منو
 کاربر Online
448 کاربر online
تاریخچه ی: آنتی بیوتیک

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-43Lines: 1-47
-__آنتی بیوتیک (Antibiotic)__ />!ریه وی />ل مر نتی ییک ا اطاح آتی بییک که می ت الفی ن (د ا) ات ریه گرت ات.
!
گاه امی />کش افاقی ((نی‌یین)) بوسیله ((کساندر میگ)) ر ال 1929 اولین ام ای یات پرمی د ه منجر ب ی ((مواد د یکربی)) شگفت‌وی این واد را و مو (تیویک) نامیند. با این ا تا س 1945 ل کید تا ((دانمدان|دنانی)) آنتی بیوتیکها ر در دران یاریها بکار ند و رزش کش لمینگ عما ا ری. ده ک آنتی بیوتیکها طور ویع در ((بی)) اید ید و وهات می مویت ای روی نی بییکهای ود مف ((انناسی)) ، ب هی هزاران آنتیبیوتیک شد.
+

||
آنتی بیوتیکها (Antibiotic) فروردهی حاصل الیت ((منا میکررگانیهیکرواگانیها)) ست که طر تصای د ستهای یگر ا میکروارگانیمها را تقف سات یا آنها را ز بین می‌رد. آنتی بیوتیکا رای یزبان نسبتا بی‌یا می‌باشند و میانند برای درا بیماریا کار وند.||

::{picture=b.Mic.15.gif} {picture=b.Mic.15.gif} {picture=b.Mic.15.gif} {picture=b.Mic.15.gif}::
!
اطلاعات اولیه
آ
نتی یوتیکها م شیمیایی ه که یکرارگنیسمهیی مند ((قارهای میکرکپی)) ((گروههای مد باکتریا|باکتریها)) گرفته میون و ادامه زندگی سولهای یوکاریوتها ی پوکیوتا وگیی نموه و یا مانع تکثیر آنها موند. اجزای ازده آنتی بیوتیکها بس کری که انام ی‌دهند م است. بیشتر آنتی بیوتیکها بر وی هر د نوع ول پروکاریوتها و یوکاریوتها می‌کنند و ه مین دیل نمی‌توان هم آنها ا ن درمنی رای ان مود ستفاده رار داد.

