منو
 صفحه های تصادفی
زینوالدیت
جریانات هوا
اندازه گیری فشار آب
جنایات سفیانی
تصریح امام رضا علیه السلام بر امامت امام جواد علیه السلام
فرهنگ استان کهکیلویه و بویر احمد
واژگان هندسه
انواع اجتماعات
توپ تنیس
شنیدنیهایی از اینکاها
 کاربر Online
392 کاربر online
تاریخچه ی: آنتی بیوتیک

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-45Lines: 1-47
-__آنتی بیوتیک (Antibiotic)__ />!ریه وی />ل مر نتی ییک ا اطاح آتی بییک که می ت الفی ن (د ا) ات ریه گرت ات.
!
گاه امی />کش افاقی ((نی‌یین)) بوسیله ((کساندر میگ)) ر ال 1929 اولین ام ای یات پرمی د ه منجر ب ی ((مواد د یکربی)) شگفت‌وی این واد را و مو (تیویک) نامیند. با این ا تا س 1945 ل کید تا ((دانمدان|دنانی)) آنتی بیوتیکها ر در دران یاریها بکار ند و رزش کش لمینگ عما ا ری. ده ک آنتی بیوتیکها طور ویع در ((بی)) اید ید و وهات می مویت ای روی نی بییکهای ود مف ((انناسی)) ، ب هی هزاران آنتیبیوتیک شد.
+

||
آنتی بیوتیکها (Antibiotic) فروردهی حاصل الیت ((منا میکررگانیهیکرواگانیها)) ست که طر تصای د ستهای یگر ا میکروارگانیمها را تقف سات یا آنها را ز بین می‌رد. آنتی بیوتیکا رای یزبان نسبتا بی‌یا می‌باشند و میانند برای درا بیماریا کار وند.||

::{picture=b.Mic.15.gif} {picture=b.Mic.15.gif} {picture=b.Mic.15.gif} {picture=b.Mic.15.gif}::
!
اطلاعات اولیه
آ
نتی یوتیکها م شیمیایی ه که یکرارگنیسمهیی مند ((قارهای میکرکپی)) ((گروههای مد باکتریا|باکتریها)) گرفته میون و ادامه زندگی سولهای یوکاریوتها ی پوکیوتا وگیی نموه و یا مانع تکثیر آنها موند. اجزای ازده آنتی بیوتیکها بس کری که انام ی‌دهند م است. بیشتر آنتی بیوتیکها بر وی هر د نوع ول پروکاریوتها و یوکاریوتها می‌کنند و ه مین دیل نمی‌توان هم آنها ا ن درمنی رای ان مود ستفاده رار داد.

