطان|ولهای ری)) ر مقاب آنتی بیوتیکها حساسیت بیشتری دارند.
 !تاریخچه !تاریخچه
-مدتها قبل از کشف پنی‌سیلین بشر آموخته بود بطور تجربی بعضی ((مواد خام)) را به عنوان عامل ضد میکروب مورد استفاده قرار دهد امرزه ا ای نها ا بلت وود نتیبیویها در آن واد می‌دانیم در م 500 - 600 سال قبل میلا ، چینیها شیره فک ه لوبیی ور را برای ((درمان کک)) ، ((جو بدن)) ونتهای مشا آن کر می‌بردند. />!ری آنتی بیوتیک />بنا تری ((نیک)) و ((ان لیک)) آنتی بیوتیک بارست از رکیی یییی که از ((مودا ن)) ولی می‌ود و ار ا با ت ک موب و نگی ((موودت ربیی)) شود.
ه مادهای را آنتی بیوتیک می‌نامند />ه مادهای نتی‌یویک میگوییم که:
*مصو متولیک باشد
*((نلوگ آنتی‌یویک یی)) وده و با سنتز ب مد با.
*توان رد ی ده ((یات)) یک یا ن نونه مووات رهبینی را متو کد. />*با غلت م مور اد.
!خصوصیات آنتی‌بیوتیک موفق ر درمان ای
یک آنتی بیوتیک وقتی می‌تواند ر درمان ای با موفقیت بکار رود:


*روی عامل بیماری اثر داشته باشد بدون اینکه آثار جانبی سمی قابل توجهی ایجاد نماید.
*باید به حد کافی پایدار باشد بطوری که بتوان آنرا از محیط کشت جدا نمود و برای مدت معقولی ذخیره کرد بدون اینکه اثرش کاهش یابد.
*سرعت دتوکسی فکاسیون و دفع دارو از بدن به گونه‌ای باشد که غلظت کافی را برای مدت معینی در خون نگاه داشته و احتیاجی به دوزهای مکرر نباشد.
*((دفع دارو)) به حد کافی سریع و کامل باشد و پس از قطع مصرف دارو بطور کامل دفع گردد.
!رخی مر آنتیبیوتیک
((آنتی بیوتیک در اشکی)) بور فران اسما مود و آنا ب نوان ((کم یی)) ((یوانات)) بکر د.
دای آنتیبیوتیکها ه منور کنترل ((یریهای میکربی و اچی)) یهان مف ی‌شود و منر ((فاظت مود ایی)) ت. الب ایی ک مقادیی آنتی بیوتیک درد مک ات ر شا ایاد ((حساسیت آلرژی|لرژی)) کد.
+مدتها قبل از کشف ((پنی‌سیلین)) بشر آموخته بود بطور تجربی بعضی مواد خام را به عنوان عامل ضد میکروب مورد استفاده قرار دهد. 600 - 500 ال قبل از میلاد ، چینیها شیر کپک زده وبیای ور را رای رمان فونتها کار می‌بدند. اصطلاح __آنتی بیو (Antibiosis)__ اولین بار در ال 1889 بوسیله ویلمین برای توجیه ماهت رقابتی جومع بیولوک که در آن قط قویترین و اصلح‌ترین زنده می‌ماند بکار د شد و چند سال ب این اصطلا را آنتاویسم میکروارگانیسمها نیز مورد استفاده قرار رفت. به دنبال __کشف پنی‌یلین وسیله فلیمینگ__ در سال 1929 __دوبوس__ در سال 1939 آنتی یوتیک یرو تریسین را از باکتری باسیلوس برویس بدست آورد.
!آنتی بیوتیکهای
مهار کننده همانند سازی DNA
آنتی بیوتی
کیی که ز همانند ساز DNA جلوگیی می‌کنند عبارتند از:__میتومیسین (Mytomycin)__ ک دو رشته DNA مکمل متصل شده و ا جدا شد آنها ز یکیگر جلوگیری می‌کند. آنتی بیوتیک دیگری به نام __اکتینومایسین D__ درغلظتهای زیاد همانندسازی DNA مهار می‌کد. این آنتی بیوتیک دارای دو حلقه مسطح با پیوندهای ماع است و می‌واند خود را بی ((سید نوکلیک|نوکلئوتیدها)) جای داده و بدی ترتیب همانن سازی را مختل کند.
!
آنتی بیوتیکهی مهار کننه سنتز RNA
__
کتینومیی__ آنتی یوتیکی است که به DNA (به باز گوانین) متص ده و ا نز ((ساختان RNA|RNA پیک)) لوگیی می‌کن. از این آنتی بیوتیک در پژوشهای یوشیمی برای مطاله ثر برخی از مود شیییی بر روی سنتز RNA پیک استاده می‌شو مثلا برای تعیین طو عر RNA یک. کتینومیسین یی از اروهای ضد سرطانی خوب محسو می‌شود. نتی یوتیک __ریامپسن__ با آنزی RNA پلیمراز ترکیب شده و سنتز RNAها را متوقف می‌کند.
تی بیوتیکهای مهارکننده پروتئن سازی />!!موثر در پروکاریوتها
تعداد زیادی از این
آنتی بیوتیکها وجود دارد که به بعضی از آنها اشاره میشود. __یورن تری کربوکسیلیک اسید__ در مرحله آغازی سنتز پروتئین ، __آنیزومایسین__ و __کلرامفنیکل__ و __تتراسایکلین__ د محله طویل شدن و تتراسایکلین و __استرپتومایسین__ در مرحله آخر از پروتئن سازی ممنعت به عمل می‌وند.
!!موثر در
یوکاریوتها />پورومایسن و اسپارسومایسین و استرپتومایسین از پروتئین سازی در یوکاریوتها جلوگیری می‌کنند.
!منبع و اختصاصات برخی از آنتی بیوتیکای متول
||__آنتی بیوتیک__|__تاریخ کشف__|__منبع__|__ماهیت شیمیایی__|__موارد مصرف اختصاصی__
((پنی‌یلین))|1929|پنی‌یلیوم نوتاتوم|دی‌پپی|علیه ((باکیهی گرم منفی)) ((گونوککه)) ، مننوکوکها)) و ((اسپیروکت)) />__استرپتومایسین__|1944|استرپتومیسس تری رئوس|گلوکوزید بی|لیه ((المونلا)) و در دران ((بیمای ل))
__نومایسین__|1949|سترپتومیسس فردی|مینو گلوکوید|یه ((اکتریهای گرم مثبت)) و منفی و بکار رفت آن ه عنان ضدعفونی کننده موی و مومی
__نی
تاتین__|1951|استرپتومیسس نوسئی|نامشخص|موثر علیه ((قارچ کانددا آلبیکنس)) و سایر قارچها />__کانامایسین__|1957|استرپتویسس یوئوس|آمینو گلیکزید|موثر بر علیه استافیلوکوکوس طلایی و اغل باکتریهای رم منفی بجز سووموناس و درمان ((فونت مجای ادراری))||