آنتی بیوتیکها وی وکنشهای بنیادی یک سلول اثر می‌کنن. بعضی آنها خاصی د سرطای ارد زیرا ر آنها بیشتر ی سوایی است که حال قسیم سریع هتن و به همی لیل باکتریها سلولهی ((م ان)) که ازنده ((گویچه‌های سفید خون)) و ((گویچه‌ه ر ون)) می‌باش و همچنی ((سرطان|سلولهای سرطانی)) در مقابل آنتی بیوتیکها حساسیت بیشتری دارند.
 !تاریخچه !تاریخچه
-مدتها قبل از کشف پنی‌سیلین بشر آموخته بود بطور تجربی بعضی ((مواد خام)) را بعنوان عامل ضد میکروب مورد استفاده قرار دهد امرزه ا ای نها ا بلت وود نتیبیویها در آن واد می‌دانیم در م 500 - 600 سال قب ا ((اری میادی|میاد)) چینی‌ه یره کف د لبیی ور را برای درمان کک ، جو عونهی مشا آن کر می‌بردند. />ری آنتی بیوتیک: />نا به عی بندیک و ان لیک آنتی بیوتیک بارست از رکیی یییی که از مودا نه تید می‌ود و ار ا با ت ک موب و نگی موودت ربیی شود.
ه مادهای را آنتی بیوتیک می‌ن />ب ادهآی نتییوتیک میگوییم که:
*م متاویک اد
نالوگ آنتیبیوتیک بیی به و ا سنت دت مده ا.
*توان رد یا ادام یات یک یا مونه ا مووات رهبینی را متو کد. />*با غلت م مور اد.
!خصوصیات آنتی‌بیوتیک موفق ر درمانای:
یک آنتی بیوتیک وقتی می‌تواند ر درمان ای با موفقیت بکار رود:
*روی عامل بیماری اثر داشته باشد بدون اینکه آثار جانبی سمی قابل توجهی ایجاد نماید.
*باید به حد کافی پایدار باشد بطوریکه بتوان آنرا از محیط کشت جدا نمود و برای مدت معقولی ذخیره کرد بدون اینکه اثرش کاهش یابد.
*سرعت دتوکسی فکاسیون و دفع دارو از بدن به گونه‌ای باشد که غلظت کافی را برای مدت معینی در خون نگاهداشته و احتیاجی به دوزهای مکرر نباشد.
*دفع دارو به حد کافی سریع و کامل باشد و پس از قطع مصرف دارو بطور کامل دفع گردد.
!بری ارف نتی‌یتیک />آنتی بیوتیک در اشکی بور فران اسما مود و آنا ب نوان کم یی یوانات بکر د.
دای آنتیبیوتیکها ه منور کنترل یریهای میکربی و اچی یهان مف ی‌شود و منر فاظت مود ایی ت. الب ایی ک مقادیی آنتیبیوتیک درد مم ا در اا ایا آلرژی کد.
+مدتها قبل از کشف ((پنی‌سیلین)) بشر آموخته بود بطور تجربی بعضی مواد خام را به عنوان عامل ضد میکروب مورد استفاده قرار دهد. 600 - 500 ال قبل از میلاد ، چینیها شیر کپک زده وبیای ور را رای رمان فونتها کار می‌بدند. اصطلاح __آنتی بیو (Antibiosis)__ اولین بار در ال 1889 بوسیله ویلمین برای توجیه ماهت رقابتی جومع بیولوک که در آن قط قویترین و اصلح‌ترین زنده می‌ماند بکار د شد و چند سال بعد ای الاح برای نتاگونیسم میکراانیسمها نیز ورد استفاده قار رفت. به دبال __کشف پنی‌یلین وسیله فلیمین__ ر سال 1929 __دبوس__ در سال 1939 آتی بیویک یرو تریسین را از باکتری باسیلوس برویس بدست آورد.
!آنتی بیوتیکهای
مهار کننده همانند سازی DNA
آنتی بیوتی
کیی که ز همانند ساز DNA جلوگیی ی‌کنند عبارتد از:__میتومیسین (Mytomycin)__ که ه و رشته DNA مکمل متصل شده و ا جدا شد آنها ز یکیگر جلوگیری می‌کند. آنتی بیوتیک دیگری به نام __اکتینومایسین D__ درغلظتهای زیاد همانندسازی DNA مهار می‌کد. این آنتی بیوتیک ارای دو حلقه مسطح با پیوندهای ماعف ست و می‌تاند خود را بین ((اسید نوکلئیک|نوکلئوتیدها)) جای داده و بدی ترتیب همانن سازی را مختل کند.
!
آنتی بیوتیکهی مهار کننه سنتز RNA
__
کتینومیی__ آنتی یوتیکی است که به DNA (به باز گوانین) متص ده و ا نز ((ساختا RNA|RNA پیک)) لویری می‌کن. از این آنتی بیوتیک در پژوشهای یوشیمی برای مطاله ثر برخی از مود شیییی بر روی سنتز RNA پیک استاده می‌شو مثلا برای تعیین طو عر RNA یک. کتینومیسین یی از اروهای ضد سرطانی خوب محسو می‌شود. نتی یوتیک __ریامپسن__ با آنزی RNA پلیمراز ترکیب شده و سنتز RNAها را متوقف می‌کند.
تی بیوتیکهای مهارکننده پروتئن سازی />!!موثر در پروکاریوتها
تعداد زیادی از این
آنتی بیوتیکها وجود دارد که به بعضی از آنها اشاره می‌ش. __یرین ی کربکسییک اسید__ در مرحله آغازی نتز پروتئین __نیزومایسین__ و __کلرامفنیکل__ و __تتراسایکلین__ در مرحله طویل شدن و تتراسالین و __استرپتومایسین__ ر مرحله آخر از پروتئین سازی ممانعت به عمل می‌آورند.
!!موثر در یو
کاریوتها
پورومیی اسپارسومایسین و استرپتومایین از پروتئی سازی در یوکریوتها لوگیری می‌کنند.
نابع و اختصاصات برخی از آنتی بیوتیکهای مداول
||__آنتی بیویک__|__تاریخ کشف__|__منبع__|__هیت شیمیایی__|__موارد مرف اختصاصی__ />((پنی‌سیلین))|1929|پنی‌سیلیوم نوتوم|دی‌پپید|علیه ((باکتریهای گم منفی)) ((ونوککها)) مننگوکوکها)) و ((پیروکت))
__سترپتومایسین__|1944|سترپتومیسس تری وس|لوکوزید بازی|علیه ((سالمونلا)) و در درمان ((بیماری س)) />__نومایسین__|1949|استرپتومیسس فرادی|آمینو گلوکوزید|علیه ((باکتریهای ر مبت)) منفی و بکار رفتن آن به عنوان دعفونی کننده موعی و مومی
__نیست
اتین__|1951|استرپتومیسس نوسئی|نامشخص|موثر علیه ((قارچ کانددا آلبیکنس)) و سایر قارچها />__کانامایسین__|1957|استرپتویسس یوئوس|آمینو گلیکزید|موثر بر علیه استافیلوکوکوس طلایی و اغل باکتریهای رم منفی بجز سووموناس و درمان ((فونت مجای ادراری))||