آنتی بیوتیکها وی وکنشهای بنیادی یک سلول اثر می‌کنن. بعضی آنها خاصی د سرطای ارد زیرا ر آنها بیشتر ی سوایی است که حال قسیم سریع هتن و به همی لیل باکتریها سلولهی ((م ان)) که ازنده ((گویچه‌های سفید خون)) و ((گویچه‌ه ر ون)) می‌باش و همچنی ((سرطان|سلولهای سرطانی)) در مقابل آنتی بیوتیکها حساسیت بیشتری دارند.
 !تاریخچه !تاریخچه
-مدتها قبل از کشف پنی‌سیلین بشر آموخته بود بطور تجربی بعضی ((مواد خام)) را بعنوان عامل ضد میکروب مورد استفاده قرار دهد امرزه ا ای نها ا بلت وود نتیبیویها در آن واد می‌دانی در زمان 500 - 600 سال بل از ((تاری یادی|یاد)) ، یی‌ا ی کک زده لویی و را ای ((درمان کوک)) ، ((و)) و ((عفوت|ونتهای)) ماه ن بکار میبردن.
!تی آنتی بیوتیک /> به ی دیک و ان لیک آنتی بیوتیک ا ا رکیبی شیمیایی که ا ((موودا ن)) توید می‌شود و ا است ا ت ک مو وه زنگی وجودا ره‌ینی ود. />چه مهای ر آنی یوتیک مینامند />ه ماای نتی‌یویک میگوییم که:
*مصو متولیک باشد
*((نلوگ آنتی‌یویک یی)) وده و با سنتز ب مد با.
وان رد ی ده ((یات)) یک یا ن نونه ((مووات رهبینی)) را متو کد. />*با غلت م مور اد.
!خصوصیات آنتی‌بیوتیک موفق ر درمانای:
یک آنتی بیوتیک وقتی می‌تواند ر درمان ای با موفقیت بکار رود:
*روی عامل بیماری اثر داشته باشد بدون اینکه آثار جانبی سمی قابل توجهی ایجاد نماید.
*باید به حد کافی پایدار باشد بطوریکه بتوان آنرا از محیط کشت جدا نمود و برای مدت معقولی ذخیره کرد بدون اینکه اثرش کاهش یابد.
*سرعت دتوکسی فکاسیون و دفع دارو از بدن به گونه‌ای باشد که غلظت کافی را برای مدت معینی در خون نگاهداشته و احتیاجی به دوزهای مکرر نباشد.
*دفع دارو به حد کافی سریع و کامل باشد و پس از قطع مصرف دارو بطور کامل دفع گردد.
!بری ارف نتی‌یتیک />آنتی بیوتیک در ((اشکی)) بور فران اسما مود و آنا ب نوان ((کم یی)) ((یوانات)) بکر د.
دای آنتیبیوتیکها ه منور کنترل یریهای میکربی و اچی یهان مف ی‌شود و منر فاظت مود ایی ت. الب ایی ک مقادیی آنتیبیوتیک درد مم ا در اا ایا آلرژی کد.
+مدتها قبل از کشف ((پنی‌سیلین)) بشر آموخته بود بطور تجربی بعضی مواد خام را به عنوان عامل ضد میکروب مورد استفاده قرار دهد. 600 - 500 ال قبل از میلاد ، چینیها شیر کپک زده وبیای ور را رای رمان فونتها کار می‌بدند. اصطلاح __آنتی بیو (Antibiosis)__ اولین بار در ال 1889 بوسیله ویلمین برای توجیه ماهت رقابتی جومع بیولوک که در آن قط قویترین و اصلح‌ترین زنده می‌ماند بکار برد شد و ند سال بعد ای صطلاح برای آنتاونیسم میکروارگانیسمها نیز مورد استفاده قرار گرفت. به دنبال __کشف پنی‌سیلین بوسیله فلیمینگ__ در سال 1929 __دبوس__ در سال 1939 آنتی بیوتیک تیرو تریسین را از باکتری باسیلوس بروی بدست آرد.
!آنتی ب
یتیکهای مهار کننده همانند سازی DNA
آ
تی بیتیکهایی که از همانند از DNA جلویری ی‌کند عبارتند ز:__میمیسین (Mytomycin)__ ک به دو رشته DNA مکمل متصل شده و از جدا شدن آنها از یکدیگر جلوگیی می‌کن. آنتی یویک دیگری به نام __کینومایسین D__ درغلظتهای زیاد همانندسازی DNA را مهار می‌کند. این آنتی بیویک ارا و لقه مسطح با پیوندهای مضاعف است و ی‌تود خود را بین ((اسید نوکلئیک|نوکلئوتیدها)) ای اده و دین ترتیب همانند سازی را مختل کند.
!آنت
ی بیوتیکهای مهار کننده سنز RNA
__اکتینومیی__ آنتی بیوتیکی ست ک ه DNA (به گوانی) مص شده و از ستز ((ساختمان RNA|RNA پی)) جلوگری میکند. از این آنتی بیوتیک پژوهشهای یویمی ای مطاله ثر برخی از مواد شیمیایی بر روی سنتز RNA پیک اتفاده می‌ود مثلا رای عیین ل عمر RNA پیک. اکتینوایسین یکی از داروهای ضد سرطانی خوب محسوب می‌شود. آنتی بیوتیک __ریامپین__ ا آنزیم RNA پلیمراز ترکیب شده و سنتز RNAه را مقف می‌کن.
!آن
تی بیوتیکای مهارکننده پروین سازی
!!م
وثر در رکاریوتها
تعداد
زیادی از این نتی بیتیکها وجود داد که ه بعضی از آنها اشاره میود. __یورین تری کبوکسیلیک اسید__ در مله آغازی سنتز پروئین ، __آنیومایسین__ و __کلامفنیکل__ و __تتراسایکلین__ در مرحله طویل شدن و تتراسایکلن و __استرپتومایسین__ د محله آخر ا روتئن سازی ممنعت به عمل می‌وند.
!!موثر در
یوکاریوتها />پورومایسن و اسپارسومایسین و استرپتومایسین از پروتئین سازی در یوکاریوتها جلوگیری می‌کنند.
!منبع و اختصاصات برخی از آنتی بیوتیکای متول
||__آنتی بیوتیک__|__تاریخ کشف__|__منبع__|__ماهیت شیمیایی__|__موارد مصرف اختصاصی__
((پنی‌یلین))|1929|پنی‌یلیوم نوتاتوم|دی‌پپی|علیه ((باکیهی گرم منفی)) ((گونوککه)) ، مننوکوکها)) و ((اسپیروکت)) />__استرپتومایسین__|1944|استرپتومیسس تری رئوس|گلوکوزید بی|لیه ((المونلا)) و در دران ((بیمای ل))
__نومایسین__|1949|سترپتومیسس فردی|مینو گلوکوید|یه ((اکتریهای گرم مثبت)) و منفی و بکار رفت آن ه عنان ضدعفونی کننده موی و مومی
__نی
تاتین__|1951|استرپتومیسس نوسئی|نامشخص|موثر علیه ((قارچ کانددا آلبیکنس)) و سایر قارچها />__کانامایسین__|1957|استرپتویسس یوئوس|آمینو گلیکزید|موثر بر علیه استافیلوکوکوس طلایی و اغل باکتریهای رم منفی بجز سووموناس و درمان ((فونت مجای ادراری))||