!خصوصیات آنتی‌بیوتیک موفق رای درمان یایها
یک آنتی بیوتیک وقتی می‌تواند رای درمان یایها با موفقیت بکار رود که دارای خصوصیات زیر باشد.
*~~maroon:روی عامل بیماری اثر داشته باشد بدون اینکه آثار جانبی سمی قابل توجهی ایجاد نماید.~~

*~~maroon:باید به حد کافی پایدار باشد بطوری که بتوان آنرا از محیط کشت جدا نمود و برای مدت معقولی ذخیره کرد بدون اینکه اثرش کاهش یابد.~~

*~~maroon:سرعت دتوکسیفیکاسیون (سم زدایی) و دفع دارو از بدن به گونه‌ای باشد که غلظت کافی را برای مدت معینی در خون نگاه داشته و احتیاجی به دوزهای مکرر نباشد.~~

*~~maroon:دفع دارو به حد کافی سریع و کامل باشد و پس از قطع مصرف دارو بطور کامل دفع گردد.~~
!مقوم ر عیه آنتی بیوتیکها
در هر یک میلیون ((میتوز|تقسیم سلولی)) یک جهش یافته را می‌توان یافت که به یک آنتی بیوتیک مقاوم باشد. هر ا ای هش در بیمار تحت درمان ب آنتی بیوتیک رخ دهد، جهش یافته قدر زده ماندن بیشتر از سی میکروارگایسمهای میبان را دارا بوده و در مدت کوتاهی تعداد آنه افزایش می‌یابد ز اینرو درمان با ما نی یوتیک نیه ملوبی بدست نمی‌دهد. و باید آنتی بیوتیک یگری یگزین آن شود.
م ندا
با تک
یه آنتی بیوتیکها ه کنترل فوهای میکروبی بدون شک زشکان ه تی سترونی وجه زیادی موف داشته و بدون شخیص دیق مکان درمان فونتهای میکروی پردتند. این و غالب بل پیدایش میکراانیمهای مقاوم به آنتی بیوتیکهای بدون نخه در دسترس عم قرا گرفت و مرف یش ز حد آنها ر درمان بیمریها موجب پیدایش حساسیت و ((آلرژی)) ر بسیاری از اراد گردید.
 !مباحث مربتط با عنوان !مباحث مربتط با عنوان
-*((آنالوگ آنتی‌بیوتیک طبیعی))
*((آنتی بیوتیک د
ر دامپزشی))
*((آنتی‌بیوتیک طبیعی))
*((پنی‌سیلین))
*((بیماریهای میکربی و قارچی))
*((آمپول پنی‌سیل
ین))
+*((آلری))
 *((آمپی‌سیلین)) *((آمپی‌سیلین))
-*((مپی‌‌یلین وسپاسیون))
*((آکسی‌سیلین))
*((آنیم نی‌ یلیناز))
*((ا
کید آمفور))
*((
نزل پنیسیی))
*((پنی‌یین بیعی))
*((حساسیت آل
رژی))
*((ح
اظت واد غذایی))
*((دع دارو))
*((س
اختما شیمیایی آنتی‌بیوتیک))
*((مواد ضد میکروبی))
*((م
واد یر))
*((موجودات ذره‌بینی))
*((واحد آکسفورد))
+*((اسایکین))
*((ی‌سیلین))
*((ژنیک یکورگنیسا))
*((یی رای))
*((کرامنیکل))
*((میکروبیوی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 05 دی 1385 [14:09 ]   12   سبحانی      جاری 
 سه شنبه 23 اسفند 1384 [06:44 ]   10   سبحانی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 شهریور 1384 [09:23 ]   9   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 شهریور 1384 [08:36 ]   8   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 دی 1383 [13:02 ]   7   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 دی 1383 [12:57 ]   6   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 آذر 1383 [08:23 ]   5   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 آذر 1383 [06:20 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 آبان 1383 [17:47 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 آبان 1383 [17:25 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [09:29 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..