!خصوصیات آنتی‌بیوتیک موفق رای درمان یایها
یک آنتی بیوتیک وقتی می‌تواند رای درمان یایها با موفقیت بکار رود که دارای خصوصیات زیر باشد.
*~~maroon:روی عامل بیماری اثر داشته باشد بدون اینکه آثار جانبی سمی قابل توجهی ایجاد نماید.~~

*~~maroon:باید به حد کافی پایدار باشد بطوری که بتوان آنرا از محیط کشت جدا نمود و برای مدت معقولی ذخیره کرد بدون اینکه اثرش کاهش یابد.~~

*~~maroon:سرعت دتوکسیفیکاسیون (سم زدایی) و دفع دارو از بدن به گونه‌ای باشد که غلظت کافی را برای مدت معینی در خون نگاه داشته و احتیاجی به دوزهای مکرر نباشد.~~

*~~maroon:دفع دارو به حد کافی سریع و کامل باشد و پس از قطع مصرف دارو بطور کامل دفع گردد.~~
!مقاومت بر لیه آی بیوتیکها
د
ر ه یک میلیون ((میتوز|تقسیم سلولی)) یک جهش یافته را می‌وان یات که به یک آنتی بیوتیک مقاوم باشد. هر ا ای هش در بیمار تحت درمان ب آنتی بیوتیک رخ دهد، جهش یافته قدر زده ماندن بیشتر از سی میکروارگایسمهای میبان را دارا بوده و در مدت کوتاهی تعداد آنه افزایش می‌یابد ز اینرو درمان با ما نی یوتیک نیه ملوبی بدست نمی‌دهد. و باید آنتی بیوتیک یگری یگزین آن شود.
م ندا
با تک
یه آنتی بیوتیکها ه کنترل ونهای میکروبی بدون شک زشکان ه تی سترونی وجه زیادی موف داشته و بدون شخیص دیق مکان درمان فونتهای میکروی پردتند. این و غالب بل پیدایش میکراانیمهای مقاوم به آنتی بیوتیکهای بدون نخه در دسترس عموم قرار رت و مصرف بیش ا د آنها در درمان یمریها موب پیدای حسایت و ((آلرژی)) در بسیاری از اراد گردید.
 !مباحث مربتط با عنوان !مباحث مربتط با عنوان
-*((پنی‌سیلین)) 
-*((بیماریهای میکربی و قارچی)) 
 *((آلرژی)) *((آلرژی))
-*((آمپول پنی سیلین)) 
 *((آمپی‌سیلین)) *((آمپی‌سیلین))
-*((مپی‌‌یلین وسپاسیون))
*((آکسی‌سیلین))
*((آنیم پنی سیلیناز))
*((ا
کید آمفور))
*((
نزل پنیسیی))
*((پنی‌یین یعی))
*((ح
اظت واد غذایی))
*((اختما شیمیایی آنتی‌بیوتیک))
*((
لاکتوم))
*((مواد نم گیر))
*((ن
ور قطبیده))
*((
واحد آکسورد))
+*((اسایکین))
*((ی‌سیلین))
*((ژنیک میکورگنیسا))
*((یی ای))
*((کلامنیکل))
*((میکروبیووژی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 05 دی 1385 [14:09 ]   12   سبحانی      جاری 
 سه شنبه 23 اسفند 1384 [06:44 ]   10   سبحانی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 شهریور 1384 [09:23 ]   9   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 شهریور 1384 [08:36 ]   8   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 دی 1383 [13:02 ]   7   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 دی 1383 [12:57 ]   6   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 آذر 1383 [08:23 ]   5   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 آذر 1383 [06:20 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 آبان 1383 [17:47 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 آبان 1383 [17:25 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [09:29 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..