!خصوصیات آنتی‌بیوتیک موفق رای درمان یایها
یک آنتی بیوتیک وقتی می‌تواند رای درمان یایها با موفقیت بکار رود که دارای خصوصیات زیر باشد.
*~~maroon:روی عامل بیماری اثر داشته باشد بدون اینکه آثار جانبی سمی قابل توجهی ایجاد نماید.~~

*~~maroon:باید به حد کافی پایدار باشد بطوری که بتوان آنرا از محیط کشت جدا نمود و برای مدت معقولی ذخیره کرد بدون اینکه اثرش کاهش یابد.~~

*~~maroon:سرعت دتوکسیفیکاسیون (سم زدایی) و دفع دارو از بدن به گونه‌ای باشد که غلظت کافی را برای مدت معینی در خون نگاه داشته و احتیاجی به دوزهای مکرر نباشد.~~

*~~maroon:دفع دارو به حد کافی سریع و کامل باشد و پس از قطع مصرف دارو بطور کامل دفع گردد.~~
!مقاومت بر لیه آی بیوتیکها
د
ر ه یک میلیون ((میتوز|تقسیم سلولی)) یک جهش یافته را می‌وان یات که به یک آنتی بیوتیک مقاوم باشد. هر ا ای هش در بیمار تحت درمان ب آنتی بیوتیک رخ دهد، جهش یافته قدر زده ماندن بیشتر از سی میکروارگایسمهای میبان را دارا بوده و در مدت کوتاهی تعداد آنه افزایش می‌یابد ز اینرو درمان با ما نی یوتیک نیه ملوبی بدست نمی‌دهد. و باید آنتی بیوتیک یگری یگزین آن شود.
م ندا
با تک
یه آنتی بیوتیکها ه کنترل ونهای میکروبی بدون شک زشکان ه تی سترونی وجه زیادی موف داشته و بدون شخیص دیق مکان درمان فونتهای میکروی پردتند. این و غالب بل پیدایش میکراانیمهای مقاوم به آنتی بیوتیکهای بدون نخه در دسترس عموم قرار رت و مصرف بیش ا د آنها در درمان یمریها موب پیدای حسایت و ((آلرژی)) در بسیاری از اراد گردید.
 !مباحث مربتط با عنوان !مباحث مربتط با عنوان
-*((آنالوگ آنتی‌بیوتیک طبیعی)) 
-*((آنتی‌بیوتیک طبیعی)) 
-*((پنی‌سیلین)) 
-*((بیماریهای میکربی و قارچی)) 
 *((آلرژی)) *((آلرژی))
-*((آمپول پنی سیلین)) 
 *((آمپی‌سیلین)) *((آمپی‌سیلین))
-*((مپی‌‌یلین وسپاسیون))
*((آکسی‌سیلین))
*((آنیم پنی سیلیناز))
*((ا
کید آمفور))
*((
نزل پنیسیی))
*((پنی‌یین یعی))
*((ح
اظت واد غذایی))
*((اختما شیمیایی آنتی‌بیوتیک))
*((
لاکتوم))
*((مواد نم گیر))
*((ن
ور قطبیده))
*((
واحد آکسورد))
+*((اسایکین))
*((ی‌سیلین))
*((ژنیک میکورگنیسا))
*((یی ای))
*((کلامنیکل))
*((میکروبیووژی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 05 دی 1385 [14:09 ]   12   سبحانی      جاری 
 سه شنبه 23 اسفند 1384 [06:44 ]   10   سبحانی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 شهریور 1384 [09:23 ]   9   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 شهریور 1384 [08:36 ]   8   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 دی 1383 [13:02 ]   7   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 دی 1383 [12:57 ]   6   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 آذر 1383 [08:23 ]   5   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 آذر 1383 [06:20 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 آبان 1383 [17:47 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 آبان 1383 [17:25 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [09:29 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..